Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 9/2017 (1.2.2017.), Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Ministarstvo poljoprivrede

275

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavaka 2. i 3., članka 33. stavaka 4. i 5., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavaka 6. i 7., članka 43. stavaka 2. i 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se rodovi, vrste i hibridi voćnih vrsta koji se mogu certificirati, kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica te obveze koje moraju ispunjavati dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, utvrđivanje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu, stručni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom, izdavanje uvjerenja i certifikata, pakiranje, označavanje, stavljanje na tržište, trgovina i čuvanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, uvjete za male proizvođače i lokalnu cirkulaciju, uvoz sadnog materijala i zahtjevi u pogledu kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8. 10. 2008.)

– Provedbena direktiva Komisije 2014/96/EU od 15. listopada 2014. o uvjetima označivanja, pečaćenja i pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća obuhvaćenima područjem primjene Direktive Vijeća 2008/90/EZ (SL L 298, 16. 10. 2014.)

– Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima (SL L 298, 16. 10. 2014.).

Definicije

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

1) matična biljka je odabrana i potvrđena biljka namijenjena za proizvodnju reprodukcijskog materijala

2) predosnovna matična biljka kandidatkinja je matična biljka koju dobavljač namjerava prihvatiti kao predosnovnu matičnu biljku

3) predosnovna matična biljka je matična biljka namijenjena za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala

4) osnovna matična biljka je matična biljka namijenjena za proizvodnju osnovnog reprodukcijskog materijala

5) certificirana matična biljka je matična biljka namijenjena za proizvodnju certificiranog reprodukcijskog materijala

6) štetni organizmi jesu one vrste, sojevi ili biotipovi biljaka, životinja i drugih patogenih organizama koji su štetni za bilje ili biljne proizvode, a navedeni su u prilozima I., II. i III. ovoga Pravilnika

7) vizualni pregled je pregled biljaka ili dijelova biljaka golim okom, lupom, stereomikroskopom ili mikroskopom

8) testiranje je metoda ili skup metoda, često laboratorijskih, za utvrđivanje prisutnosti ili zaraze štetnim organizmima, isključujući vizualni pregled

9) plodonosna biljka je biljka dobivena razmnožavanjem od matične biljke koja se uzgaja za proizvodnju plodova kako bi se omogućila provjera sortnih značajki te partije matičnih biljaka

10) umnažanje je vegetativna proizvodnja matičnih biljaka u svrhu dobivanja većeg broja matičnih biljaka u istoj kategoriji

11) obnavljanje matične biljke jest zamjena matične biljke biljkom koja je vegetativno proizvedena od te iste matične biljke

12) mikrorazmnožavanje je umnažanje biljnog materijala u svrhu proizvodnje većeg broja biljaka metodom in vitro kulturom diferenciranih vegetativnih pupova ili diferenciranih vegetativnih meristema uzetih s matične biljke

13) gotovo nemaju nedostataka znači da su nedostatci koji bi mogli narušiti kvalitetu i upotrebljivost reprodukcijskog materijala ili sadnica prisutni na razini koja je jednaka razini koja se očekuje od dobrog uzgoja i dobre poljoprivredne prakse ili nižoj od nje, odnosno da je ta razina u skladu s dobrom praksom uzgoja i proizvodnje

14) praktički nezaražen štetnim organizmima znači da je stupanj u kojem su štetni organizmi prisutni na reprodukcijskom sadnom materijalu ili sadnicama dovoljno nizak da osigura prihvatljivu kvalitetu i upotrebljivost reprodukcijskog sadnog materijala

15) krioprezervacija je održavanje biljnog materijala hlađenjem na vrlo niskim temperaturama kako bi se zadržala vijabilnost materijala

16) pečaćenje znači u slučaju paketa ili spremnika zatvaranje na takav način da ga se ne može otvoriti bez oštećivanja zatvaranja, a u slučaju snopa, vezivanje na takav način da se biljke ili dijelovi biljaka koji čine dio snopa ne mogu odvojiti, a da se pri tome ne ošteti vezanje

17) dobavljač je pravna osoba sa sjedištem ili fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja se profesionalno bavi jednom od sljedećih djelatnosti: umnažanje, proizvodnja, zaštita i/ili tretiranje, uvoz i stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, te za navedene djelatnosti ima obvezu upisa u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala

18) sadnica je bilje namijenjeno sadnji ili presađivanju nakon stavljanja na tržište.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice sljedećih rodova i vrsta kao i njihovih hibrida:

Castanea sativa Mill.kesten
Citrus L.agrumi
Corylus avellana L.lijeska
Cydonia oblonga Mill.dunja
Ficus carica L.smokva
Fortunella Swinglekumkvat
Fragaria L.jagoda
Juglans regia L.orah
Malus Mill.jabuka
Olea europaea L.maslina
Pistacia vera L.pistacija
Poncirus Raf.poncirus, trolisna naranča
Prunus amygdalus Batschbajam
Prunus armeniaca L.marelica
Prunus avium L.trešnja
Prunus cerasus L.višnja
Prunus domestica L.šljiva
Prunus persica Batsch L.breskva, nektarina
Prunus salicina L.japanska šljiva
Pyrus L.kruška
Ribes L.ribiz, ogrozd
Rubus L.kupina, malina
Vaccinium L.borovnica, brusnica

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podloge i ostale dijelove bilja drugih rodova ili vrsta koje nisu navedene u stavku 2. ovoga članka ili njihovih hibrida, ako je na njih cijepljen ili će biti cijepljen materijal rodova, vrsta ili njihovih hibrida iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene izvozu, ako su prepoznati kao takvi i drže se odvojeno od ostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sadnice koje se proizvode za potrebe postupka utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (Distinctness, Uniformity and Stability, u daljnjem tekstu: DUS ispitivanje). Iste moraju biti odvojene od ostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

DIO DRUGI
POSEBNE ODREDBE

Kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 5.

(1) Na tržište se mogu staviti isključivo reprodukcijski sadni materijal i sadnice kojima je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

– predosnovni materijal je reprodukcijski sadni materijal koji:

1. je proizveden u skladu s općeprihvaćenim metodama za održavanje autentičnosti sorte uključujući najvažnija pomološka svojstva uz prevenciju pojave štetnih organizama

2. je namijenjen za proizvodnju osnovnog materijala ili certificiranog materijala osim sadnica

3. ispunjava posebne zahtjeve za predosnovni materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

4. ispunjava uvjete iz točaka 1., 2. i 3. ovoga podstavka što je utvrđeno tijekom stručnog nadzora.

– osnovni materijal je reprodukcijski sadni materijal koji:

1. je proizveden ili izravno ili kroz poznat broj faza na vegetativni način od predosnovnog materijala u skladu s općeprihvaćenim metodama za održavanje autentičnosti sorte uključujući najvažnija pomološka svojstva uz prevenciju pojave štetnih organizama

2. je namijenjen za proizvodnju certificiranog materijala

3. ispunjava posebne zahtjeve za osnovni materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

4. ispunjava uvjete iz točaka 1., 2. i 3. ovoga podstavka što je utvrđeno tijekom stručnog nadzora.

– certificirani materijal:

1. je reprodukcijski sadni materijal koji:

a) je proizveden izravno na vegetativni način od predosnovnog materijala ili osnovnog materijala, a kada je namijenjen za proizvodnju podloga, iz certificiranog sjemena dobivenog od osnovnog ili certificiranog materijala matičnih biljaka

b) je namijenjen za proizvodnju sadnica

c) ispunjava posebne zahtjeve za certificirani materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

d) ispunjava uvjete iz podtočaka a), b) i c) ove točke što je utvrđeno tijekom stručnog nadzora.

2. su sadnice koje:

a) su proizvedene izravno od predosnovnog, osnovnog ili certificiranog materijala

b) su namijenjene za proizvodnju voća

c) ispunjavaju posebne zahtjeve za certificirani materijal propisane za pojedini rod ili vrstu i

d) ispunjavaju uvjete iz podtočaka a), b) i c) ove točke što je utvrđeno tijekom stručnog nadzora.

– CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materijal (u daljnjem tekstu CAC materijal) su reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji:

1. imaju sortnu autentičnost i odgovarajuću sortnu čistoću

2. su namijenjeni za:

a) proizvodnju reprodukcijskog materijala

b) proizvodnju sadnica i/ili

c) proizvodnju voća, te

3. ispunjavaju posebne zahtjeve za CAC materijal propisane za pojedini rod ili vrstu.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji ispunjavaju zahtjeve određene kategorije ne smije se miješati s materijalom druge kategorije.

Proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 6.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz članka 4. ovoga Pravilnika proizvedene na teritoriju Republike Hrvatske i namijenjene stavljanju na tržište Europske unije moraju biti u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovni, osnovni, certificirani i CAC materijal može proizvoditi dobavljač koji je upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(3) Dobavljač iz stavka 2. ovoga članka mora dostaviti Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod):

a) za predosnovni, osnovni i certificirani sadni materijal Izvješće o proizvedenim, prodanim i neprodanim voćnim sadnicama na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika za prethodnu prodajnu sezonu do 15. lipnja tekuće godine

b) za CAC sadni materijal Izvješće dobavljača o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije na Obrascu broj 19. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika do 15. prosinca one godine u kojoj su sadnice proizvedene.

(4) Dobavljač iz stavka 2. ovoga članka za sadnice preostale na zalihi predosnovne, osnovne i certificirane kategorije Zavodu dostavlja do 15. lipnja tekuće godine Izvješće o kupljenim, prodanim i neprodanim voćnim sadnicama na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(5) Dobavljač iz stavka 2. ovoga članka mora voditi Evidenciju o proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za izvoz odnosno za potrebe DUS ispitivanja na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(6) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 5. ovoga članka moraju biti označeni i odvojeni od ostale proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica koja je namijenjena stavljanju na tržište zaštitnim pojasom bez biljnog pokrova širine najmanje 3 m, a u slučaju da je zaštitni pojas zatravljen isti mora biti redovito košen.

(7) U slučaju da se dobavljaču zabrani stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, Ministarstvo će o tome obavijestiti Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) i nadležna nacionalna tijela u državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 7.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice svih kategorija moraju ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju privremenih poteškoća u opskrbi reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama tijekom prirodnih katastrofa ili nepredvidivih događaja na tržište se mogu staviti reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje zadovoljavaju manje stroge zahtjeve kvalitete.

Evidencija o utvrđivanju i praćenju kritičnih točaka u proizvodnom procesu

Članak 8.

(1) Dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica svih kategorija, tijekom proizvodnje moraju voditi Evidenciju o utvrđivanju i praćenju kritičnih točaka u proizvodnom procesu za rodove ili vrste iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o:

– mjestu i broju biljaka

– razdoblju njihova uzgoja

– postupcima razmnožavanja

– postupcima pakiranja, skladištenja i prijevoza

– provođenju agrotehničkih mjera

– reprodukcijskom materijalu u svrhu dokazivanja njegovog porijekla

– održavanju sorti s Popisa sorti voćnih vrsta i

– uzorkovanju i analizi na prisutnost štetnih organizama.

