Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

NN 19/2017 (3.3.2017.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

444

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine», br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 102/12 i 56/15), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet čine:

– državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– predstavnik Ministarstva kulture

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– predstavnik Ministarstva pravosuđa

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ministarstva uprave

– predstavnik Ministarstva državne imovine

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– tri predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova

– sedam predstavnika udruga mladih i za mlade.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je zamjenik predsjednika Savjeta.«.

II.

U cijelom tekstu Odluke o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 102/12 i 56/15) riječi: »Ministarstvo socijalne politike i mladih« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku«, u odgovarajućem padežu.

III.

Iza točke VIII. dodaje se točka VIII.a koja glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/50

Urbroj: 50301-25/12-17-2

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.