Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta

NN 18/2017 (1.3.2017.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

426

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA HEKTOLITARSKE VAGE KOJIMA SE MJERI HEKTOLITARSKA MASA POLJOPRIVREDNIH VRSTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta (u daljnjem tekstu: hektolitarska vaga), postupak ocjenjivanja sukladnosti mjerila s odobrenim tipom mjerila i zahtjevima ovoga Pravilnika, postupak ovjeravanja i način označivanja mjerila.

Članak 2.

Hektolitarske vage u smislu ovoga Pravilnika su zakonita mjerila koja mjere hektolitarsku masu poljoprivrednih vrsta. Hektolitarska masa jednaka je omjeru mase izražene u kilogramima (kg) i obujma izraženog u hektolitrima (hL) na način propisan za određenu poljoprivrednu vrstu i uz uporabu odgovarajućeg mjerila i metode mjerenja koji su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

1. hektolitarske vage za statičke uzorke,

2. Schopperove vage i Kernove vage,

3. hektolitarske vage kao dio vlagomjera ili IC analizatora s digitalnim pokazivanjem koji izravno prikazuju hektolitarsku masu poljoprivrednih vrsta,

koje se koriste u obavljanju trgovačke djelatnosti prilikom koje se cijena robe temelji na mjerenju hektolitarske mase poljoprivrednih vrsta.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik odnosi se na mjeriteljske i tehničke zahtjeve i njime se ne sprječava primjena novih tehnologija u postupku mjerenja hektolitarske mase poljoprivrednih vrsta.

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

Mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati hektolitarske vage propisani su u Dodatku I. i II., koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 6.

Na hektolitarske vage primjenjuje se postupak ispitivanja tipa mjerila sukladno propisu koji se primjenjuje na način na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.

Hektolitarske vage za koje je izdano rješenje o odobrenju tipa mjerila ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Postupak ovjeravanja podrazumijeva ocjenjivanje sukladnosti hektolitarske vage s odobrenim tipom mjerila i provjeru njezine točnosti mjerenja.

Članak 7.

Vlagomjeri i IC analizatori s digitalnim pokazivanjem koji izravno prikazuju hektolitarsku masu poljoprivrednih vrsta, koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila za mjerenje udjela vlage ili sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta, mogu se podnositi na ovjeravanje i za mjerenje hektolitarske mase bez dopune rješenja o odobrenju tipa mjerila pod uvjetom da zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

IV. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 8.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/2014).

V. NOTIFIKACIJA

Članak 9.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/01

Urbroj: 558-01/1-17-5

Zagreb, 23. veljače 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

DODATAK I.

1. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

1.1. Mjerna jedinica

Mjerna jedinica za iskazivanje hektolitarske mase žitarica je »kilogram po hektolitru« (kg/hL).

Za mjeru obujma od 0,5 L: hektolitarska masa (kg/hL) = masa žitarice (g) x 0,2 (1/L)

Za mjeru obujma od 1 L: hektolitarska masa (kg/hL) = masa žitarice (g) x 0,1 (1/L)

1.2. Prikaz mjernog rezultata

Rezultati mjerenja moraju biti iskazani kao kilogrami po hektolitru (kg/hL).

Ako je mjerilo, osim za mjerenje hektolitarske mase poljoprivrednih vrsta, predviđeno i za mjerenje drugih parametara, (npr. za mjerenje sadržaja proteina u zrnju, za mjerenje udjela vlage itd.), rezultati mjerenja moraju biti nedvosmisleno prikazani za svaki pojedini parametar.

Automatska hektolitarska vaga ne smije na zaslonu prikazivati rezultate mjerenja prije završetka ciklusa mjerenja.

Uporaba brojeva i simbola zakonitih mjernih jedinica mora biti u skladu s propisom koji se primjenjuje na mjerne jedinice.

1.3. Značajke hektolitarske vage i način njezine uporabe

Značajke hektolitarske vage i način njezine uporabe moraju biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1. hektolitarska vaga mora biti sukladna s odobrenim tipom mjerila

2. hektolitarska vaga mora se koristiti samo u skladu s njezinom namjenom

3. hektolitarska vaga mora biti cjelovita i neoštećena

4. hektolitarska vaga mora biti čista

5. hektolitarska vaga mora biti ispravna

6. hektolitarska vaga mora biti postavljena na čvrstu i ravnu podlogu

7. rukovatelj mora imati nesmetan pristup hektolitarskoj vagi

8. hektolitarska vaga mora biti na odgovarajući način zaštićena od prašine, vjetra, vibracija, atmosferskih utjecaja i drugih smetnji koje bi mogle utjecati na njezin ispravan rad.

1.4. Postavljanje hektolitarske vage

Hektolitarska vaga mora biti postavljena na ravnu i čvrstu površinu i imati mogućnost namještanja položaja s obzirom na to da položaj hektolitarske vage može utjecati na točnost mjerenja.