(3) Obveze dobavljača u odnosu na kritične točke u proizvodnji su:

– voditi računa o kritičnim točkama u proizvodnji koje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

– voditi i čuvati podatke o praćenju kritičnih točaka iz stavka 1. ovoga članka koji će biti raspoloživi na zahtjev nadležnog tijela

– po potrebi uzimati uzorke za analizu u laboratoriju

– osigurati tijekom proizvodnje da partije reprodukcijskog sadnog materijala utvrđenog identiteta budu odvojene

– čuvati Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka za određenu proizvodnju najmanje tri godine od dana izdavanja Uvjerenja o sadnom materijalu koje se nalazi na Obrascu broj 7. u Prilogu VI. ovoga Pravilnika

– voditi evidenciju o inspekcijskim pregledima na terenu, uzorkovanju i testiranju sve dok su odgovarajući reprodukcijski sadni materijal i sadnice pod njihovim nadzorom, te tijekom razdoblja od najmanje tri godine nakon što se taj reprodukcijski sadni materijal ili te sadnice ne uklone ili stave na tržište

– u slučaju pojave štetnog organizma iz Priloga I., II., III. i IV: ovoga Pravilnika u stupnju višem od dozvoljenog dobavljač će bez odgode o tome obavijestiti fitosanitarnu inspekciju i provesti mjere koje ona odredi.

(4) Nadzor dobavljača u provođenju odredbi članka 33. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14, u daljnjem tekstu: Zakon) provodi Zavod.

(5) U tijeku nadzora iz stavka 4. ovoga članka zapisnički će se konstatirati da li dobavljač sadnog materijala udovoljava uvjetima propisanim stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(6) Tijekom nadzora kritičnih točaka Zavod obraća posebnu pozornost na:

– prikladnost i stvarnu uporabnu metodu proizvodnje poljoprivrednog sadnog materijala pojedinog dobavljača

– opću osposobljenost djelatnika dobavljača za provođenje aktivnosti navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona.

(7) Zavod će provjeriti ispunjava li u trenutku nadzora dobavljač uvjete propisane Pravilnikom o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« broj 29/08, 21/09 i 37/09).

(8) Ako utvrdi nepravilnosti prilikom kontrole i praćenja kritičnih točaka u proizvodnom procesu, Zavod će poduzeti odgovarajuće mjere da se te nepravilnosti uklone.

(9) Nakon obavljene kontrole kritičnih točaka i obrađenih podataka iz Izvješća podnesenog u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom b) ovoga Pravilnika, Zavod podnosi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) godišnje Izvješće o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije na Obrascu broj 15. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(10) U 2017. godini provest će se kontrola kritičnih točaka kod svih dobavljača CAC materijala, dok će se u sljedećim godinama kritične točke kontrolirati na osnovi procjene rizika ili na prijedlog Ministarstva.

Stručni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom

Članak 9.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju biti nadzirani u skladu sa Zakonom i Zakonom o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« broj 75/05 i 55/11) te drugim propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Nadzor se sastoji od vizualnih pregleda i prema potrebi uzorkovanja i ispitivanja.

(3) Tijekom nadzora nadležno službeno tijelo obraća posebnu pozornost na sljedeće:

– prikladnost i stvarnu uporabu metoda od strane dobavljača radi provjere svake od kritičnih točaka u proizvodnom procesu

– opća osposobljenost djelatnika dobavljača za provođenje aktivnosti navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona i članku 8. ovoga Pravilnika.

(4) Nadležna službena tijela izrađuju i vode evidenciju o rezultatima i datumima svih inspekcijskih pregleda na terenu, uzorkovanja i ispitivanja koja oni obavljaju.

(5) Nadzor se provodi kao stručni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom u skladu sa člankom 39. Zakona.

(6) Zavod provodi stručni nadzor nad proizvodnjom i certifikacijom reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kategorija predosnovni, osnovni i certificirani svih rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Stručni nadzor se obavlja u nazočnosti odgovorne osobe dobavljača koji je prijavio proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za stručni nadzor.

(8) Zavod može odobriti dobavljaču na temelju njegovog zahtjeva provođenje nadzora pod stručnom kontrolom nad pakiranjem i označavanjem vlastite proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kategorija predosnovni, osnovni i certificirani, rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da se pakiranje i označavanje obavlja u nazočnosti odgovorne osobe za proizvodnju sadnog materijala.

Prijava za stručni nadzor

Članak 10.

(1) Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovni, osnovni i certificirani svih rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika dobavljač mora podnijeti Zavodu prijavu za stručni nadzor svake godine najkasnije do 30. travnja tekuće godine, izuzev sadnog materijala iz ’in vitro’ proizvodnje za koji se prijava podnosi najkasnije 30 dana prije stavljanja na tržište.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na Obrascu broj 4. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prijavu se prilažu:

– certifikat o sadnom materijalu nadležnog tijela za reprodukcijski sadni materijal i sadnice u svrhu dokazivanja porijekla, sortne autentičnosti i kategorije materijala koji se prijavljuje

– skica lokacije i katastarske čestice na kojoj se proizvode reprodukcijski sadni materijal i sadnice te plan sadnje prporišta i

– za reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje nisu na Popisu sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj, izjava da se sorta nalazi na Sortnoj listi države članice iz koje dolazi reprodukcijski sadni materijal.

(4) Ako Zavod utvrdi da Prijava za stručni nadzor nije potpuna, pisanim putem će o tome obavijestiti dobavljača (podnositelja prijave) i zatražiti dopunu u roku od 30 dana.

(5) Ako dobavljač ne dostavi dopunu Prijave za stručni nadzor u roku iz stavka 4. ovoga članka, Prijava za stručni nadzor smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

Zapisnik i izvješće o stručnom nadzoru

Članak 11.

(1) Nakon obavljenog stručnog nadzora sastavlja se Zapisnik na Obrascu 5. odnosno Obrascu 6. koji se nalaze u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku lokaciju na kojoj se proizvode reprodukcijski sadni materijal i sadnice.

(3) Nakon obavljenog stručnog nadzora Zavod podnosi Ministarstvu godišnje Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru nad proizvodnjom voćnih sadnica (u daljnjem tekstu: Izvješće) na Obrascu broj 12. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

Izdavanje uvjerenja i certifikata

Članak 12.

(1) Na temelju posljednjeg Zapisnika o stručnom nadzoru i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Zavod u roku od 45 dana od dana obavljenog posljednjeg stručnog nadzora izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) za:

– reprodukcijski sadni materijal kategorija predosnovni, osnovni i certificirani

– sadnice kategorija predosnovne, osnovne i certificirane.

(2) Uvjerenje o sadnom materijalu se izdaje na Obrascu broj 7. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Zavod vodi evidenciju o izdanim Uvjerenjima o sadnom materijalu na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(4) Na temelju Uvjerenja dobavljač podnosi zahtjev za izdavanje certifikata o sadnom materijalu na Obrascu broj 9. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, u kojem navodi podatke o načinu pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i voćnih sadnica i zahtijevanoj količini certifikata o sadnom materijalu po vrstama, sortama, podlogama i partijama.

(5) Zavod izdaje certifikat o sadnom materijalu za reprodukcijski sadni materijal i voćne sadnice kategorije predosnovna, osnovna i certificirana iz domaće proizvodnje.

(6) Zavod vodi evidenciju o izdanim certifikatima odnosno o količini reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(7) U skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona dobavljač je obvezan za prethodnu vegetacijsku sezonu dostaviti Zavodu izvješće na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, te kopiju izdanih Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu i neiskorištene Certifikate o sadnom materijalu uz otpremnicu.

Pakiranje, plombiranje i označavanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 13.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovna, osnovna i certificirana koje se stavljaju na tržište moraju biti pakirane i označene pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom u skladu s člancima 9., 13., 15. i 17. ovoga Pravilnika, na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju.

(2) Pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije je pod kontrolom dobavljača, a u skladu je sa člancima 13. i 17. ovoga Pravilnika.

(3) Pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(4) U slučaju da se predosnovni, osnovni ili certificirani materijal stavlja na tržište u partijama od dvije ili više biljki odnosno dijelova biljki, te partije moraju biti dovoljno homogene.

(5) Biljke ili dijelovi biljki od kojih se takve partije sastoje trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

– biljke ili dijelovi biljaka su u paketu ili spremniku koji je pečaćen kao što je definirano u članku 4. točki 16. ovoga Pravilnika, ili

– biljke ili dijelovi biljaka dio su snopa koji je plombiran kao što je definirano u članku 4. točki 16. ovoga Pravilnika.

(6) Paket, spremnik ili snop treba biti označen na takav način da ga uklanjanje oznake čini nevažećim.

(7) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se pakirati pojedinačno ili u snopove u kojem slučaju u jednom snopu može biti pakirano pet komada ili količina koja odgovara višekratniku broja 5.

(8) U jedan snop smije se pakirati samo reprodukcijski sadni materijal i sadnice iste partije.

(9) Zavod provodi kontrolu pakiranja i označavanja sadnog materijala pakiranog i označenog u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(10) U slučaju povrede pravila o pakiranju i označavanju u okviru nadzora pod stručnom kontrolom, Zavod će poduzeti odgovarajuće mjere i prema potrebi o tome obavijestiti nadležnu inspekciju.

Označavanje CAC materijala

Članak 14.

(1) Certifikat proizvođača na pakiranju kojim je označen reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) oznaku »pravila i standardi EU«

b) oznaku države članice u kojoj je Certifikat proizvođača izdan ili odgovarajući kod

c) naziv i upisnički broj dobavljača ili kod koji mu je izdalo nadležno službeno tijelo

d) pojedinačni broj partije ili tjedni broj ili serijski broj

e) botaničko ime vrste (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom)

f) oznaku kategorije: CAC

g) ime sorte i prema potrebi, klona. U slučaju da podloge ne pripadaju sorti navodi se ime vrste ili međuvrsnog hibrida. Za cijepljene sadnice takve se informacije navode za podlogu i za međupodlogu. Za sorte koje su u postupku priznavanja i/ili zaštite navode se informacije u obliku: »predloženo ime« i »zahtjev u postupku«

h) količinu za sadni materijal u snopovima

i) državu proizvodnje i odgovarajući kod kada su oni različiti od države članice u kojoj je Certifikat proizvođača izdan i

j) datum izdavanja Certifikata proizvođača na pakiranju.

(2) U slučaju da reprodukcijski sadni materijal i sadnice prati biljna putovnica, ako dobavljač to želi biljna putovnica može biti združena s Certifikatom proizvođača na pakiranju.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz podatke na biljnoj putovnici moraju se navesti i podaci iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka koji nisu zajednički za Certifikat proizvođača na pakiranju i biljnoj putovnici moraju biti jasno odvojeni od podataka na biljnoj putovnici.

(5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje su genetski modificirane na Certifikatu proizvođača na pakiranju ili drugom dokumentu koji prati materijal moraju biti označeni tako da se jasno naznači da je sorta genetski modificirana i da se jasno odrede genetski modificirani organizmi.

