Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 19/2017 (3.3.2017.), Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Vlada Republike Hrvatske

434

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 23.a Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16) i članka 17. stavka 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13 i 18/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PROVEDBU POSTUPAKA ODABIRA I IMENOVANJA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKE I ČLANOVE UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se propisuju kriteriji za provedbu postupka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore), u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koje su određene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

(2) Ova Uredba na odgovarajući se način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, ukoliko to nije propisano posebnim propisom drukčije, dok će se postupak izbora kandidata provesti sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Ova Uredba na odgovarajući se način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava u kojima udio u temeljnom kapitalu imaju pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska, ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

Članak 2.

(1) Odabir kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku provodi se putem javnog natječaja.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka provodi Ministarstvo državne imovine u suradnji s ministarstvom u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

– Ministarstvo je Ministarstvo državne imovine

– CERP je Centar za restrukturiranje i prodaju

– Povjerenstvo Vlade je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima

– Trgovačko društvo odnosi se na trgovačka društva određena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– Pravna osoba se odnosi na pravne osobe određene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– Kandidat je kandidat za osobu ovlaštenu za zastupanje (za predsjednika uprave i/ili člana uprave i/ili ravnatelja i/ili direktora).

II. OPĆI UVJETI ZA KANDIDATE

Članak 4.

(1) Kandidat mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

– najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

– nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

(2) Ako su Zakonom o trgovačkim društvima, posebnim propisima za pojedine djelatnosti ili osnivačkim aktom trgovačkog društva, odnosno pravne osobe, propisani stroži ili neki drugi posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, onda se prilikom provođenja javnog natječaja primjenjuju navedeni uvjeti.

Članak 5.

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ove Uredbe

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s člankom 4. stavkom 1. podstavkom 1. ove Uredbe, odnosno izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme

– kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanja okolnosti iz članka 4. stavka 1. podstavka 4. ove Uredbe, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave

– potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvu u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave.

III. POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

Članak 6.

(1) Postupak odabira kandidata pokreće Ministarstvo objavom javnog natječaja u Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se i u jednoj od visokotiražnih dnevnih tiskovina.

(2) Javni natječaj objavit će se i na službenim stranicama Ministarstva i trgovačkog društva, odnosno pravne osobe za čiju upravu se kandidati biraju.

(3) U tekstu javnog natječaja za odabir kandidata Ministarstvo će u suradnji s ministarstvom u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo za koje se objavljuje javni natječaj, odrediti uvjete za kandidate, kao i rokove provedbe javnog natječaja.

(4) Rok za prijavu kandidata na javni natječaj je najmanje 15 dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

(1) Prijave kandidata dostavljaju se Ministarstvu sukladno uputi u javnom natječaju.

(2) Ministarstvo na temelju prijava kandidata i dostavljene dokumentacije utvrđuje kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo u suradnji s ministarstvom u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo za koje se objavljuje javni natječaj, održava razgovore s kandidatima kroz koji utvrđuje i ocjenjuje njihovo:

– radno iskustvo

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

– poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva.

(2) Prilikom razgovora kandidat je dužan predočiti izvornike dokumentacije koju je dužan dostaviti sukladno članku 5. ove Uredbe.

(3) Ministarstvo će izraditi zapisnik u kojem se opisuje postupak odabira kandidata i pisano mišljenje o kandidatima, u roku od osam dana od završetka postupka razgovora s kandidatima.

Članak 9.

Zapisnik u kojem se opisuje postupak odabira kandidata, kao i pisano mišljenje o kandidatima, te prijedlog za izbor kandidata Ministarstvo, uz suglasnost ministarstva u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo, dostavlja Povjerenstvu Vlade koje svoj prijedlog zajedno sa ostalom zaprimljenom dokumentacijom dostavlja Vladi Republike Hrvatske, osim ako posebnim propisom nije propisano drugačije.

Članak 10.

(1) U slučajevima nepostojanja uprave ili minimalnog broja članova uprave nužnih za donošenje odluka, odnosno potrebnih osoba ovlaštenih za zastupanje zbog čega bi trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi prijetio nastanak određene štete ili bi moglo doći do otežanog poslovanja i obavljanja svakodnevnih djelatnosti, Ministarstvo može, uz suglasnost ministarstva u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo, Vladi Republike Hrvatske predložiti kandidate za članove uprava bez provođenja javnog natječaja, a predloženi kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Ministarstvo će predložiti odabir kandidata iz stavka 1. ovog članka do imenovanja kandidata putem javnog natječaja, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci.

Članak 11.

(1) Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se završava postupak izbora kandidata dostavlja se trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi u svrhu provedbe procedure imenovanja članova uprave i upisa istih u sudski registar, a Ministarstvu i ministarstvu u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo na znanje.

(2) Nakon imenovanja članova uprave od strane nadležnog tijela, trgovačko društvo, odnosno pravna osoba, dužno je o navedenome obavijestiti Ministarstvo i ministarstvo u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo.

(3) Nakon upisa članova uprave u sudski registar, trgovačko društvo, odnosno pravna osoba, dužno je ponovno obavijestiti Ministarstvo i ministarstvo u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bavi trgovačko društvo o navedenom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Postupci za odabir i imenovanje kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku započeti po odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16, 43/16 i 109/16) nastavit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16, 43/16 i 109/16).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/23

Urbroj: 50301-26/23-17-2

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.