1.5. Konstrukcija mjerila

Hektolitarska vaga i sva pripadajuća oprema moraju biti konstruirani na način da pri normalnim uvjetima rada koje je specificirao proizvođač, bude zajamčena točnost mjerila, kao i funkcioniranje svih njegovih dijelova u skladu s predviđenom namjenom te stabilnost svih njegovih postavki.

Hektolitarska vaga sastoji se od mjere obujma, uređaja za punjenje, uređaja za poravnavanje, vage i spremnika.

Sve površine hektolitarske vage koje dolaze u dodir sa zrnjem moraju biti glatke.

Mjera obujma mora biti konstantna i izrađena od materijala koji ne mijenja oblik.

Schopperova i Kernova vaga sastoje se od više zasebnih dijelova od kojih svaki mora biti označen istim serijskim brojem, te imati set pripadajućih utega, koji moraju biti unutar najveće dopuštene mjerne pogreške za utege razreda točnosti M1 propisane propisom koji se primjenjuje na mjeriteljske i tehničke zahtjeve za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg.

Vrijednosti ispitnog podjeljka za Schopperovu i Kernovu vagu su sljedeće :

– za mjeru obujma od 1 L iznosi 0,5 g

– za mjeru obujma od 0,5 L iznosi 0,2 g

– za mjeru obujma od 0,25 L iznosi 0,1 g

1.6. Označivanje hektolitarske vage

Hektolitarska vaga mora nositi sljedeće natpise i oznake, koji moraju biti jasno vidljivi, čitljivi i neizbrisivi pri normalnim uvjetima uporabe:

1. ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku proizvođača

2. tvornički broj i godinu proizvodnje

3. službenu oznaku hektolitarske vage u skladu s rješenjem o odobrenju tipa mjerila

4. maksimalno područje mjerenja

Natpisi i oznake moraju se nalaziti na posebnoj natpisnoj pločici smještenoj i pričvršćenoj na kućištu hektolitarske vage.

1.7. Klimatski uvjeti

Klimatskim uvjetima smatraju se oni okolišni uvjeti u kojima se mjerilo može upotrebljavati u skladu sa specifikacijom proizvođača.

1.8. Temperatura uzorka

Temperatura uzorka mora biti u ravnoteži s temperaturom zraka.

1.9. Poljoprivredne vrste kojima se mjeri hektolitarska masa

Proizvođač mjerila obvezan je za pojedini tip mjerila navesti one poljoprivredne vrste koje su prikladne za mjerenje hektolitarske mase na dotičnom tipu mjerila te definirati njegovo mjerno područje.

1.10. Zaštita mjerila

Ukoliko je mjerilo elektroničko (vlagomjer ili IC analizator), zaštita mjerila mora biti takva da onemogućuje bilo kakve izmjene mjeriteljskih značajki mjerila.

2. NAJVEĆE DOPUŠTENE MJERNE POGREŠKE

2.1. Najveće dopuštene pogreške

Najveće dopuštene pogreške (NDP) hektolitarske vage za pojedine poljoprivredne vrste propisane su u Tablici 1.

Tablica 1.     Najveće dopuštene pogreške pri ispitivanju tipa mjerila i ovjeravanju

Poljoprivredna vrstaNDP (% od referencijske vrijednosti uzorka)
Kukuruz, zob± 0,5
Pšenica, raž, tritikale± 0,5
Soja, ječam, riža, suncokret± 0,5

2.2. Najveća dopuštena pogreška pri ovjeravanju

Mjerilo mora biti konstruirano na način da pri prvoj, redovnoj i izvanrednoj ovjeri pogreška mjerenja ne prelazi najveću dopuštenu pogrešku.

DODATAK II.

NAPUTAK ZA OVJERAVANJE HEKTOLITARSKIH VAGA KOJIMA SE MJERI HEKTOLITARSKA MASA POLJOPRIVREDNIH VRSTA

1. Uvjeti pri ovjeravanju hektolitarske vage

1. temperatura prostorije: 20 °C – 27 °C

2. relativna vlažnost zraka: 30 % – 70 %

3. tlak zraka: 86 kPa – 106 kPa

4. nagib mjerila: 0,0° ± 0,1°

Za vrijeme ovjeravanja hektolitarske vage temperatura zraka ne smije odstupati za više od ± 2 °C, a relativna vlažnost za više od ± 10 % relativne vlažnosti unutar dopuštenih granica.

2. Ispitno izvješće

Prilikom ovjere potrebno je popuniti ispitno izvješće sa svim potrebnim podacima i rezultatima mjerenja. Izgled ispitnog izvješća propisan je ovim Dodatkom.