(6) Certifikat proizvođača na pakiranju neizbrisivo se ispisuje na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije, a mora biti jasno vidljiv i čitljiv.

(7) Označavanje CAC materijala je pod kontrolom dobavljača.

Označavanje materijala viših kategorija

Članak 15.

(1) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju kojim je označen reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorija predosnovni, osnovni i certificirani, mora sadržavati sljedeće podatke:

a) oznaku »pravila i standardi EU«

b) oznaku države članice u kojoj su označene ili odgovarajući kod

c) naziv nadležnog službenog tijela ili odgovarajući kod

d) naziv i upisnički broj dobavljača ili kod koji mu je izdalo nadležno službeno tijelo

e) referentni broj paketa ili snopa, pojedinačni serijski broj, tjedni broj ili serijski broj

f) botanički naziv

g) kategoriju, a za osnovni materijal i broj generacije

h) naziv sorte i prema potrebi klona. U slučaju da podloge ne pripadaju sorti, naziv vrste ili međuvrsnog hibrida. Za cijepljene sadnice takve se informacije navode za podlogu i za međupodlogu. Za sorte koje su u postupku priznavanja i/ili zaštite, navode se informacije u obliku: »predloženo ime« i »zahtjev u postupku«

i) naznaku »sorta sa službeno priznatim opisom«, prema potrebi

j) količinu za sadni materijal u snopovima

k) državu proizvodnje i odgovarajući kod, kada su oni različiti od države članice označivanja

1) godinu izdavanja i

m) godinu izdavanja izvornog Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju u slučaju da se izvorni Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju zamijeni drugim Certifikatom.

(2) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju neizbrisivo se ispisuje na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije, a mora biti jasno vidljiv i čitljiv.

(3) Ako se za bilo koju kategoriju biljaka ili dijelova biljaka upotrebljava Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju u boji, boja oznake treba biti:

a) bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovni materijal

b) bijela za osnovni materijal

c) plava za certificirani materijal.

(4) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju postavlja se na biljke ili dijelove biljaka koji će se stavljati na tržište kao reprodukcijski materijal ili sadnice, a kada se takve biljke ili dijelovi biljaka stavljaju na tržište u paketu, snopu ili kontejneru, oznaka se postavlja na taj paket, snop ili kontejner.

(5) Kada se u skladu sa stavkom 1. točkom b) ovoga članka reprodukcijski materijal ili sadnice stavljaju na tržište s jedinstvenom oznakom, ta se oznaka postavlja na paket, snop ili kontejner koji čine taj reprodukcijski materijal ili te sadnice.

(6) U slučaju da reprodukcijski sadni materijal i sadnice prati biljna putovnica, ako dobavljač to želi, biljna putovnica može biti združena s Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka uz podatke na biljnoj putovnici moraju se navesti i podaci iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Podaci iz stavka 7. ovoga članka koji nisu zajednički za Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i biljnoj putovnicu moraju biti jasno odvojeni od podataka na biljnoj putovnici.

(9) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje su genetski modificirane na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju ili drugom dokumentu koji prati materijal moraju biti označeni tako da se jasno naznači da je sorta genetski modificirana i da se jasno odrede genetski modificirani organizmi.

Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 16.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište samo ako:

a) je reprodukcijski sadni materijal službeno certificiran kao predosnovni materijal, osnovni materijal ili certificirani materijal ili ako ispunjava uvjete da bude kvalificiran kao CAC materijal

b) su sadnice službeno certificirane kao certificirani materijal ili ispunjavaju uvjete da budu kvalificirane kao CAC materijal.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište samo ako udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 45. Zakona.

(3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice biljnih vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište ako se na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, Certifikatu proizvođača na pakiranju i pratećem dokumentu naznači sorta kojoj pripadaju, a kada reprodukcijski sadni materijal ne pripada sorti, kao u slučaju podloga, naznačit će se vrsta ili hibrid ili će se uputiti na sortu koja nema suštinske vrijednosti za komercijalnu proizvodnju nasada pod uvjetom da predmetna sorta posjeduje službeno priznat opis i da se na državnom području određene države članice reprodukcijski sadni materijal i sadnice stavljaju na tržište kao CAC materijal, te da se na Certifikatu proizvođača i/ili pratećem dokumentu naznači upućivanjem na ovu odredbu.

(4) Sorte koje će se naznačiti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka moraju biti uvrštene na Popis sorti voćnih vrsta Republike Hrvatske ili neke od država članica.

(5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorti koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju mogu se staviti na tržište u skladu sa stavkom 3. ovoga članka samo ako predmetne sorte posjeduju službeno priznat opis i da su označene kao CAC materijal s naznakom na Certifikatu proizvođača odnosno pratećem dokumentu da se mogu staviti na tržište isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 5. ovoga članka moraju na oznaci i/ili pratećem dokumentu sadržavati naznaku: »članak 16.«.

(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dobavljač može staviti na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene:

a) za pokuse ili znanstvene svrhe

b) za selekcijski rad

c) za očuvanje genetske raznolikosti i potrebe banke biljnih gena.

(8) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz stavka 7. ovoga članka, na tržište se može staviti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

(9) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje se sastoje od genetski modificiranih organizama mogu se staviti na tržište samo, ako je to dopušteno propisima Komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.) ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003).

(10) Proizvodi koji potječu od sadnica ili reprodukcijskog sadnog materijala koji se sastoji od genetski modificiranih organizama, a namijenjeni su za korištenje kao hrana ili u hrani za ljude ili kao hrana ili u hrani za životinje mogu se staviti na tržište, samo ako postoji odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima Komisije donesenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003.

Članak 17.

(1) Prilikom stavljanja na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije predosnovna, osnovna i certificirana moraju:

– imati Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju izrađen od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i koji sadrži podatke propisane u članku 15. ovoga Pravilnika, otisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije i

– pratiti Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu ili popratni dokument, a koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju propisane u članku 15. ovoga Pravilnika otisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije.

(2) Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu ili popratni dokument, osim podataka sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti dostavljen u najmanje dva primjerka (dobavljač i primatelj)

– pratiti materijal od mjesta dobavljača do mjesta primatelja

– sadržavati ime i adresu primatelja

– sadržavati datum izdavanja dokumenta i

– sadržavati, prema potrebi, dodatne informacije relevantne za predmetne partije.

(3) Kada su podaci u popratnom dokumentu u suprotnosti s podacima na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, važeći su podaci sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju.

(4) Prilikom stavljanja na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC moraju:

– imati Certifikat proizvođača na pakiranju izrađen od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i koji sadrži podatke propisane u članku 14. ovoga Pravilnika, otisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije i

– pratiti popratni dokument koji uz podatke iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati i podatke o imenu i adresi primatelja te datum izdavanja popratnog dokumenta, koji mora biti dostavljen u najmanje dva primjerka (dobavljač i primatelj)

– ako popratni dokument sadrži službenu oznaku, ista mora biti jasno odvojena od svih ostalih informacija u dokumentu.

Trgovina reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama

Članak 18.

(1) Trgovinom reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za tu djelatnost.

(2) Trgovinom reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama na veliko može se baviti pravna ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke odnosno prvostupnika agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.

(3) Trgovina reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama na veliko obavlja se u posebnim prostorijama ili u skladištima za prodaju robe na veliko.

(4) Trgovinom reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.

(5) Trgovina na malo sadnicama obavlja se u prodavaonicama.

(6) Trgovinu sadnicama na malo izvan prodavaonice može obavljati pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka koja nema obavezu upisa u Upisnik, na neki od sljedećih načina:

– na štandovima i klupama na tržnicama na malo

– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo

– pokretnom prodajom

– prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.) ili

– u spremištima, trapilištima i sl., u kojima se prodaje poljoprivredni sadni materijal.

(7) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka trgovinom na malo pojedinačno pakiranim voćnim sadnicama, može se baviti pravna ili fizička osoba koja nema zaposlenog djelatnika sa IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, ako ih prodaje neprofesionalnom krajnjem korisniku.

(8) Dobavljač mora čuvati zapise o prodaji ili nabavi reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica najmanje 3 godine od stavljanja na tržište.

Čuvanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 19.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u prijevozu, te trgovini na veliko i malo moraju se čuvati u uvjetima (trap, hladnjača, skladište i sl.) koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete, zaštićuju ga od oštećenja i izdvajaju od drugih roba koje im na bilo koji način mogu umanjiti kvalitetu.

(2) Pravne i fizičke osobe registrirane samo za obavljanje djelatnosti trgovine moraju imati odvojeni prostor u skladištu i/ili trapu i/ili hladnjači u kojemu će sadnice biti vidno odvojene po vrstama, sortama i hibridima tako da je omogućen jednostavan pristup i kontrola sadnog materijala.

(3) Sadnice koje se u trgovini pojavljuju s golim korijenom moraju biti utrapljene u odgovarajući supstrat i to tako da se osigurava održavanje kvalitete.

Mali proizvođači i lokalna cirkulacija

Članak 20.

(1) Mali proizvođač je fizička osoba koja proizvodi sadnice u ukupnoj količini ne većoj od 100 komada.

(2) Iznimno od članka 17. stavka 4. ovoga Pravilnika mali proizvođači iz stavka 1. ovoga članka mogu u okviru lokalne cirkulacije proizvoditi i stavljati na tržište sorte koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju voća i ne nalaze se na Popisu sorata voćnih vrsta ili na listi državama članicama pod uvjetom da ih prodaju neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i daljnju trgovinu sadnica.

(3) Lokalna cirkulacija iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i područjem općina koje s njom graniče.

(4) Mali proizvođači koji sadnice stavljaju na tržište u skladu sa stavkom 2. ovoga članka moraju ih označiti samo osnovnim podacima o proizvodu kao što su vrsta i sorta.

Uvoz sadnog materijala

Članak 21.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji se uvoze moraju biti originalno pakirane, plombirane i označene Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu nadležnog tijela zemlje izvoznice ili Certifikatom proizvođača odnosno pratećim dokumentom.

(2) Za pošiljku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz uvoza smatra se da je istovjetna reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama proizvedenim prema Zakonu i ovome Pravilniku, ako su certifikati iz stavka 1. ovoga članka izdani od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Fitosanitarna inspekcija u okviru inspekcijskog pregleda pošiljke kontrolira je li dobavljač propisno upisan i registriran za djelatnost uvoza u Upisniku, pripadaju li reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorti koja se nalazi na Popisu sorti voćnih vrsta ili na listi država članica, je li pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica originalno pakirano, plombirano i označeno, te udovoljava li uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– zemlji proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

– nadležnom tijelu zemlje koje je izdalo certifikat

– državi izvoznici i

– količini reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

(5) Prije stavljanja na tržište uvezeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju biti označeni certifikatima iz stavka 1. ovoga članka, bilo da su oni tiskani na hrvatskom jeziku, bilo da se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju odnosno uz Certifikat proizvođača odnosno kao prateći dokument.

