Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

NN 19/2017 (3.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

449

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15, 115/16), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (»Narodne novine« broj 82/15 i 15/16) članak 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku koji je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za provedbu EU projekta (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) na temelju provedenog poziva za dodjelu sredstava u sklopu programa iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U okviru operativnih programa »Konkurentnost i kohezija«, »Učinkoviti ljudski potencijali«, »Program ruralnog razvoja» i operativnog programa za ribarstvo kojim se podržavaju ciljevi Zajedničke ribarstvene politike i Integrirane pomorske politike financiranih fondovima EU u programskom razdoblju 2014. – 2020., zahtjev za dodjelu sredstava Fonda mogu podnijeti Korisnici ako:

– su nositelji EU projekta

– ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta (učešće Korisnika)

– za vlastito učešće u sufinanciranju EU projekta za koja traže sredstva Fonda nisu dobili više od 50% bespovratnih sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (Državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika)

– za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Fonda nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda

– iznimno od prethodnog podstavka, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja prethodnog Poziva i otvaranja prvoga idućeg Poziva iz članka 12. ovog Pravilnika, Korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava Fonda u sklopu prvog idućeg Poziva.»

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U okviru programa Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi), utvrđenih u Zakonu iz članka 6. stavka 1. odnosno navedenih u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika, zahtjev za dodjelu sredstva Fonda mogu podnijeti korisnici ako:

– su vodeći partneri na projektu ili partneri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

– ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta (učešće Korisnika)

– za vlastito učešće u sufinanciranju EU projekta za koja traže sredstva Fonda nisu dobili više od 50% bespovratnih sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (Državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika)

– za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Fonda nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda

– iznimno od prethodnog podstavka, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja prethodnog Poziva i otvaranja prvoga idućeg Poziva iz članka 12. ovog Pravilnika, Korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava Fonda u sklopu prvoga idućeg Poziva.»

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi EU projekti za sufinanciranje sredstvima Fonda su svi projekti Korisnika koji udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika ugovoreni na temelju provedenih natječaja u sklopu programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14).

(2) Za programsko razdoblje 2007. – 2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom koji operativni programi su utvrđeni u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/12, 143/13 i 157/13).«

Članak 4.

U članku 14., stavku 4. riječi »90 dana« zamjenjuju se riječima »120 dana«.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo će sredstva Fonda dodijeljena Ugovorom isplatiti Korisniku u tri dijela:

– prvi dio u visini od 50% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen Korisniku po sklapanju Ugovora.

– drugi dio u visini do 35% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen Korisniku tijekom realizacije EU projekta, po dostavi odobrenih ovjerenih prihvatljivih troškova od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu, ako je iz navedenih izvješća vidljivo da je prvi dio isplate pravilno utrošen.

– treći dio u visini razlike između već isplaćenih sredstva i odobrenog iznosa bit će isplaćen Korisniku po dostavi ovjerenih prihvatljivih troškova u odobrenom završnom izvješću o EU projekta.

(2) Odobreno završno izvješće koje je osnova za isplatu trećeg dijela dodijeljenih sredstava iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka Korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od primitka odobrenja završnog izvješća od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

(3) Ako stručne službe Ministarstva pregledom odobrenog završnog izvješća iz stavka 2. ovog članka utvrde da je iznos odobrenih sredstva učešća Korisnika u prihvatljivim troškovima EU projekta manji od iznosa već isplaćenih sredstva Fonda na koje Korisnik ima pravo temeljem Ugovora, Korisnik je utvrđenu razliku viška isplaćenih sredstava Fonda dužan vratiti Ministarstvu na njegov zahtjev.«

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Svi postupci obrade zahtjeva započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će se prema odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (»Narodne novine« broj 82/15 i 15/16).

Klasa: 402-07/15-02/2

Urbroj: 538-06-1-1-1/007-17-5

Zagreb, 23. veljače 2017.

Ministrica regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.