3. Vizualni pregled mjerila

Vizualni pregled mjerila obuhvaća provjeru:

1. sukladnosti mjerila s odobrenim tipom mjerila

2. cjelovitosti mjerila zbog eventualnih oštećenja

3. ispravnosti zaštite mjerila

4. popisa i autentičnosti kalibracija poljoprivrednih vrsta

5. serijskog broja mjerila

6. natpisne pločice.

4. Postupak provjere rada mjerila

Ovjeravanje se provodi usporednim mjerenjem hektolitarske mase etalonom i hektolitarskom vagom koja se ovjerava na način da se isti uzorak zrnja mjeri tri puta na etalonu, a zatim tri puta na hektolitarskoj vagi koja se ovjerava. Postupak se sastoji od uspoređivanja srednjih vrijednosti dobivenih rezultata mjerenja na etalonu i hektolitarskoj vagi koja se ovjerava. Odstupanje između srednjih vrijednosti ne smije biti veće od onog definiranog u Tablici 1.

Pogreška ponovljivosti je najveća razlika između svakog od triju mjerenja i njihove srednje vrijednosti, a ona ne smije prelaziti ± 0,2 % srednje vrijednosti tri uzastopna mjerenja.

5. Uzorci za ispitivanje hektolitarske vage

Za ovjeravanje hektolitarske vage koristi se zrnje poljoprivrednih vrsta koje je u potpunosti očišćeno od nečistoća (primjesa, prašine i polomljenih zrna), osušeno je zrakom, odnosno u higroskopnoj ravnoteži sa zrakom u okolišu i čija je temperatura jednaka temperaturi okoliša.

Za ovjeravanje Shopperove / Kernove vage koristi se zrnje pšenice koje je u potpunosti očišćeno od nečistoća (primjesa, prašine i polomljenih zrna), osušeno je zrakom, odnosno u higroskopnoj ravnoteži sa zrakom u okolišu i čija je temperatura jednaka temperaturi okoliša.

Referentna vrijednost hektolitarske mase uzorka određene poljoprivredne vrste predstavlja srednju vrijednost rezultata dobivenih iz šest uzastopnih mjerenja istog uzorka na etalonu.

HEKTOLITARSKA VAGA
IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MJERILA – ETALONA
br. 00/000-00
(Schopperova vaga/Kernova vaga)

PODACI O ISPITANOM MJERILU

Vlasnik mjerila
Proizvođač mjerila
Vrsta
Serijski broj
Službena oznaka
Mjera obujma
Datum pregleda i ovjere

ETALON

Proizvođač mjerila
Vrsta
Serijski broj
Službena oznaka
Mjera obujma
Ovjerna naljepnica

MJERNA METODA: USPOREDNA

Točnost:

Opterećenje (g)Izmjereno (g)Pogreška (mg)NDP (mg)
    
    
    
    

DINAMIČKA PROVJERA:

Broj

mjerenja

ETALONHEKTOLIT.VAGA
IZMJERENO (g)IZMJERENO (g)RAZLIKA (mg)
1
2
3
4
5
6
ZBROJ
SREDNJA
VRIJEDNOST
N D P
POGREŠKA

Napomena: Dinamička provjera ispravnosti mjerila izvršena uzorkom pšenice.

MJERILO JE U GRANICI DOPUŠTENE POGREŠKE:DANE
Broj ovjerne naljepnice:

Rok valjanosti ovjernog žiga:

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU UTEGA M-1
za hektolitarsku vagu br. 00/000-00
(Schopperova vaga/Kernova vaga)

PODACI O ISPITANIM UTEZIMA

Vlasnik mjerila:
Razred točnosti:
Proizvođač:
Serijski broj:

NADZORNA VAGA

Proizvođač:
Vrsta:    
Serijski broj:    
Ovjerna naljepnica:
Nazivne mase utega:
Temperatura prostorije :
Relativna vlažnost zraka:


Redni brojNazivna masaPogreškaNDP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Broj ovjernog žiga:

HEKTOLITARSKA VAGA
IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU MJERILA br. 00/000-00
(automatska hektolitarska vaga)

PODACI O ISPITANOM MJERILU

Vlasnik mjerila
Proizvođač mjerila
Vrsta
Serijski broj
Službena oznaka
Datum pregleda i ovjere

ETALON

Proizvođač mjerila
Vrsta
Serijski broj
Službena oznaka
Mjera obujma
Ovjerna naljepnica

MJERNA METODA: USPOREDNA

DINAMIČKA PROVJERA:

Poljoprivredna vrstaBroj mjerenjaSR. VR.POGREŠKANDP
123
Etalon
Mjerlio
Etalon
Mjerilo
Etalon
Mjerilo
Etalon
Mjerilo

MJERILO JE U GRANICAMA DOPUŠTENE POGREŠKE: DA NE

Broj ovjerne naljepnice:

Rok valjanosti ovjernog žiga: