Uredba o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

NN 19/2017 (3.3.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

435

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O EMISIJSKIM KVOTAMA ZA ODREĐENE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 108/13), članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije i međunarodnih ugovora:

– Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 27. 11. 2001.)

– Direktiva Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)

– Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17. 12. 2016.)

– Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, ratificiran od strane Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/08)

– Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, ratificiran od strane Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/07)

– Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, ratificiran od strane Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/07).«.

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Praćenje emisija onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske ostvaruje se:

– proračunom emisija onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. podstavaka od 4. do 6. ove Uredbe

– izvješćem o godišnjim emisijama onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske s projekcijama emisija prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. podstavaka od 4. do 6. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Izvješće)

– izvješćem o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija s ciljem ispunjenja obveza prema LRTAP Konvenciji.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. u podstavcima 1. i 3. riječi: »iz članka 4. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. podstavaka od 4. do 6.«.

U stavku 2. riječi: »Agencije za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske agencije za okoliš i prirodu«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. podstavku 2. riječi: »iz članka 4. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. podstavaka od 4. do 6.«.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Agencija izrađuje i dostavlja Izvješće iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ove Uredbe Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš i tajništvu LRTAP Konvencije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, uz poštivanje i ostalih rokova za potrebe izvješćivanja prema obvezama iz LRTAP konvencije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo posreduje i razmjenjuje podatke s međunarodnim organizacijama i strankama LRTAP konvencije i nadležnim tijelima i organizacijama Europske unije.«.

Članak 7.

Dosadašnji PRILOG II. Popis tijela državne uprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke zamjenjuje se novim PRILOGOM II. Popis tijela državne uprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke, koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/18

Urbroj: 50301-25/25-17-2

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG II.

POPIS TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIH PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA KOJI OSIGURAVAJU PODATKE

Nadležno tijeloSektor

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Državni zavod za statistiku

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

(1) izgaranje u termoenergetskim postrojenjima i postrojenjima za transformaciju energije

(2) izgaranje u neindustrijskim procesima izgaranje u industriji

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

(3) proizvodni procesi

(4) korištenje otapala i ostalih proizvoda

Državni zavod za statistiku(5) pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije
Ministarstvo unutarnjih poslova(6) cestovni promet

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

(7) ostali pokretni izvori i strojevi
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu(8) obrada i odlaganje otpada
Ministarstvo poljoprivrede

(9) poljoprivreda

(10) ostali izvori i ponori