Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 19/2017 (3.3.2017.), Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

437

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.

IV.

U ostvarivanju svoje zadaće Povjerenstvo osobito:

1. prati primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom

2. prati provedbu nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na osobe s invaliditetom, te predlaže učinkovito izvršavanje planiranih mjera i aktivnosti

3. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za unaprjeđivanje rada u tijelima koja u svom djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava

4. raspravlja i daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su od interesa za unaprjeđivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te predlaže Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave promjene zakona i drugih propisa iz područja koja se odnose na osobe s invaliditetom

5. prikuplja podatke o aktivnostima namijenjenima za osobe s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaže mjere za njihovu djelotvorniju provedbu

6. prikuplja podatke i proučava iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

V.

Povjerenstvo podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.

VI.

Povjerenstvo čine:

– državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predsjednik Povjerenstva, te članovi:

– predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva pravosuđa

– predstavnik Ministarstva uprave

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– predstavnik Ministarstva kulture

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– predstavnik Ministarstva državne imovine

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– predstavnik Ministarstva turizma

– predstavnik Središnjega državnog ureda za šport

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– predstavnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

– predstavnik Hrvatskog saveza slijepih

– predstavnik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih

– predstavnik Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida

– predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize

– predstavnik Saveza društava distrofičara Hrvatske

– predstavnik Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

– predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada

– predstavnik Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir

– predstavnik Saveza društava multiple skleroze Hrvatske

– predstavnik Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara

– predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske

– predstavnik Zajednice županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

– predstavnik Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske

– predstavnik Saveza udruge za autizam Hrvatske

– predstavnik Koalicije za život u zajednici

– predstavnik Hrvatskog saveza udruga mladih i studenata s invaliditetom SUMSI.

VII.

Povjerenstvo ima tajništvo koje obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo. Tajništvo čine tajnik i pomoćnik tajnika, a poslove tajništva obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

VIII.

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove, tajnika i pomoćnika tajnika Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

IX.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Čelnici tijela državne uprave, ureda, ustanova i organizacija iz točke VI. ove Odluke predložit će, u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, svoje predstavnike koji će sudjelovati u radu Povjerenstva.

X.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu.

XI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 60/13 i 40/14).

Članovima Povjerenstva imenovanim sukladno Odluci iz stavka 1. ove točke mandat prestaje danom imenovanja članova u skladu s ovom Odlukom.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/53

Urbroj: 50301-25/12-17-3

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.