DIO TREĆI
ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE

ODJELJAK 1.

Opće odredbe

Članak 22.

Ovim dijelom Pravilnika propisani su zahtjevi koje u pogledu kvalitete moraju ispunjavati:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice rodova, vrsta kao i njihovih hibrida iz članka 4. ovoga Pravilnika

– podloge i ostali dijelovi bilja drugih rodova, vrsta i njihovih hibrida, ako je na njih cijepljen ili će biti cijepljen reprodukcijski sadni materijal iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja

Članak 23.

(1) Sve kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnice moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo.

(2) Sve kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnice moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja kako je propisano u Prilogu I., II., III. i IV. ovoga Pravilnika.

(3) Vizualni pregledi, uzorkovanje i testiranje u svrhu kontrole zdravstvenog stanja provodi se u skladu s Prilogom IV. ovoga Pravilnika.

(4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji tijekom rasta pokažu vidljive znakove ili simptome zaraze štetnim organizmima moraju se odmah po njihovoj pojavi suzbiti odgovarajućim metodama ili mehanički odstraniti i uništiti, ako suzbijanje zbog prirode štetnih organizama nije učinkovito.

Zahtjevi u pogledu podrijetla i autentičnosti sorte i podloge

Članak 24.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice svih kategorija moraju imati odgovarajuću autentičnost i čistoću karakterističnu za pojedini rod, vrstu i sortu.

(2) Reprodukcijski sadni materijal svih kategorija domaće proizvodnje koji se koristi u rasadničarskoj proizvodnji mora potjecati od odabranih matičnih biljaka za koje evidenciju vodi Zavod, a reprodukcijski sadni materijal iz uvoza mora pratiti dokumentacija o porijeklu u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za predosnovne, osnovne, certificirane matične biljke i predosnovni, osnovni i certificirani reprodukcijski materijal

Članak 25.

(1) Matična biljka ili reprodukcijski materijal ne smiju biti zaraženi štetnim organizmima navedenim u dijelu A Prilogu I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(2) Vizualnim pregledom u objektima, na poljima i u partijama za pojedinu matičnu biljku ili reprodukcijski materijal mora biti utvrđeno da nisu zaraženi štetnim organizmima navedenima u dijelu A Prilogu I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu. Vizualni pregled provodi Zavod i prema potrebi dobavljač.

(3) Postotak matičnih biljaka ili reprodukcijskog materijala koji je zaražen štetnim organizmima navedenima u dijelu B Prilogu I. ovoga Pravilnika ne smije prelaziti razine tolerancije navedene u dijelu B Priloga I ovoga Pravilnika. Na temelju vizualnih pregleda u objektima, na poljima i u partijama, za matične biljke ili reprodukcijski materijal utvrđuje se da su u skladu s tim razinama. Vizualni pregled provodi Zavod i prema potrebi dobavljač.

(4) U slučaju sumnje na prisutnost tih štetnih organizama, Zavod i prema potrebi dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine matične biljke ili reprodukcijskog materijala.

(5) Zavod i prema potrebi dobavljač provode vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje pojedine matične biljke ili reprodukcijskog materijala, kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s obzirom na pojedini rod ili vrstu.

(6) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol. Ako takav protokol ne postoji, Zavod primjenjuje nacionalni protokol, koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(7) Zavod i prema potrebi dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo službeno priznalo.

(8) Odredbe stavaka 1. do 4.ovoga članka ne primjenjuju se na matične biljke i reprodukcijski materijal tijekom krioprezervacije.

Zahtjevi u pogledu tla za predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke i predosnovni, osnovni i certificirani reprodukcijski materijal

Članak 26.

(1) Matične biljke i reprodukcijski materijal mogu se uzgajati samo u tlu u kojemu nema štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, relevantnih za pojedini rod ili vrstu i koji su domaćini virusa koji napadaju taj rod ili vrstu.

(2) Odsutnost štetnih organizama iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uzorkovanjem i testiranjem koje se provodi na sljedeći način:

– uzorkovanje provodi Zavod i prema potrebi dobavljač

– uzorkovanje i testiranje provodi se prije sadnje pojedinih matičnih biljaka ili reprodukcijskog materijala te se ponavlja tijekom rasta ako postoji sumnja u prisutnost štetnih organizama iz stavka 1. ovog članka

– uzorkovanje i testiranje provodi se uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, te ako su ti štetni organizmi relevantni za pojedine predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal.

(3) Uzorkovanje i testiranje ne mora se provoditi ako biljke domaćini štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, relevantnih za pojedini rod ili vrstu, nisu rasle u tlu u kojem su proizvedene najmanje pet godina i ako nema sumnje u odsutnost relevantnih štetnih organizama u tom tlu.

(4) Uzorkovanje i testiranje iz stavka 2. ovoga članka ne provode se ako Zavod na temelju službenog pregleda zaključi da u tlu nema štetnih organizama navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, relevantnih za pojedini rod ili vrstu i koji su domaćini virusa koji napadaju taj rod ili vrstu.

(5) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol. Ako takav protokol ne postoji, Zavod primjenjuje nacionalni protokol koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(6) Uzorkovanje i ispitivanje ne provodi se u slučaju certificiranih sadnica.

Odabir i prihvaćanje predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke

Članak 27.

(1) Za biljke koje prvi put ulaze u sustav proizvodnje reprodukcijskog materijala dobavljač koji namjerava proizvoditi reprodukcijski sadni materijal od predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke mora najkasnije do 30. travnja tekuće godine podnijeti Zavodu Prijavu za odabir matičnih stabala na Obrascu broj 14. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) U prijavi za odabir potrebno je navesti i podatke o broju predosnovnih, osnovnih i certificiranih matičnih biljka po vrstama i sortama za svaku pojedinu partiju, a u slučaju cijepljenih matičnih biljaka i podatke o podlogama upotrijebljenima za cijepljenje.

(3) Uz popunjen obrazac prijave za odabir za osnovne matične biljke potrebno je dostaviti i dokumentaciju o porijeklu sadnica kojima je nasad podignut, skicu nasada s planom sadnje i kopiju katastarskog plana.

(4) Temeljem prijave Zavod obavlja službeni postupak odabira matične biljke u skladu s Dodatkom 3. Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 144/09, 30/11 i 50/11).

(5) U postupku odabira Zavod:

– za predosnovne matične biljke

1. obavlja pregled evidencije i dokaza koje posjeduje dobavljač o postupcima i metodama korištenim pri proizvodnji predosnovnih matičnih biljaka kandidatkinja

2. obavlja pregled evidencije o vizualnim pregledima predosnovnih matičnih biljaka kandidatkinja i o mjerama za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u objektima ili na polju gdje se predosnovne matične biljke kandidatkinje održavaju

– za osnovne i certificirane matične biljke

1. obavlja pregled dokumentacije o porijeklu sadnog materijala

2. ukoliko su osnovne matične biljke proizvedene cijepljenjem utvrđuje je li upotrjebljeni reprodukcijski materijal cijepljen na službeno potvrđene podloge, koje su najmanje kategorije osnovni materijal, s time da se u slučaju matičnih biljaka roda Prunus L. za uzgoj osnovnih matičnih biljaka kao podloga može koristiti sjemenjak proizveden iz službeno potvrđenog certificiranog sjemena uzgojen u uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom

3. obavlja pregled i uzorkovanje radi utvrđivanja zdravstvenog stanja osnovnih i certificiranih matičnih biljaka.

(6) Zavod prihvaća biljku na temelju nadzora te rezultata ispitivanja, evidencija i postupaka kao predosnovnu, osnovnu i certificiranu matičnu biljku ako je ona u skladu s člancima 9., 25., 26., 29., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika i ako je istovjetnost s opisom njezine sorte utvrđena u skladu sa stavcima 7., 8., 9. i 10. ovoga članka.

(7) Zavod utvrđuje istovjetnost matične biljke s opisom njezine sorte promatranjem izražavanja svojstava te sorte koje se temelji na jednom od sljedećih elemenata:

– službenom opisu za sorte upisane u jednu od nacionalnih sortnih lista i za sorte koje su zakonski zaštićene oplemenjivačkim pravom

– opisu priloženom zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za registraciju u bilo kojoj državi članici kako je navedeno u Pravilniku o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti (»Narodne novine« broj 121/16)

– opisu priloženom zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava ili

– službeno priznatom opisu, ako je sorta koja podliježe tom opisu upisana u nacionalnu sortnu listu.

(8) U slučaju primjene podstavka 2. ili podstavka 3. stavka 7. ovoga članka matična biljka prihvaća se samo ako se izvješćem, koje izrađuje bilo koje nadležno službeno tijelo u državi članici ili u trećoj zemlji može dokazati da je odgovarajuća sorta različita, ujednačena i postojana. Do registracije sorte pojedina matična biljka i materijal dobiven od nje može se upotrebljavati samo za proizvodnju osnovnoga ili certificiranog materijala i ne smije se stavljati na tržište kao predosnovni, osnovni ili certificirani materijal.

(9) Ako se istovjetnost s opisom sorte može utvrditi samo na temelju svojstava plodonosne biljke, promatranje izražavanja svojstava sorte obavlja se na plodovima plodonosne biljke koja je dobivena razmnožavanjem od predosnovne matične biljke. Te plodonosne biljke drže se odvojeno od predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

(10) Plodonosne biljke pregledavaju se vizualno u najprikladnijim razdobljima godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljaka pojedinih rodova ili vrsta.

(11) Na kraju službenog postupka odabira Zavod zapisnički na Obrascu broj 13. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, potvrđuje ili odbacuje biljke kandidatkinje kao matične biljke, te se odabrane biljke upisuju u knjigu matičnih stabala koja se vodi na Obrascu 11. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika u dva primjerka od kojih se jedan čuva u Zavodu, a drugi kod dobavljača koji postaje održivač za odabranu sortu.

Odabir predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke za proizvodnju podloga koja ne pripada određenoj sorti

Članak 28.

(1) Zavod prihvaća podlogu koja ne pripada određenoj sorti kao matičnu biljku, ako je istovjetna opisu svoje vrste i ako je u skladu s člancima 25., 26., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika.

(2) Zavod potvrđuje na temelju službenog nadzora odabir matične biljke u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika i Dodatkom 3. Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Provjera istovjetnosti s opisom sorte

Članak 29.

(1) Zavod i prema potrebi dobavljač redovito provjeravaju istovjetnost matičnih biljaka i reprodukcijskog materijala s opisom njihove sorte u skladu s člankom 27. stavcima 7. i 8. ovoga Pravilnika kako je primjereno za pojedinu sortu i upotrijebljenu metodu razmnožavanja.

(2) Uz redovite provjere matičnih biljaka i reprodukcijskog materijala Zavod i prema potrebi dobavljači nakon svakog obnavljanja provjeravaju matične biljke koje iz njega proizlaze.

Proizvodnja i certifikacija predosnovnog, osnovnog i certificiranog reprodukcijskog materijala

Članak 30.

