Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 17/2017 (24.2.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

406

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010. i 24/2016.) članak 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Potpis na dokumentaciji iz stavka 1. ovog članka mora odgovarati potpisima na Prijavi potpisa koju banka dostavlja u skladu sa stavkom 2. ovog članka.«

Članak 2.

U članku 24. stavak 1. Prilog 2 »Nalog za prijenos sredstava na račun za namiru« zamjenjuje se novim Prilogom 2 tako da glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 3.

U članku 24. stavak 1. Prilog 3 »Narudžba gotovog novca br.« zamjenjuje se novim Prilogom 3 tako da glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 4.

U članku 24. stavak 1. Prilog 5 »Specifikacija položenoga gotovog novca« zamjenjuje se novim Prilogom 5 tako da glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 59-020/02-17/BV
Zagreb, 21. veljače 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.