Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

NN 20/2017 (8.3.2017.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

458

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16) i članka 65. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96, 72/13 i 127/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Uredba), uređuje se: ustrojstvo Ministarstva vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinica, kategorizacija i ustrojstvo diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu: DM/KU), prijam u službu za pojedine državne službenike bez natječaja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova, posebni položaji u Ministarstvu, način upravljanja Ministarstvom i DM/KU (u daljnjem tekstu: služba vanjskih poslova), način planiranja poslova, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad službe vanjskih poslova.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. USTROJ MINISTARSTVA

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra;

2. Uprava za Europu;

3. Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju;

4. Uprava za međunarodnopravne poslove;

5. Uprava za jugoistočnu Europu

6. Uprava za političke poslove;

7. Uprava za multilateralu i globalna pitanja;

8. Uprava za konzularne poslove;

9. Glavno tajništvo;

10. Samostalni sektor za analitiku i političko planiranje;

11. Samostalni sektor za javnu diplomaciju i kulturnu suradnju;

12. Diplomatska akademija;

13. Diplomatski protokol;

14. Samostalna služba za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.;

15. Inspektorat službe vanjskih poslova;

16. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

Članak 3.

U Ministarstvu se ustrojavaju posebni položaji:

1. Glavni pravni savjetnik;

2. Glasnogovornik;

3. Savjetnik ministra.

Nositelje posebnih položaja imenuje ministar vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne, protokolarne, administrativne i organizacijske poslove za ministra i državne tajnike u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka te protokolarnih i medijskih aktivnosti; po nalogu ministra neposredno kontaktira i surađuje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji; brine o pripremi nastupa ministra u medijima, te u tome dijelu usko surađuje s glasnogovornikom i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira poslove u vezi sa sjednicama Vlade Republike Hrvatske i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske; zaprima predstavke i pritužbe građana, brine o daljnjem postupanju po istima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Kabinetu ministra ustrojavaju se:

1.1. Ured ministra;

1.2. Ured državnog tajnika za europske poslove;

1.3. Ured državnog tajnika za političke poslove.

1.1. Ured ministra

Članak 5.

Ured ministra kao služba u sastavu Kabineta ministra obavlja sve stručne, protokolarne, administrativne i organizacijske poslove koji su u neposrednoj vezi s dnevnim aktivnostima ministra; po nalogu ministra neposredno koordinira postupanje po pitanjima iz djelokruga rada pojedinih uprava i samostalnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; zaprima predstavke i pritužbe građana te brine o daljnjem postupanju; u cilju koordinacije aktivnosti ministra i državnih tajnika neposredno surađuje s uredima državnih tajnika; u dijelu primarne i izvorne nadležnosti ministra koordinira neposrednu suradnju s Hrvatskim saborom, Predsjednikom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, ostalim tijelima državne uprave kao i tijelima Europske unije i drugim međunarodnim organizacijama; u suradnji s glasnogovornikom planira i priprema nastupe ministra u medijima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.2. Ured državnog tajnika za europske poslove

Članak 6.

Ured državnog tajnika za europske poslove kao služba u sastavu Kabineta ministra obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove koji su u neposrednoj vezi s dnevnim aktivnostima državnog tajnika za europske poslove, te njegovim planiranim aktivnostima kroz duže vremensko razdoblje; po nalogu državnog tajnika, u okviru njegovih ovlasti, koordinira postupanje po pitanjima iz djelokruga rada pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje obuhvaća predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, gospodarske poslove i razvojnu suradnju, međunarodnopravne poslove, te poslove koordinacije bilateralne suradnje sa zemljama Jugoistočne Europe; u dijelu primarne i izvorne nadležnosti državnog tajnika za europske poslove koordinira neposrednu suradnju s Hrvatskim saborom, Predsjednikom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, te s ostalim tijelima državne uprave kao i tijelima Europske unije i drugim međunarodnim organizacijama, u suradnji s glasnogovornikom planira i priprema nastupe državnog tajnika u medijima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.3. Ured državnog tajnika za političke poslove

Članak 7.

Ured državnog tajnika za političke poslove kao služba u sastavu Kabineta ministra obavlja stručne, protokolarne, administrativne i organizacijske poslove koji su u neposrednoj vezi s dnevnim aktivnostima državnog tajnika za političke poslove, te njegovim planiranim aktivnostima kroz duže vremensko razdoblje; po nalogu državnog tajnika, u okviru njegovih ovlasti, koordinira postupanje po pitanjima iz djelokruga rada pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva koje obuhvaća političke poslove, multilateralna i globalna pitanja, konzularne poslove i poslove koordinacije bilateralne suradnje sa zemljama Jugoistočne Europe; u dijelu primarne i izvorne nadležnosti državnog tajnika za političke poslove koordinira neposrednu suradnju s Hrvatskim saborom, Predsjednikom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, te s ostalim tijelima državne uprave kao i tijelima Europske unije i drugim međunarodnim organizacijama, u suradnji s glasnogovornikom planira i priprema nastupe državnog tajnika u medijima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2. UPRAVA ZA EUROPU

Članak 8.

Uprava za Europu na razini državne uprave koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju tijela državne uprave u pripremi stajališta na osnovi kojih tijela državne vlasti djeluju u institucijama i tijelima EU te suradnju s Hrvatskim saborom u tom postupku sukladno odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (»Narodne novine«, broj 81/13); koordinira aktivnosti tijela državne uprave u okviru poslova iz njihovog djelokruga koji su povezani s članstvom Republike Hrvatske u EU; pruža analitičku podršku iz svojeg djelokruga; osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske, kao i stavova koje Republika Hrvatska zastupa u institucijama EU i u bilateralnim odnosima s europskim državama, državama članicama EU te političkim pitanjima vezanim za rad Republike Hrvatske u tijelima EU; prati kretanja unutar EU te prati, analizira i aktivno sudjeluje u razvoju i provedbi EU politika, aktivnosti institucija i tijela EU te država članica EU; koordinira aktivnosti Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju (u daljnjem tekstu: Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri EU) i veleposlanstava Republike Hrvatske u državama članicama EU i drugim europskim državama o relevantnim pitanjima članstva u EU; prati i usmjerava rad DM/KU u području svog djelovanja, pri čemu posebno usko surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU; u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove (»Narodne novine«, broj 43/16) koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta Republike Hrvatske kao i drugih dokumenata za sastanke različitih formata Vijeća EU, odnosno za sastanke Odbora stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji odnosno njihovih zamjenika (u daljnjem tekstu: COREPER II, odnosno COREPER I), te u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske za sastanke Europskog vijeća, a u svrhu osiguravanja koordiniranog istupanja predstavnika Republike Hrvatske u radu institucija EU; prati, vodi i koordinira ukupne bilateralne odnose s državama u nadležnosti Uprave; održava odnose s diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u području svoje nadležnosti; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Uprave obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za Europu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za europske države;

2.2. Sektor za COREPER I;

2.3. Sektor za COREPER II.

2.1. Sektor za europske države

Članak 9.

Sektor za europske države prati, analizira i koordinira političke i ukupne odnose Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (u daljnjem tekstu: EFTA) i ostalim europskim državama sukladno ovoj Uredbi; osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama; prati i usmjerava rad diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama; daje politička mišljenja/stajališta za Radnu skupinu EFTA; prati i analizira politiku i odnose spomenutih država prema Republici Hrvatskoj, EU i EFTA te daje mišljenja, pokreće inicijative, priprema prijedloge i predlaže mjere za razvijanje i unaprjeđivanje političkih i ukupnih odnosa; sustavno surađuje s diplomatskim predstavnicima država za koje je nadležan; daje mišljenja, potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela Republike Hrvatske s navedenim državama; daje mišljenja i obavlja poslove iz svoje nadležnosti na pružanju odgovarajuće skrbi i zaštiti prava pripadnika hrvatskoga naroda u drugim državama; potiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u državama iz svoje nadležnosti, promičući njihove veze s domovinom; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za europske države ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za susjedne EU članice;

2.1.2. Služba za Srednju, Istočnu i Južnu Europu;

2.1.3. Služba za Zapadnu i Sjevernu Europu.

2.1.1 Služba za susjedne EU članice

Članak 10.

Služba za susjedne EU članice prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i bilateralne odnose Republike Hrvatske i susjednih EU članica – Italije, Slovenije, Mađarske i Austrije; pruža potporu i surađuje s DM/KU u tim zemljama, te surađuje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji s ciljem razvoja političkih i ukupnih odnosa sa susjednim EU članicama; prikuplja i obrađuje potrebne podatke, informacije i druga saznanja o državama iz djelokruga rada Službe; analizira podatke, informacije i saznanja iz diplomatskih krugova i drugih izvora; izrađuje izvješća, analize, bilješke, podsjetnike i druge dokumente, pri čemu se posebno vodi računa o prioritetima u provedbi vanjske politike u odnosu na zemlje iz djelokruga rada Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja odnosa s tim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne suradnje; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru, Upravi, Ministarstvu, državnim tijelima Republike Hrvatske, organizacijama, udrugama i drugim subjektima u cilju usklađivanja, poticanja i praćenja radnih aktivnosti na provedbi vanjske politike; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za Srednju, Istočnu i Južnu Europu

Članak 11.

Služba za Srednju, Istočnu i Južnu Europu prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i bilateralne odnose Republike Hrvatske i zemalja Srednje, Istočne i Južne Europe – Njemačke, Poljske, Češke, Slovačke, Bugarske, Rumunjske, Grčke, Cipra, Malte, Svete Stolice, Švicarske, Lihtenštajna, Suverenog malteškog vojnog reda i San Marina; pruža potporu i surađuje s DM/KU u tim zemljama te sa stranim diplomatskim misijama u zemlji, s ciljem razvoja političkih i ukupnih odnosa sa zemljama Srednje, Istočne i Južne Europe; prikuplja i obrađuje potrebne podatke, informacije i druga saznanja o državama iz djelokruga rada Službe; analizira podatke, informacije i saznanja iz diplomatskih krugova i drugih izvora; izrađuje izvješća, analize, bilješke, podsjetnike i druge dokumente, pri čemu se posebno vodi računa o prioritetima u provedbi vanjske politike u odnosu na zemlje iz djelokruga rada Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja odnosa s tim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne suradnje; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru, Upravi, Ministarstvu, državnim tijelima Republike Hrvatske, organizacijama, udrugama i drugim subjektima u cilju usklađivanja, poticanja i praćenja radnih aktivnosti na provedbi vanjske politike; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Služba za Zapadnu i Sjevernu Europu

Članak 12.

Služba za Zapadnu i Sjevernu Europu prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i bilateralne odnose Republike Hrvatske i zemalja Zapadne i Sjeverne Europe – Belgije, Danske, Estonije Finske, Francuske, Irske, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Španjolske, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Islanda, Andore i Monaka; osigurava provođenje utvrđene politike Republike Hrvatske spram ovih država; nastavlja razvijati političke i ukupne odnose s ovim državama; pruža potporu i surađuje s DM/KU u tim zemljama, te sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj, s ciljem razvoja političkih i ukupnih odnosa sa zemljama Zapadne i Sjeverne Europe; prikuplja i obrađuje potrebne podatke, informacije i druga saznanja o državama iz djelokruga rada Službe; analizira podatke, informacije i saznanja iz diplomatskih krugova i drugih izvora; izrađuje izvješća, analize, bilješke, podsjetnike i druge dokumente, pri čemu se posebno vodi računa o prioritetima u provedbi vanjske politike u odnosu na zemlje iz djelokruga rada Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja odnosa s tim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne suradnje; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru, Upravi, Ministarstvu, državnim tijelima Republike Hrvatske, organizacijama, udrugama i drugim subjektima u cilju usklađivanja, poticanja i praćenja radnih aktivnosti na provedbi vanjske politike; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za COREPER I

Članak 13.

Sektor za COREPER I (Odbor stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika) u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove, koordinira pripremu i izradu prijedloga okvirnih stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a I, koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta Republike Hrvatske te šalje usuglašene instrukcije sa stajalištima Republike Hrvatske Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU za sastanke COREPER-a I u područjima: prometa, telekomunikacija i energetike, poljoprivrede i ribarstva, okoliša, obrazovanja, mladih, kulture i sporta, zapošljavanja, socijalne politike, zdravlja i pitanja potrošača, konkurentnosti. Sektor u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove, koordinira izradu i pripremu stajališta Republike Hrvatske za sastanke formata Vijeća ministara, a koja priprema COREPER I: Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), Vijeća za okoliš (ENVI), Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET) te Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS). Sektor, u suradnji sa Sektorom za COREPER II, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, nadležnim tijelima državne uprave prati, analizira i aktivno sudjeluje u razvoju politika EU u područjima iz svoje nadležnosti, posebice horizontalnih politika; prati i analitički obrađuje razvoj makroregija EU; surađuje s drugim tijelima državne uprave u cilju formiranju stajališta Republike Hrvatske o pitanjima u okviru EU politika, programa i inicijativa u područjima iz svoje nadležnosti, kao i na izradi prijedloga prioriteta Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u institucijama EU; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se bave europskim poslovima u pitanjima iz njihove nadležnosti; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za COREPER I ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za poljoprivredu i ribarstvo;

2.2.2. Služba za unutarnje tržište, konkurentnost, socijalnu politiku, zdravlje, obrazovanje i kulturu;

2.2.3. Služba za promet, telekomunikacije, energetiku i okoliš;

2.2.4. Služba za europske makroregije i EU fondove.

2.2.1. Služba za poljoprivredu i ribarstvo

Članak 14.

Služba za poljoprivredu i ribarstvo u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove koordinira pripremu i izradu prijedloga okvirnih stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a I i stajališta za sastanke COREPER-a I u području poljoprivrede i ribarstva, stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za unutarnje tržište, konkurentnost, socijalnu politiku, zdravlje, obrazovanje i kulturu

Članak 15.

Služba za unutarnje tržište, konkurentnost, socijalnu politiku, zdravlje, obrazovanje i kulturu u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a I i stajališta za sastanke COREPER-a I u područjima iz nadležnosti Službe, te stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET), Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) i Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.3. Služba za promet, telekomunikacije, energetiku i okoliš

Članak 16.

Služba za promet, telekomunikacije, energetiku i okoliš u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a I i stajališta za sastanke COREPER-a I u području prometa, telekomunikacija, energetike i zaštite okoliša, te stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za okoliš (ENVI) kao i za sastanke Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.4. Služba za europske makroregije i EU fondove

Članak 17.

Služba za europske makroregije i EU fondove prati i analitički obrađuje razvoj regionalnih politika EU, osobito u kontekstu europskih makroregija; potiče aktivnu suradnju hrvatskih tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru relevantnih politika EU; prati rad tijela u okviru programa i inicijativa u kojima sudjeluju hrvatska državna tijela i/ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se provode u okviru Kohezijske politike; aktivno prati razvoj politika EU vezanih uz uspostavu i provedbu makroregionalne suradnje te drugih oblika regionalne suradnje u okviru politika EU; prati pitanja vezana uz EU fondove, priprema, izrađuje i nadzire projekte koje kandidira Ministarstvo u područjima iz nadležnosti Uprave za Europu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za COREPER II

Članak 18.

Sektor za COREPER II (Odbor stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu stalnih predstavnika) u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove, koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a II te šalje usuglašene instrukcije sa stajalištima Republike Hrvatske Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU. Sektor u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove, koordinira izradu i pripremu stajališta Republike Hrvatske za sastanke formata Vijeća ministara, a koja priprema COREPER II: Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), Vijeća za opće poslove (GAC) kao i Europskog vijeća u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Sektor, u suradnji sa Sektorom za COREPER I, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU i nadležnim tijelima državne uprave prati, analizira i aktivno sudjeluje u razvoju politika EU u područjima iz svoje nadležnosti, posebice horizontalnih politika; surađuje s drugim tijelima državne uprave u cilju formiranja stajališta Republike Hrvatske o pitanjima u okviru EU politika, programa i inicijativa u područjima iz svoje nadležnosti, kao i u izradi prijedloga prioriteta Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u institucijama EU; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se bave europskim poslovima u pitanjima iz njihove nadležnosti; prati rad EU institucija, njihovo funkcioniranje i procedure; koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta vezano na institucionalna i druga horizontalno važna pitanja vezana za funkcioniranje i budućnost EU; pruža stručnu, administrativnu i tehničku podršku koordinaciji EU poslova; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za COREPER II ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za ekonomske i financijske poslove;

2.3.2. Služba za pravosuđe i unutarnje poslove;

2.3.3. Služba za Vijeće za opće poslove i Europsko vijeće;

2.3.4. Služba za institucionalna pitanja EU;

2.3.5. Služba za potporu koordinacije europskih poslova.

2.3.1. Služba za ekonomske i financijske poslove

Članak 19.

Služba za ekonomske i financijske poslove, u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu sa procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a II i stajališta za sastanke COREPER-a II u području ekonomskih i financijskih pitanja, kao i stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za pravosuđe i unutarnje poslove

Članak 20.

Služba za pravosuđe i unutarnje poslove u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta za rad radnih skupina u okviru COREPER-a II i stajališta za sastanke COREPER-a II u području pravosuđa i unutarnjih poslova, kao i stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.3. Služba za Vijeće za opće poslove i Europsko vijeće

Članak 21.

Služba za Vijeće za opće poslove i Europsko vijeće u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, nadležnim tijelima državne uprave, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU kao i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje se bave europskim poslovima, u pitanjima iz njihove nadležnosti, u skladu s procedurama propisanima Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove, koordinira pripremu i izradu prijedloga stajališta za rad radnih skupina u okviru
COREPER-a II i stajališta za sastanke COREPER-a II u području općih poslova, kao i stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za opće poslove (GAC) kao i Europskog vijeća u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.4. Služba za institucionalna pitanja EU

Članak 22.

Služba za institucionalna pitanja EU prikuplja i obrađuje podatke, informacije i druga saznanja o EU institucijama i o njihovim međusobnim odnosima; posebno prati reforme EU institucija i razvoj EU; surađuje s predstavnicima EU institucija iz Republike Hrvatske; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Služba koordinira pripremu stajališta Vlade Republike Hrvatske vezano za zaključivanje međuinstitucijskih ugovora (između Vijeća EU i Europske komisije ili/i Europskog parlamenta) te ostalih stajališta koja su predmet rada Radne skupine Vijeća za opće poslove (GAC). Također prikuplja podatke o tijelima EU (Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija) i surađuje s njihovim predstavnicima iz Republike Hrvatske te prema potrebi prikuplja i obrađuje podatke o EU agencijama. Služba također prikuplja i obrađuje podatke te koordinira izradu materijala vezano uz bitna horizontalna pitanja koja se odnose na funkcioniranje EU (poput pitanja supsidijarnosti), ili pitanja s horizontalnim utjecajem na budućnost EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.5. Služba za potporu koordinacije europskih poslova

Članak 23.

Služba za potporu koordinacije europskih poslova pruža stručnu, administrativnu i tehničku podršku koordinaciji EU poslova, a posebice obavlja poslove vezane uz operativni rad Međuresorne radne skupine za europske poslove; u suradnji s nadležnim službama koordinira izradu priprema i drugih materijala za Koordinaciju za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava Vlade Republike Hrvatske kao i Hrvatskoga sabora, a temeljem obveza koje proizlaze iz Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove kao i Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima; u suradnji s nadležnim službama obavlja poslove vezane uz upravljanje bazom podataka za koordinaciju izrade i pripremu nacionalnih stajališta Republike Hrvatske; u suradnji s drugim nadležnim službama prema potrebi koordinira izradu priprema i drugih materijala; priprema stajališta, izvješća i podsjetnike o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti za potrebe državnog tajnika za europske poslove i/ili nadležnog pomoćnika ministra, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU

Članak 24.

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske; koordinira bilateralne gospodarske poslove Republike Hrvatske s inozemstvom; izrađuje prijedloge jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja; pruža potporu službenoj politici Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva; prati i provodi službenu investicijsku politiku Vlade Republike Hrvatske; prati i usklađuje rad diplomata zaduženih za gospodarske poslove u DM/KU; prati aktivnosti međunarodnih organizacija i institucija u području gospodarstva i financija, te s njima surađuje i unaprjeđuje odnose između njih i Republike Hrvatske, što se prvenstveno odnosi na Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Gospodarsku komisiju Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE), gospodarske agencije Ujedinjenih naroda (UN), a posebno Organizaciju Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO), Konferenciju Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) i druge multilateralne organizacije i inicijative; sudjeluje u aktivnostima koje se odnose na energetsku politiku Republike Hrvatske i EU; prati i promovira razvoj strateških energetskih projekata Republike Hrvatske, kao i razvoj ključnih energetskih projekata unutar EU; podupire rad Ministarstva zaštite okoliša i energetike i vodi brigu o usklađenosti unutarnjih i vanjskih aspekata energetske politike Republike Hrvatske s naglaskom na suradnju s ključnim proizvođačima i dobavljačima energije; obavlja poslove koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske, te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU, zastupa interese Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu; priprema prijedloge stajališta u dijelu trgovinske politike za sastanke Europskog vijeća, Vijeća za opće poslove i nadležna je za pripremu prijedloga stajališta i sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske na sastancima Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara trgovine; obavlja stručne poslove vezane uz sklapanje, primjenu i tumačenje međunarodnih ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja s trećim državama i s državama članicama EU; izrađuje nacionalni model ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja i kreira politike zaštite ulaganja i rješavanja sporova između investitora i države i koordinira njihovu usklađenost s pristupom EU; predlaže Vladi Republike Hrvatske sklapanje tih ugovora, vodi pregovore radi njihovog sklapanja; rukovodi radom Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja; obavlja poslove vezane uz sklapanje, objavu i stavljanje van snage dvostranih ugovora o gospodarskoj suradnji; obavlja poslove vezane uz izradu propisa EU vezano za nadzor robe s dvojnom namjenom, robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, te propisa o uspostavi obveza dužne pažnje europskih uvoznika za opskrbni lanac kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata, koji potječu iz područja pogođenih sukobom i visoko rizičnih područja; priprema podloge i koordinira stajališta Republike Hrvatske u područjima nadzora robe s dvojnom namjenom; priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa kojima se omogućuje direktna primjena propisa EU; procjenjuje zahtjeve i izdaje dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom i sve druge poslove vezane uz nadzor, evidenciju i provedbu izvoznih dozvola; usklađuje politiku razvojne suradnje i humanitarne pomoći s gospodarskom, trgovinskom i vanjskom politikom Republike Hrvatske; sudjeluje u oblikovanju europske razvojne politike; potiče uključivanje svih dionika civilnog društva, privatnog sektora i znanstvene zajednice u oblikovanje i provedbu razvojne suradnje; potiče aktivnosti usmjerene na informiranje i obrazovanje građana o razvojnoj politici; sudjeluje u izradi proračuna namijenjenog razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, te prati njegovo izvršenje; vodi razvojni dijalog s partnerima u cilju utvrđivanja njihovih potreba i izrade odgovarajuće ponude razvojne suradnje; potiče suradnju s ostalim donatorima i usklađuje zajedničko djelovanje u trećim zemljama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za gospodarske poslove i razvojnu suradnju ustrojavaju se:

3.1. Sektor za gospodarske odnose;

3.2. Sektor za trgovinsku i investicijsku politiku;

3.3. Sektor za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć.

3.1. Sektor za gospodarske odnose

Članak 25.