Na temelju prijave iz članka 10. ovoga Pravilnika Zavod obavlja stručni nadzor u sklopu kojega obavlja:

– provjeru evidencija koje vodi dobavljač i iz kojih mora biti razvidno da dobavljač uredno obavlja propisane vizualne preglede i izvodi mjere za sprječavanje pojave i širenja štetnih organizama u nasadu, u kojem se održavaju osnovne matične biljke te općenito, da dobavljač vodi evidenciju o praćenju kritičnih točaka. U nasadu matičnih biljaka utvrđuje i moguća prazna mjesta odnosno novozasađene biljke kao i razloge za to

– provjeru održavaju li se matične biljke u uvjetima iz članka 34. za predosnovne i iz članka 39. ovoga Pravilnika za osnovne matične biljke

– provjeru sortne čistoće matičnih biljaka u skladu s člankom 27. stavcima 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika

– vizualni pregled zdravstvenog stanja predosnovnih matičnih biljaka na prisutnost štetnih organizama kao i propisana uzorkovanja za ponovno testiranje u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK 2.
ZAHTJEVI ZA PREDOSNOVNI MATERIJAL

Zahtjevi za certificiranje predosnovnog materijala

Članak 31.

(1) Reprodukcijski sadni materijal, osim matičnih biljaka i osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, mora na zahtjev biti službeno certificiran kao predosnovni materijal ako je utvrđeno da ispunjava sljedeće zahtjeve:

a) izravno je dobiven razmnožavanjem od matične biljke u skladu s člankom 36. ili člankom 37. ovoga Pravilnika

b) istovjetan je opisu svoje sorte što se provjerava u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

c) održava se u skladu s člankom 34. ovoga Pravilnika

d) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 25. ovoga Pravilnika

e) ako je Komisija odobrila odstupanje iz članka 34. stavka 5. ovoga Pravilnika da se predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, tlo je u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika i

f) u skladu je s člankom 35. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Matične biljke iz stavka 1. točke a) ovoga članka moraju biti odobrene u skladu s člankom 27. ili dobivene umnažanjem u skladu s člankom 36. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 37. ovoga Pravilnika.

(3) Ako predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal više ne ispunjava zahtjeve iz članaka 25., 26., 29., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika, dobavljač je uklanja iz blizine drugih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

(4) Uklonjena predosnovna matična biljaka odnosno uklonjeni predosnovni materijal iz stavka 3. ovoga članka mogu se upotrebljavati kao osnovni, certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku za odgovarajuće kategorije.

(5) Umjesto uklanjanja iz stavka 3. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal ponovno ispunjava propisane zahtjeve.

Zahtjevi za certificiranje podloga koje ne pripadaju određenoj sorti kao predosnovni materijal

Članak 32.

(1) Podloga koja ne pripada određenoj sorti mora na zahtjev biti službeno certificirana kao predosnovni materijal ako je utvrđeno da ispunjava sljedeće zahtjeve:

a) izravno je dobivena razmnožavanjem, vegetativnim ili generativnim razmnožavanjem od matične biljke, u slučaju generativnog razmnožavanja stabla oprašivača izravno se dobivaju vegetativnim razmnožavanjem od matične biljke

b) istovjetna je opisu svoje vrste

c) održava se u skladu s člankom 34. ovoga Pravilnika

d) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 25. ovoga Pravilnika

e) ako je Komisija odobrila odstupanje u skladu s člankom 34. stavkom 5. ovoga Pravilnika da se predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, tlo je u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika i

f) u skladu je s člankom 35. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Matične biljke iz stavka 1. točke a) ovoga članka moraju biti odobrene u skladu s člankom 28. ili dobivene umnažanjem u skladu s člankom 36. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 37. ovoga Pravilnika.

(3) Ako podloga koja je predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal više ne ispunjava zahtjeve iz članaka 25., 26., 33., 34. i 35. ovoga Pravilnika, dobavljač je uklanja iz blizine ostalih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

(4) Uklonjena podloga iz stavka 3. ovoga članka može se upotrebljavati kao osnovni, certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjava zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku za odgovarajuće kategorije.

(5) Umjesto uklanjanja iz stavka 3. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena podloga ponovno ispunjava propisane zahtjeve.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za predosnovne matične biljke kandidatkinje i predosnovne matične biljke dobivene obnavljanjem

Članak 33.

(1) Predosnovna matična biljka kandidatkinja ne smije biti zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(2) Vizualnim pregledom u objektima i na poljima za pojedinu predosnovnu matičnu biljku kandidatkinju mora biti utvrđeno da nije zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika, relevantnima za pojedini rod ili vrstu. Vizualni pregled provodi Zavod i prema potrebi dobavljač.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost tih štetnih organizama Zavod i prema potrebi dobavljač provode uzorkovanje i testiranje pojedine predosnovne matične biljke kandidatkinje.

(4) Predosnovna matična biljka kandidatkinja ne smije biti zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(5) Vizualnim pregledom u objektima i na poljima te na temelju uzorkovanja i testiranja za pojedinu predosnovnu matičnu biljku kandidatkinju mora biti utvrđeno da nije zaražena štetnim organizmima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu. Vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje provodi Zavod i prema potrebi dobavljač.

(6) Uzorkovanje i testiranje iz stavka 5. ovoga članka provodi se u najprikladnijem razdoblju godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljaka te biologiju štetnih organizama relevantnih za tu biljku. Uzorkovanje i testiranje provodi se i u bilo koje vrijeme tijekom godine u slučaju sumnje na prisutnost tih štetnih organizama.

(7) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavaka 3. i 5. ovoga članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol, a ako takav protokol ne postoji Zavod primjenjuje nacionalni protokol koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(8) Zavod i prema potrebi dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je ovlastilo Ministarstvo.

(9) Metoda testiranja na viruse, viroide, virusima slične organizme i fitoplazme koja se primjenjuje na predosnovne matične biljke kandidatkinje jest biološko indeksiranje na biljkama indikatorima. Druge metode testiranja mogu se primijeniti na temelju stručno pregledanih znanstvenih dokaza da se njima postižu jednako pouzdani rezultati kao i biološkim indeksiranjem na biljkama indikatorima.

(10) Iznimno od stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka, ako je predosnovna matična biljka kandidatkinja sadnica vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje zahtijeva se samo u odnosu na viruse, viroide ili virusima slične organizme koji se prenose preko peludi i koji su navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika a relevantni su za pojedini rod ili vrstu, pod uvjetom da se službenim nadzorom potvrdilo da je sadnica dobivena od sjemena proizvedenog u objektu u kojem nisu primijećeni simptomi što ih prouzrokuju ti virusi, viroidi i virusima slični organizmi te da se ta sadnica održavala u skladu s člankom 34. stavcima 1. i 3. ovoga Pravilnika.

(11) Odredbe stavaka 1. i 7. ovoga članka primjenjuju se i na predosnovnu matičnu biljku koja se proizvodi obnavljanjem.

(12) Predosnovna matična biljka proizvedena obnavljanjem ne smije biti zaražena virusima i viroidima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevenatnima za pojedini rod ili vrstu.

(13) Vizualnim pregledom u objektima, na poljima i u partijama te na temelju uzorkovanja i testiranja, za pojedinu predosnovnu matičnu biljku proizvedenu obnavljanjem mora biti utvrđeno da nije zaražena virusima i viroidima iz stavka 12. ovoga članka. Vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje provodi Zavod i prema potrebi dobavljač.

Zahtjevi u pogledu održavanja predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala

Članak 34.

(1) Dobavljači održavaju predosnovne matične biljke i predosnovni materijal u objektima koji su imenovani za pojedine rodove ili vrste te koji su zaštićeni od kukaca i kojima se osigurava odsutnost zaraze prijenosnicima bolesti zračnim putem i svim ostalim mogućim izvorima tijekom proizvodnog procesa.

(2) Predosnovne matične biljke kandidatkinje drže se u uvjetima u kojima je osigurana zaštita od kukaca i fizički odvojeno od predosnovnih matičnih biljaka u objektima iz stavka 1. ovoga članka sve dok se ne završe sva testiranja u pogledu usklađenosti s člankom 33. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal održavaju se na način kojim se osigurava da su pojedinačno označeni tijekom proizvodnog procesa.

(4) Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju se ili proizvode izolirano od tla, u posudama bez zemlje ili sa steriliziranim uzgojnim supstratima, te se označavaju kako bi se osigurala njihova sljedivost.

(5) Iznimno od stavaka 1. do 4. ovoga članka, za određene je rodove i vrste potrebno odobrenje za proizvodnju predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala ako se proizvode na polju. Takav se materijal označava kako bi se osigurala njegova sljedivost. To se odobrenje izdaje pod uvjetom da su osigurane odgovarajuće mjere.

(6) Odobrenje iz stavka 5. ovoga članka izdaje Komisija – Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

(7) U predosnovnom matičnom nasadu partije matičnih biljaka moraju biti posađene u odvojenim redovima koji moraju biti označeni. Ako je u pojedinom redu posađeno više partija, razmak između dviju susjednih partija mora biti najmanje 2 m.

(8) U predosnovnom matičnom nasadu svake se godine provodi kontrola fenotipskih osobina sorte (u daljnjem tekstu: pomološka kontrola) zbog mogućih mutacija. U predosnovnom matičnom nasadu za proizvodnju plemki kontrola pomoloških osobina radi provjere sortne čistoće obavlja se najmanje jedanput, što je ranije moguće u životnoj dobi biljke. Pomološka kontrola jabuke (Malus Mill.) i kruške (Pyrus L.), kod kojih se biljke u matičnom nasadu u pravilu održavaju tako da se spriječi cvatnja, može se obaviti u predosnovnom matičnom nasadu tako da se u jednoj godini omoguće cvatnja i oplodnja ili tako da se od svake partije (različito podrijetlo) predosnovnih matičnih biljaka vegetativno razmnože najmanje tri biljke, posade u kolekcijski nasad, odvojeno od lokacije na kojoj je matični nasad i na njima provede pomološka kontrola. U slučaju genetski nestabilnih sorti pomološka kontrola obavlja se svake godine.

(9) Ako se vizualnim pregledima odnosno na osnovi rezultata testiranja uzetih uzoraka utvrdi da predosnovna matična biljka nije sortno čista ili da pokazuje simptome zaraze štetnim organizmima navedenim u EPPO certifikacijskoj shemi, potrebno ju je odmah odstraniti iz nasada u kojem se uzgajaju predosnovne matične biljke. U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenskim štetnim organizmima potrebno je o tome odmah obavijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju.

(10) Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal mogu se održavati s pomoću krioprezervacije.

(11) Predosnovne matične biljke mogu se upotrebljavati samo tijekom razdoblja koje je izračunato na temelju nepromjenjivosti sorte ili okolišnih uvjeta u kojima se uzgajaju i svih ostalih čimbenika koji utječu na nepromjenjivost sorte.

Zahtjevi u pogledu nedostataka koji bi mogli narušiti kvalitetu

Članak 35.

