Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina

NN 18/2017 (1.3.2017.), Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina

Državni zavod za mjeriteljstvo

425

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15), ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O DRUGIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA KOJE, OSIM TEHNIČKIH ZAHTJEVA U POGLEDU STUPNJA ČISTOĆE, MORAJU ISPUNJAVATI PREDMETI OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina, a koji se odnose na stupanj čistoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugih plemenitih kovina, dijelove od neplemenitih kovina i dijelove od drugih materijala ako ih predmet od plemenite kovine sadrži te na druge zahtjeve u pogledu njihove izrade.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na predmete od plemenitih kovina i mješovite predmete izrađene ručno ili strojno.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA SREDSTVO ZA LEMLJENJE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 3.

(1) Lemljenje predmeta od plemenitih kovina istog stupnja čistoće izvodi se sredstvom za lemljenje od slitine iste plemenite kovine i najmanje istog stupnja čistoće. Predmeti od platine mogu se lemiti i sa slitinom bijelog zlata.

(2) Lemljenje predmeta od plemenite kovine može se izvoditi i sa sredstvom za lemljenje nižeg stupnja čistoće od čistoće predmeta od plemenite kovine na sljedeći način:

– predmeti od zlata stupnja čistoće 916/1000 ili više leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće zlata 750/1000

– predmeti od zlata stupnja čistoće 750/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće zlata 740/1000

– predmeti od bijelog zlata stupnja čistoće 750/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće zlata 585/1000

– predmeti od srebra stupnja čistoće 925/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće srebra 650/1000

– predmeti od srebra stupnja čistoće 800/1000 i 900/1000 leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće srebra 550/1000

– predmeti od platine svih stupnjeva čistoće leme se sredstvom za lemljenje minimalnog stupnja čistoće plemenite kovine 800/1000.

Članak 4.

(1) Lemljenje mješovitog predmeta od plemenite kovine sastavljenog od jedne plemenite kovine različitog stupnja čistoće izvodi se sredstvom za lemljenje od plemenite kovine čiji stupanj čistoće ne može biti manji od najnižeg stupnja čistoće plemenite kovine od koje se sastoji mješoviti predmet od plemenite kovine.

(2) Lemljenje mješovitog predmeta od plemenite kovine sastavljenog od različitih plemenitih kovina izvodi se sredstvom za lemljenje od plemenite kovine čiji stupanj čistoće ne može biti manji od stupnja čistoće plemenite kovine najnižeg stupnja plemenitosti od koje se sastoji mješoviti predmet od plemenite kovine.

(3) Lemljenje mješovitih predmeta sastavljenih od plemenite i neplemenite kovine izvodi se bilo kojim odgovarajućim sredstvom za lemljenje uključujući i sredstvo za lemljenje od neplemenite kovine.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA PREVLAKU NA PREDMETIMA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 5.

(1) Predmeti od plemenitih kovina s prevlakom od druge plemenite kovine, smatraju se predmetima od one plemenite kovine od koje je predmet izrađen.

(2) Stupanj čistoće prevlake od plemenitih kovina ne smije biti manji od najnižeg stupnja čistoće koji je propisan za određenu plemenitu kovinu.

(3) Kada su predmet od plemenite kovine i prevlaka od plemenite kovine načinjeni od iste plemenite kovine, stupanj čistoće prevlake mora biti jednak ili veći od stupnja čistoće predmeta od plemenite kovine.

(4) Na predmete od plemenitih kovina dopušteno je nanošenje prevlake od rodija i rutenija.

(5) Na predmete od plemenitih kovina mogu se nanositi i prevlake od nemetala (npr. emajl, nielo).

(6) Sloj prevlake na predmetu od plemenite kovine ne smije biti takve debljine da onemogućuje njegovo ispitivanje bez prethodnog uklanjanja prevlake.

Članak 6.

Predmeti od plemenitih kovina s prevlakom moraju ispunjavati zahtjeve koji se odnose na označeni stupanj čistoće na tim predmetima.

