Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN 19/2017 (3.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

447

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine« br. 34/15, 65/15 i 91/15) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« i studije »Izrada podloga (šumskog područja) i karte područja s posebnim ograničenjima« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno za područja JLS naziva Split (OG_MB – 04090) i naziva Grad Zagreb (OG_MB – 01333) iz statusa pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima urbana područja gradova, sukladno obuhvatu naselja iz Registra prostornih jedinica izdvajaju se naselja:

a) Split – NAS_MB=072150

b) Zagreb – NAS_MB= 059200«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U Dodatku 3. s Popisa JLS koje su razvrstane u PPO (Područja s posebnim ograničenjima), briše se:

MB OPĆINE/GRADA 02640, NAZIV OPĆINE/GRADA METKOVIĆ, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

Na popis JLS koje su razvrstane u PPO (Područja s posebnim ograničenjima) dodaje se:

MB OPĆINE/GRADA 05711, NAZIV OPĆINE/GRADA GALOVAC, ŽUPANIJA Zadarska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 05991, NAZIV OPĆINE/GRADA JANJINA, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 01805, NAZIV OPĆINE/GRADA KASTAV, ŽUPANIJA Primorsko-goranska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 05380, NAZIV OPĆINE/GRADA KOSTRENA, ŽUPANIJA Primorsko-goranska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 02534, NAZIV OPĆINE/GRADA MALINSKA – DUBAŠNICA, ŽUPANIJA Primorsko-goranska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 03085, NAZIV OPĆINE/GRADA OREBIĆ, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 03352, NAZIV OPĆINE/GRADA PLOČE, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 03999, NAZIV OPĆINE/GRADA SLIVNO, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 04197, NAZIV OPĆINE/GRADA STON, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

MB OPĆINE/GRADA 06017, NAZIV OPĆINE/GRADA TRPANJ, ŽUPANIJA Dubrovačko-neretvanska, OGRANIČENJE PPO.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/04

Urbroj: 525-08/0720-17-3

Zagreb, 22. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.