(1) Na temelju vizualnog pregleda utvrđuje se da predosnovne matične biljke i predosnovni materijal gotovo nemaju nedostataka.

(2) Vizualni pregled iz stavka 1. ovoga članka provodi Zavod i prema potrebi dobavljač.

(3) Ozljede, promjena boje, oštećeno tkivo ili osušenost smatraju se nedostatcima samo ako utječu na kvalitetu i korisnost predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala kao reprodukcijskoga sadnog materijala.

Zahtjevi u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja predosnovnih matičnih biljaka

Članak 36.

(1) Dobavljač može umnožiti ili obnoviti predosnovnu matičnu biljku odabranu i potvrđenu u skladu s člankom 27. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(2) Dobavljač može razmnožiti predosnovnu matičnu biljku kako bi dobio predosnovni materijal.

(3) Umnažanje, obnavljanje i razmnožavanje predosnovnih matičnih biljaka obavlja se u skladu s protokolima iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Pri uzorkovanju i testiranju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se protokol EPPO ili drugi međunarodno priznati protokol. Ako takav protokol ne postoji, Zavod primjenjuje nacionalni protokol koji stavlja na raspolaganje državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(5) Primjenjuju se samo oni protokoli iz stavka 4. ovoga članka koji su testirani na odgovarajućim rodovima ili vrstama u razdoblju koje se smatra primjerenim za te rodove ili vrste. To se razdoblje smatra primjerenim ako se njime omogućuje potvrđivanje fenotipa biljaka u pogledu istovjetnosti s opisom sorte na temelju promatranja proizvodnje voća ili vegetativnog razvoja podloga.

(6) Dobavljač može obnoviti samo predosnovnu matičnu biljku prije kraja razdoblja navedenog u članku 34. stavku 11. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja mikrorazmnožavanjem predosnovnih matičnih biljaka

Članak 37.

(1) U slučaju umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja mikrorazmnožavanjem predosnovnih matičnih biljaka za proizvodnju drugih predosnovnih matičnih biljaka ili predosnovnog materijala ono se odvija u skladu s protokolima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Pri umnažanju, obnavljanju i razmnožavanju mikrorazmnožavanjem iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se međunarodno priznati protokoli, a ako takvi protokoli ne postoje, nadležno službeno tijelo primjenjuje nacionalni protokol koji dostavlja na uvid državama članicama ili Komisiji ako one to zatraže.

(3) Primjenjuju se samo oni protokoli koji su testirani na odgovarajućem rodu ili vrsti u razdoblju koje se smatra dostatnim za potvrđivanje fenotipa biljaka u pogledu istovjetnosti s opisom sorte na temelju promatranja proizvodnje voća ili vegetativnog razvoja podloga.

ODJELJAK 3.
ZAHTJEVI ZA OSNOVNI MATERIJAL

Zahtjevi za certificiranje osnovnog materijala

Članak 38.

(1) Reprodukcijski sadni materijal, osim osnovnih matičnih biljaka i osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, mora na zahtjev biti službeno certificiran kao osnovni materijal ako ispunjava zahtjeve iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(2) Reprodukcijski sadni materijal dobiva se razmnožavanjem od osnovne matične biljke.

(3) Osnovna matična biljka mora ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva:

a) uzgojena je od predosnovnog materijala ili

b) je dobivena umnažanjem od osnovne matične biljke u skladu s člankom 40. ovoga Pravilnika.

(4) Reprodukcijski sadni materijal ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 29., članku 34. stavku 11. i članku 35. ovoga Pravilnika.

(5) Reprodukcijski sadni materijal ispunjava dodatne zahtjeve koji se odnose na:

a) zdravstveno stanje, kako je utvrđeno u članku 25. ovoga Pravilnika

b) tlo, kako je utvrđeno u članku 26. ovoga Pravilnika

c) održavanje osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala kako je utvrđeno u članku 39. ovoga Pravilnika

d) određene uvjete za razmnožavanje, kako je utvrđeno u članku 40. ovoga Pravilnika.

(6) Podloga koja ne pripada određenoj sorti mora na zahtjev biti službeno certificirana kao osnovni materijal ako je istovjetna opisu svoje vrste, te ako ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 34. stavcima 3. i 11. i dodatne zahtjeve iz članaka 25., 26., 35., 39. i 40. ovoga Pravilnika.

(7) Za potrebe ovog odjeljka svako upućivanje u odredbama navedenima u stavcima 4. i 6. ovoga članka na predosnovne matične biljke tumači se kao upućivanje na osnovne matične biljke, a svako upućivanje na predosnovni materijal tumači se kao upućivanje na osnovni materijal.

(8) Ako osnovna matična biljka ili osnovni materijal više ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 29., članka 34. stavaka 3. i 11. te članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika, dobavljač je uklanja iz blizine drugih osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala.

(9) Uklonjena osnovna matična biljka ili uklonjeni osnovni materijal iz stavka 8. ovoga članka mogu se upotrebljavati kao certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku za odgovarajuće kategorije.

(10) Umjesto uklanjanja iz stavka 8. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena osnovna matična biljka ili osnovni materijal ponovno ispunjavaju propisane zahtjeve.

Zahtjevi u pogledu održavanja osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala

Članak 39.

(1) Osnovne matične biljke i osnovni materijal održavaju se u zaštićenim prostorima ili na poljima izoliranima od mogućih izvora zaraze prijenosnicima bolesti zračnim putem, dodirom korijena, unakrsnom zarazom strojevima, alatom za cijepljenje i svim ostalim mogućim izvorima.

(2) Izolacijska udaljenost od polja iz stavka 1. ovoga članka ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetnih organizama na pojedinom području i s time povezanim relevantnim rizicima, kako je utvrdio Zavod stručnim nadzorom.

(3) U osnovnom matičnom nasadu partije matičnih biljaka moraju biti posađene u odvojenim redovima koji moraju biti označeni, a ako je u pojedinom redu posađeno više partija, razmak između dviju susjednih partija mora biti najmanje 2 m.

(4) U osnovnom matičnom nasadu svake se godine provodi pomološka kontrola. U osnovnom matičnom nasadu za proizvodnju plemki kontrola pomoloških osobina radi provjere sortne čistoće obavlja se najmanje jedanput, što je ranije moguće u životnoj dobi biljke. Pomološka kontrola jabuke (Malus Mill.) i kruške (Pyrus L.), kod kojih se biljke u matičnom nasadu u pravilu održavaju tako da se spriječi cvatnja, može se obaviti u osnovnom matičnom nasadu tako da se u jednoj godini omoguće cvatnja i oplodnja ili tako da se od svake partije (različitog podrijetla) osnovnih matičnih biljaka vegetativno razmnože najmanje tri biljke, posade u kolekcijski nasad odvojeno od lokacije na kojoj je matični nasad i na njima provede pomološka kontrola. U slučaju genetski nestabilnih sorti pomološka kontrola obavlja se svake godine.

(5) Ako se vizualnim pregledima odnosno na osnovi rezultata testiranja uzetih uzoraka utvrdi da osnovna matična biljka nije sort­no čista ili da pokazuje simptome zaraze štetnim organizmima, potrebno ju je odmah odstraniti iz nasada u kojem se uzgajaju osnovne matične biljke.

(6) U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenskim štetnim organizmima, potrebno je o tome odmah obavijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju.

Uvjeti za umnažanje

Članak 40.

(1) Osnovne matične biljke koje su uzgojene od predosnovnog materijala u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkama a) i b) ovoga Pravilnika mogu se umnažati u nekoliko generacija kako bi se pribavio potreban broj osnovnih matičnih biljaka.

(2) Osnovne matične biljke umnažaju se u skladu s člankom 36. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 37. ovoga Pravilnika.

(3) Najveći dopušteni broj generacija i najveći dopušteni životni vijek osnovnih matičnih biljaka utvrđeni su u Prilogu V. ovoga Pravilnika za odgovarajuće rodove ili vrste.

(4) Ako se dopusti više generacija osnovne matične biljke, svaka generacija osim prve može proizići iz bilo koje prethodne generacije.

(5) Reprodukcijski sadni materijal različitih generacija čuva se odvojeno jedan od drugoga.

ODJELJAK 4.
ZAHTJEVI ZA CERTIFICIRANI MATERIJAL

Zahtjevi za certificiranje certificiranog materijala

Članak 41.

(1) Reprodukcijski sadni materijal, osim matičnih biljaka i sadnica, treba na zahtjev biti službeno certificiran kao certificirani materijal ako ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima 2. do 5. ovoga članka.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobivaju se razmnožavanjem od certificirane matične biljke.

(3) Certificirana matična biljka mora ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva:

a) uzgojena je od predosnovnog reprodukcijskog materijala ili

b) je uzgojena od osnovnog reprodukcijskog materijala.

(4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u članku 29., članku 34. stavku 11. i člancima 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika.

(5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja utvrđene u članku 25. ovoga Pravilnika. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobivaju se razmnožavanjem od certificirane matične biljke koja ispunjava zahtjeve u pogledu tla iz članka 26. ovoga Pravilnika.

(6) Podloga koja ne pripada određenoj sorti na zahtjev se službeno certificira kao certificirani materijal ako je istovjetna opisu svoje vrste te ako ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 34. stavku 11. i dodatne zahtjeve iz članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika.

(7) Za potrebe ovog odjeljka, svako upućivanje u odredbama navedenima u stavcima 4. i 6. ovoga članka na predosnovne matične biljke tumači se kao upućivanje na certificirane matične biljke, a svako upućivanje na predosnovni materijal tumači se kao upućivanje na certificirani materijal.

(8) Ako certificirana matična biljka ili certificirani materijal više ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 29., članka 34. stavaka 11. te članaka 25., 26. i 35. ovoga Pravilnika, dobavljač ih uklanja iz blizine drugih certificiranih matičnih biljaka i certificiranog materijala.

(9) Uklonjena certificirana matična biljka ili uklonjeni certificirani materijal mogu se upotrebljavati kao CAC materijal pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Odjeljku 5. ovoga Pravilnika.

(10) Umjesto uklanjanja iz stavka 8. ovoga članka dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena certificirana matična biljka ili certificirani materijal ponovno ispunjavaju propisane zahtjeve.

Proizvodnja i certifikacija certificiranih sadnica i sjemena

Članak 42.

(1) Zavod na temelju prijave iz članka 10. ovoga Pravilnika u rasadniku obavlja vizualne preglede u tijeku vegetacije kojima provjerava proizvode li se certificirane sadnice u uvjetima utvrđenim u članku 30. ovoga Pravilnika.

(2) Certificirane sadnice proizvode se u rasadniku iz certificiranog reprodukcijskog sadnog materijala proizvedenog od osnovnih matičnih biljaka, a ako se proizvode certificirane sadnice koje se cijepe reprodukcijski sadni materijal se cijepi na službeno potvrđene vegetativno razmnožene podloge koje su najmanje jednake kategorije ili na podloge koje su bile proizvedene iz službeno potvrđenog certificiranoga sjemena.

