Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

NN 19/2017 (3.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

452

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 24. veljače 2017., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU KONTROLE PODATAKA O KOJIMA OVISE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, br. 43/14 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), na tiskanicama iz članka 7. Pravilnika i tiskanicama koje služe za postupak kontrole podataka za razdoblje do 31. prosinca 2004. iz članka 21. Pravilnika kratica »M.P.« briše se, a uz potpis ovlaštene osobe obveznika upisuje se i njezin osobni identifikacijski broj.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. potpis ovlaštene osobe Zavoda i pečat Zavoda te potpis ovlaštene osobe obveznika i njezin osobni identifikacijski broj«.

U stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. potpis ovlaštene osobe Zavoda i pečat Zavoda te potpis ovlaštene osobe obveznika i njezin osobni identifikacijski broj«.

Članak 3.

Tiskanice rekapitulacija koje se koriste u postupku kontrole podataka za razdoblje do 31. prosinca 2004. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/17-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-17-4

Zagreb, 24. veljače 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Marinko Papuga, v. r.