Sektor za gospodarske odnose obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske; koordinira bilateralne gospodarske poslove Republike Hrvatske s inozemstvom; izrađuje stručne informacije u svrhu pripreme uputa DM/KU iz područja bilateralnih gospodarskih poslova; prati rad DM/KU u području gospodarske diplomacije te daje prijedloge za njegovo unapređenje; izrađuje prijedloge jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja te obavlja sve druge stručne i administrativne poslove potpore službenoj politici Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, te prati i provodi službenu investicijsku politiku Vlade Republike Hrvatske; prati stanje i trendove u gospodarstvima zemalja partnera i predlaže aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj; priprema i sudjeluje u sjednicama međuvladinih komisija/odbora/radnih tijela/povjerenstava za gospodarsku suradnju i provedbi njihovih zaključaka; priprema i sudjeluje u bilateralnim posjetima i ostalim bilateralnim gospodarskim aktivnostima; vodi bazu izvoznih prilika prikupljenih od DM/KU; obrađuje i analizira izvozne prilike te ih dostavlja poslovnim udruženjima i po potrebi izravno hrvatskim izvoznicima, odgovara na upite izvoznika te im po potrebi pruža podršku u natječajnom procesu; obavlja stručne poslove vezane uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja gospodarske suradnje te prati provedbu navedenih ugovora; sudjeluje u aktivnostima koje se odnose na međunarodne institucije i projekte u području energetike; bavi se gospodarskom diplomacijom u području energetike; daje mišljenja, priprema očitovanja, stručna izvješća i materijale za državne dužnosnike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za gospodarske odnose ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za gospodarsku bilateralu;

3.1.2. Služba za gospodarsku multilateralu.

3.1.1. Služba za gospodarsku bilateralu

Članak 26.

Služba za gospodarsku bilateralu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske prema zemljama u inozemstvu iz djelokruga rada Sektora za gospodarske odnose, posebno na području gospodarske diplomacije; prati i usklađuje rad diplomata zaduženih za gospodarske poslove u DM/KU, posebice u smislu izvršenja radnih zadataka po pojedinim aktualnim izvoznim i investicijskim projektima; prati stanje i trendove u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlaže aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj; priprema i sudjeluje u sjednicama međuvladinih komisija/odbora za gospodarsku suradnju i provedbi njihovih zaključaka; priprema i sudjeluje u bilateralnim posjetima hrvatskoga gospodarskog izaslanstva inozemstvu i obratno; priprema i sudjeluje u bilateralnim međunarodnim aktivnostima kao što su konferencije, forumi, okrugli stolovi i sl.; sudjeluje u radu mješovitih odbora za gospodarsku suradnju; prati, koordinira i organizira susrete Gospodarskog diplomatskog kluba; inicira i sudjeluje u promociji hrvatskog gospodarstva u inozemstvu; izrađuje posebne preglede, informacije, izvješća i analize iz područja gospodarske bilaterale; izrađuje informacije iz područja bilaterale na mrežnim stranicama gospodarske diplomacije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za gospodarsku multilateralu

Članak 27.

Služba za gospodarsku multilateralu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz nadležnosti Službe; prati aktivnosti međunarodnih organizacija i institucija u području gospodarstva i financija te s njima surađuje i unaprjeđuje odnose između njih i Republike Hrvatske, što se prvenstveno odnosi na Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Gospodarsku komisiju Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE), gospodarske agencije Ujedinjenih naroda, a posebno Organizaciju Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO), Konferenciju Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD), Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo (WIPO), Međunarodni monetarni fond (IMF) i Svjetsku banku (WB), Razvojnu banku Vijeća Europe (CEB), Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (IBRD), Organizaciju za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) i brojne druge multilateralne organizacije i inicijative; usklađuje, provodi i koordinira s drugim tijelima državne uprave sve aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske ili namjeri učlanjenja u međunarodne organizacije i institucije na području gospodarstva i financija; koordinira radom Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje između Republike Hrvatske i OECD-a, predlaže i prati usklađivanje hrvatskog zakonodavstva i provođenje preuzetih obaveza, u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave sukladno djelokrugu službe, sudjeluje u koordinaciji pripreme nacionalnih stajališta i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima EU, sukladno djelokrugu Službe (Partnerski instrument Europske komisije – Odbor za partnerski instrument/Partnership Instrument Committee; Ad hoc radna skupina za pripremu međunarodnih razvojnih konferencija u Vijeću EU); koordinira suradnju u okviru svoga djelokruga s institucijama Republike Hrvatske; redovno komunicira sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU u Bruxellesu, Stalnom misijom Republike Hrvatske pri UN u Ženevi i Beču; koordinira aktivnosti intenziviranja suradnje Republike Hrvatske s OECD-om u cilju učlanjenja u OECD te priprema aktivnosti budućega pristupnoga procesa; izrađuje izvješća, mišljenja i preglede iz područja suradnje s multilateralnim gospodarskim organizacijama koji služe kao stručna podloga za strateške dokumente Vlade Republike Hrvatske i prilagodbu postojećega zakonskoga okvira; koordinira aktivnosti glede kandidatura Republike Hrvatske za članstvo u gospodarskim i financijskim organizacijama izvan sustava UN-a; prati i analizira procese i rasprave unutar skupina G7 i G20 te na vodećim međunarodnim gospodarskim skupovima (npr. Svjetski gospodarski forum u Davosu, Crans Montani i sl.); koordinira nastupe i sudjelovanje predstavnika drugih tijela državne uprave na međunarodnim konferencijama i skupovima iz svoga djelokruga; sudjeluje u aktivnostima koje se odnose na energetsku politiku Republike Hrvatske i EU, posebice njene vanjske aspekte, prati domaće i međunarodne aktivnosti i trendove na području energetike; prati i promovira razvoj strateških energetskih projekata Republike Hrvatske, kao i razvoj ključnih energetskih projekata unutar EU-a. Služba sudjeluje u radu mreže stručnjaka za energetsku diplomaciju Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), usmjerene na razvoj energetskih aspekata vanjske politike EU-a te promoviranje ciljeva energetske sigurnosti EU-a. Nadalje, služba prati i podupire rad Ministarstva zaštite okoliša i energetike te vodi brigu o usklađenosti unutarnjih i vanjskih aspekata energetske politike Republike Hrvatske, s naglaskom na suradnju s ključnim proizvođačima i dobavljačima energije. Služba u svom radu surađuje i s drugim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (Sektor za europske države, Sektor za COREPER I, Sektor za COREPER II, Služba za potporu koordinacije europskih poslova, Sektor za europsko pravo, Služba za UN). Kroz DM/KU, Služba prati razvoj energetskih tržišnih trendova i politika, osigurava prenošenje ujednačenih poruka o energetskim ciljevima Republike Hrvatske, te poduzima sve potrebne aktivnosti za promoviranje istih. Služba se u svom radu savjetuje s energetskim subjektima i agencijama te prati rad međunarodnih i regionalnih energetskih organizacija i inicijativa i po potrebi sudjeluje u koordinaciji nacionalnih stajališta Republike Hrvatske prema navedenim organizacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za trgovinsku i investicijsku politiku

Članak 28.

Sektor za trgovinsku i investicijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU, zastupa interese Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu; priprema prijedloge stajališta u dijelu trgovinske politike za sastanke Europskog vijeća, Vijeća za opće poslove i nadležna je za pripremu prijedloga stajališta i sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske na sastancima Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara trgovine; nadležna je za sljedeće radne skupine Vijeća EU: Odbor za trgovinsku politiku u formatu članova i zamjenika, Odbor za trgovinsku politiku (usluge i ulaganja), Odbor za trgovinsku politiku (čelik, tekstil i ostali industrijski proizvodi – STIS), Radnu skupinu za trgovinska pitanja i Radnu skupinu za opći sustav povlastica; zastupa interese hrvatske trgovinske politike i sudjeluje u radu savjetodavnih odbora Europske komisije i na drugim tematskim neformalnim tehničkim sastancima u području međunarodne trgovine; priprema stajališta i zastupa hrvatske interese u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama, kao i poglavlja o trgovini u trgovinskim i ostalim sporazumima koje EU pregovara s trećim zemljama, o trgovini sa strateškim trgovinskim partnerima te predlaže i provodi mjere zajedničke trgovinske politike EU uključujući trgovinske i carinske mjere te druge zaštitne mjere; prati rad Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) Europskoga parlamenta; usklađuje, provodi i koordinira s drugim tijelima državne uprave sve aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i u suradnji sa Stalnom misijom Republike Hrvatske pri UN u Ženevi; obavlja stručne poslove vezane uz sklapanje, primjenu i tumačenje međunarodnih ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja s trećim državama i s državama članicama EU; sudjeluje u radu Odbora za ugovore o ulaganjima Europske komisije; surađuje s nadležnim tijelima Republike Hrvatske u postupcima prijateljskog rješavanja spora sa stranim ulagačima i pripremi dokumentacije za arbitraže pokrenute na temelju ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja; obavlja stručne poslove vezane uz sklapanje dvostranih ugovora o gospodarskoj suradnji; koordinira i provodi sustav nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom; izdaje dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom i pružanje usluga; izrađuje godišnja izvješća za Vladu Republike Hrvatske, institucije EU i međunarodne režime za nadzor robe s dvojnom namjenom; koordinira i provodi propise za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje; priprema prijedloge nacionalnih zakona i podzakonskih propisa radi provođenja propisa EU iz područja robe s dvojnom namjenom i robe koja se može koristiti za izvršenje smrtne kazne; sudjeluje u radu i ispunjavanju međunarodnih obveza preuzetih pristupanjem Republike Hrvatske međunarodnim režimima povezanim s nadzorom robe s dvojnom namjenom (Australska skupina, Wassenaarski aranžman i Grupa snabdjevača nuklearnim materijalima); provodi sustav uvoznih dozvola EU za tekstilne proizvode, čelik, drvo i ostale proizvode za koje EU svojim uredbama uređuje poseban režim uvoza odnosno mjere nadzora uvoza iz trećih zemlja u EU, sudjeluje u radu Odbora za drvo i Odbora za tekstil Europske komisije; nositelj je Radne skupine za robu s dvojnom namjenom Vijeća EU i Koordinacijske skupine za robu s dvojnom namjenom; provodi propise EU o izvozu i uvozu neobrađenih dijamanata vezano za provođenje Procesa Kimberley, sudjeluje u radu Odbora za provedbu Procesa Kimberley; priprema podloge i stajališta Republike Hrvatske za donošenje propisa o uspostavi obveza dužne pažnje europskih uvoznika za opskrbni lanac kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata, koji potječu iz područja pogođenih sukobom i visoko rizičnih područja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za trgovinsku i investicijsku politiku ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za trgovinsku politiku;

3.2.2. Služba za investicijsku politiku;

3.2.3. Služba za izvoznu kontrolu.

3.2.1. Služba za trgovinsku politiku

Članak 29.

Služba za trgovinsku politiku obavlja stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku Republike Hrvatske, zastupanje interesa trgovinske politike Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU-a nadležnim za međunarodnu trgovinu i provedbu zajedničke trgovinske politike EU-a; priprema prijedloge stajališta u dijelu trgovinske politike za sastanke Europskog vijeća, Vijeća za opće poslove i nadležna je za pripremu prijedloga stajališta i sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske na sastancima Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara trgovine; nadležna je za sljedeće radne skupine Vijeća EU: Odbor za trgovinsku politiku u formatu članova i zamjenika, Odbor za trgovinsku politiku (usluge i ulaganja) u dijelu usluga, Odbor za trgovinsku politiku (čelik, tekstil i ostali industrijski proizvodi – STIS), Radnu skupinu za trgovinska pitanja, Radnu skupinu za opći sustav povlastica; prati rad Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) Europskoga parlamenta; zastupa interese hrvatske trgovinske politike i sudjeluje u radu savjetodavnih odbora Europske komisije i na drugim tematskim neformalnim tehničkim sastancima u području međunarodne trgovine; usklađuje, provodi i koordinira s drugim tijelima državne uprave sve aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u WTO, pripremi nacionalnih stajališta i usklađivanju aktivnosti u području multilateralnih trgovinskih pregovora, a koje se odnose na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u Odboru za trgovinsku politiku, predlaže aktivnosti i priprema materijale, priprema stajališta u suradnji sa Stalnom misijom Republike Hrvatske pri UN u Ženevi; prati aktivnosti i surađuje s Komisijom radi rješavanja trgovinskih sporova u okviru WTO-a; prati aktivnosti i surađuje s Komisijom u vezi Preglednih izvješća trgovinske politike WTO članica i aktivnosti oko pristupanja WTO-u novih članica; provodi aktivnosti u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave u vezi provedbe Sporazuma o olakšavanju trgovine WTO-a; priprema stajališta i zastupa hrvatske interese u vezi plurilateralnih pregovora o trgovini proizvodima informatičke tehnologije, zelenim robama, sporazuma o trgovini uslugama i ostalim plurilateralnim pregovorima; priprema stajališta i zastupa hrvatske interese u vezi pregovora bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini i poglavlja i odredbi u području trgovine u ostalim međunarodnim sporazumima koje EU sklapa s trećim zemljama, kao i u vezi provedbe i praćenja sklopljenih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini; obavlja administrativne poslove vezane uz objavu i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini iz svoje nadležnosti; priprema stajališta i zastupa hrvatske interese kod donošenja mjera zajedničke trgovinske politike EU uključujući trgovinske i carinske mjere te druge zaštitne mjere; zastupa stajališta i trgovinske interese kod donošenja trgovinskih mjera za zemlje u razvoju i provedbu poglavlja o održivom razvoju u sporazumima o slobodnoj trgovini; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave zastupa hrvatske interese u pregovorima u vezi donošenje propisa EU u području međunarodne javne nabave; zastupa hrvatske trgovinske interese i sudjeluje u radu savjetodavnih odbora Komisije u području međunarodne trgovine: Skupini stručnjaka za Opći sustav povlastica, Odboru za trgovinske zaštitne mehanizme, Radnoj skupini za gospodarska tarifna pitanja i Savjetodavnom odboru za pristup tržištu (MAAC), a koji se bavi pitanjima strategije pristupa tržištima trećih zemalja; priprema analize i strategije u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave i poslovnom zajednicom radi pripreme hrvatskih stajališta u vezi trgovinskih pregovora i donošenja mjera trgovinske politike i mjera trgovinske zaštite; priprema ponude i stajališta Republike Hrvatske vezano uz anekse o liberalizaciji trgovine robama i uslugama; upoznaje druga tijela državne uprave i poslovnu zajednicu s promjenama u području međunarodne trgovine kroz aktivna predstavljanja u poslovnoj zajednici i objavom na web stranicama Ministarstva; izrađuje izvješća, mišljenja i preglede iz područja trgovinskih odnosa s inozemstvom koji služe kao stručna podloga za strateške dokumente Vlade Republike Hrvatske i prilagodbu postojećega zakonskog okvira; izrađuje mišljenja na nacionalne propise u dijelu njihove usklađenosti s međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u dijelu trgovine uslugama; surađuje s poslovnom zajednicom u rješavanju otvorenih pitanja u primjeni trgovinske politike EU te u zastupanju interesa poslovne zajednice u pregovorima bilateralnih i regionalnih trgovinskih ugovora koje EU sklapa s trećim državama; upoznaje poslovnu zajednicu s mogućnostima poslovanja na trećim tržištima; analizira statističke i gospodarske pokazatelje iz područja trgovinske politike i obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2. Služba za investicijsku politiku

Članak 30.

Služba za investicijsku politiku obavlja stručne poslove vezane uz sklapanje, primjenu i tumačenje međunarodnih ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja s trećim državama i s državama članicama EU; izrađuje nacionalni model ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja i kreira politike zaštite ulaganja i rješavanja sporova između investitora i države i koordinira njihovu usklađenost s pristupom EU; predlaže Vladi Republike Hrvatske sklapanje tih ugovora, vodi pregovore radi njihovog sklapanja i obavlja administrativne poslove vezane uz njihovu objavu i stupanje na snagu; u okviru Vijeća EU nadležna je za Odbor za trgovinsku politiku (usluge i ulaganja) u dijelu ulaganja, a priprema podloge i izrađuje stajališta i za ostale radne skupine Vijeća EU vezano uz sklapanje ugovora o ulaganjima između EU i trećih država, te poglavlja o ulaganjima i rješavanju ulagačkih sporova u ugovorima o slobodnoj trgovini koje sklapa EU; sudjeluje u radu Odbora za ugovore o ulaganjima Europske komisije; prati rad Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) Europskoga parlamenta u dijelu svoje nadležnosti; prati rad međunarodnih organizacija koje se bave ugovorima o ulaganjima i rješavanju sporova između investitora i države (UNCTAD, OECD, UNCITRAL); rukovodi radom Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja; surađuje s ostalim nadležnim tijelima u postupcima rješavanja sporova sa stranim ulagačima i pripremi dokumentacije za arbitraže pokrenute na temelju ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja; obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz sklapanje, objavu i stavljanje van snage dvostranih ugovora o gospodarskoj suradnji, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

3.2.3. Služba za izvoznu kontrolu

Članak 31.

Služba za izvoznu kontrolu obavlja sljedeće upravne i stručne poslove: sudjeluje u izradi propisa EU vezano za nadzor robe s dvojnom namjenom, robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, te propisa o uspostavi obveza dužne pažnje europskih uvoznika za opskrbni lanac kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata, koji potječu iz područja pogođenih sukobom i visoko rizičnih područja; priprema podloge i koordinira stajališta Republike Hrvatske u područjima nadzora robe s dvojnom namjenom, robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne i konfliktnih minerala, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa kojima se omogućuje direktna primjena propisa EU te provodi propise vezane uz izvoz robe s dvojnom namjenom, izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, te uvoz kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata; koordinira i provodi sustav nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom; procjenjuje zahtjeve i izdaje dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći s robom s dvojnom namjenom, te dozvole za poseban provoz za robu s dvojnom namjenom, izdaje međunarodne uvozne certifikate i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom, rukovodi radom Povjerenstva za nadzor robe s dvojnom namjenom; izrađuje godišnja izvješća za Vladu Republike Hrvatske o provedbi nadzora robe s dvojnom namjenom, vodi evidenciju izdanih dozvola i evidenciju obavljenih aktivnosti te prikuplja i obrađuje podatke povezane s provedbom propisa o nadzoru robe s dvojnom namjenom, razmjenjuje podatke o odbijenim dozvolama s državama članicama EU unutar elektroničkog sustava o robi s dvojnom namjenom Europske komisije (Dual-Use e-System), dostavlja podatke institucijama EU te surađuje s državama članicama EU radi provedbe aktivnosti propisa EU vezano uz nadzor robe s dvojnom namjenom, provodi propise EU o međunarodnim mjerama ograničavanja za robu i tehnologiju iz djelokruga Službe, koordinira provedbu nadzora uvoza i izdaje uvozne dozvole za tekstilne proizvode, čelik, drvo i ostale proizvode za koje EU svojim uredbama uređuje poseban režim uvoza odnosno mjere nadzora uvoza iz trećih zemlja u EU; provodi propise EU o izvozu i uvozu neobrađenih dijamanata vezano uz Proces Kimberley; aktivno sudjeluje u radu i ispunjavanju međunarodnih obveza preuzetih pristupanjem Republike Hrvatske međunarodnim režimima povezanih s nadzorom robe s dvojnom namjenom (Australska skupina, Wassenaarski aranžman i Grupa snabdjevača nuklearnim materijalima), posebno u dijelu koji se odnosi na izradu smjernica o pravilima izvozne kontrole te dostavljanje izvješća o izdanim ili odbijenim dozvolama i o provedbi nadzora nad robom s dvojnom namjenom; izrađuje i ažurira internetsku stranicu o kontroli izvoza; pomaže tvrtkama u poštivanju izvozne kontrole; organizira seminare za tijela državne uprave, pravosudna tijela te domaću industriju vezano uz nadzor robe s dvojnom namjenom; sudjeluje u programima pomoći EU i Sjedinjenih američkih država (SAD) trećim državama o uspostavi učinkovite izvozne kontrole robe s dvojnom namjenom; izrađuje i ažurira priručnike o izvoznoj kontroli; održava i prilagođava Program unutarnje usklađenosti s propisima o izvoznoj kontroli, pomaže tvrtkama u uspostavi Programa unutarnje usklađenosti radi poštivanja izvoznih propisa te izdaje rješenja o primjeni Programa unutarnje usklađenosti; provodi nadzor nad tvrtkama radi provjere usklađenosti s izvoznim propisima; nositelj je Radne skupine za robu s dvojnom namjenom i sudjeluje u radu Radne skupine za trgovinska pitanja u Vijeću EU, Koordinacijske skupine za robu s dvojnom namjenom u Komisiji, Odbora za provedbu Procesa Kimberley, Odbora za drvo i Odbora za tekstil Komisije, priprema stajališta za tijela Vijeća i Europske komisije iz nadležnosti Službe, prati rasprave koje se vode o temama iz područja Službe u okviru Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) Europskoga parlamenta; surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini radi sprječavanja proliferacije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3. Sektor za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć

Članak 32.

Sektor za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć izrađuje smjernice za oblikovanje, koordinaciju i provedbu nacionalne politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći i njezino usklađivanje s vanjskopolitičkim interesima Hrvatske.; koordinira izradu Nacionalne strategije razvojne suradnje, Provedbenog programa i Izvješća o provedbi službene razvojne pomoći; izrađuje smjernice za pripremu stajališta i sudjelovanje u radu Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu, neslužbenog Vijeća ministara zaduženih za razvoj i sastanka glavnih direktora zaduženih za razvoj; izrađuje smjernice za planiranje nacionalnog proračuna namijenjenog razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći te prati njegovo izvršenje; potiče i vodi razvojni dijalog s partnerima u cilju izrade programa razvojne suradnje; sudjeluje u koordinaciji pristupanja Republike Hrvatske Odboru za razvojnu pomoć (DAC) u OECD-u; koordinira izradu prijedloga Vladi Republike Hrvatske za upućivanje humanitarne pomoći inozemstvu i sudjelovanje visokih političkih dužnosnika na forumima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći; potiče suradnju s institucionalnim i izvaninstitucionalnim partnerima u cilju njihovog uključivanja u oblikovanje politike i provedbu hrvatske razvojne suradnje; potiče suradnju s ostalim donatorima i usklađuje zajedničko djelovanje u trećim zemljama; priprema i sudjeluje u sjednicama međuvladinih komisija/odbora/radnih tijela/povjerenstava iz područja nadležnosti razvojne suradnje; priprema i sudjeluje u bilateralnim posjetima i ostalim razvojnim aktivnostima; prati rad DM/KU u području razvojne diplomacije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za razvojnu politiku;

3.3.2. Služba za humanitarnu politiku;

3.3.3. Služba za provedbu razvojnih i humanitarnih projekata.

3.3.1. Služba za razvojnu politiku

Članak 33.