(3) Za uzorkovanje tla namijenjenog proizvodnji sadnog materijala rodova propisanih u Prilogu III. ovoga Pravilnika radi analize na nematode, dobavljač je dužan pravovremeno prijaviti Zavodu naziv katastarske općine te broj i veličinu katastarske čestice, da bi se ista mogla obaviti do kraja proizvodnog ciklusa.

(4) U slučaju pozitivnog nalaza iz stavka 3. ovoga članka proizvodnja sadnica na toj čestici se odbija.

ODJELJAK 5.
ZAHTJEVI ZA CAC MATERIJAL

Zahtjevi za CAC materijal, osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti

Članak 43.

(1) CAC materijal, osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, može se staviti na tržište samo ako je utvrđeno da ispunjava sljedeće zahtjeve:

a) dobiven je razmnožavanjem poznatog izvora materijala koji je dobavljač evidentirao

b) istovjetan je opisu sorte u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika

c) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 46. ovoga Pravilnika i

d) u skladu je s člankom 47. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Mjere za usklađivanje sa stavkom 1. ovoga članka obavlja dobavljač.

(3) U slučaju da CAC materijal više nije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, dobavljač obavlja jednu od sljedećih aktivnosti:

a) uklanja taj materijal iz blizine ostalog CAC materijala ili

b) poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da je taj materijal ponovno u skladu s propisanim zahtjevima.

Zahtjevi za CAC materijal u slučaju podloga koje ne pripadaju određenoj sorti

Članak 44.

(1) U slučaju podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, CAC materijal mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

a) istovjetan je opisu svoje vrste

b) u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja iz članka 46. ovoga Pravilnika i

c) u skladu je s člankom 47. ovoga Pravilnika u pogledu nedostataka.

(2) Mjere koje trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka obavlja dobavljač.

(3) U slučaju da CAC materijal više nije u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, dobavljač obavlja jednu od sljedećih aktivnosti:

a) uklanja taj materijal iz blizine ostalog CAC materijala ili

b) poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da je taj materijal ponovno u skladu s propisanim zahtjevima.

Istovjetnost s opisom sorte

Članak 45.

(1) Istovjetnost CAC materijala s opisom svoje sorte utvrđuje se promatranjem svojstava te sorte koje se temelji na jednom od sljedećih elemenata:

a) službenom opisu registriranih sorata kako je navedeno u posebnom propisu kojim se uređuje postupak utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta koje su zakonski zaštićene oplemenjivačkim pravom

b) opisu priloženom zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za registraciju u bilo kojoj državi članici, kako je navedeno u Pravilniku o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti (»Narodne novine« broj 121/16)

c) opisu priloženom zahtjevu za oplemenjivačko pravo ili

d) službeno priznatom opisu sorte iz članka 5. Pravilnika o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (»Narodne novine« broj 98/09, 77/13 i 118/16).

(2) Istovjetnost CAC materijala s opisom svoje sorte redovito se utvrđuje promatranjem izražavanja svojstava te sorte u pojedinom CAC materijalu.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja

Članak 46.

(1) CAC materijal mora biti praktički nezaražen štetnim organizmima navedenima u Prilogu I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(2) Vizualnim pregledom koji obavlja dobavljač u objektima, na poljima i u partijama utvrđuje da je pojedini CAC materijal praktički nezaražen štetnim organizmima navedenima u Prilogu I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za pojedini rod ili vrstu.

(3) U slučaju sumnje na prisutnost tih štetnih organizama dobavljač provodi uzorkovanje i testiranje pojedinog CAC materijala.

(4) Dobavljač obavlja vizualni pregled, uzorkovanje i testiranje CAC materijala, kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika s obzirom na pojedini rod ili vrstu.

(5) Odredbe stavaka 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuju se na CAC materijal tijekom krioprezervacije.

(6) Uz zahtjeve iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, CAC materijal koji pripada vrstama Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. mora biti u skladu sa svim sljedećim zahtjevima:

a) mora biti proizveden od poznatog početnog materijala za koji je na temelju uzorkovanja i testiranja utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za vrste iz tih rodova i

b) da je od početka posljednjeg ciklusa vegetacije za njega na temelju vizualnog pregleda, uzorkovanja i testiranja utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmima navedenima u Prilogu II. ovoga Pravilnika relevantnima za vrste iz tih rodova.

Zahtjevi u pogledu nedostataka

Članak 47.

(1) Na temelju vizualnog pregleda utvrđuje se je li CAC materijal gotovo bez nedostataka.

(2) Ozljede, promjena boje, oštećeno tkivo ili osušenost smatraju se nedostatcima ako utječu na kvalitetu i korisnost CAC materijala kao reprodukcijskoga sadnog materijala.

Odabir, potvrđivanje i proizvodnja CAC reprodukcijskog sadnog materijala

Članak 48.

(1) Dobavljač koji će ujedno postati i održivač za sorte čiji reprodukcijski materijal CAC kategorije namjerava proizvoditi iz CAC matičnih nasada mora podnijeti Zavodu najkasnije do 30. travnja tekuće godine Izvješće o odabiru/odbacivanju matičnih stabala CAC kategorije na Obrascu broj 16. koji se nalaz u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dobavljač je dužan podnijeti Zavodu u slučaju dodavanja novih ili brisanje starih matičnih stabala.

(3) Uz Izvješće o odabiru matičnih stabala za nova stabla dobavljač mora dostaviti dokumentaciju:

– o porijeklu reprodukcijskog sadnog materijala upotrijebljenog za zasnivanje matičnog nasada (vrsta, sorta odnosno podloga, godina sadnje, dobavljač odnosno država porijekla) te

– o broju biljaka svake pojedine partije, skicu nasada, plan sadnje i presliku katastarskog plana.

(4) Zavod će zapisnički na Obrascu broj 17. koji se nalaz u Prilogu VI. ovoga Pravilnika u okviru kontrole kritičnih točaka potvrditi ili odbaciti dobavljačev odabir i utvrditi:

– jesu li biljke u matičnom nasadu dobre vegetativne razvijenosti

– jesu li biljke u matičnom nasadu po morfološkim i pomološkim svojstvima tipične za vrstu i sortu

– jesu li biljke u matičnom nasadu dobro održavane

– provodi li se u matičnom nasadu odgovarajuća agrotehnika

– jesu li biljke u matičnom nasadu zdrave, bez znakova i simptoma pojave štetnih organizama koji mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala.

(5) Zavod će u okviru kontrole kritičnih točaka provesti kontrolu u svrhu održavanja sorti voćnih vrsta na Popisu sorti voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Članak 49.

Dobavljač koji proizvodi sadnice CAC kategorije treba obavijestiti Zavod o tome svake godine najkasnije do 30. travnja na Obrascu broj 18. koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobiveni od matičnih biljaka koje su postojale prije 1. siječnja 2017. godine i koji su službeno certificirani ili udovoljavaju uvjetima da budu kvalificirani kao CAC materijal prije navedenog datuma mogu se staviti na tržište Republike Hrvatske do 31. prosinca 2022. godine.

(2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 1. ovoga članka moraju na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, Certifikatu proizvođača i/ili pratećem dokumentu sadržavati naznaku: »članak 50.«.

(3) Nakon 31. prosinca 2022. godine reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se staviti na tržište.

(4) Ministarstvo osigurava potrebnu pomoć stručnjacima Komisije koji obavljaju provjeru primjene odredbi ovoga Pravilnika u proizvodnji.

Članak 51.

Prilozi I. do VI. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 52.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09, 153/09, 72/10, 30/11 i 86/13).

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/39

Urbroj: 525-09/0007-15-2

Zagreb, 24. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

POPIS ŠTETNIH ORGANIZAMA ČIJU JE PRISUTNOST POTREBNO UTVRDITI VIZUALNIM PREGLEDOM TE POD ODREĐENIM UVJETIMA, UZORKOVANJEM I TESTIRANJEM

DIO A

Popis štetnih organizama koji ne smiju ili praktički ne smiju biti prisutni u skladu s člankom 25. stavkom 1., člankom 33. stavkom 1. i člankom 46. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Rod ili vrstaŠtetni organizmi
Castanea sativa Mill.

Gljive

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Virozama slične bolesti

Chestnut mosaic virus (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Kukci

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Nematode

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Gljive

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Grinje

Phytoptus avellanae

Gljive

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. i Pyrus L.

Kukci

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Nematode

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Gljive

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Virusi

Osim onih navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika

Ficus carica L.

Kukci

Ceroplastes rusci

Nematode

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Gljive

Armillaria mellea

Bakterije

Phytomonas fici

Virozama slične bolesti

Fig mosaic disease

Juglans regia L.

Kukci

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Gljive

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. juglandi

Olea europaea L.

Nematode

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Bakterije

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Virozama slične bolesti

Leaf yellowing complex disease 3

Pistacia vera L.

Nematode

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Gljive

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica i P. salicina

Kukci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nematode

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Gljive

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (na P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (na P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Kukci

Quadraspidiotus perniciosus

Nematode

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Gljive

Phytophthora cactorum

Bakterije

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Kukci i grinje

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Gljive

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Gljive

Peronospora rubiDIO B

Popis štetnih organizama koji ne smiju ili praktički ne smiju biti prisutni ili čija je prisutnost ograničena razinama tolerancije u skladu s člankom 25. stavkom 3., člankom 33. stavkom 1. i člankom 46. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Štetni organizmi po rodovima i vrstamaRazine tolerancije (%)
PredosnovneOsnovneCertificirane
Fragaria L.
Kukci i grinje
Chaetosiphon fragaefoliae00,51
Phytonemus pallidus000,1
Nematode
Aphelenchoides fragariae001
Ditylenchus dipsaci00,51
Meloidogyne hapla00,51
Pratylenchus vulnus011
Gljive
Rhizoctonia fragariae001
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu00,51
Verticillium albo-atrum00,22
Verticillium dahliae00,22
Bakterije
Candidatus Phlomobacter fragariae001
Virusi
Strawberry mottle virus (SMoV)00,12
Fitoplazme001
Aster yellows phytoplasma00,21
Multiplier disease00,10,5
Stolbur kao strawberry lethal decline00,21
Strawberry green petal fitoplazme001
Phytoplasma fragariae001
Ribes L.
Nematode
Aphelenchoides ritzemabosi00,050,5
Virusi
Aucuba mosaic virus u kombinaciji s Blackcurrant yellows virusom00,050,5
Vein clearing virus i Vein net virus crnog ribiza, Gooseberry vein banding virus00,050,5
Rubus L.
Kukci
Resseliella theobaldi000,5
Bakterije
Agrobacterium spp.00,11
Rhodococcus fascians00,11
Virusi
Apple mosaic virus (ApMV), Black raspberry necrosis virus (BRNV), Cucumber mosaic virus (CMV), Raspberry leaf mottle virus (RLMV), Raspberry leaf spot virus (RLSV), Raspberry vein chlorosis virus (RVCV), Rubus yellow net virus (RYNV)000,5
Vaccinium L.
Gljive
Exobasidium vaccinii var. vaccinii00,51
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli)00,10,5
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens000,5
Virusi000,5

PRILOG II.