IV. TEHNIČKI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA DIJELOVE OD NEPLEMENITIH KOVINA ILI DRUGIH MATERIJALA UKOLIKO IH PREDMET OD PLEMENITIH KOVINA SADRŽI

Članak 7.

(1) Predmeti od plemenitih kovina mogu sadržavati dijelove od neplemenitih kovina i drugih materijala koji su čvrsto povezani s dijelovima izrađenim od plemenitih kovina koji se ne mogu odvojiti bez oštećenja predmeta, a granica između plemenite i neplemenite kovine ili drugih materijala mora biti jasno uočljiva.

(2) Dijelovi iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti prevučeni prevlakom od plemenite kovine.

(3) Za dekoraciju predmeta od plemenitih kovina dozvoljena je uporaba neplemenitih kovina i drugih materijala ako dio izrađen od plemenite kovine ima odgovarajuću čistoću propisanu Zakonom, debljinu ne manju od 500 mikrometara i površinu dovoljnu za utiskivanje odgovarajućih oznaka i žigova. Dijelovi od neplemenite kovine ili drugih materijala moraju biti jasno uočljivi i ne smiju se koristiti za tehničke svrhe.

(4) Dijelovi od plemenitih kovina iz stavka 1. i 3. ovoga članka označavaju se u skladu sa Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina.

Članak 8.

Slitinama za izradu predmeta od plemenitih kovina mogu se dodavati i druge kovine radi postizanja odgovarajućih mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava slitine. Predmeti mogu sadržavati i leum. Leum je slitina plemenitih kovina s dodatkom vezivnih tvari.

V. OSTALI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA IZRADU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 9.

(1) Ako se predmet od plemenitih kovina sastoji od više dijelova izrađenih od plemenitih kovina, takvi dijelovi moraju biti čvrsto povezani da bi se smatrali istim predmetom.

(2) Čvrsto povezanim dijelovima predmeta od plemenitih kovina smatraju se oni dijelovi koji se ne mogu odvojiti bez oštećenja predmeta.

Članak 10.

Ukrasi ili dodaci od plemenitih kovina koji se nalaze na predmetu od plemenitih kovina također se smatraju predmetom od plemenitih kovina ako se mogu lako odvojiti bez oštećenja.

Članak 11.

Predmeti od plemenitih kovina mogu biti izrađeni od više čvrsto spojenih dijelova različitih plemenitih kovina ili od više čvrsto spojenih dijelova iste plemenite kovine različitih stupnjeva čistoće.

Članak 12.

(1) Prilikom izrade predmeta od plemenitih kovina proizvođač je dužan osigurati mjesto za označivanje i žigosanje predmeta u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje nadzor predmeta od plemenitih kovina.

(2) Oznaka čistoće i znak proizvođača odnosno dobavljača utiskuju se na vidljivo mjesto na predmetu od plemenitih kovina, pri čemu je potrebno osigurati i mjesto za utiskivanje državnog žiga.

(3) Predmeti od plemenitih kovina koji podliježu obvezi žigosanja, a na kojima nije moguće osigurati mjesto za utiskivanje žiga ili koji bi utiskivanjem žiga mogli biti oštećeni, moraju imati neodvojivu pločicu od iste plemenite kovine od koje je izrađen predmet, koja služi za utiskivanje žiga.

Članak 13.

Prilikom izrade predmeta od plemenitih kovina ne smiju se koristiti neplemenite kovine i drugi materijali radi povećanja mase predmeta od plemenitih kovina, popunjavanja šupljina ili postizanja boljih mehaničkih karakteristika predmeta od plemenitih kovina, niti plemenite kovine čiji je stupanj čistoće manji od čistoće predmeta od plemenite kovine.

VI. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 14.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se skladno odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina o međusobnom priznavanju.

VII. NOTIFIKACIJA

Članak 15.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/05

Urbroj: 558-01/1-17-5

Zagreb, 23. veljače 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.