Služba za razvojnu politiku promiče prioritete hrvatske politike razvojne suradnje na globalnim, EU i regionalnim forumima te ih ugrađuje u strateške dokumente; prati i koordinira primjenu međunarodno utvrđenih obveza, načela i smjernica u razvojnoj politici kao što je provedba vanjske dimenzije Ciljeva održivog razvoja u okviru Plana 2030; promiče usklađenost i međuovisnost razvojne s vanjskom politikom kao i nacionalnim politikama koje sadrže vanjsku sastavnicu; koordinira izradu nacionalnih stajališta u području razvojne suradnje, prati rad Odbora za razvoj Europskoga parlamenta (EP DEVE); koordinira izradu priprema i stajališta te sudjeluje u radu Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu, neslužbenog Vijeća ministara zaduženih za razvoj, sastanka glavnih direktora zaduženih za razvoj kao i u radu radne skupine Vijeća za razvojnu suradnju (CODEV) i za Afriku, Karibe i Pacifik (ACP), u radu komitoloških odbora za vanjske financijske instrumente te stručnih radnih skupina; pronalazi, prikuplja, analizira i usustavljuje hrvatska iskustva, znanja i kapacitete te istražuje mogućnosti njihovog preoblikovanja u prijedloge projekata razvojne suradnje; izrađuje analize o općim prilikama država odnosno političke, društvene, sigurnosne i ostale uvjete s fokusom na potrebe razvojne suradnje; analizira prioritete, kapacitete i mogućnosti suradnje s institucijama EU, međunarodnim institucijama i drugim donatorima u pogledu projektnih i programskih partnerstva; koristeći nacionalnu i EU diplomatsku mrežu istražuje i analizira potrebe zemalja partnerica te promiče hrvatske kapacitete i zajedničke prioritete te u skladu s tim izrađuje višegodišnje razvojne programe za prioritetne države partnerice; koordinira izradu nacionalne strategije razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu; suodlučuje u planiranju razvojnih i humanitarnih projekata u nadležnosti Ministarstva kao i u izradi proračuna te u izradi smjernica za njegovo izvršenje; prati i priprema stajališta vezano uz planiranje i izvršenje EU financijskih instrumenata; sudjeluje u izradi Provedbenog programa i Izvješća o provedbi razvojne suradnje i humanitarne pomoći kroz procjenu usklađenosti s Nacionalnom strategijom; koordinira međuresornu suradnju te potiče suradnju s izvaninstitucionalnim partnerima, potiče njihovo umrežavanje i suradnju u kontekstu razvojne politike; koordinira provedbu aktivnosti u cilju podizanja javne svijesti o razvojnoj suradnji; potiče znanstveno-istraživački rad i izradu sveučilišnih programa u području međunarodne razvojne suradnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3.2. Služba za humanitarnu politiku

Članak 34.

Služba za humanitarnu politiku sudjeluje u oblikovanju međunarodne politike humanitarne pomoći sukladno načelima međunarodnog humanitarnog prava i dobre humanitarne prakse; promiče prioritete hrvatske humanitarne politike na globalnim, EU i regionalnim forumima te ih ugrađuje u strateške dokumente; prati rad Odbora za razvoj Europskoga parlamenta (EP DEVE); koordinira izradu nacionalnih stajališta u području humanitarne politike te sudjeluje u radu radne skupine Vijeća za humanitarnu i pomoć u hrani (COHAFA) te stručnih skupina; koordinira primjenu međunarodno utvrđenih obveza, načela i smjernica u humanitarnoj politici; pronalazi, prikuplja, analizira i usustavljuje hrvatska iskustva, znanja i kapacitete te istražuje mogućnosti njihovog preoblikovanja u prijedloge projekata humanitarne pomoći; izrađuje analize o humanitarnim nepogodama te priprema mišljenje na prijedlog Vladi Republike Hrvatske za upućivanje humanitarne pomoći; prati, analizira i koordinira nacionalne mogućnosti u pružanju humanitarne pomoći; analizira prioritete, kapacitete i mogućnosti suradnje s institucijama EU-a, međunarodnim institucijama i drugim donatorima u pogledu projektnih i programskih partnerstva u području humanitarne pomoći; predlaže sklapanje sporazuma (bilateralnih, trilateralnih i multilateralnih) o humanitarnom partnerstvu te provodi odgovarajući međunarodnopravni postupak; sudjeluje u međuresornoj suradnji u području humanitarne pomoći te surađuje s drugim izvaninstitucionalnim partnerima, potiče njihovo umrežavanje i suradnju u kontekstu humanitarne pomoći; sudjeluje u izradi Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske, Provedbenog programa Nacionalne strategije te Izvješća o provedbi Nacionalne strategije; suodlučuje u planiranju razvojnih i humanitarnih projekata u nadležnosti Ministarstva kao i u izradi proračuna te u izradi smjernica za njegovo izvršenje; sudjeluje u provedbi aktivnosti u cilju podizanja javne svijesti u području humanitarne pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3.3. Služba za provedbu razvojnih i humanitarnih projekata

Članak 35.

Služba za provedbu razvojnih i humanitarnih projekata koordinira planiranje i provedbu razvojnih i humanitarnih projekata u nadležnosti Ministarstva sukladno Nacionalnoj strategiji; koordinira izradu Provedbenog programa Nacionalne strategije kao i Izvješća o provedbi službene razvojne pomoći, a prema smjernicama OECD/DAC; operativno provodi razvojne i humanitarne projekte u nadležnosti Ministarstva sukladno Provedbenom programu Nacionalne strategije; koordinira pripremu prijedloga Vladi Republike Hrvatske za upućivanje humanitarne pomoći; koordinira provedbu natječaja za provedbu projekata razvojne suradnje i humanitarne pomoći; prati i koordinira postupke financiranja multilateralnih projekata kao i uplata u međunarodne i EU fondove u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći; koordinira provedbu programa razvojne suradnje tijelima državne uprave, javnim ustanovama, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, diplomatsko-konzularnoj mreži i ostalim provedbenim partnerima; koordinira zajedničko programiranje i koordinira provedbu s drugim donatorima; koordinira izradu akata nužnih za provedbu projekata u trećim zemljama; koordinira izradu internih provedbenih akata, standardne operativne procedure (SOP), kojima se uređuju poslovni procesi projektnog ciklusa u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći; izrađuje prijedloge za unaprjeđenje poslovnih postupaka i normativnog okvira u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći; unaprjeđuje sustav vođenja nacionalne statistike o sredstvima utrošenima u službenu razvojnu pomoć u cilju povećanja transparentnosti; priprema izradu propisa nužnih za reguliranje financijskih i pravnih pitanja; interno izvješćuje o trošenju proračunskih sredstava i o ostvarenim rezultatima; izrađuje plan procjene projekata te vrši procjenu i nadzor u provedbi programa radi ocjene napretka i davanja smjernica za unaprjeđenje provedbe i ostvarivanje rezultata; prikuplja podatke koji su potrebni za financijski i stručni nadzor, reviziju i vrednovanje; temeljem neizravnog i izravnog nadzora daje preporuke za unaprjeđenje kvalitete projekata razvojne suradnje; prati provedbu aktivnosti projekata odobrenih na natječaju te vrednuje učinke natječaja; izrađuje prijedloge za umanjivanje rizika; prati pripremu i provedbu projekata s važećim propisima; prati financijske tokove i ostale pokazatelje vezane uz provedbu projekata; obavlja administrativne i proračunske nadzore na terenu; izrađuje izvješća o izvršenom nadzoru te daje preporuke za buduće projektne cikluse; pruža podršku i sudjeluje u odabiru prioriteta, pripremi, provedbi i evaluaciji natječaja za projekte; čuva dokumente i evidencije o provedbi projekata radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; organizira obuku službenika na nacionalnoj razini o provedbi i izvještavanju o razvojnim i humanitarnim projektima; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE

Članak 36.

Uprava za međunarodnopravne poslove koordinira izradu i prati provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; koordinira aktivnosti tijela državne uprave radi učinkovitog prijenosa i provedbe pravne stečevine EU te pruža potrebnu stručnu podršku tijelima državne uprave tijekom procesa prijenosa i provedbe pravne stečevine EU; vodi bazu podataka o Programu za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU i dostavlja ih Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave; koordinira obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; zaprima i analizira očitovanja nadležnih tijela državne uprave o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; vrši analizu usklađenosti pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU, te izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa s pravnom stečevinom EU; predlaže metodologiju i mjere za usklađivanje zakonodavstva; prati proces usklađivanja i primjene zakonodavstva u državama članicama EU; daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU; vodi dokumentaciju propisa EU, usklađenih propisa Republike Hrvatske i instrumenata za usklađivanje zakonodavstva; koordinira i prati sve postupke pokrenute protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava EU; koordinira izradu svih pisanih mišljenja (odgovora) u postupku zbog povrede prava EU, koordinira rad nadležnih tijela te pruža stručnu i tehničku potporu u izradi potrebnih obrazloženja (odgovora), koordinira sve faze tijekom trajanja postupka zbog povrede prava EU; obavlja poslove središnjeg upravitelja informatičkih baza Europske komisije za razmjenu podataka u vezi s postupcima zbog povrede prava EU (u daljnjem tekstu: EU PILOT, INFR); ima korisnički pristup informatičkoj aplikaciji Suda EU (e-CURIA); analizira i prati sudsku praksu Suda EU; sudjeluje u izradi protokola o suradnji na području europskih integracija s nadležnim tijelima drugih država koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), ostalih država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja i drugim državama kandidatkinjama za pristupanje EU, sudjeluje u provedbi potpisanih protokola; koordinira provedbu Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija Europske komisije (TAIEX); obavlja upravne i stručne poslove vezane uz praćenje i analiziranje općih i posebnih pitanja međunarodnog javnog prava; obavlja poslove i zadaće u svezi praćenja međunarodnopravnih aspekta odnosa Republike Hrvatske s EU; obavlja stručne poslove u postupku sklapanja, potvrđivanja, objave, stupanja na snagu te registracije međunarodnih ugovora te poslove i zadaće vezane za vođenje Zbirke međunarodnih ugovora Republike Hrvatske sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja poslove i zadaće u svezi s državnom granicom i graničnim režimima; surađuje s tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Uprave, vodi baze podataka prijevoda propisa EU na hrvatskom jeziku i prijevoda propisa Republike Hrvatske na jednom od službenih jezika EU, obavlja poslove koordinacije prevođenja na hrvatski i engleski jezik; obavlja poslove jezične, stručne i pravne redakture i lekture dokumenata kao i poslove prevođenja za potrebe službe vanjskih poslova, priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije EU na hrvatskom jeziku, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za međunarodnopravne poslove ustrojavaju se:

4.1. Sektor za europsko pravo;

4.2. Sektor za međunarodno pravo;

4.3. Sektor za EU dokumentaciju.

4.1. Sektor za europsko pravo

Članak 37.

Sektor za europsko pravo koordinira izradu i prati provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; koordinira aktivnosti tijela državne uprave radi učinkovitog prijenosa i provedbe pravne stečevine EU te pruža potrebnu stručnu podršku tijelima državne uprave tijekom procesa prijenosa i provedbe pravne stečevine EU; vodi bazu podataka o Programu za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU i dostavlja ih Vladi Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i Odboru za europske poslove Hrvatskoga sabora; pruža podršku tijelima državne uprave putem izrade analiza o iskustvima drugih država članica EU u preuzimanju pravne stečevine EU; obavlja poslove izrade pravnih analiza stupnja prilagodbe Republike Hrvatske pravnome sustavu EU; koordinira obavješćivanje (notifikaciju) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; zaprima i analizira očitovanja nadležnih tijela državne uprave o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo i predlaže donošenje odluke o sukobu nadležnosti tijela državne uprave o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; vrši unos mjera prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo u bazu Europske komisije; sudjeluje u koordinaciji tijela državne uprave u postupku usuglašavanja i usvajanja pravnih propisa i odluka u institucijama i tijelima Europske unije; vrši analizu usklađenosti pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU, te izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa s pravnom stečevinom EU; predlaže metodologiju i mjere za usklađivanje zakonodavstva; prati proces usklađivanja i primjene zakonodavstva u državama članicama EU; daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU; vodi dokumentaciju propisa EU, usklađenih propisa Republike Hrvatske i instrumenata za usklađivanje zakonodavstva; koordinira i prati sve EU PILOT i pred-sudske postupke pokrenute protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava EU; obavlja poslove središnje kontaktne točke za EU PILOT; u okviru pred-sudskog postupka zbog povrede prava EU upućuje odgovore Republike Hrvatske Europskoj komisiji putem elektroničke baze podataka Europske komisije za postupke zbog povrede prava EU (INFR baza); koordinira izradu svih pisanih mišljenja, odgovora, obrazloženja i očitovanja u pred-sudskom postupku zbog povrede prava EU; koordinira rad nadležnih tijela te pruža stručnu i tehničku potporu u izradi potrebnih obrazloženja i odgovora, koordinira sve faze tijekom trajanja pred-sudskog postupka zbog povrede prava EU; dostavlja Europskoj komisiji svu potrebnu dokumentaciju; vodi baze podataka kao i dokumentaciju svih zaprimljenih pisama kroz EU PILOT sustav, pisama službene obavijesti i obrazloženih mišljenja Europske komisije te izrađuje redovita izvješća o provedbi svih aktivnosti vezanih uz povredu prava EU te ih dostavlja Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima državne uprave; koordinira i prati sve sudske postupke pred Sudom EU u kojima sudjeluje Republika Hrvatska ili za koje ocijeni da su od interesa za Republiku Hrvatsku; ima korisnički pristup e-CURIA informatičkoj aplikaciji Suda EU putem koje se podnose, primaju i pregledavaju postupovni akti u elektroničkom obliku; uz prethodno mišljenje nadležnog tijela odlučuje o uključivanju Republike Hrvatske u postupke pred Sudom EU; obavlja poslove vezane uz zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom EU; koordinira sve faze tijekom trajanja postupka pred Sudom EU; prikuplja relevantne činjenice i druge podatke te dokumente od tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebne za uredno obavljanje poslova zastupanja pred Sudom EU; uz stručnu pomoć nadležnih tijela priprema pisana očitovanja Republike Hrvatske u prethodnim postupcima pred Sudom EU te tužbe, odgovore na tužbe, replike, odgovore na replike, žalbe i sve druge podneske Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom EU; obavlja poslove pripreme i sudjelovanja u usmenim raspravama pred Sudom EU; dostavlja Sudu EU svu potrebnu dokumentaciju; prati i analizira razvoj sudske prakse Suda EU; vodi baze podataka i spise predmeta u postupcima pred Sudom EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi aktivnosti vezanih uz postupke pred Sudom EU te ih dostavlja Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima državne uprave; sudjeluje u izradi protokola i međunarodnih ugovora vezanih uz prenošenje hrvatskih iskustva iz pristupnih pregovora i eurointegracijskog procesa s državama kandidatima za članstvo u EU, državama obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja i drugim državama u procesu približavanja EU, sudjeluje u provedbi potpisanih protokola i međunarodnih ugovora; koordinira provedbu Instrumenta tehničke pomoći Europske komisije – TAIEX, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za europsko pravo ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za koordinaciju preuzimanja pravne stečevine EU i notifikaciju;

4.1.2. Služba za pravo EU i koordinaciju postupaka zbog povrede prava EU;

4.1.3. Služba za zastupanje Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije.

4.1.1. Služba za koordinaciju preuzimanja pravne stečevine EU i notifikaciju

Članak 38.

Služba za koordinaciju preuzimanja pravne stečevine EU i notifikaciju koordinira izradu i prati provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; koordinira aktivnosti tijela državne uprave radi učinkovitog prijenosa i provedbe pravne stečevine EU te pruža potrebnu stručnu podršku tijelima državne uprave tijekom procesa prijenosa i provedbe pravne stečevine EU; vodi bazu podataka o Programu za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU i dostavlja ih Vladi Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i Odboru za europske poslove Hrvatskoga sabora; pruža podršku tijelima državne uprave putem izrade analiza o iskustvima drugih država članica EU u preuzimanju pravne stečevine EU; obavlja poslove izrade pravnih analiza stupnja prilagodbe Republike Hrvatske pravnome sustavu EU; koordinira obavješćivanje (notifikaciju) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; zaprima i analizira očitovanja nadležnih tijela državne uprave o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; predlaže donošenje odluke o sukobu nadležnosti tijela državne uprave o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo; vrši unos mjera prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo u bazu Europske komisije; sudjeluje u koordinaciji tijela državne uprave u postupku usuglašavanja i usvajanja pravnih propisa i odluka u institucijama i tijelima EU; sudjeluje u izradi protokola i međunarodnih ugovora vezanih uz prenošenje hrvatskih iskustva iz pristupnih pregovora i euro-integracijskog procesa s državama kandidatima za članstvo u EU, državama obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja i drugim državama u procesu približavanja EU i sudjeluje u provedbi potpisanih protokola i međunarodnih ugovora; koordinira provedbu Instrumenta tehničke pomoći Europske komisije – TAIEX; obavlja koordinaciju poslova vezanih za provedbu postupka procjene učinaka propisa u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za pravo EU i koordinaciju postupaka zbog povrede prava EU

Članak 39.

Služba za pravo EU i koordinaciju postupaka zbog povrede prava EU analizira usklađenost pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU, te izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa s pravnom stečevinom EU; predlaže metodologiju i mjere za usklađivanje zakonodavstva; prati proces usklađivanja i primjene zakonodavstva u državama članicama EU; daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU; vodi dokumentaciju propisa EU, usklađenih propisa Republike Hrvatske i instrumenata za usklađivanje zakonodavstva; nadležna je za provedbu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU; koordinira i prati sve EU PILOT postupke i pred-sudske postupke pokrenute protiv Republike Hrvatske od strane EK zbog povrede prava EU; obavlja poslove središnje kontaktne točke za EU PILOT; u okviru pred-sudskog postupka zbog povrede prava EU upućuje odgovore Republike Hrvatske Europskoj komisiji putem elektroničke baze podataka Europske komisije za postupke zbog povrede prava EU (INFR baza); koordinira izradu svih pisanih mišljenja (odgovora) u EU PILOT postupku i u pred-sudskom postupku zbog povrede prava EU; koordinira rad nadležnih tijela te pruža stručnu i tehničku potporu u izradi potrebnih obrazloženja (odgovora) u okviru EU PILOT postupaka i pred-sudskih postupaka zbog povrede prava EU, koordinira sve faze tijekom trajanja pred-sudskog postupka zbog povrede prava EU, dostavlja Europskoj komisiji svu potrebnu dokumentaciju; vodi baze podataka kao i dokumentaciju svih zaprimljenih pisama u EU PILOT postupku, pisama službene obavijesti i obrazloženih mišljenja EK te izrađuje redovita izvješća o provedbi svih aktivnosti vezanih uz EU PILOT postupke i pred-sudske postupke zbog povrede prava EU i dostavlja ih Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za zastupanje Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

Članak 40.

Služba za zastupanje Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije koordinira i prati sve sudske postupke pred Sudom EU u kojima sudjeluje Republika Hrvatska ili za koje ocijeni da su od interesa za Republiku Hrvatsku; ima korisnički pristup e-CURIA informatičkoj aplikaciji Suda EU putem koje se podnose, primaju i pregledavaju postupovni akti u elektroničkom obliku; uz prethodno mišljenje nadležnog tijela odlučuje o uključivanju Republike Hrvatske u postupke pred Sudom EU; obavlja poslove vezane uz zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom EU; koordinira sve faze tijekom trajanja postupka pred Sudom EU; prikuplja relevantne činjenice i druge podatke te dokumente od tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebne za uredno obavljanje poslova zastupanja pred Sudom EU; uz stručnu pomoć nadležnih tijela priprema pisana očitovanja Republike Hrvatske u prethodnim postupcima pred Sudom EU te tužbe, odgovore na tužbe, replike, odgovore na replike, žalbe i sve druge podneske Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom EU; obavlja poslove pripreme i sudjelovanja u usmenim raspravama pred Sudom EU; dostavlja Sudu EU svu potrebnu dokumentaciju; prati i analizira razvoj sudske prakse Suda EU; vodi baze podataka i spise predmeta u postupcima pred Sudom EU; izrađuje redovita izvješća o provedbi aktivnosti vezanih uz postupke pred Sudom EU te ih dostavlja Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za međunarodno pravo

Članak 41.

Sektor za međunarodno pravo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz praćenje i analiziranje općih i posebnih pitanja međunarodnog javnog prava; obavlja poslove i zadaće u svezi praćenja međunarodnopravnih aspekta odnosa Republike Hrvatske s EU, obavlja stručne poslove u postupku sklapanja, potvrđivanja, objave, stupanja na snagu te registracije međunarodnih ugovora te poslove i zadaće vezane za vođenje Zbirke međunarodnih ugovora Republike Hrvatske sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; obavlja poslove i zadaće u svezi s državnom granicom i graničnim režimima; surađuje s tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za međunarodno pravo ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za međunarodno javno pravo i međunarodnopravna pitanja EU;

4.2.2. Služba za međunarodne ugovore;

4.2.3. Služba za granice.

4.2.1. Služba za međunarodno javno pravo i međunarodnopravna pitanja EU

Članak 42.

