Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

NN 18/2017 (1.3.2017.), Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

NARODNE NOVINE

433

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 15/17, utvrđena je tiskarska pogreška te se daje sljedeći

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA«

U tablici Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« pogrešno je označeno da je Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja, nadležno za specifične ciljeve 4c3, 4c4 i 4d1, a ispravno treba stajati samo za specifični 4c3. Isto tako pogrešno je označeno da je Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja nadležno za specifične ciljeve 6c1 i 6c2, a ispravno treba stajati samo za specifični cilj 6c1.

Tablica Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« ispravno glasi:

Prikaz 1
Operativni program »Konkurentnost i kohezija«
Prioritetna osIzabrani investicijski prioritetOznaka specifičnog cilja (OSC)Naziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacijaPoboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa1a1Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstvaMinistarstvo znanosti i obrazovanjaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu1b1Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaHrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
1b2Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženjaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologijaProširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo2a1Razvoj infrastrukturne širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobitiMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e–upravu, e–učenje, e–uključenost, e–kulturu i e–zdravlje2c1Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenjaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
3. Poslovna konkurentnostPromicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora3a1Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnikeMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (osim za specifični cilj 3a1 koji se provodi putem financijskih instrumenata iz Glave IV. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za specifični cilj 3a2, u dijelu u kojem se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje – isključivo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije)

3a2Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništvaGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te angažiranost u inovacijskim procesima3d1Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima
3d2Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energijePromicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima4b1Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijamaMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
4b2Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru4c1Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektoraMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
4c2Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)
4c3Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstvaMinistarstvo zaštite okoliša i energetike

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za specifični cilj 4c3 koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)

Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
4c4Povećanje učinkovitosti javne rasvjete
Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona4d1Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicimaPodupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu5a1Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenamaMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama5b1Jačanje sustava upravljanja katastrofamaMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeHrvatske vode
6. Zaštita okoliša i održivost resursaOčuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine6c1Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštineMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unijeGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
6c2Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine
Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke6e1Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
6e2Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITUMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unijeGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve6i1Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištaMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve6ii1Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodomMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeHrvatske vode
6ii2Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda
Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu6iii1Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošćuMinistarstvo zaštite okoliša i energetikeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
6iii2Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)
6iii3Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima
7. Povezanost i mobilnostPodupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T7a1Unaprjeđenje cestovne mreže TEN–T i pristupa cestovnoj mreži TEN–TMinistarstvo mora, prometa i infrastruktureSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN–T–a, uključujući multimodalna čvorišta7b1Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa
Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T7i1Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima
Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti7ii1Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike
7ii2Povećanje broja putnika u javnom prijevozuGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
7ii3Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom
Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke7iii1Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže
8. Socijalno uključivanje i zdravljeUlaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici9a1Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područjaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
9a2Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja
9a3Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture
9a4Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata
Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima9b1Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenjeUlaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje10a1Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, potrebnih na tržištu radaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
10a2Modernizacija, unaprjeđenje i povećanje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju
10a3Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja
10. Tehnička pomoćNije primjenjivoTA1Osiguravanje odgovarajućih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnih programaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
TA2Podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa
TA3Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

Urbroj: 50501-4/2-17

Zagreb, 28. veljače 2017.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.