POPIS ŠTETNIH ORGANIZAMA ZBOG ČIJE JE PRISUTNOSTI POTREBAN VIZUALNI PREGLED I U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA, UZORKOVANJE I TESTIRANJE U SKLADU S ČLANKOM 25. STAVKOM 1., ČLANKOM 33. STAVCIMA 4. I 10. I ČLANKOM 46. STAVCIMA 1. I 6. OVOGA PRAVILNIKA

Rod ili vrstaŠtetni organizmi
Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Virusi

Citrus variegation virus(CVV)

Citrus psorosis virus (CPsV)

Citrus leaf blotch virus (CLBV)

Virozama slične bolesti

Impietratura

Cristacortis

Viroidi

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia varijanta

Corylus avellana L.

Virusi

Apple mosaic virus (ApMV)

Fitoplazme

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. i Pyrus L.

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Virozama slične bolesti

Bark split, bark necrosis

Rough bark

Rubbery wood, quince yellow blotch

Viroidi

Pear blister canker viroid (PBCVd)

Fragaria L.

Nematode

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Gljive

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Virusi

Strawberry mottle virus (SMoV)

Juglans regia L.

Virusi

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Malus Mill.

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Virozama slične bolesti

Gumenasto drvo, plosnata grana

Potkovasta rana

Poremećaji na plodovima: sitni plod, zelena deformacija, kvrgavi plod Ben Davisa, hrapava pokožica, zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten, crvenkasta bradavičavost

Viroidi

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Olea europaea L.

Gljive

Verticillium dahliae

Virusi

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRV)

Prunus amygdalus Batsch

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus avium i P. cerasus

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry green ring mottle virus (CGRMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV)

Little cherry virus 1 i 2 (LChV1, LChV2)

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring nepovirus (TBRV)

Prunus domestica i P. salicina

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus persica

Virusi

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Viroidi

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Ribes L.

Virusi

Arabis mosaic virus (ArMV)

Blackcurrant reversion virus (BRV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Rubus L.

Gljive

Phytophthora spp. koje napadaju bilje iz roda Rubus

Virusi

koji se pojavljuju na vrstama iz roda Rubus

Apple mosaic virus (ApMV)

Black raspberry necrosis virus (BRNV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Raspberry leaf mottle virus (RLMV)

Raspberry leaf spot virus (RLSV)

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)

Rubus yellow net virus (RYNV)

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)

Fitoplazme

Rubus stunt phytoplasma

Virozama slične bolesti

Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Virusi

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Blueberry scorch virus (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Fitoplazme

Blueberry stunt phytoplasma

Blueberry witches’ broom phytoplasma

Cranberry false blossom phytoplasma

Virozama slične bolesti

Uzročnik mozaika borovnice

Uzročnik prstenaste pjegavosti brusnicePRILOG III.

POPIS ŠTETNIH ORGANIZAMA ČIJA JE PRISUTNOST U TLU UREĐENA ČLANKOM 26. STAVCIMA 1. I 3. OVOGA PRAVILNIKA

Rod ili vrstaOdređeni štetni organizmi
Fragaria L.

Nematode

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Nematode

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L

Nematode

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Nematode

Xiphinema index

Prunus avium i P. cerasus

Nematode

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica i P. salicina

Nematode

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Nematode

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Nematode

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatumPRILOG IV.

ZAHTJEVI U POGLEDU VIZUALNOG PREGLEDA, UZORKOVANJA I TESTIRANJA PO RODOVIMA I VRSTAMA TE KATEGORIJAMA, U SKLADU S ČLANKOM 25. STAVKOM 5. I ČLANKOM 46. STAVKOM 4. OVOGA PRAVILNIKA

Castanea sativa Mill.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira šest godina nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od šest godina u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka uzorkuje se i testira svakih šest godina na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka štetnim organizmima navedenima u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Certificirane i CAC kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Corylus avellana L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira petnaest godina nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od petnaest godina u pogledu prisutnosti štetnih organizama, osim virozama sličnih bolesti i viroida navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka uzorkuje se i testira svakih petnaest godina na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama osim virozama sličnih bolesti i viroida navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka uzorkuje se i testira svakih petnaest godina na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama, osim virozama sličnih bolesti i viroida navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Certificirane sadnice uzorkuju se i testiraju ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

CAC kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Ficus carica L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Fragaria L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje tijekom sezone rasta.

Za biljke i materijal proizvedene mikrorazmnožavanjem koje se provodi u razdoblju kraćem od tri mjeseca, potreban je samo jedan inspekcijski pregled tijekom tog razdoblja.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira godinu dana nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od jedne godine u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu B Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovne, certificirane i CAC kategorije

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu B Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Juglans regia L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu uzorkuje se i testira godinu dana nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od jedne godine u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka uzorkuje se i testira svakih godinu dana na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka uzorkuje se i testira svake tri godine na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Certificirane sadnice uzorkuju se i testiraju ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

CAC kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Olea europaea L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira deset godina nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od deset godina u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka uzorkuje se kako bi sve biljke bile testirane unutar razdoblja od trideset godina na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i testiranje

U slučaju matičnih biljaka koje se upotrebljavaju za proizvodnju sjemena (dalje u tekstu: »matične biljke za proizvodnju sjemena«), reprezentativni dio tih matičnih biljaka za proizvodnju sjemena uzorkuje se kako bi sve biljke bile testirane unutar razdoblja od četrdeset godina na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika. U slučaju matičnih biljaka, osim matičnih biljaka za proizvodnju sjemena, reprezentativni dio tih biljaka uzorkuje se kako bi sve biljke bile testirane unutar razdoblja od trideset godina na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

CAC kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Pistacia vera L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica i P. salicina

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu uzorkuje se i testira na PDV i PNRSV godinu dana nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od jedne godine. Svako stablo zasađeno za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini uzorkuju se i testiraju na PDV i PNRSV.

U slučaju biljke P. persica svaka predosnovna matična biljka u cvatu uzorkuje se godinu dana nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i testira se na PLMVd.

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se deset godina nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od deset godina, i testira se na viruse, osim PDV-a i PNRSV-a, koji su relevantni za vrste navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika te se testiraju u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu uzorkuje se svake godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka. Reprezentativni dio stabala koja su posađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini uzorkuju se i testiraju na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

U slučaju biljke P. persica reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu uzorkuje se jednom godišnje i testira na PLMVd na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu u cvatu uzorkuje se svake tri godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka uzorkuje se svakih deset godina i testira u pogledu štetnih organizama, osim PDV-a i PNRSV-a, relevantnih za vrste navedene u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu uzorkuje se svake godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka. Reprezentativni dio stabala koja su posađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini uzorkuju se i testiraju na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

U slučaju biljke P. persica reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu uzorkuje se jednom godišnje i testira na PLMVd na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu u cvatu uzorkuje se svake tri godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka uzorkuje se svakih petnaest godina i testira u pogledu štetnih organizama, osim PDV-a i PNRSV-a, relevantnih za vrste navedene u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

CAC kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Prunus avium i P. cerasus

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu uzorkuje se i testira na PDV i PNRSV godinu dana nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od jedne godine. Svako stablo zasađeno za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini uzorkuju se i testiraju na PDV i PNRSV.

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se deset godina nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od deset godina, i testira se na viruse, osim PDV-a i PNRSV-a, koji su relevantni za vrste navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika te se testiraju u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu uzorkuje se svake godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka. Reprezentativni dio stabala koja su posađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini uzorkuju se i testiraju na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu u cvatu uzorkuje se svake tri godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka uzorkuje se svakih deset godina i testira u pogledu štetnih organizama, osim PDV-a i PNRSV-a, relevantnih za vrste navedene u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Certificirana kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu uzorkuje se svake godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka. Reprezentativni dio stabala koja su posađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini uzorkuju se i testiraju na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu u cvatu uzorkuje se svake tri godine i testira na PDV i PNRSV na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka uzorkuje se svakih petnaest godina i testira u pogledu štetnih organizama, osim PDV-a i PNRSV-a, relevantnih za vrste navedene u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika na temelju procjene rizika zaraze tih biljaka.

CAC kategorija

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Ribes L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira četiri godine nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od četiri godine u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovne, certificirane i CAC kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Rubus L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira dvije godine nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od dvije godine u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu A Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Ako su biljke uzgojene na poljima ili u posudama, vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Za biljke i materijal proizvedene mikrorazmnožavanjem koje se provodi u razdoblju kraćem od tri mjeseca, potreban je samo jedan inspekcijski pregled tijekom tog razdoblja.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Certificirane i CAC kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilozima I. i II. ovoga Pravilnika.

Vaccinium L.

Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Svaka predosnovna matična biljka uzorkuje se i testira pet godina nakon njezina prihvaćanja kao predosnovne matične biljke i u naknadnim razdobljima od pet godina u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika te u slučaju sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu B Priloga I. ovoga Pravilnika.

Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu B Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Certificirane i CAC kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jedanput godišnje.

Uzorkovanje i testiranje

Uzorkovanje i testiranje provode se ako postoje sumnje u pogledu prisutnosti štetnih organizama navedenih u dijelu B Priloga I. i Prilogu II. ovoga Pravilnika.

PRILOG V.

NAJVEĆI DOPUŠTENI BROJ GENERACIJA NA POLJU POD UVJETIMA U KOJIMA NIJE OSIGURANA ZAŠTITA OD KUKACA I NAJVEĆI DOPUŠTENI ŽIVOTNI VIJEK OSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA PO GENERACIJI ILI VRSTI KAKO JE PREDVIĐENO ČLANKOM 40. STAVKOM 3. OVOGA PRAVILNIKA

Castanea sativa Mill.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše jednu generaciju.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Corylus avellana L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Ficus carica L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

Fragaria L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše pet generacija.

Juglans regia L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

Olea europaea L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše jednu generaciju.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica i P. salicina

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Prunus avium i P. cerasus

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Ribes L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše tri generacije. Matične biljke održavaju se kao matične biljke najviše šest godina.

Rubus L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije. Matične biljke svake generacije održavaju se kao matične biljke najviše četiri godine.

Vaccinium L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom a) ovoga Pravilnika može se umnažati za najviše dvije generacije.

PRILOG VI.

Obrazac broj 1.

Obrazac broj 2.


Obrazac broj 3.

Obrazac broj 4., stranica 1

Obrazac broj 4., stranica 2

Obrazac broj 5.

Obrazac broj 6.


Obrazac broj 7.Obrazac broj 8.

Obrazac broj 9.

Obrazac broj 10.

Obrazac broj 11.


Obrazac broj 12.

Obrazac broj 13.


Obrazac broj 14.


Obrazac broj 15.

Obrazac broj 16. – stranica 1.


Obrazac broj 16. – stranica 2.

Obrazac broj 17. – stranica 1.

Obrazac broj 17. – stranica 2.

Obrazac broj 18. – stranica 1.

Obrazac broj 18. – stranica 2.

Obrazac broj 19.