Služba za međunarodno javno pravo i međunarodnopravna pitanja EU izrađuje stručna mišljenja o međunarodnopravnom položaju i obvezama Republike Hrvatske u međunarodnim odnosima, općim i posebnim pitanjima međunarodnog prava od značaja za Republike Hrvatske i službu vanjskih poslova; prati međunarodnopravne aspekte sukcesije te međunarodnopravne aspekte osnivanja, razvoja i djelovanja međunarodnih sudova (kao što su Međunarodni kazneni sud (ICC), Međunarodni kazneni sud za područje bivše Jugoslavije (ICTY) te Međunarodni sud (ICJ)); sudjeluje na međunarodnim konferencijama i sastancima država stranaka, stručnim skupovima međunarodnih tijela te međuresornim stručnim sastancima na kojima se razmatraju opća i posebna pitanja međunarodnog javnog prava; obavlja poslove i zadaće vezane uz međunarodnopravne aspekte odnosa Republike Hrvatske s EU, sudjeluje u postupku sklapanja te potvrđivanja odnosno objave međunarodnih ugovora Europske unije i njezinih država članica s trećim državama te izrađuje mišljenja o međunarodnopravnim aspektima primjene tih ugovora; sudjeluje u postupku prilagodbe međunarodnih ugovora Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU (acquisom); prati rad Radne skupine za međunarodno javno pravo i Radne skupine za pravo mora u konfiguraciji Vijeća za vanjske poslove EU; sudjeluje u izradi stajališta Republike Hrvatske o pojedinim pitanjima vezanim uz odnose s EU s aspekta postojećih prava i obveza Republike Hrvatske na temelju običajnog i ugovornog međunarodnog prava; izrađuje međunarodnopravna mišljenja vezano za prijedloge međunarodnih ugovora i drugih međunarodnopravnih instrumenata koji uređuju pitanja iz neposrednog djelokruga Službe te akata koji se upućuju u daljnji postupak Vladi Republike Hrvatske sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; ostvaruje suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za međunarodne ugovore

Članak 43.

Služba za međunarodne ugovore sudjeluje u pripremi i postupku sklapanja međunarodnih ugovora, obavlja stručne poslove u svezi potvrđivanja i objave stupanja na snagu međunarodnih ugovora kao i poslove u svezi registracije međunarodnih ugovora u skladu s člankom 102. Povelje UN; vodi Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i evidenciju izvornika međunarodnih ugovora koje je sklopila odnosno kojih je stranka Republike Hrvatske, te obavlja stručne poslove u svezi trajne pohrane i čuvanja izvornika sklopljenih dvostranih i mnogostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata Republike Hrvatske; ostvaruje suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima iz svog djelokruga; obavlja stručne poslove i radnje prema depozitarima mnogostranih međunarodnih ugovora (izrada isprava diplomatskog priopćavanja o ispunjenju unutarnjih pravnih uvjeta za stupanje međunarodnih ugovora na snagu); obavlja depozitarske funkcije vezano uz međunarodne ugovore kojih je Republike Hrvatske depozitar; obavlja stručne i tehničke poslove pripreme međunarodnih ugovora koje sklapa Republika Hrvatska za potpisivanje, tehničku obradu, tiskanje izvornika na diplomatskom papiru i uvezivanja tekstova međunarodnih ugovora, poslove pečaćenja međunarodnih ugovora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.3. Služba za granice

Članak 44.

Služba za granice obavlja poslove i zadaće u svezi s međunarodnopravnim aspektima državne granice i graničnih režimima; posebno obavlja one poslove i zadaće koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Komisije za granice Vlade Republike Hrvatske; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja i provedbi granične politike Vlade Republike Hrvatske; istražuje i prikuplja potrebnu dokumentaciju, analizira i priprema stručne, pravne i tehničke podloge za pregovore sa susjednim zemljama koje vode mješovita ili međudržavna povjerenstva; priprema sklapanje i prati izvršavanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, graničnim prijelazima, režimu granične kontrole, pograničnom prometu i suradnji i drugo; obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta za granice Vlade Republike Hrvatske, te druge poslove u svezi s provedbom utvrđene vanjske politike koji se odnose na državnu granicu i granične režime; sudjeluje u rješavanju povreda državne granice i graničnih incidenata te prati i koordinira radove i zahvate u užem području državne granice; sudjeluje u aktivnostima kojima druge države i međunarodne organizacije potiču, razvijaju i sufinanciraju projekte osuvremenjivanja i standardizacije rada graničnih službi, pogranične suradnje, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3. Sektor za EU dokumentaciju

Članak 45.

Sektor za EU dokumentaciju obavlja poslove prevođenja i koordinacije prevođenja na hrvatski i engleski jezik, jezične, stručne i pravne redakture i lekture dokumenata za potrebe suradnje Ministarstva, a prema potrebi i mogućnostima i drugih tijela državne uprave s institucijama EU te osigurava jezičnu kvalitetu prevedenih dokumenata, obavlja poslove prevođenja za potrebe službe vanjskih poslova; koordinira aktivnosti u vezi s jezičnim pitanjima i uspostavlja usku međuinstitucionalnu suradnju, posebno između pismenih i usmenih prevoditelja i pravnika jezikoznanaca u institucijama EU i hrvatskih stručnjaka iz tijela državne uprave i akademske zajednice, a s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU. Osim prijevoda dokumenata potrebnih za sastanke u relevantnim institucijama EU, koordinira prevođenje i osigurava jezičnu kvalitetu cijelog niza povijesnih presuda Europskog suda što je obveza Republike Hrvatske nakon ulaska u EU; priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije EU na hrvatskom jeziku, priprema terminologiju za unos u terminološku bazu IATE i surađuje s institucijama EU u procesu nadogradnje ove terminološke baze; unosi i održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa EU na hrvatskom jeziku; unosi i održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa Republike Hrvatske na jednom od službenih jezika EU; održava suradnju sa stručnjacima iz pojedinih područja pravne stečevine. Također organizira programe stručne izobrazbe za djelatnike Sektora za prevođenje, priprema metodološke i ostale upute za rad za unutarnju uporabu; te potiče istraživački rad iz područja metodologije prevođenja i terminološke obrade. Sektor djeluje kao kontakt točka za prevođenje međunarodnih pravnih instrumenata koje sklapa EU i njezine države članice. Na bilateralnoj razini i kroz projekte koje financira EU pruža tehničku pomoć zemljama izvan EU prenoseći stečena iskustva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za EU dokumentaciju ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za hrvatsku inačicu akata pravne stečevine;

4.3.2. Služba za jezično-pravna pitanja i prevođenje.

4.3.1. Služba za hrvatsku inačicu akata pravne stečevine

Članak 46.

Služba za hrvatsku inačicu akata pravne stečevine obavlja poslove izrade hrvatske jezične verzije, odnosno koordinacije prevođenja na hrvatski jezik, jezične, stručne i pravne redakture i lekture dokumenata koji proizlaze iz obveza članstva u EU, uključujući presude Suda EU i Općeg suda, dokumenata potrebnih za usvajanje nacionalnih stajališta Republike Hrvatske kao i pripremnih materijala za sastanke u okviru institucija EU; materijala o povredi prava EU, te drugih dokumenata za potrebe suradnje Ministarstva i, prema potrebi i mogućnostima, drugih tijela državne uprave s institucijama EU; kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU prevedenih u prevoditeljskim jedinicama institucija EU u fazi očitovanja Republike Hrvatske na tu vrstu dokumenata; djeluje kao koordinacijsko tijelo između prevoditeljskih službi institucija EU i tijela državne uprave i stručnih i znanstvenih institucija u Republike Hrvatske u jezičnim pitanjima i pitanjima stručne i pravne terminologije; sudjeluje u izradi i podnošenju službenih zahtjeva za ispravkom službene inačice pravnih propisa EU (postupak corrigenduma); prati problematiku jezičnih zadrški u postupku izrade hrvatske inačice pravnih akata. Hrvatskim predstavnicima u institucijama EU, kao i tijelima državne uprave pruža stručnu pomoć u jezičnim pitanjima i pitanjima stručne i pravne terminologije; obavlja poslove koordinacije prevođenja i/ili redakture odnosno prevođenja i/ili redakture pripremnih materijala o temama vezanim uz EU za bilateralne sastanke predstavnika Republike Hrvatske s nekom od država članica EU; razvija englesko-hrvatski smjer u terminološkoj bazi hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, priprema terminologiju za unos u terminološku bazu IATE i surađuje s institucijama EU u procesu nadogradnje ove terminološke baze; održava baze podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja, redaktora i lektora; stvara i održava baze podataka prijevoda propisa EU i drugih relevantnih dokumenata na hrvatski jezik; priprema metodološke i ostale upute za rad za unutarnju uporabu, kao i za vanjske suradnike; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.3.2. Služba za jezično-pravna pitanja i prevođenje

Članak 47.

Služba za jezično-pravna pitanja i prevođenje bavi se terminološkim radom i jezično-pravnim pitanjima koji proizlaze iz procesa u okviru formalne komunikacije i suradnje s institucijama EU, te pruža podršku ostalim tijelima državne uprave u tim jezično-pravnim pitanjima; obavlja poslove koordinacije prevođenja, redakture i lekture prijevoda, te poslove prevođenja i jezične redakture prijevoda na engleski jezik hrvatskih propisa te drugih dokumenta za sastanke u okviru institucija EU, dokumenata vezanih uz obvezu obavještavanja Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva u nacionalno zakonodavstvo i ispunjavanju drugih obveza, dokumentacije koja se dostavlja Europskoj komisiji vezano uz praćenje postupka povrede prava EU, te drugih dokumenata za potrebe suradnje Ministarstva i, prema potrebi i mogućnostima, drugih tijela državne uprave s institucijama EU; obavlja poslove koordinacije prevođenja i/ili redakture odnosno prevođenja i/ili redakture pripremnih materijala o temama vezanim uz EU za bilateralne sastanke predstavnika Republike Hrvatske s nekom od država članica EU; održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa Republike Hrvatske na druge službene jezike EU; sudjeluje u pripremi stručne terminologije na hrvatskom jeziku koja se unosi u terminološku bazu IATE i surađuje s institucijama EU u procesu nadogradnje ove terminološke baze; organizira pripreme stručne izobrazbe za djelatnike Službe, kao i za vanjske djelatnike; unosi podatke u bazu podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja, lektora i terminologa; priprema metodološke i ostale upute za rad za unutarnju uporabu u Službi, kao i za vanjske suradnike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU

Članak 48.

Uprava za jugoistočnu Europu vodi i koordinira ukupne bilateralne odnose sa zemljama iz svoga djelokruga: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom, skrbi o njihovom unaprjeđenju i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; posebno prati, proučava i stručno obrađuje odnose Republike Hrvatske s navedenim zemljama i na tom području koordinira djelovanja nadležnih institucija; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama, posebno proces proširenja i stabilizacije i pridruživanja, te potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; prati i usmjerava rad DM/KU u svojem djelokrugu; održava odnose s nadležnim tijelima i institucijama Europske unije, kao i s diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u području svoje nadležnosti; surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, DM/KU u spomenutim državama te DM/KU u državama članicama EU kao i sa stranim diplomatskim misijama uredima u zemlji; u odnosu na države iz nadležnosti Uprave obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; prati i koordinira političke poslove i odnose s regionalnim organizacijama i inicijativama, skrbi o prekograničnoj suradnji, razvija planove i provodi aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za jugoistočnu Europu ustrojavaju se:

5.1. Sektor za jugoistočnu Europu i proces proširenja EU;

5.2. Sektor za regionalnu suradnju i potporu.

5.1. Sektor za jugoistočnu Europu i proces proširenja EU

Članak 49.

Sektor za jugoistočnu Europu i proces proširenja EU obavlja, priprema i provodi utvrđenu vanjsku politiku Republike Hrvatske u bilateralnim odnosima sa susjednim zemljama koje nisu članice Europske unije te zemljama jugoistočne Europe; državama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji, državama Procesa stabilizacije i pridruživanja EU, te potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, tj. Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, te Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom; prati kretanja unutar EU, stajališta i aktivnosti EU i zemalja članica, predlaže i provodi mjere u cilju suradnje Republike Hrvatske unutar EU i s njezinim članicama, odnosno kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU; predlaže stajališta i aktivnosti Republike Hrvatske unutar Organizacije Sjevernoatlanskog ugovora (u daljnjem tekstu: NATO) prema zemljama jugoistočne Europe koje nisu članice NATO-a i aktivno sudjeluje u potpori njihovim aspiracijama glede približavanja NATO-u; prati i usmjerava rad DM/KU u svojem djelokrugu; održava odnose s nadležnim tijelima EU, kao i s diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u području svoje nadležnosti; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Sektora obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, DM/KU u spomenutim državama te DM/KU u državama članicama EU kao i sa stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima u Republici Hrvatskoj; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za jugoistočnu Europu i proces proširenja EU ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za kandidate i potencijalne kandidate za EU;

5.1.2. Služba za države u pristupnim pregovorima s EU.

5.1.1. Služba za kandidate i potencijalne kandidate za EU

Članak 50.

Služba za kandidate i potencijalne kandidate za EU proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i problematiku bilateralnih odnosa sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom; vodi i koordinira rješavanje određenih pitanja koja se pojavljuju u međusobnim odnosima između država, a u čijem rješavanju sudjeluje više resora; prikuplja i obrađuje potrebne podatke, informacije i druga saznanja; analizira podatke, informacije i saznanja iz diplomatskih krugova i drugih izvora; izrađuje izvješća, analize, bilješke, podsjetnike i druge dokumente, pri tom posebno vodi računa o prioritetima u provedbi vanjske politike iz djelokruga rada Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za adekvatno praćenje i analizu stanja odnosa s ovim zemljama, posvećuje pozornost pitanjima povezanim s vanjskom politikom navedenih država radi njihovog daljnjeg razvijanja i unaprjeđivanja te poticanja bilateralne suradnje; surađuje i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu, državnim tijelima Republike Hrvatske, organizacijama, udrugama i drugim subjektima u cilju usklađivanja, poticanja i praćenja radnih aktivnosti na provedbi vanjske politike; surađuje s DM/KU u spomenutim državama, kao i sa stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima u Republici Hrvatskoj, potiče i pomaže suradnju državnih tijela s inozemstvom u političkim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; Služba prati politiku EU te pitanja vezana uz odnose EU sa navedenim zemljama, pitanja vezana uz politički i gospodarski razvoj tih zemalja kao i uz procese stabilizacije i pridruživanja i ostala pitanja vezana uz njihov proces europskih integracija; koordinira pripremu stajališta Republike Hrvatske vezano uz pitanja iz integracijskog procesa navedenih zemalja, kako iz djelokruga Ministarstva tako i iz djelokruga drugih ministarstva i tijela državne uprave nadležnih za sektorske politike koje su predmet u procesu stabilizacije i pridruživanja i u odnosima tih zemalja s EU, te dostavlja upute Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU u prvom redu za pitanja iz djelokruga radne skupine Vijeća EU za zapadni Balkan (COWEB) te za ostala relevantna tijela Vijeća; također predlaže i priprema stajališta Republike Hrvatske vezano uz odnose EU sa zemljama jugoistočne Europe za dnevni red COREPER-a i Političkog i sigurnosnog odbora (PSO); također priprema podloge, predlaže i priprema stajališta Republike Hrvatske vezano uz odnose EU s navedenim zemljama za sastanke Vijeća za vanjske poslove (FAC) i sastanke Vijeća za opće poslove (GAC); Služba prati i analizira odnose i aktivnosti EU i država članica prema navedenim zemljama, te prati ispunjavanje obveza i kriterija u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja; predlaže aktivnosti vezane uz suradnju Republike Hrvatske sa zemljama u kontekstu procesa europskih integracija i politika EU, analizira podatke i informacije iz Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri EU i diplomatskih predstavništava u gore navedenim zemljama i državama članicama EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za države u pristupnim pregovorima s EU

Članak 51.

Služba za države u pristupnim pregovorima s EU proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i problematiku bilateralnih odnosa sa zemljama: Srbijom, Crnom Gorom i Turskom; vodi i koordinira rješavanje određenih pitanja koja se pojavljuju u međusobnim odnosima između država, a u čijem rješavanju sudjeluje više resora; prikuplja i obrađuje potrebne podatke, informacije i druga saznanja; analizira podatke, informacije i saznanja iz diplomatskih krugova i drugih izvora; izrađuje izvješća, analize, bilješke, podsjetnike i druge dokumente, pri tom posebno vodi računa o prioritetima u provedbi vanjske politike iz djelokruga rada Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za adekvatno praćenje i analizu stanja odnosa s ovim zemljama, posvećuje pozornost pitanjima povezanim s vanjskom politikom navedenih država radi njihovog daljnjeg razvijanja i unaprjeđivanja te poticanja bilateralne suradnje;; surađuje i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu, državnim tijelima Republike Hrvatske, organizacijama, udrugama i drugim subjektima u cilju usklađivanja, poticanja i praćenja radnih aktivnosti na provedbi vanjske politike; surađuje s DM/KU u spomenutim državama, kao i sa stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima u Republici Hrvatskoj, potiče i pomaže suradnju državnih tijela s inozemstvom u političkim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; Služba prati politiku proširenja EU te pitanja vezana uz odnose EU sa zemljama u procesu pristupnih pregovora s EU, pitanja vezana uz politički i gospodarski razvoj tih zemalja i ostala pitanja vezana uz njihov proces europskih integracija; koordinira pripremu stajališta Republike Hrvatske vezano uz pitanja proširenja, kako iz djelokruga Ministarstva tako i iz djelokruga drugih ministarstva i tijela državne uprave nadležnih za sektorske politike koje su predmet usklađivanja u procesu pristupnih pregovora, te dostavlja upute Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU u prvom redu za pitanja na dnevnom redu radne skupine Vijeća EU za proširenje (COELA) te ostala relevantna tijela Vijeća; također predlaže i priprema stajališta Republike Hrvatske vezano uz odnose EU sa navedenim zemljama za dnevni red COREPER-a i Političkog i sigurnosnog odbora (PSO); također priprema podloge, predlaže i priprema stajališta Republike Hrvatske vezano uz proširenje te odnose EU sa zemljama jugoistočne Europe za sastanke Vijeća za vanjske poslove (FAC) i sastanke Vijeća za opće poslove (GAC); Služba prati i analizira odnose i aktivnosti EU i država članica prema navedenim zemljama, prati njihov pregovarački proces te ispunjavanje kriterija; predlaže aktivnosti vezane uz suradnju Republike Hrvatske sa zemljama obuhvaćenim procesom pregovora u kontekstu procesa europskih integracija i politika EU, analizira podatke i informacije iz Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri EU i diplomatskih predstavništava u gore navedenim zemljama i državama članicama EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za regionalnu suradnju i potporu

Članak 52.

Sektor za regionalnu suradnju i potporu obavlja i koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi; vodi i koordinira rješavanje određenih pitanja koja se pojavljuju u odnosima između država sudionica regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi kojih je Republike Hrvatska sudionica; priprema prijedloge i predlaže mjere za adekvatno praćenje i analizu stanja multilateralnih odnosa zemalja područja regionalne suradnje; pruža analitičku podršku iz svog djelokruga te koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta koje usvaja Vlada Republike Hrvatske; osigurava potporu za koordinirano istupanje predstavnika Republike Hrvatske u svim oblicima regionalnih foruma u jugoistočnoj Europi, kao i transnacionalnih, prekograničnih i međuregionalnih aktivnosti; koordinira rad predstavnika tijela državne uprave u tijelima regionalnih inicijativa i organizacija u jugoistočnoj Europi; prati sadržaje prekograničnih oblika suradnje, utvrđuje dinamiku realizacije prekograničnih projekata čija provedba se nalazi u realizaciji drugih službi i tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; pruža savjetodavnu podršku tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za njihove potrebe prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje te zastupa njihove interese na regionalnim forumima u cilju osiguravanja lakšeg pristupa raspoloživim financijskim i kreditnim institucijama; održava odnose s diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u području svoje nadležnosti; sukladno sadržajima regionalne suradnje aktivno sudjeluje u izradi mišljenja, stavova i aktivnosti Republike Hrvatske u odnosu na provedbu europskih politika u svim oblicima regionalnih, transnacionalnih i prekograničnih foruma; prati politike i odnose europskih institucija prema svim oblicima regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi, po potrebi s njima koordinira regionalne aktivnosti, koordinira i organizira te provodi pružanje tehničke pomoći na osnovu iskustava iz tranzicijskog procesa – pregovora o pristupanju EU, procesa pripreme za članstvo u NATO i drugim područjima; samostalno ili u suradnji s drugim partnerima (tijelima državne uprave, javnim institucijama, civilnim društvom te akademskim sektorom), državama i multilateralnim organizacijama inicira, planira i upravlja provedbom projekata tehničke pomoći zemljama partnerima/korisnicama, sukladno strateškim opredjeljenjima Republike Hrvatske u području međunarodne razvojne suradnje i potrebama zemalja korisnica; koordinira rad i provodi projekte tehničke pomoći u suradnji s drugim većim donatorima i institucijama pružateljima tehničke pomoći (razvojne agencije i druge institucije), koordinira postupak pripreme za sudjelovanje u projektima uske međuinstitucionalne suradnje EU za zemlje u razvoju (twinning instrument pomoći EU), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za regionalnu suradnju i potporu ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za regionalnu suradnju;

5.2.2. Služba za prijenos znanja.

5.2.1. Služba za regionalnu suradnju

Članak 53.

Služba za regionalnu suradnju prati i koordinira političke poslove i odnose s regionalnim inicijativama i organizacijama; prati rad i aktivno sudjeluje u Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Jadransko-jonskoj inicijativi (JJI), Višegradskoj skupini (V4), Berlinskom procesu (EU6 i JIE6), Centru za primjenu zakona u jugoistočnoj Europi (SELEC), Inicijativi za spremnost i prevenciju od katastrofa u jugoistočnoj Europi (DPPI), Crnomorskoj organizaciji za gospodarsku suradnju (BSEC), Dunavskoj komisiji, Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save i drugim forumima regionalnih sadržaja vezanih za jugoistočnu Europu u kojima je Republika Hrvatska članica ili na drugi način sudjeluje u njihovom radu; obavlja i koordinira poslove koji se odnose na sudjelovanje i predstavljanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi; vodi i koordinira rješavanje određenih pitanja koja se pojavljuju u odnosima država sudionica regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi kojih je Republika Hrvatska sudionica; priprema i predlaže mjere za adekvatno praćenje i analizu stanja multilateralnih odnosa zemalja područja regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi; pruža analitičku podršku iz svog djelokruga te koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta, koordinira i potiče aktivnu suradnju tijela državne uprave u okviru poslova iz djelokruga vezanih uz aktivnosti u regionalnim inicijativama, organizacijama i forumima; sukladno sadržajima regionalne suradnje aktivno sudjeluje u izradi mišljenja, stavova i aktivnosti Republike Hrvatske u odnosu na provedbu europskih politika u svim oblicima regionalnih, transnacionalnih i prekograničnih foruma; prati politike i odnose europskih institucija prema svim oblicima regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi, po potrebi s njima koordinira regionalne aktivnosti; prati sadržaje prekograničnih oblika suradnje, utvrđuje dinamiku realizacije prekograničnih projekata čija provedba se nalazi u realizaciji drugih službi i tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; vodi i koordinira rješavanje određenih pitanja koja se pojavljuju u odnosima između država sudionica prekogranične suradnje; pruža savjetodavnu podršku tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za njihove potrebe prekogranične i transnacionalne suradnje te zastupa njihove interese na regionalnim forumima u jugoistočnoj Europi u cilju osiguravanja lakšeg pristupa raspoloživim financijskim i kreditnim institucijama; sudjeluje u izradi mišljenja, stavova i aktivnosti Republike Hrvatske u odnosu na provedbu europskih politika i poticanja razvoja zemalja neposrednog susjedstva i jugoistočne Europe te u ovom području usko surađuje s Upravom za Europu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za prijenos znanja

Članak 54.

Služba za prijenos znanja koordinira i organizira te provodi pružanje tehničke pomoći na osnovu iskustava iz tranzicijskog procesa – pregovora o pristupanju EU, procesa pripreme za članstvo u NATO i drugim područjima u kojima Republika Hrvatska posjeduje stručnost i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći; usko surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri planiranju i provedbi projekata, a nužno sa Sektorom za jugoistočnu Europu i proces proširenja EU; samostalno ili u suradnji s drugim partnerima (tijelima državne uprave, javnim institucijama, civilnim društvom te akademskim sektorom), državama i multilateralnim organizacijama inicira, planira i upravlja provedbom projekata tehničke pomoći zemljama partnerima/korisnicama, sukladno strateškim opredjeljenjima Republike Hrvatske u području međunarodne razvojne suradnje i potrebama zemalja korisnica; koordinira rad i provodi projekte tehničke pomoći u suradnji s drugim većim donatorima i institucijama pružateljima tehničke pomoći (razvojne agencije i druge institucije); osmišljava i održava bazu nacionalnih stručnjaka iz državne uprave i drugih sfera društva (civilno društvo, akademska zajednica); koordinira postupak pripreme za sudjelovanje u projektima uske međuinstitucionalne suradnje EU za zemlje u razvoju (npr. twinning instrument pomoći EU); koordinira i usmjerava tijela državne i javne uprave koja sudjeluju u twinning instrumentu pomoći pri pripremi projekata sukladno vanjskopolitičkim ciljevima Republike Hrvatske; izrađuje godišnji plan aktivnosti te priprema godišnja izvješća o provedenim aktivnostima odnosno preporuke ministru o mogućnostima daljnjeg pružanja tehničke pomoći; predlaže, organizira i provodi aktivnosti daljnjeg usavršavanja državnih službenika radi učinkovitog funkcioniranja u okviru članstva u EU za potrebe Ministarstva i drugih tijela državne i javne uprave i koordinira ih s drugim tijelima srodne nadležnosti; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE

Članak 55.

Uprava za političke poslove prati, vodi i koordinira ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva te Ruskom Federacijom i Australijom; skrbi o unaprjeđenju odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; posebno prati, proučava i stručno obrađuje odnose Republike Hrvatske s navedenim zemljama i na tom području koordinira djelovanja nadležnih institucija; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; prati i koordinira političke poslove i odnose s regionalnim inicijativama, skrbi o prekograničnoj suradnji; sudjeluje u utvrđivanju i provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) te nadzire usklađenost stajališta i politika Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU u području ZVSP-a; upravlja procesom formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU; koordinira te provodi postupak usvajanja mjera ograničavanja EU, te utvrđuje i koordinira Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP); potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Uprave obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za političke poslove ustrojavaju se:

6.1. Sektor za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku;

6.2. Sektor za Euroaziju, Istočno partnerstvo, Aziju i Oceaniju;

6.3. Sektor za Afriku i Bliski istok;

6.4. Sektor za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP).

6.1. Sektor za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku

Članak 56.

Sektor za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese i podatke važne za promicanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske sa zemljama Sjeverne Amerike (Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom), te Srednje i Južne Amerike (Antigvom i Barbudom, Argentinom, Bahamima, Barbadosom, Belizeom, Bolivijom, Brazilom, Čileom, Dominikom, Dominikanskom Republikom, Ekvadorom, El Salvadorom, Grenadom, Gvajanom, Gvatemalom, Haitijem, Hondurasom, Jamajkom, Kolumbijom, Kostarikom, Kubom, Meksikom, Nikaragvom, Panamom, Paragvajem, Peruom, Surinamom, Svetom Lucijom, Svetim Kristoforom i Nevisom, Svetim Vincentom i Grenadinima, Trinidadom i Tobagom, Urugvajem i Venezuelom); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Sektora prema Republici Hrvatskoj; prati unutarnji politički razvoj, gospodarsko stanje i društvene prilike u zemljama iz nadležnosti Sektora i uzajamne odnose između država iz nadležnosti Sektora, te utjecaj istih na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s promicanjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske sa Sjevernom, Srednjom i Južnom Amerikom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Sektora, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU, surađuje s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorne aktivnosti i vanjskopolitičkog djelovanja Republike Hrvatske; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima, u odnosu na države iz nadležnosti Sektora, obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te s promicanjem njihovih veza s domovinom; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; sudjeluje u formiranju politika EU na razini Radne skupine za transatlantske odnose i Radne skupine za Latinsku Ameriku i Karibe. U okviru Ministarstva vodi proces usuglašavanja stavova, te daje upute nacionalnim predstavnicima u spomenutim radnim skupinama. Sektor obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje na sastancima radnih skupina u formatu glavnih gradova; prati i analizira procese usuglašavanja stavova i stavove drugih država članica EU na svim razinama u Europskom vijeću, te u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu u vezi sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, te sukladno procjeni daje prijedloge postupanja relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. U svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske Sektor surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj. U odnosu na države iz nadležnosti Sektora obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za Sjevernu Ameriku;

6.1.2. Služba za Latinsku Ameriku i Karibe.

6.1.1. Služba za Sjevernu Ameriku

Članak 57.

Služba za Sjevernu Ameriku prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za promicanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom, prati ukupnu politiku država iz nadležnosti Službe prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s promicanjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske sa zemljama Sjeverne Amerike; prati unutarnjopolitički razvoj, gospodarsko stanje i društvene prilike u zemljama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Hrvatskom. Služba analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema zemljama Sjeverne Amerike, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa sa zemljama iz nadležnosti Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s diplomatskim misijama Republike Hrvatske u zemljama iz nadležnosti Službe, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorne aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema zemljama iz nadležnosti Službe; priprema potrebnu tehničku i stručnu podlogu za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u formiranju politika Europske unije na razini Radne skupine za transatlantske odnose; priprema podloge radi provedbe procesa usuglašavanja stavova, te predlaže Sektoru upute za nacionalne predstavnike u spomenutoj radnoj skupini; obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje na sastancima radnih skupina u formatu glavnih gradova; prati i analizira procese usuglašavanja stavova i stavove drugih država članica EU na svim razinama u Europskom vijeću, te u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu u vezi sa zemljama Sjeverne Amerike, te sukladno procjeni predlaže Sektoru postupanje prema relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. U svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske Služba surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj. U odnosu na države iz nadležnosti Službe, obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za Latinsku Ameriku i Karibe

Članak 58.

Služba za Latinsku Ameriku i Karibe prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za promicanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s Antigvom i Barbudom, Argentinom, Bahamima, Barbadosom, Belizeom, Bolivijom, Brazilom, Čileom, Dominikom, Dominikanskom Republikom, Ekvadorom, El Salvadorom, Grenadom, Gvajanom, Gvatemalom, Haitijem, Hondurasom, Jamajkom, Kolumbijom, Kostarikom, Kubom, Meksikom, Nikaragvom, Panamom, Paragvajem, Peruom, Surinamom, Svetom Lucijom, Svetim Kristoforom i Nevisom, Svetim Vincentom i Grenadinima, Trinidadom i Tobagom, Urugvajem i Venezuelom; prati ukupnu politiku pojedinih država iz svoje nadležnosti prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s promicanjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske sa zemljama Latinske Amerike i Kariba; prati unutarnji politički razvoj, gospodarsko stanje i društvene prilike u zemljama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema zemljama Latinske Amerike i Kariba, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa sa zemljama iz nadležnosti Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe; uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s diplomatskim misijama Republike Hrvatske u zemljama iz nadležnosti Službe, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorne aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema zemljama iz nadležnosti Službe. Služba priprema potrebnu tehničku i stručnu podlogu za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u formiranju politika Europske unije na razini Radne skupine za Latinsku Ameriku i Karibe; priprema podloge radi provedbe procesa usuglašavanja stavova, te predlaže Sektoru upute za nacionalne predstavnike u spomenutoj radnoj skupini; obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje na sastancima radnih skupina u formatu glavnih gradova; prati i analizira procese usuglašavanja stavova i stavove drugih država članica EU na svim razinama u Europskom vijeću, te u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu u vezi sa zemljama Latinske Amerike i Kariba, te sukladno procjeni predlaže Sektoru postupanje prema relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. U svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske Služba surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj. U odnosu na države iz nadležnosti Službe, obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za Euroaziju, Istočno partnerstvo, Aziju i Oceaniju

Članak 59.

Sektor za Euroaziju, Istočno partnerstvo, Aziju i Oceaniju obavlja, prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s državama iz nadležnosti Sektora (Rusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, Moldova, Ukrajina, Kina, Japan, Mongolija, Demokratska Narodna Republika Koreja, Republika Koreja, Indonezija, Malezija, Filipini, Bruneji Darussalam, Singapur, Tajland, Laos, Vijetnam, Kambodža, Mjanmar, Istočni Timor, Pakistan, Afganistan, Indija, Nepal, Butan, Šri Lanka, Bangladeš, Maldivi, Australija, Fidži, Kiribati, Maršalovo Otočje, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Salomonovo Otočje, Samoa, Tonga, Tuvalu i Vanuatu); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Sektora prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama iz nadležnosti Sektora; prati unutarnjopolitički razvoj i društvene prilike u državama iz nadležnosti Sektora i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Sektora i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom, analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Euroazije, Istočnog partnerstva i Azije i Oceanije, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s državama iz nadležnosti Sektora; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Sektora, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Sektora; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj, prati politiku i odnose EU prema spomenutim državama; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Sektora obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Euroaziju, Istočno partnerstvo i Aziju i Oceaniju ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za Euroaziju;

6.2.2. Služba za Istočno partnerstvo;

6.2.3. Služba za Aziju i Oceaniju.

6.2.1. Služba za Euroaziju

Članak 60.

Služba za Euroaziju prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s državama Euroazije (Rusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Službe prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama Euroazije; prati unutarnjopolitički razvoj, gospodarsko stanje i društvene prilike u državama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Euroazije, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s tim državama; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Službe; prati, daje smjernice te po potrebi sudjeluje na sastancima Radne skupine za Istočnu Europu i Srednju Aziju (COEST); surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Službe; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za Istočno partnerstvo

Članak 61.

Služba za Istočno partnerstvo prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s državama Istočnoga partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, Moldova i Ukrajina); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Službe prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama Istočnoga partnerstva; prati unutarnjopolitički razvoj i društvene prilike u državama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Istočnoga partnerstva, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s tim državama; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Službe; prati, daje smjernice te po potrebi sudjeluje na sastancima Radne skupine za Istočnu Europu i Srednju Aziju (COEST); surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Službe; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.3. Služba za Aziju i Oceaniju

Članak 62.

Služba za Aziju i Oceaniju prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s državama Azije i Oceanije (Kina, Japan, Mongolija, Demokratska Narodna Republika Koreja, Republika Koreja, Indonezija, Malezija, Filipini, Bruneji Darussalam, Singapur, Tajland, Laos, Vijetnam, Kambodža, Mjanmar, Istočni Timor, Pakistan, Afganistan, Indija, Nepal, Butan, Šri Lanka, Bangladeš, Maldivi, Australija, Fidži, Kiribati, Maršalovo Otočje, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Salomonovo Otočje, Samoa, Tonga, Tuvalu i Vanuatu); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Službe prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama Azije i Oceanije; prati unutarnjopolitički razvoj i društvene prilike u državama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Azije i Oceanije, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s državama iz nadležnosti Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Službe; prati, daje smjernice te po potrebi sudjeluje na sastancima Radne skupine za Aziju i Oceaniju (COASI); surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Službe; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Sektor za Afriku i Bliski istok

Članak 63.

Sektor za Afriku i Bliski istok obavlja, prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s državama iz nadležnosti Sektora (Alžir, Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Côte d`Ivoire, Čad, Demokratska Republika Kongo, Džibuti, Egipat, Ekvatorska Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bisau, Južni Sudan, Južnoafrička Republika, Kamerun, Kabo Verde, Kenija, Komori, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Mali, Maroko, Mauricijus, Mauritanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Republika Kongo, Ruanda, Sejšeli, Senegal, Siera Leone, Somalija, Srednjoafrička Republika, Sudan, Svazi, Sveti Toma i Prinsipe, Tanzanija, Togo, Tunis, Uganda, Zambija, Zimbabve, Bahrein, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestinska Samouprava, Saudijska Arabija, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirat); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Sektora prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama iz nadležnosti Sektora; prati unutarnjopolitički razvoj i društvene prilike u državama iz nadležnosti Sektora i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Sektora i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom, analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Afrike i Bliskog istoka, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s državama iz nadležnosti Sektora; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Sektora, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Sektora; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj, prati politiku i odnose EU prema spomenutim državama; potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; u odnosu na države iz nadležnosti Sektora obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Afriku i Bliski istok ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Perzijski zaljev;

6.3.2. Služba za Subsaharsku Afriku;

6.3.1. Služba za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Perzijski zaljev

Članak 64.

Služba za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Perzijski zaljev prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske s državama Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Perzijskog zaljeva te Južnog susjedstva (Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis, Bahrein, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestinska Samouprava, Saudijska Arabija, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirati); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Službe prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Perzijskog zaljeva; prati unutarnjopolitički razvoj i društvene prilike u državama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Perzijskog zaljeva, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s državama iz nadležnosti Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Službe; prati, daje smjernice te po potrebi sudjeluje na sastancima Radne skupine za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Perzijski zaljev (COMAG, COMEM i COMEP); surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Službe; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za Subsaharsku Afriku

Članak 65.

Služba za Subsaharsku Afriku prati, proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i druge relevantne procese važne za unaprjeđivanje bilateralnih odnosa Republike Hrvatske sa zemljama Subsaharske Afrike (Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Côte d`Ivoire, Čad, Demokratska Republika Kongo, Džibuti, Ekvatorska Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bisau, Južna Afrika, Južni Sudan, Kamerun, Kabo Verde, Kenija, Komori, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauricijus, Mauritanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Republika Kongo, Ruanda, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Srednjoafrička Republika, Sudan, Svazi, Sveti Toma i Prinsipe, Tanzanija, Togo, Uganda, Zambija, Zimbabve); prati ukupnu politiku pojedinih država iz nadležnosti Službe prema Republici Hrvatskoj i priprema i potiče odgovarajuće analize, rasprave i prijedloge radi utvrđivanja političkih stavova i inicijativa Ministarstva; priprema potrebnu stručnu podlogu za koordinaciju i usvajanje odgovarajućih političkih odluka povezanih s unaprjeđenjem uzajamnih odnosa ili rješavanjem pojedinih pitanja u odnosima Republike Hrvatske s državama Subsaharske Afrike; prati unutarnjopolitički razvoj i društvene prilike u državama iz nadležnosti Službe i procjenjuje njihov utjecaj na uzajamne odnose s Republikom Hrvatskom; prati uzajamne odnose između država iz nadležnosti Službe i utjecaj tih odnosa na bilateralne odnose s Republikom Hrvatskom; analizira podatke, informacije i saznanja iz javnih, diplomatskih i drugih izvora, te priprema izvješća, analize i drugu dokumentaciju potrebnu za diplomatsko djelovanje, vodeći računa o ukupnim prioritetima i ciljevima državne politike prema državama Subsaharske Afrike, kao sastavnici razvijanja bilateralnih odnosa s državama iz nadležnosti Službe; predlaže mjere i priprema prijedloge za odgovarajuće praćenje stanja u pojedinim državama iz nadležnosti Službe, uključujući razrađenu i koordiniranu suradnju s DM/KU u državama iz nadležnosti Službe; prati, daje smjernice te po potrebi sudjeluje na sastancima Radne skupine za Subsaharsku Afriku (COAFR); surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi cjelovite i usklađene međuresorske aktivnosti i nastupa Republike Hrvatske prema državama iz nadležnosti Službe; u svrhu ukupnog promicanja interesa Republike Hrvatske surađuje sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj; u odnosu na države iz nadležnosti Službe obavlja poslove u vezi sa zaštitom prava i interesa državljana Republike Hrvatske koji prebivaju ili borave u inozemstvu te promicanja njihovih veza s domovinom; pruža osobitu skrb i zaštitu dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama; promiče, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u njihovim državama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Sektor za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP)

Članak 66.

Sektor za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) je zadužen za utvrđivanje i provedbu ZVSP-a te upravlja procesom formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske i sigurnosne politike EU; upravlja cjelokupnom pripremom Vijeća za vanjske poslove, uključujući pripremu nacionalnih stajališta za sastanke Vijeća za vanjske poslove; upravlja pripremom neformalnih sastanaka Vijeća za vanjske poslove (Gymnich), kao i svih ostalih formata sastanaka i dijaloga EU s partnerskim regionalnim organizacijama; Sektor upravlja i koordinira pripremom nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora EU; sudjeluje u pripremi sastanaka Europskog vijeća u temama iz područja ZVSP-a; surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU te daje potporu i smjernice radu predstavnika pri Političkom i sigurnosnom odboru te prema potrebi i stalnom predstavniku; Sektor je zadužen za kontakte, suradnju i promicanje interesa Republike Hrvatske u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS), uključujući vezano uz sve institucionalne, administrativne, sadržajne i financijske aspekte sustava vanjskog djelovanja EU i EEAS-a; Sektor nadzire usklađenost stajališta i politika Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU u području ZVSP-a; u nadležnosti Sektora je strateška koordinacija te postupak usvajanja mjera ograničavanja EU, kao i utvrđivanje i nacionalno koordiniranje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP); surađuje s Registrom za NATO i EU oko distribucije EU dokumenata iz područja ZVSP-a, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. Sektor priprema rad europskog korespondenta i direktora za sigurnosnu politiku Ministarstva, te u tom svojstvu sudjeluje u izradi priprema i stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća za vanjske poslove i koordinira rad ustrojstvenih jedinica u tom procesu, koordinira stajališta Republike Hrvatske za Politički i sigurnosni odbor s nadležnim službama i po potrebi ostalim tijelima državne uprave i dostavlja stajališta i upute predstavniku Republike Hrvatske u Političkom i sigurnosnom odboru, vodi brigu o horizontalnoj usklađenosti pozicija Republike Hrvatske na području vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU, surađuje s europskim korespondentima i direktorima za sigurnosnu politiku ostalih država članica EU, uključujući s onima u organizaciji Europske službe za vanjsko djelovanje, te priprema europskog korespondenta i direktora za sigurnosnu politiku Ministarstva i za ostale sastanke iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU; održava redovite kontakte s Europskom službom za vanjsko djelovanje i prema njoj promiče interese Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) ustrojavaju se:

6.4.1. Služba za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i EU mjere ograničavanja;

6.4.2. Služba za Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP).

6.4.1. Služba za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i EU mjere ograničavanja

Članak 67.

Služba za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i EU mjere ograničavanja sudjeluje u utvrđivanju i provedbi ZVSP-a te vodi brigu o usklađenosti stajališta i politika Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a; koordinira pripremom Vijeća za vanjske poslove, uključujući koordinaciju i nadzor pripreme nacionalnih stajališta za sastanke Vijeća za vanjske poslove; koordinira pripremom neformalnih sastanaka Vijeća za vanjske poslove (Gymnich), kao i svih ostalih formata sastanaka i dijaloga EU-a s partnerskim organizacijama i trećim državama; koordinira izradu nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora te nadzire horizontalnu provedbu ZVSP-a u geografskim i političkim radnim skupinama Vijeća u nadležnosti Političkog i sigurnosnog odbora, kao i u područjima globalnih i ostalih horizontalnih pitanja. Služba je zadužena za praćenje i analizu politike EU-a u pogledu mjera ograničavanja i koordiniranje nacionalnih stajališta u tom području, te je u njezinoj nadležnosti Radna skupina savjetnika za vanjske poslove (RELEX); surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, posebno s timom za Politički i sigurnosni odbor, uključujući s predstavnicima u Skupini Nicolaidis, Skupini RELEX, kao i Skupini Antici; surađuje s Registrom za NATO i EU oko distribucije i zaštite EU dokumenata iz područja ZVSP-a te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4.2. Služba za Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP)

Članak 68.

Služba za Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP) sudjeluje u utvrđivanju i provedbi ZSOP-a, uključujući sve elemente primjene Sveobuhvatnog pristupa EU te vodi brigu o hrvatskom doprinosu u EU misijama i operacijama; prati i analizira ZSOP kao i ostale sigurnosne aspekte vanjskog djelovanja EU, te strateški razvoj obrambene politike EU slijedom Zaključaka Europskog vijeća; prati i promiče sigurnosnu suradnju EU s međunarodnim organizacijama i trećim državama; koordinira pripremom nacionalnih stajališta u okviru ZSOP-a i usklađuje stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZSOP-a; upravlja i koordinira pripremom nacionalnih stajališta za Odbor za civilne aspekte upravljanja kriznim situacijama Vijeća EU (CIVCOM) i Grupu za političko-vojna pitanja (PMG) kao i druga tijela Vijeća EU kada na dnevnom redu imaju teme iz područja ZSOP-a; surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, posebno s timom za Politički i sigurnosni odbor te s predstavnicima Republike Hrvatske u Odboru za civilne aspekte nošenja s krizama (CIVCOM) i Političko-vojnoj skupini (PMG), kao i s drugim tijelima državne uprave, uključujući kada je riječ o obrambenim aspektima vanjskog djelovanja EU; surađuje s Registrom za NATO i EU oko distribucije i zaštite EU dokumenata iz područja ZSOP-a, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA

Članak 69.

Uprava za multilateralu i globalna pitanja sudjeluje u predlaganju i provođenju vanjske politike Republike Hrvatske u EU i međunarodnim organizacijama na područjima političkog djelovanja, sigurnosti, ljudskih prava, gospodarstva i održivog razvoja; sudjeluje u predlaganju i provodi vanjskopolitičku aktivnost Republike Hrvatske unutar Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu: NATO); koordinira međuresornu suradnju i djelovanje državne uprave na tom planu; prati politička, sigurnosna, gospodarska i socijalna pitanja Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UN), djelovanje Opće skupštine, Vijeća sigurnosti, Gospodarskog i socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: ECOSOC), Vijeća za ljudska prava, Političkog Foruma UN-a na visokoj razini za održivi razvoj (HLPF), Komisije za izgradnju mira te tijela i specijaliziranih agencija UN-a; sudjeluje u oblikovanju stajališta glede relevantnih pitanja UN-a; prati političko, društveno i gospodarsko djelovanje Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (u daljnjem tekstu: OESS) i Vijeća Europe; provodi diplomatske aktivnosti na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama i priprema relevantna nacionalna izvješća, te ih predstavlja; prati razvoj ljudskih prava u svijetu; prati i koordinira provedbu međunarodno preuzetih obveza na polju nadzora konvencionalnog naoružanja, razoružanja, izvozne kontrole robe vojne namjene, kooperativne sigurnosti, te suzbijanja širenja oružja masovnog uništenja (nuklearnog, kemijskog, biološkog, radiološkog), međunarodnog terorizma i humanitarnog razminiranja; provodi vanjskopolitičke i međuresorne aktivnosti na tim područjima; prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito, posebno međunarodnih mirovnih misija i operacija; koordinira vanjskopolitičku potporu angažmanu Oružanih snaga Republike Hrvatske, sudjelovanju Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i općenito sudjelovanje civilne komponente u međunarodnim misijama i operacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za multilateralu i globalna pitanja ustrojavaju se:

7.1. Sektor za NATO i međunarodnu sigurnost;

7.2. Sektor za UN i međunarodne organizacije.

7.1. Sektor za NATO i međunarodnu sigurnost

Članak 70.

Sektor za NATO i međunarodnu sigurnost provodi politiku i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; provodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama-članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresorsku suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi informiranje građana o hrvatskom angažmanu u NATO-u; daje stručnu potporu Uredu Predsjednice Republike Hrvatske, Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane, Kabinetu ministra, uredima državnih tajnika te drugim tijelima državne uprave vezano za političke i sigurnosne teme kojima se NATO bavi; koordinira i daje potporu radu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu: Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO); prati razvoj političkih i sigurnosnih odnosa unutar NATO-a i njegovih članica, sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu; prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito, u smislu novih sigurnosnih prijetnji, vojnih tehnologija, kriznih žarišta, vojnih operacija, obrambenih reformi; prati i koordinira provedbu međunarodno preuzetih obveza na polju nadzora konvencionalnog naoružanja, razoružanja, izvozne kontrole robe vojne namjene; prati i koordinira provedbu međunarodnih obveza na polju kooperativne sigurnosti, te suzbijanja širenja oružja masovnog uništenja (nuklearnog, kemijskog, biološkog, radiološkog), međunarodnog terorizma i humanitarnog razminiranja; provodi vanjskopolitičke i međuresorske aktivnosti na tim područjima; prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito; koordinira vanjskopolitičku potporu angažmanu Oružanih snaga Republike Hrvatske te civilnim sudionicima u njima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za NATO i međunarodnu sigurnost ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za NATO;

7.1.2. Služba za međunarodnu sigurnost;

7.1.3. Služba za mirovne misije i operacije.

7.1.1. Služba za NATO

Članak 71.

Služba za NATO sudjeluje u predlaganju, te provodi politiku i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresorsku suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi informiranje građana o hrvatskom angažmanu u NATO-u; daje stručnu potporu Uredu Predsjednice Republike Hrvatske, Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane, Kabinetu ministra, uredima državnih tajnika te drugim tijelima državne uprave vezano za političke i sigurnosne teme kojima se NATO bavi; koordinira i daje potporu radu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO-u; prati razvoj političkih i sigurnosnih odnosa unutar NATO-a i njegovih članica, sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u operacijama NATO-a; prati odnose NATO-a i drugih međunarodnih organizacija, država ne-članica te ostalih aktera međunarodnih odnosa; prati odnose NATO-a i država regije koje nisu članice Saveza te sudjeluje u pripremi i provedbi diplomatskih aktivnosti sa svrhom potpore njihovom približavanju NATO-u; prati političku dimenziju rada NATO-a te priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima koja se raspravljaju u okviru Sjevernoatlantskog vijeća, Euroatlantskog partnerskog vijeća, Vijeća NATO-Rusija, Komisije NATO-Gruzija, Komisije NATO-Ukrajina i ostalih formata u kojima sudjeluju zemlje članice NATO-a samostalno, ili s drugim državama ne-članicama, odnosno s drugim međunarodnim organizacijama, poglavito UN-om, EU, i OESS-om; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama; osmišljava i provodi informiranje građana o članstvu Republike Hrvatske u NATO-u; predlaže politička stajališta Republike Hrvatske u okviru NATO-a; predlaže politička stajališta Republike Hrvatske vezana za operacije NATO-a; sudjeluje u izradi političkih stajališta vezano za sudjelovanje Republike Hrvatske u operacijama NATO-a; prati razvoj i transformaciju strategije i vojne organizacije NATO-a; prati razvoj NATO sustava upravljanja krizama te prema potrebi inicira odgovarajuće usklađivanje hrvatskog sustava upravljanja krizama; prati razvoj vojno-sigurnosnih inicijativa i projekata NATO-a i daje političko mišljenje o sudjelovanju Republike Hrvatske u njima; prati širi spektar tema iz područja međunarodne sigurnosti i sigurnosne politike, uključujući nove prijetnje i krizna žarišta unutar sfere interesa NATO-a, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za međunarodnu sigurnost

Članak 72.

Služba za međunarodnu sigurnost prati i usklađuje provedbu međunarodno preuzetih obveza na području nadzora konvencionalnog naoružanja, razoružanja, kontrole izvoza robe vojne namjene, kooperativne sigurnosti, suzbijanja širenja oružja masovnog uništenja (kemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog – KBRN), suzbijanja međunarodnog KBRN terorizma te humanitarnog razminiranja; u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave prati i usklađuje provedbu međunarodno preuzetih obveza na području nadzora izvoza robe vojne namjene; surađuje s Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske; provodi vanjskopolitičke i međuresorne aktivnosti na tim područjima; prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito, prati međunarodne multilateralne aktivnosti u tom području, prati rad relevantnih tijela EU u području ZVSP; sudjeluje u radu Radnih skupina Vijeća EU za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje i razoružanje, kao i za kontrolu izvoza konvencionalnog naoružanja; usklađuje međuresorna tijela za provedbu strategije za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje, za primjenu mjera ograničavanja, primjenu i provedbu konvencija o zabrani kemijskog i biološkog oružja; aktivno sudjeluje u sigurnosnim organizacijama u Jugoistočnoj Europi (Centru za sigurnosnu suradnju – RACVIAC) i drugim regionalnim sigurnosnim aktivnostima; sudjeluje u radu svih drugih neproliferacijskih sustava; prati i druge trenutne regionalne i globalne sigurnosne izazove i prijetnje; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za mirovne misije i operacije

Članak 73.

Služba za mirovne misije i operacije prati sigurnosne trendove u svijetu sa stanovišta međunarodnih misija i operacija u civilnoj, vojnoj i razvojnoj dimenziji; analizira problematiku operativnog odvijanja međunarodnih misija i operacija; sudjeluje u strateškom formuliranju odluka o doprinosu Republike Hrvatske međunarodnim misijama i operacijama te u političkom planiranju provedbe odluka; sudjeluje u usklađivanju i dogovaranju takvog doprinosa s međunarodnim organizacijama, partnerskim državama i državama primateljicama; prati civilni i vojni doprinos Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama pod vodstvom UN-a, NATO-a, EU i OESS-a i daje vanjsko-političku potporu u radu sudionicima iz Republike Hrvatske u njima; analizira i daje vanjskopolitičke prosudbe stanja na terenu i interesa Republike Hrvatske u misijama i operacijama gdje sudjeluju hrvatski kontingenti ili promatrači te civilno ili policijsko osoblje; koordinira vanjskopolitičku potporu angažmanu Oružanih snaga Republike Hrvatske u njima, te koordinira sudjelovanje civilnih komponenti u tim misijama i operacijama; surađuje s relevantnim resorima; također prati mehanizme UN-a koji se bave mirovnim misijama i operacijama. Služba zajedno s nadležnim službama Tajništva vodi izbor i pripremu za upućivanje civilnih sudionika – diplomata i drugih civilnih stručnjaka – u područja mirovnih misija i operacija, te im pruža logističku i operativnu potporu za pred-uputnu obuku koja se realizira u suradnji s relevantnim resorima; sudjeluje u odabiru kandidata u postupku sekundiranja hrvatskih državljana na rad u terenskim misijama OESS-a; odabire kandidate koji se upućuju na kratkoročne i dugoročne EU i OESS promatračke misije izbora; prati i analizira doprinos Republike Hrvatske mirovnim misijama. Služba obavlja stručne i administrativno– tehničke poslove za Povjerenstvo za međunarodne misije i operacije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za UN i međunarodne organizacije

Članak 74.

Sektor za UN i međunarodne organizacije prati politička, gospodarska i socijalna pitanja UN, te međunarodnih organizacija iz sustava UN, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvaneuropskih organizacija; priprema stajališta i istupe Republike Hrvatske, te poduzima i druge aktivnosti o temama na dnevnom redu Vijeća sigurnosti, Opće skupštine i njenih odbora, Gospodarskog i socijalnog vijeća (ECOSOC) i njegovih funkcionalnih komisija, te o pitanjima vezanim za suzbijanje i prevenciju terorizma; vodi lobističke aktivnosti glede kandidatura Republike Hrvatske za članstvo u tijelima UN-a i međunarodnih organizacija; koordinira međuresorsku suradnju na području suzbijanja terorizma; provodi diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje Republike Hrvatske u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe, te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama; priprema relevantna nacionalna izvješća te ih predstavlja; prati razvoj ljudskih prava u svijetu općenito, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za UN i međunarodne organizacije ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za UN;

7.2.2. Služba za ljudska prava;

7.2.3. Služba za regionalne međunarodne organizacije i inicijative;

7.2.4. Služba za globalna pitanja.

7.2.1. Služba za UN

Članak 75.

Služba za UN prati politička i sigurnosna pitanja UN i međunarodnih organizacija iz sustava UN; sudjeluje u relevantnim radnim tijelima Vijeća sigurnosti; priprema bilješke, analize, stručne materijale, prijedloge stajališta i istupa Republike Hrvatske, te poduzima i druge aktivnosti vezane za teme s dnevnog reda Vijeća sigurnosti, Opće skupštine i dijela njenih odbora, Komisije za izgradnju mira, te dijela funkcionalnih komisija ECOSOC-a; koordinira pripreme za nastup izaslanstva Republike Hrvatske na otvaranjima zasjedanja Opće skupštine; priprema stajališta o najvažnijim temama: reforma UN-a, izgradnja mira, medijacija i prevencija sukoba, prevencija i suzbijanje terorizma te nasilnog ekstremizma, suzbijanje prekograničnog organiziranog kriminala, sigurnost kritične infrastrukture, korupcije, zlouporabe droga i pranja novca, kao i pitanja kibernetičke sigurnosti i kibernetičkog kriminala, te pitanja upravljanja Internetom; Služba koordinira kampanje kandidatura Republike Hrvatske za članstva u tijelima UN i povezanim međunarodnim organizacijama, te vodi evidenciju i priprema prijedloge odluka Republike Hrvatske o podrškama stranim kandidaturama; koordinira međuinstitucionalnu suradnju na području prevencije i suzbijanja terorizma; prati rad Pokreta nesvrstanih; surađuje s drugim tijelima državne uprave, kao i sa stalnim misijama Republike Hrvatske pri UN te DM/KU po pitanjima iz svojeg djelokruga, također surađuje i s različitim tijelima iz sustava UN-a u i izvan Republike Hrvatske te drugim međunarodnim organizacijama i inicijativama, uključujući i sa stranim diplomatskim misijama u Republici Hrvatskoj; surađuje sa zainteresiranim udrugama civilnog društva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za ljudska prava

Članak 76.

Služba za ljudska prava kontinuirano prati te priprema aktivnosti i diplomatsko djelovanje Republike Hrvatske u kontekstu promicanja i zaštite ljudskih prava na međunarodnoj razini i adresiranja svojih vanjsko-političkih prioriteta (zaštita ranjivih skupina, zaštita prava žena, borba protiv diskriminacije), dok na domaćoj razini sudjeluje u radu brojnih međuresornih tijela koja se bave podizanjem svijesti, prevencijom i unaprjeđenjem zaštite ljudskih prava svih građana i bez diskriminacije: priprema sveukupno i aktivno djelovanje Hrvatske kao punopravne članice UN Vijeća za ljudska prava (razdoblje 2017./2019.) što podrazumijeva kosponzoriranje i glasanje za rezolucije i za druge odluke Vijeća kao i angažman na izradi novih standarda na području ljudskih prava te predstavljanje vlastitih inicijativa na području ljudsko-pravnih prioriteta, kao što je rezolucija o prigovoru savjesti na služenje vojnog roka. Služba usko surađuje sa Stalnom misijom Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi kao i s nadležnim službama u Ministarstvu; slijedom otvorenog poziva svim mehanizmima Vijeća za ljudska prava, koordinira i priprema posjete posebnih izvjestitelja Hrvatskoj kao i odgovore na njihove preporuke; priprema aktivno djelovanje Hrvatske za njeno sudjelovanje u radu Opće skupštine UN-a i posebice Trećeg Odbora (podrška inicijativama, kosponzoriranje i glasanje o rezolucijama) koji se neposredno bavi svim aspektima ljudskih i prava pri čemu usko surađuje sa Stalnom misijom Republike Hrvatske pri UN-u u New Yorku kao i s nadležnim službama u Ministarstvu; koordinira s nadležnim tijelima državne uprave izradu izvješća za Univerzalni periodički pregled (UPR) kao i nacionalnih izvješća o provedbi UN ugovora na području ljudskih prava, dajući i svoj izvorni doprinos te sudjelujući aktivno i u njihovom predstavljanju pred relevantnim međunarodnim tijelima; neposredno surađuje s Uredom Visokog povjerenika za ljudska prava te koordinira i priprema odgovore na njegove inicijative; kao koordinator svih programskih aktivnosti Dječjeg fonda UN-a (UNICEF) za Hrvatsku, daje podršku i aktivno surađuje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva Vlade Republike Hrvatske i UNICEF-a; sudjeluje u radu izvršnog odbora Ureda Visokog povjerenika UN za izbjeglice (UNHCR) te prati sveukupno djelovanje ove organizacije; sudjeluje u radu izvršnog odbora UN za žene (UN Women) i prati njegova zasjedanja; u okviru EU, sudjeluje u radu radnih skupina Vijeća EU koja se bave određenim aspektima ljudskih prava te prati provedbu ZVSP u dijelu koji se tiče nadležnosti Službe; priprema i provodi djelovanje u međunarodnim inicijativama (uključujući i izradu pisanih izvješća) koje je sukladno svojim prioritetima na području ljudskih prava prihvatila – Partnerstvo za jednake budućnosti (EFP), Inicijativa o suzbijanju seksualnog nasilja u sukobima (PSVI), Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust (IHRA); sudjeluje u redovnim trilateralnim (Austrija, Hrvatska i Slovenija) aktivnostima (zajedničke izjave i radni sastanci) na području ljudskih prava te u multilateralnim konzultacijama s drugih državama; koordinira aktivnosti za izradu i praćenje Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Rezolucije Vijeća Sigurnosti UN 1325 (Žene, mir i sigurnost) te srodnih rezolucija; u okviru međunarodnog humanitarnog prava, a nastavno na činjenicu da je Hrvatska stranka Ženevskih konvencija, surađuje s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Hrvatskim Crvenim križem, prati i aktivno sudjeluje na međunarodnim skupovima namijenjenima osnaživanju međunarodnog humanitarnog prava, prati prava nestalih osoba te obavlja poslove Tajništva Nacionalnog odbora za međunarodno humanitarno pravo; na domaćoj razini aktivno sudjeluje u radu različitih međuresornih tijela koja se bave svim aspektima promicanja i zaštite ljudskih prava kao i pripremom zakonodavstva te surađuje i sa svim ostalim ključnim akterima kao što su saborski odbori i nezavisne institucije na području ljudskih prava, a posebice udruge civilnog društva; priprema cjelokupni postupak vezan za potpisivanje i ratifikaciju međunarodnih i regionalnih ugovora na području ljudskih prava; priprema mišljenja na zakonske prijedloge i druge vladine i resorne inicijative u svezi s ljudskim pravima; informira predstavnike diplomatskog zbora u Zagrebu o hrvatskim aktivnostima i stajalištima iz područja promicanja i zaštite ljudskih prava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za regionalne međunarodne organizacije i inicijative

Članak 77.

Služba za regionalne međunarodne organizacije i inicijative priprema aktivnosti Republike Hrvatske i diplomatsko djelovanje za provedbu svih oblika njene suradnje u okviru regionalnih organizacija kao što su OESS, Vijeće Europe, Unija za Mediteran (UzM), Zaklada Anna Lindh za dijalog kultura (ALF), Afrička unija, Asocijacija zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), Organizacija islamske suradnje (OIC), Arapska liga, Frankofonija (OIF), i druge: prati djelovanje te priprema diplomatske aktivnosti i nastup Hrvatske u OESS-u u uskoj suradnji sa Stalnom misijom Republike Hrvatske pri OESS-u u Beču: koordinira međuresorsku suradnju u OESS-ovoj političko-vojnoj, ekonomsko-ekološkoj i ljudskoj dimenziji te prati rad Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i aktivno sudjeluje na njegovim sastancima; nominira kratkoročne i dugoročne promatrače u OESS/ODIHR misije za praćenje izbora u drugim zemljama; u postupcima sekundiranja hrvatskih državljana za rad u terenskim misijama OESS-a, u suradnji s nadležnim službama, predlaže kandidate/kandidatkinje iz Republike Hrvatske; prati rad i koordinira stručnu, resornu i programsku suradnju Hrvatske s Vijećem Europe (VE), priprema nastup i diplomatsko djelovanje u okviru Odbora ministara i radnih tijela VE; koordinira rad stručnjaka iz različitih resora u odborima VE; prati provedbu Europske konvencije o ljudskim pravima kao i presuda Europskog suda za ljudska prava, posebice onih koji se tiču Republike Hrvatske te glede aktualnih presuda usko surađuje s Uredom zastupnice Republike Hrvatske pred Sudom za ljudska prava VE; prati rad povjerenika za ljudska prava i drugih mehanizama VE te priprema i koordinira njihov posjet kao i odgovore na upućene preporuke; provodi i koordinira aktivnim pripremama, u suradnji s nadležnim tijelima, u svrhu preuzimanja i organizacije šestomjesečnog predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara VE tijekom 2018. godine; koordinira i priprema sudjelovanje Republike Hrvatske na redovitim sastancima Odbora visokih dužnosnika Unije za Mediteran (UzM) i Upravi guvernera Euro-mediteranske zaklade Anna Lindh za dijalog kultura (ALF). Provodi međuresornu koordinaciju Unije za Mediteran s ciljem da se, u punoj sinergiji s projektima i prioritetima na Jadranu, stvori nacionalna strategija za Mediteran koju je potrebno implementirati u svim područjima vanjskog djelovanja Republike Hrvatske – ZVSP, političkoj i gospodarskoj bilaterali, te međunarodnoj razvojnoj suradnji; prati aktivnosti hrvatskog civilnog društva u Hrvatskoj mreži Anna Lindh, te daje potrebnu potporu nacionalnim izaslanstvima u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PA UfM) i Euro-mediteranskoj skupštini lokalnih i regionalnih vlasti Mediterana (ARLEM); u okviru EU, sudjeluje u radu radnih skupina Europskog vijeća koja se bave pitanjima iz djelokruga regionalnih međunarodnih organizacija te prati provedbu ZVSP u dijelu koji se tiče nadležnosti Službe; nominira kratkoročne i dugoročne promatrače u EU misijama za promatranje izbora (objava natječaja, selekcija kandidata/kandidatkinja te vrši odabir i daje prijedlog za njihovo imenovanje Europskoj komisiji, briefing prije odlaska odabranih kandidata na promatranje izbora i debriefing po povratku s promatranja izbora) te koordinira poslove na ovom području s EU; prati politiku i stanje na području zbrinjavanja izbjeglica i rješavanja preostalih pitanja kao što su Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) i reguliranje mirovinskog osiguranja; prati stanje na području migracija u europskom kontekstu te surađuje s relevantnim međunarodnim tijelima; priprema mišljenja na zakonske prijedloge i druge vladine i resorne inicijative iz djelokruga nadležnosti Službe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4. Služba za globalna pitanja

Članak 78.

Služba za globalna pitanja prati aktivnosti UN-a i priprema prijedloge stajališta Republike Hrvatske vezane za gospodarske, socijalne i ekološke teme od globalne važnosti, s naglaskom na rad Opće skupštine i dijela njenih odbora, ECOSOC-a i dijela njegovih funkcionalnih komisija, kao i ostalih nadležnih tijela UN-a te drugih relevantnih međunarodnih organizacija i inicijativa; posebno prati provedbu Agende za održivi razvoj UN-a do 2030. (s naglaskom na prvih 16 globalnih ciljeva održivog razvoja); Služba također sudjeluje u relevantnim radnim tijelima Vijeća EU; prati strateške prioritete međunarodne zajednice, kao što su održivi razvoj, klimatske promjene, obrazovna i zdravstvena pitanja na globalnoj razini, sigurnost hrane i vode, bio-raznolikost; koordinira pripreme za nastup izaslanstva Republike Hrvatske na sastancima ECOSOC-a te Političkog Foruma UN-a na visokoj razini za održivi razvoj (HLPF); daje podršku radu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u; surađuje sa zainteresiranim udrugama civilnog društva; prati aktivnosti Saveza civilizacija i Zajednice demokracija, daje stručnu potporu za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u Interparlamentarnoj uniji, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE

Članak 79.

Uprava za konzularne poslove obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa Republike Hrvatske i njezinih državljana koji prebivaju ili borave u inozemstvu; stručne i upravne poslove koji se odnose na viznu politiku i vizni sustav Republike Hrvatske te zajedničku viznu politiku EU; obavještava strane diplomatske misije i konzularne urede u zemlji o postupcima prema strancima na osnovi Bečke konvencije o konzularnim odnosima; izdaje odobrenja za prelet i/ili slijetanje stranih državnih i vojnih zrakoplova, te pribavlja odobrenja za uplovljavanje stranih državnih i/ili vojnih brodova; zadužena je za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica; sudjeluje u izdavanju putnih isprava hrvatskim državljanima u DM/KU; posreduje kod zahtjeva za stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva, izdavanja sprovodnica, te reguliranja vojne obveze; surađuje u obavljanju konzularnih poslova sa stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima i međunarodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, a osobito s Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS); izravno i posredno pruža međunarodnopravnu pomoć hrvatskim pravosudnim, upravnim i drugim državnim tijelima, hrvatskim državljanima i pravnim osobama primjenjujući međunarodne ugovore i zakonske odredbe; izravno odgovara ili posreduje u pribavljanju odgovora na upite stranih diplomatskih misija/konzularnih ureda koji se tiču međunarodnopravne pomoći u sudskim ili upravnim stvarima; obavlja stručne poslove vezane za analiziranje, primjenu i tumačenje materije međunarodnog prava i hrvatskog zakonodavstva, posebno područja koji se tiče međunarodnopravne pomoći i konzularnog prava; sudjeluje u pripremanju konzularnih službenika za odlazak na rad u DM/KU; prati rad DM/KU u obavljanju konzularnih poslova, te izrađuje analitička izvješća i jedinstvene upute; obavlja poslove sustavnoga praćenja i upravljanja kriznim stanjima i pružanja pomoći hrvatskim državljanima kao i drugim građanima EU koji se nalaze u kriznim područjima u stranim zemljama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za konzularne poslove ustrojavaju se:

8.1. Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave;

8.2. Sektor za vize i strance.

8.1. Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave

Članak 80.

Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave obavlja poslove u vezi zaštite prava i interesa Republike Hrvatske i njezinih državljana koji prebivaju ili borave u inozemstvu; izravno i posredno pruža međunarodnopravnu pomoć hrvatskim pravosudnim, upravnim i drugim državnim tijelima, hrvatskim državljanima i pravnim osobama primjenjujući međunarodne ugovore i zakonske odredbe; izravno odgovara ili posreduje u pribavljanju odgovora na upite stranih diplomatskih misija/konzularnih ureda koji se tiču međunarodnopravne pomoći u sudskim ili upravnim stvarima; obavlja stručne poslove vezane za analiziranje, primjenu i tumačenje materije međunarodnog prava i hrvatskog zakonodavstva, posebno područja koji se tiče međunarodnopravne pomoći i konzularnog prava; zadužen je za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica; sudjeluje u izdavanju putnih isprava hrvatskim državljanima u DM/KU; posreduje kod zahtjeva za stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva, izdavanja sprovodnica, te reguliranja vojne obveze; sudjeluje u pripremanju konzularnih službenika za odlazak na rad u DM/KU; prati rad DM/KU u obavljanju konzularnih poslova iz područja međunarodnopravne pomoći, državljanstva i putnih isprava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za međunarodnu pravnu pomoć;

8.1.2. Služba za državljanstvo i putne isprave.

8.1.1. Služba za međunarodnu pravnu pomoć

Članak 81.

Služba za međunarodnu pravnu pomoć pruža međunarodnopravnu pomoć pravosudnim, upravnim i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske, odnosno posreduje u pružanju međunarodnopravne pomoći između hrvatskih i stranih pravosudnih, upravnih ili drugih državnih tijela u području građanskih, kaznenih i upravnih predmeta; posreduje u pružanju pravne pomoći ili neposredno odgovara na zamolbe i upite stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj; prosljeđuje i dostavlja sudske i upravne odluke, pozive, zamolnice i druge akte u skladu s zakonima Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima; obavlja poslove legalizacije javnih isprava; posreduje u međunarodnopravnom prometu izvadaka iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih; posreduje između DM/KU, hrvatskih državnih, pravosudnih i upravnih tijela, hrvatskih državljana i hrvatskih pravnih osoba pri obavljanju javnobilježničkih poslova koje DM/KU obavljaju prema odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima; posreduje između DM/KU i nadležnih hrvatskih državnih tijela u ostavinskim predmetima, carinskim pitanjima i zamolbama imovinskopravnog sadržaja; izrađuje upute i stručna mišljenja o postupcima i načinu rada u poslovima iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.1.2. Služba za državljanstvo i putne isprave

Članak 82.

Služba za državljanstvo i putne isprave obavlja poslove koji se odnose na posredovanje i koordinaciju između DM/KU i nadležnih državnih tijela u pogledu zahtjeva za stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva, reguliranja vojne obveze hrvatskih državljana u inozemstvu i vođenje propisanih evidencija, izdavanja sprovodnica; sudjeluje u pripremi konzularnih službenika za odlazak na rad u DM/KU u dijelu poslova koji se odnose na stjecanje/prestanak hrvatskog državljanstva, izdavanje putovnica i rad na IKOS-u, izdavanje putnog lista, izdavanje sprovodnica i reguliranja vojne obveze; sudjeluje u izdavanju putnih isprava hrvatskim državljanima te izdavanju sprovodnica, u obavljanju upravnih poslova u vezi s izdavanjem putnih isprava u DM/KU, obradi zahtjeva za izdavanje putovnica po zahtjevima zaprimljenim u DM/KU u sklopu centralizirane izrade putovnica; vodi evidencije na informacijskom sustavu Ministarstva o izdanim putnim ispravama hrvatskih državljana; izdaje diplomatske i službene putovnice i vodi o tome odgovarajuće evidencije; pribavlja vize drugih država za nositelje diplomatskih ili službenih putovnica; posreduje u pribavljanju odgovora na upite stranih diplomatskih misija/konzularnih ureda koji su u djelokrugu rada Službe; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svog djelokruga rada; priprema izvješća, upute i stručna mišljenja koje se odnose na poslove iz djelokruga rada Službe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Sektor za vize i strance

Članak 83.

Sektor za vize i strance obavlja poslove stručne i upravne koji se odnose na viznu politiku i vizni sustav Republike Hrvatske te zajedničku viznu politiku EU; izrađuje nacrte stajališta Republike Hrvatske iz djelokruga Sektora; obavještava strane diplomatske misije i konzularne urede u zemlji o postupcima prema strancima na osnovi Bečke konvencije o konzularnim odnosima; izdaje odobrenja za prelet i/ili slijetanje stranih državnih i vojnih zrakoplova, te pribavlja odobrenja za uplovljavanje stranih državnih i/ili vojnih brodova; surađuje u obavljanju konzularnih poslova sa stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima i međunarodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, a osobito s Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS); sudjeluje u pripremanju konzularnih službenika za odlazak na rad u DM/KU; prati rad DM/KU u obavljanju konzularnih poslova, te izrađuje analitička izvješća i upute; obavlja poslove u vezi pružanja konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU; obavlja poslove sustavnoga praćenja i upravljanja kriznim stanjima i pružanja konzularne pomoći i zaštite hrvatskim državljanima kao i državljanima drugih država članica EU koji se nalaze u kriznim područjima u određenim stranim zemljama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za vize i strance ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za vize;

8.2.2. Služba za strance.

8.2.1. Služba za vize

Članak 84.

Služba za vize obavlja poslove koji se odnose na viznu politiku i vizni sustav Republike Hrvatske, te zajedničku viznu politiku EU, osobito provodi postupak i izrade prijedloga akata o promjenama viznog sustava Republike Hrvatske, izrade nacrta međunarodnih ugovora vezanih uz vizni režim; kontinuirano prati razvoj vizne politike i standarda EU i sudjeluje u radnim tijelima EU; provodi zajedničku viznu politiku EU te, s time u vezi, obavlja poslove vezane uz prilagodbu relevantnog hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU ili primjenu relevantnih propisa EU; izrađuje prijedloge provedbenih planova za implementaciju EU standarda; sudjeluje u obavljanju konzularne funkcije izdavanja viza u DM/KU, kontinuirano prati i nadzire njihov rad; odlučuje o žalbama podnositelja zahtjeva za vize i priprema odgovore na tužbu povodom pokrenutih upravnih sporova; obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu Hrvatskog viznog informacijskog sustava te njegova uključivanja u Vizni informacijski sustav EU; opskrbljuje DM/KU naljepnicama viza, vodi odgovarajuće evidencije i kontrole; sudjeluje u pripremi i izobrazbi konzularnog osoblja koje radi na poslovima izdavanja viza u DM/KU; posreduje i koordinira suradnju DM/KU sa stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima u Republici Hrvatskoj u vezi s ulaskom stranaca u Republiku Hrvatsku i prelaskom državne granice; izrađuje izvješća, upute i stručna mišljenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za strance

Članak 85.

Služba za strance obavlja poslove koji se odnose na: izvješćivanje stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj o postupanjima prema strancima na osnovi Bečke konvencije o konzularnim odnosima ili dvostranih konzularnih konvencija; prisilno udaljenje stranaca iz Republike Hrvatske; prosljeđivanje i dostavu upravnih i drugih akata hrvatskih državnih tijela koji se odnose na strance; dostavu stranim diplomatskim misijama i konzularnim uredima u Republici Hrvatskoj isprava i ostalih predmeta u vlasništvu stranaca; davanje DM/KU uputa o postupanju koje se odnosi na boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj te postupanje s potencijalnim žrtvama trgovanja ljudima; praćenje i nadzor rada DM/KU u postupanju po zahtjevima za reguliranje statusa stranaca u Republici Hrvatskoj; kontinuirano praćenje daljeg razvoja propisa EU, osobito iz konzularnog područja i područja migracija; sudjeluje u radu radnog tijela Vijeća EU koje se bavi konzularnim poslovima ponajprije pružanjem konzularne pomoći i zaštite građanima EU; sudjeluje u razmjeni relevantnih informacija s konzularnim službama drugih država članica EU preko Consular on Line (CoOL) – sustava Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) za razmjenu podataka korisnih za obavljanje konzularnih funkcija, osobito u kriznim područjima; izdavanje diplomatskih odobrenja za prelet i slijetanje stranih državnih i vojnih zrakoplova te pribavljanje odobrenja za uplovljavanje stranih ratnih, javnih i znanstvenoistraživačkih brodova; ishođenje diplomatskih odobrenja za prelet i slijetanje hrvatskih državnih i vojnih zrakoplova i uplovljavanje hrvatskih državnih i ratnih brodova; posredovanje u vezi s ishođenjem odobrenja za ulazak u Republiku Hrvatsku i/ili prelazak stranih vojnih osoba i vozila te vojnih transporta; izradu izvješća, uputa i stručnih mišljenja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 86.

Glavno tajništvo obavlja pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim resursima, te financijske i materijalne poslove; koordinira, usklađuje i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja iz područja primjene zakona i drugih propisa; sudjeluje i koordinira provođenje postupka osnivanja i zatvaranja DM/KU, imenovanja i razrješenja šefova DM/KU te počasnih konzula Republike Hrvatske u inozemstvu; provodi postupak prijema u državnu službu; prati karijerni razvoj i planira raspored kadrova; provodi postupke planiranja izobrazbe, stručnog usavršavanja te osposobljavanja državnih službenika i namještenika u službi vanjskih poslova; priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika, namještenika, kao i ugovornog diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja; provodi postupak ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika; povezuje i usmjerava obavljanje poslova financijskog planiranja, računovodstvenih poslova, organizacije nabave, upravljanja imovinom i podrške službi vanjskih poslova; radi na poslovima planiranja i izvršavanja proračuna; koordinira procesom izrade strateškog plana Ministarstva te brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; prati izvršenje financijskog plana i daje prijedloge za rebalans proračuna; koordinira uspostavljanje, provođenje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i kontrola na svim razinama i u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i DM/KU; obavlja devizno poslovanje; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; priprema planove i obavlja postupak nabave roba, radova i usluga za potrebe službe vanjskih poslova; obavlja stručne poslove oko kupnje, najma i opremanja objekata za potrebe službe vanjskih poslova te investicijskog i tekućeg održavanja; obavlja stručne poslove rekonstrukcije i adaptacije objekata u vlasništvu Republike Hrvatske; priprema i obavlja poslove tekućeg održavanja, pomoćne i tehničke poslove; obavlja stručne poslove u svezi zaštite na radu i zaštite od požara; obavlja diplomatske i stručne poslove u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ; priprema i koordinira aktivnosti oko organiziranja međunarodnih događanja; priprema prijedloge ugovora iz svog djelokruga; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i DM/KU u poslovima iz svog djelokruga; priprema prijedloge odluka iz svoga djelokruga i surađuje s ustrojstvenim jedinicama u izradi prijedloga drugih odluka; surađuje i koordinira aktivnosti s Vladom Republike Hrvatske, kao i tijelima državne uprave i državne vlasti, u poslovima iz svoga djelokruga rada; organizira različite vrste prijevoza za potrebe službe vanjskih poslova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu se ustrojavaju:

9.1. Sektor za pravne poslove i ljudske resurse;

9.2. Sektor za financije i proračun;

9.3. Sektor za materijalne poslove;

9.4. Sektor za opće i tehničke poslove;

9.5. Sektor za informatiku i telekomunikacije;

9.6. Sektor za informacijsku sigurnost.

9.1. Sektor za pravne poslove i ljudske resurse

Članak 87.

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte pravilnika, naputaka i drugih podzakonskih akata iz svog djelokruga; daje očitovanja na prijedloge ugovora iz nadležnosti Glavnog tajništva; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih akata; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave i vlasti u pitanjima iz svog djelokruga; sudjeluje i koordinira provođenje postupka osnivanja i zatvaranja DM/KU, imenovanja i razrješenja šefova DM/KU te počasnih konzula Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i imenovanja vojnih izaslanika Republike Hrvatske u inozemstvu; priprema materijale za provođenje postupka zbog lake povrede službene dužnosti po nalogu ministra; po prijedlogu ovlaštene osobe pokreće postupak zbog teške povrede službene dužnosti pred Službeničkim sudom; vodi evidenciju pečata s grbom Republike Hrvatske, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; organizira i provodi postupak iskaza interesa za raspored na radna mjesta u i iz DM/KU; provodi upućivanje djelatnika na pripreme za odlazak na mandat u DM/KU; predlaže raspored djelatnika po povratku iz DM/KU; provodi postupak ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika; kontinuirano prati karijerni razvoj i promicanje djelatnika; provodi postupak planiranja programa izobrazbe državnih službenika i izrade osobnih planova izobrazbe državnih službenika; provodi postupak izrade prilagodbenih programa za državne službenike primljene u državnu službu redovnim ili izvanrednim postupkom prijama; provodi postupak kandidature državnih službenika i ostalih građana Republike Hrvatske za rad u međunarodnim organizacijama i misijama; obavlja istraživanja i analize poslova i zadataka iz djelokruga rada službe vanjskih poslova; priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika, namještenika i ugovornog diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja te lokalnog osoblja angažiranog u zemlji primateljici; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika; priprema prijedloge za postupak postavljenja i opoziva šefova DM/KU; priprema prijedloge rješenja po prigovorima podnijetim protiv rješenja kojim se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika iz službe vanjskih poslova; sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sporovima koji se vode pri upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske; vodi bazu očevidnika svih zaposlenih djelatnika i lokalno angažiranog osoblja; izrađuje statističke analize iz djelokruga rada Sektora; koordinira sa DM/KU zdravstvenu zaštitu djelatnika i članova njihovih obitelji na radu u inozemstvu, obavlja sve druge poslove vezane uz njihovu socijalnu i zdravstvenu zaštitu u Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za pravne poslove;

9.1.2. Služba za ljudske resurse;

9.1.3. Služba za radno-pravna pitanja;

9.1.4. Služba za rad u međunarodnim organizacijama i institucijama EU;

9.1.5. Služba za strategiju ljudskih resursa za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

9.1.1. Služba za pravne poslove

Članak 88.

Služba za pravne poslove sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva; izrađuje nacrte pravilnika, naputaka i drugih podzakonskih akata; daje očitovanja na prijedloge ugovora iz nadležnosti Glavnog tajništva; daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih akata te ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave i vlasti u pitanjima iz svog djelokruga; provodi postupak osnivanja DM/KU; sudjeluje i koordinira provođenje postupka osnivanja i zatvaranja DM/KU, imenovanja i razrješenja šefova DM/KU te počasnih konzula Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i imenovanja vojnih izaslanika Republike Hrvatske u inozemstvu; po prijedlogu ovlaštene osobe pokreće postupak zbog teške povrede službene dužnosti pred Službeničkim sudom; vodi evidenciju pečata s grbom Republike Hrvatske; daje očitovanja iz svoga djelokruga na prijedloge zakonskih odnosno podzakonskih prijedloga drugih upravnih tijela; daje stručna mišljenja na prijedloge ugovora iz nadležnosti Glavnog tajništva (ugovori o prodaji, ugovori o zakupu i najmu nekretnina, ugovori o nabavi i dr.); sudjeluje u provođenju postupaka pri nadležnim sudovima; pruža stručnu podršku koordinatoru poslova vezanih za provedbu postupka procjene učinaka propisa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za ljudske resurse

Članak 89.

Služba za ljudske resurse brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; organizira i provodi javni natječaj, interni oglas i oglas pri Zavodu za zapošljavanje za prijam u državnu službu državnih službenika i namještenika; organizira i provodi postupak izbora kandidata temeljem internog oglasa za raspored na radna mjesta u i iz DM/KU; provodi upućivanje djelatnika na pripreme za odlazak na mandat u DM/KU; provodi postupak ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika i namještenika; kontinuirano prati karijerni razvoj i promicanje djelatnika; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika; provodi postupak planiranja programa izobrazbe državnih službenika i izrade osobnih planova izobrazbe državnih službenika; provodi postupak izrade prilagodbenih i vježbeničkih programa za državne službenike primljene u državnu službu; prikuplja potrebnu dokumentaciju za odaziv na natječaje, te koordinira postupak s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim odgovarajućim tijelima državne uprave; vrši distribuciju informacija o objavljenim natječajima unutar Ministarstva, a po potrebi i u druga tijela državne uprave; priprema upute o postupku i pojedinim fazama prijavljivanja; obavlja istraživanja i analize poslova i zadataka iz djelokruga rada službe vanjskih poslova; izrađuje statističke analize iz djelokruga rada Službe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3. Služba za radno-pravna pitanja

Članak 90.

Služba za radno-pravna pitanja priprema rješenja i ugovore o svim radnopravnim pitanjima državnih službenika, namještenika, kao i ugovornog diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja te lokalnog osoblja angažiranog u zemlji primateljici; priprema prijedloge za postupak postavljanja i opoziva šefova DM/KU; predlaže raspored djelatnika u sjedištu Ministarstva te raspored djelatnika po povratku iz DM/KU; priprema prijedloge rješenja po prigovorima podnijetim protiv rješenja kojim se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika iz službe vanjskih poslova; priprema materijale za provođenje postupka zbog lake povrede službene dužnosti po nalogu ministra; sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sporovima koji se vode pred upravnim sudovima, vodi i ažurira bazu svih zaposlenih djelatnika i lokalno angažiranog osoblja; koordinira sa DM/KU zdravstvenu zaštitu djelatnika i članova njihovih obitelji na radu u inozemstvu te obavlja sve druge poslove vezane uz njihovu socijalnu i zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj; koordinira rad s nadležnim službama ministarstva po pitanju odobravanja školarina djeci djelatnika raspoređenih na rad u DM/KU; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te sudjeluje u izradi nacrta pravilnika, naputaka i podzakonskih akata iz svog djelokruga; izrađuje statistička izviješća iz djelokruga rada Službe; daje stručna mišljenja iz područja radnog i službeničkog prava, odgovara na podneske službenika i namještenika ministarstva, po potrebi prosljeđuje podneske službenika tijelima državne uprave nadležnim za službeničke odnose, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.4. Služba za rad u međunarodnim organizacijama i institucijama EU

Članak 91.

Služba za rad u međunarodnim organizacijama i institucijama EU provodi postupak kandidature državnih službenika i ostalih građana Republike Hrvatske za rad u institucijama EU, međunarodnim organizacijama i misijama kao i institucijama EU (natječaji za zapošljavanje na određeno vrijeme, kao i na sekundiranje nacionalnih stručnjaka) i sudjelovanja civilnog i diplomatskog osoblja u Međunarodnim mirovnim misijama i operacijama posebice u okviru post-konfliktne obnove; vodi evidenciju o hrvatskim državljanima koji su putem i uz suglasnost Ministarstva zaposleni u istima kao i evidenciju o upućenim hrvatskim državljanima na sekundirane pozicije u OESS-u; odabire kandidate u postupku sekundiranja hrvatskih državljana na rad u terenskim misijama OESS-a te odabire kandidate koji se upućuju na kratkoročne i dugoročne EU promatračke misije izbora (EUEOM); po potrebi kontaktira odgovarajuće službe međunarodnih organizacija i EU institucija glede natječaja i pitanja od zajedničkog interesa; surađuje s institucijama EU vezano uz natječaje za zapošljavanje na određeno vrijeme kao i uz sekundiranje nacionalnih stručnjaka; provodi postupak kandidature, prikuplja potrebnu dokumentaciju za odaziv na natječaje, te koordinira postupak s drugim nadležnima unutar Ministarstva, a prema potrebi i ostalim nadležnim tijelima državne uprave; vrši pripremu za stvaranje formalnog okvira za objavljivanje natječaja na internim stranicama Ministarstva, a prema potrebi surađuje s drugim tijelima državne uprave odnosno distribuira informaciju o međunarodnom natječaju; priprema upute o postupku i pojedinim fazama prijavljivanja na međunarodne natječaje; surađuje s nadležnim službama međunarodnih organizacija i EU institucija, posebice s Europskim uredom za odabir osoblja (ESPO) i Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS), glede natječaja te ostalih pitanja od zajedničkog interesa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.5. Služba za strategiju ljudskih resursa za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

Članak 92.

Služba za strategiju ljudskih resursa za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. obavlja pripremu plana potrebnog zapošljavanja osoblja za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.; uz plan, provodi se selekcija i karijerni razvoj osoblja kako bi ljudski resursi mogli kvalitetno pridonijeti ostvarivanju ciljeva predsjedanja; u suradnji sa Službom za osposobljavanje za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. i nadležnom upravom te Samostalnom službom za pripreme predsjedanja Vijećem EU 2020., provodi se i identifikacija potrebnih vještina i znanja potrebnih za predsjedanje kako bi se koordinirao trening zaposlenika. Služba je nadležna kako za planiranje tako i za implementaciju strategije upravljanja ljudskim resursima tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020., te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor za financije i proračun

Članak 93.

Sektor za financije i proračun koordinira, organizira i daje stručnu pomoć u obavljanju poslova financijskog planiranja i računovodstvenih poslova; radi na poslovima pripreme, planiranja i izvršavanja proračuna; i koordinira procesom izrade strateškog plana Ministarstva te brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; prati izvršenje financijskog plana i daje prijedloge za rebalans proračuna; koordinira uspostavljanje, provođenje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i kontrola na svim razinama i u svim ustrojstvenim jedinicama ministarstva i DM/KU; izrađuje smjernice i interne akte iz svog djelokruga kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade, praćenja i realizacije programa; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; obavlja devizno poslovanje; priprema i koordinira aktivnosti oko organiziranja međunarodnih događanja; priprema prijedloge ugovora iz svog djelokruga; priprema podloge za donošenje odluka ministra, državnog tajnika, pomoćnika ministra i glavnog tajnika Ministarstva; surađuje i koordinira aktivnosti s tijelima državne uprave u poslovima iz svoga djelokruga rada, te obavlja i ostale poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije i proračun ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za proračun;

9.2.2. Služba za računovodstvo;

9.2.3. Služba za financijsko upravljanje i kontrole.

9.2.1. Služba za proračun

Članak 94.

Služba za proračun obavlja aktivnosti pripreme, praćenja i ažuriranja proračuna Ministarstva, koordinira izradom financijskih planova, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, koordinira procesom izrade strateškog plana Ministarstva; inicira izradu internih akata (uputa, smjernica) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstava; izrađuje smjernice i interne akte iz svog djelokruga; priprema izvješća o uspostavljenim sustavima financijskih kontrola; priprema godišnja izvješća te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za računovodstvo

Članak 95.

Služba za računovodstvo obavlja sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda i izdataka i drugih plaćanja Ministarstva i DM/KU; obavlja sustavno praćenje stanja imovine, obveza i izvora vlasništva; vodi poslovne knjige: dnevnik, glavne knjige i pomoćne knjige; izrađuje bilance poslovanja, tromjesečne financijske izvještaje i završni račun i obavlja poslove vezane uz državnu riznicu, obavlja obračun i vodi sve evidencije obračuna plaća i drugog dohotka te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3. Služba za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 96.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole koordinira uspostavljanje i provođenje financijskog upravljanja i kontrola u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja; organizira izradu knjiga/mape poslovnih procesa koje po potrebi revidira i usklađuje sa zahtjevima Ministarstva financija, inicira izradu internih akata kojima se reguliraju aktivnosti poslovanja, odgovornosti i nadležnosti, sudjeluje u uspostavi procesa upravljanja rizicima te pruža podršku ustrojstvenim jedinicama u utvrđivanju i procjeni mogućih rizika; uspostavlja unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obaveza, postupaka javne nabave i upravljanja projektima; provodi naknadne kontrole, daje podršku voditelju Financijskog upravljanja i kontrola u praćenju, procjeni i razvoju financijskog upravljanja i kontrola, priprema izvješća o uspostavljenim sustavima financijskih kontrola, priprema godišnja izvješća, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Sektor za materijalne poslove

Članak 97.

Sektor za materijalne poslove koordinira, povezuje i usmjerava poslove organizacije nabave, upravljanja imovinom, priprema planove i obavlja postupak nabave za potrebe službe vanjskih poslova sukladno zakonu; obavlja stručne poslove u vezi kupnje, najma i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU, te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; obavlja stručne poslove oko rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove i pruža stručnu podršku u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ; obavlja dio priprema djelatnika prilikom odlaska na mandat; priprema podloge za donošenje odluka ministra, državnih tajnika, pomoćnika ministra i glavnog tajnika Ministarstva; surađuje i koordinira aktivnosti s tijelima državne uprave u poslovima iz svoga djelokruga rada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za materijalne poslove ustrojavaju se:

9.3.1. Služba za nabavu;

9.3.2. Služba za upravljanje imovinom.

9.3.1. Služba za nabavu

Članak 98.

Služba za nabavu, na temelju Zakona o javnoj nabavi obavlja poslove nabave roba, radova i usluga; izrađuje plan nabave Ministarstva, i u suradnji s nadležnim službama prati i usklađuje realizaciju istog sukladno pozicijama proračuna; objedinjuje planove nabave DM/KU; kontinuirano vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; priprema podatke za objavu na Internet stranicama Ministarstva; dostavlja evidencije i izvješća nadležnim tijelima državne uprave; priprema odluke o početku postupka javne nabave; izrađuje dokumentaciju o nabavi; u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuje postupke javne nabave; u suradnji s nadležnim službama sklapa ugovore o nabavi roba, radova i usluga s odabranim ponuditeljima; surađuje s drugim nadležnim službama u pripremi raznih pošiljaka za potrebe DM/KU; kontinuirano prati izmjene i dopune zakona koji reguliraju djelokrug rada Službe; obavlja poslove vezano uz skladištenje materijala, poslove materijalne likvidacije računa; obavlja poslove nabave vezano za službena putovanja; provodi istraživanje i analizu tržišta; kontaktira i surađuje s Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te sa DM/KU, po poslovima i zadacima iz svog djelokruga rada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Služba za upravljanje imovinom

Članak 99.

Služba za upravljanje imovinom koordinira i obavlja poslove planiranja i projekcije godišnjih projekata, materijalnih i nematerijalnih investicija i izrade izvješća; obavlja poslove upravljanja imovinom; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove oko kupnje i najma novih objekata za potrebe DM/KU, te poslove investicijskog održavanja postojećih; obavlja stručne poslove u vezi s opremanjem novih i postojećih objekata; obavlja stručne poslove oko rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske; pruža stručnu podršku u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ; priprema i obavlja stručne poslove oko opremanja i uređenja DM/KU, rezidencija i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske; poslove racionalizacije u korištenju materijalno-financijske imovine službe vanjskih poslova; kontaktira i obilazi DM/KU, analizira stanja, predlaže rješenja, te rješava njihove zahtjeve iz djelokruga rada Službe; vodi zbirku umjetnina; obavlja dio priprema djelatnika prilikom odlaska na mandat; priprema podloge za donošenje odluka ministra, državnih tajnika, pomoćnika ministra i glavnog tajnika Ministarstva; provodi unutarnju kontrolu u Ministarstvu u okviru svoje nadležnosti, a sukladno zakonu i zakonskim propisima; izrađuje nacrte prijedloga odluka, uputa, pravilnika i drugih normativnih akata te različitih izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.4. Sektor za opće i tehničke poslove

Članak 100.

Sektor za opće i tehničke poslove obavlja opće, tehničke i organizacijske poslove u vezi s ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva, te tehničkim usklađivanjem rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira i obavlja poslove praćenja, analize stanja i osiguranja tehničkih pretpostavki za rad službe vanjskih poslova; priprema podloge za donošenje odluka ministra, državnih tajnika, pomoćnika ministra i glavnog tajnika Ministarstva iz svog djelokruga; organizira rad internih ugostiteljskih usluga i usluga čišćenja prostora; organizira transport, selidbe i cargo otpreme; obavlja različite vrste prijevoza za potrebe službe vanjskih poslova; organizira prijevoz državnih dužnosnika i djelatnika Ministarstva i dežurstva vozača; organizira održavanje vozila voznog parka Ministarstva; planira poslove civilne obrane; planira, organizira i obavlja poslove vezane za zaštitu na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom; obavlja poslove zaštite radnog okoliša kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa; planira, organizira i provodi protupožarnu zaštitu; iz djelokruga civilne zaštite i obrane planira i provodi pripreme za izradu planskih dokumenata i drugih normativnih akata iz područja civilne obrane, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za opće i tehničke poslove ustrojavaju se:

9.4.1. Služba za održavanje;

9.4.2. Služba za pisarnicu i pismohranu;

9.4.3. Služba za podršku DM/KU.

9.4.1. Služba za održavanje

Članak 101.

Služba za održavanje obavlja opće, tehničke i organizacijske poslove u vezi s ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva, te tehničkim usklađivanjem rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinira i obavlja poslove praćenja, analize stanja i osiguranja tehničkih pretpostavki za rad službe vanjskih poslova; priprema podloge za donošenje odluka ministra, državnih tajnika, pomoćnika ministra i glavnog tajnika Ministarstva iz djelokruga tehničke podrške; organizira rad internih ugostiteljskih usluga i usluga čišćenja i tekućeg održavanja prostora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.4.2. Služba za pisarnicu i pismohranu

Članak 102.

Služba za pisarnicu i arhiv obavlja poslove primitka i otpreme pismena; poslove klasifikacije i urudžbiranja pismena, akata i predmeta, te evidentiranja istih u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja; poslove interne dostave po ustrojstvenim jedinicama; poslove pismohrane za službu vanjskih poslova; poslove sređivanja, sortiranja, obrade, razvođenja i arhiviranja arhivskog i registraturnog gradiva; brine o smještaju arhivskog i registraturnog gradiva u arhivskim spremištima; poslove valorizacije arhivskog i registraturnog gradiva; vodi brigu i koordinira redovito godišnje i povremeno izlučivanje registraturnog gradiva; obavlja poslove dearhiviranja i dostavljanja u rad arhiviranog gradiva; poslove evidentiranja predmeta i akata u odgovarajuće arhivske upisnike; vodi evidencije fondova u arhivskom spremištu; omogućava ovlaštenim osobama uvid u arhivsko i registraturno gradivo; pruža pomoć DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu pri obavljanju poslova uredskog poslovanja te razvrstavanju i pohranjivanju arhivske građe; priprema nacrte i prijedloge odluka, naputaka, pravilnika i drugih propisa te različitih izvješća iz svog djelokruga; sudjeluje u poslovima pripreme djelatnika za odlazak na rad u DM/KU iz područja uredskog poslovanja i arhivskih poslova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.4.3. Služba za podršku DM/KU

Članak 103.

Služba za podršku DM/KU obavlja stručne i organizacijske poslove u vezi s ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva iz djelokruga fizičke podrške i zaštite; priprema podloge za donošenje odluka ministra, državnih tajnika, pomoćnika ministra i glavnog tajnika Ministarstva iz djelokruga fizičke podrške i zaštite; organizira transport, selidbe i cargo otpreme; obavlja različite vrste prijevoza za potrebe službe vanjskih poslova; organizira prijevoz državnih dužnosnika i djelatnika Ministarstva i dežurstva vozača; organizira održavanje vozila voznog parka Ministarstva; planira poslove civilne obrane; planira, organizira i obavlja poslove vezane za zaštitu na radu i sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom; obavlja poslove zaštite radnog okoliša kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa; planira, organizira i provodi protupožarnu zaštitu; iz djelokruga civilne zaštite i obrane planira i provodi pripreme za izradu planskih dokumenata i drugih normativnih akata iz područja civilne obrane, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.5. Sektor za informatiku i telekomunikacije

Članak 104.

Sektor za informatiku i telekomunikacije planira, upravlja i nadzire obavljanje poslova iz područja informatike i telekomunikacija; planira, upravlja i nadzire rad i održavanje svih informacijskih i telekomunikacijskih sustave službe vanjskih poslova; planira, upravlja i nadzire poslove projektiranja novih te održavanje i nadzora postojećih informacijskih i telekomunikacijskih sustava; planira, upravlja i nadzire izgradnju informacijskih i telekomunikacijskih sustava te koordinira korisničko korištenje; planira, upravlja i nadzire poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO; prati i primjenjuje domaće i međunarodne standarde, norme i propise iz područja informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; prati razvoj tehnologija u domeni informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; planira mjere zaštite informacijskih i telekomunikacijskih sustava; planira informatičku i tehničku potporu svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; utvrđuje norme i standarde za odabir i uporabu osnovne strojne i programske opreme, kao i opreme za korisnički rad; planira informatičko osposobljavanje; prati i planira razvoj tehnologija u domeni kriptologije; planira projekte novih kriptoloških sustava za potrebe Ministarstva; planira, utvrđuje i nadzire provedbu sigurnosne politike korištenja informacijskih i telekomunikacijskih sustava u službi vanjskih poslova; vodi brigu o zaštiti i smještaju grupa podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informatiku i telekomunikacije ustrojavaju se:

9.5.1. Služba za informatičku podršku;

9.5.2. Služba za aplikativnu podršku i baze podataka;

9.5.3. Služba za sistemsku podršku i telekomunikacije.

9.5.1. Služba za informatičku podršku

Članak 105.

Služba za informatičku podršku organizira obavljanje poslova iz područja informatičke i tehničke podrške; organizira obavljanje poslova i održavanje svih informacijskih sustava službe vanjskih poslova; prati i primjenjuje domaće i međunarodne standarde, norme i propise iz područja informatike i informacijske sigurnosti; prati razvoj tehnologija u domeni informatike; organizira obavljanje poslova informatičke potpore svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu; utvrđuje norme i standarde za odabir i uporabu osnovne strojne i programske opreme, kao i opreme za korisnički rad; planira informatičko osposobljavanje; organizira poslove primjene sigurnosne politike korištenja informacijskih sustava u službi vanjskih poslova; osigurava i pruža potporu svim korisnicima informacijskih sustava službe vanjskih poslova u dijelu davanja informatičke i tehničke podrške; provodi opremanje informatičkom opremom; primjenjuje norme i standarde za nabavu, raspodjelu i korištenje osnovne i dopunske strojne i programske opreme za rad korisnika u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; rješava korisničke zahtjeve za opremanjem informatičkom opremom u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske sukladno propisanim standardima; provodi informatičko osposobljavanje djelatnika Ministarstvu; priprema za rad i održava korisnička računala u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.5.2. Služba za aplikativnu podršku i baze podataka

Članak 106.

Služba za aplikativnu podršku i baze podataka organizira obavljanje poslova iz područja aplikativne informatičke podrške i baza podataka; organizira obavljanje poslova vezanih za rad svih informacijskih sustava službe vanjskih poslova; organizira poslove projektiranja novih te nadzora postojećih informacijskih sustava; organizira poslove izgradnje informacijskih sustava te koordinira korisničko korištenje; organizira poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO; primjenjuje domaće i međunarodne standarde, norme i propise iz područja informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; prati razvoj tehnologija u domeni informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; organizira mjere zaštite informacijskih aplikativnih sustava i baza podataka; organizira informatičku i tehničku potporu svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske, u dijelu aplikativne podrške i baza podataka; utvrđuje norme i standarde za odabir i uporabu programske opreme; organizira informatičko osposobljavanje; prati razvoj tehnologija u domeni kriptologije; planira projekte novih kriptoloških sustava za potrebe Ministarstva; organizira provedbu sigurnosne politike korištenja informacijskih aplikativnih sustava i baza podataka u službi vanjskih poslova; vodi brigu o zaštiti i smještaju grupa podataka na poslužiteljskim računalima; obavlja poslove planiranja i utvrđivanja kriterija za projektiranje i razvoj korisničkih aplikacija i baza podataka za pojedine poslovne procese službe vanjskih poslova; sudjeluje u održavanju baza podataka i aplikativnih rješenja; projektira, koordinira i organizira izradu i primjenu programskih i aplikativnih rješenja; daje podršku korisnicima za rad s informacijsko-komunikacijskim sustavima u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; daje stručne analize i preporuke za uvođenje i primjenu aplikativnih rješenja; sukladno potrebama korisnika mijenja vlastita ili upućuje na izmjene u programskim i aplikativnim rješenjima; pruža stručnu pomoć korisnicima u području svoje nadležnosti; organizira stručna rješenja za unaprjeđenje poslovnih procesa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.5.3. Služba za sistemsku podršku i telekomunikacije

Članak 107.

Služba za sistemsku podršku i telekomunikacije organizira obavljanje poslova iz područja sistemske podrške i telekomunikacija; organizira obavljanje poslova i održavanje svih sistemskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova; prati i primjenjuje domaće i međunarodne standarde, norme i propise iz područja informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; prati razvoj tehnologija u domeni informatike i telekomunikacija; organizira obavljanje poslova vezanih za rad svih informacijskih sustava službe vanjskih poslova; organizira poslove projektiranja novih te nadzora postojećih informacijskih sustava; organizira poslove izgradnje informacijskih sustava te koordinira korisničko korištenje; organizira poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO; organizira obavljanje poslova informatičke i telekomunikacijske potpore svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu; organizira mjere zaštite informacijskih i telekomunikacijskih sustava; organizira informatičku i tehničku potporu svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske, u dijelu sistemske podrške i telekomunikacija; utvrđuje norme i standarde za odabir i uporabu programske opreme i telekomunikacija; organizira informatičko osposobljavanje; prati razvoj tehnologija u domeni kriptologije; planira projekte novih kriptoloških sustava za potrebe Ministarstva; organizira provedbu i provodi sigurnosne politike informacijskih sustava i telekomunikacija u službi vanjskih poslova; vodi brigu o zaštiti i smještaju grupa podataka na poslužiteljskim računalima; administrira baze podataka i aplikacije; nadzire ulaze u sustav i administrira korisnička prava; planira informatičko osposobljavanje; prati razvoj tehnologija u domeni računalnih mreža, informacijskih sustava i informacijske sigurnosti na području informacijskih sustava; priprema i provodi projekte i postupke razvoja, izgradnje, unaprjeđenja i zaštite informacijskih sustava službe vanjskih poslova; provodi administracijski nadzor nad radom informacijskih sustava službe vanjskih poslova; obavlja stručni nadzor i upravlja radom poslužiteljskih računala, te mrežnom i ostalom opremom informacijskih sustava; izvodi nadogradnju i unaprjeđenje informacijsko-komunikacijskih sustava; administrira baze podataka i aplikacije; nadzire ulaze u sustav i administrira korisnička prava; planira informatičko osposobljavanje; organizira poslove primjene sigurnosne politike korištenja informacijskih i telekomunikacijskih sustava u službi vanjskih poslova; osigurava i pruža potporu korisnicima telekomunikacijskih sustava u službi vanjskih poslova; provodi opremanje telekomunikacijskom opremom; primjenjuje moderne telekomunikacijske tehnologije; primjenjuje norme i standarde za nabavu, raspodjelu i korištenje telekomunikacijske opreme za korisnički rad u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; rješava korisničke zahtjeve za opremanjem telekomunikacijskom opremom u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske sukladno propisanim standardima; provodi osposobljavanje djelatnika Ministarstva; obavlja poslove projektiranja telekomunikacijskih sustava i druge složene poslove u domeni telekomunikacija; priprema projekte novih telekomunikacijskih sustava i tehnologija; prati i stručno nadzire rad i funkcioniranje telekomunikacijskih sustava; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.6. Sektor za informacijsku sigurnost

Članak 108.

Sektor za informacijsku sigurnost planira, upravlja i nadzire provedbu poslova informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova zaštite službenih podataka Ministarstva; poslova zaprimanja, distribucije, evidentiranja, zaštite i uništavanja međunarodnih klasificiranih podataka u Ministarstva i DM/KU; planira, upravlja i nadzire provedbu postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima i vezane poslovne procese; planira, upravlja i nadzire provedbu ostalih poslovnih procesa koji se tiču postupka sigurnosnih provjera za djelatnike u Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova distribucije, kontrole i nadzora diplomatskih pošiljki; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova upravljanja i operativnog rada sustava za kripto komunikaciju Ministarstva i DM/KU; planira, upravlja i nadzire neprekidni rad telekomunikacijsko operativnog centra; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova fizičke i tehničke zaštite štićenih objekata Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske, zaštitu osoba tijekom rada i boravka u objektima Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske; Sektor prati razvoj tehnologija neophodnih za obavljanje poslova iz nadležnosti i planira projektiranje, nadogradnju, održavanje i daljnji razvoj tehničkih sustava i opreme; u obavljanju poslova iz nadležnosti, Sektor surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, stručnim državnim tijelima, službama i institucijama i međunarodnim partnerima (EU i NATO), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informacijsku sigurnost ustrojavaju se:

9.6.1. Služba za zaštitu podataka;

9.6.2. Služba za fizičku i tehničku zaštitu;

9.6.3. Registar EU i NATO dokumenata.

9.6.1. Služba za zaštitu podataka

Članak 109.

Služba za zaštitu podataka organizira provedbu i obavljanje poslova informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti; organizira poslove zaštite službenih podataka Ministarstva; organizira provedbu poslova zaprimanja, distribucije, evidentiranja, zaštite i uništavanja međunarodnih klasificiranih podataka u Ministarstva i DM/KU; organizira poslove ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza po pitanju zaštite međunarodnih i nacionalnih klasificiranih podataka u nadležnosti Ministarstva; u okvirima službe vanjskih poslova, Služba je zadužena za međunarodnu suradnju na području informacijske sigurnosti; organizira provedbu postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima i vezane poslovne procese; organizira provedbu ostalih poslovnih procesa koji se tiču postupka sigurnosnih provjera za djelatnike u Ministarstvu; organizira provedbu poslova distribucije, kontrole i nadzora diplomatskih pošiljki; organizira poslove upravljanja i operativnog rada sustava za kripto komunikaciju Ministarstva i DM/KU; organizira neprekidni rad telekomunikacijsko operativnog centra; u obavljanju poslova zaštite podataka, Služba surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, stručnim državnim tijelima, službama i institucijama Republike Hrvatske i međunarodnim partnerima (EU i NATO); planira, upravlja, obavlja i nadzire provedbu poslova distribucije, kontrole i nadzora diplomatskih pošiljki; planira, upravlja obavlja i nadzire neprekidni rad telekomunikacijsko operativnog centra; analizira podatke i informacije od strateškog interesa diplomatskog karaktera, iz otvorenih i drugih izvora, izrađuje sigurnosne analize, prosudbe, izviješća i druge dokumente u cilju osiguravanja kvalitativne podrške poslovima koje obavlja služba vanjskih poslova te drugi korisnici navedenih informacija; radi na ranoj detekciji potencijalnih sigurnosnih ugroza; surađuje i koordinira sa drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim agencijama, institucijama i tijelima Republike Hrvatske u cilju sigurnosne zaštite Ministarstva i diplomatske sigurnosti DM/KU Republike Hrvatske u inozemstvu; upravlja kriznim situacijama iz djelokruga rada Ministarstva, te poduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti s ciljem rješavanja i drugih izvanrednih poslova; analizira podatke, izrađuje prosudbu na temelju dobivenih podataka, te sukladno tome izrađuje strateške analize s ciljem rane detekcije sigurnosnih ugroza te pravovremenog i točnog informiranja čelnika tijela i drugih korisnika analitičkih izvješća; razmjenjuje podatke i saznanja sa drugim nadležnim državnim institucijama, te upravlja programima za izradu tekućih i dugoročnih analiza; surađuje, koordinira i razmjenjuje podatke i informacije iz domene sigurnosnih poslova vezanih uz zaštitu Ministarstva i DMKU Republike Hrvatske u inozemstvu, te drugih izvanrednih poslova s nadležnim državnim agencijama, tijelima i institucijama Republike Hrvatske; upravlja kriznim situacijama i koordinira postupanje sa ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svrhu upravljanja kriznim situacijama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.6.2. Služba za fizičku i tehničku zaštitu

Članak 110.

Služba za fizičku i tehničku zaštitu planira rad djelatnika sigurnosti i organizira provedbu poslova sigurnosti i fizičke i tehničke zaštite štićenih objekata Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske; poslove zaštite osoba tijekom rada i boravka u objektima Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske; organizira obavljanje poslova sigurnosne prilagodbe objekata Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske propisanim mjerama i standardima fizičke i tehničke sigurnosti; organizira obavljanje sigurnosnih izvida objekata DM/KU u slučajevima izgradnje, preseljenja, otvaranja i unajmljivanja novog prostora; organizira izradu sigurnosnih procjena objekata Ministarstva i DM/KU Republike Hrvatske; organizira procese analize i prilagodbe mjera fizičke i tehničke sigurnosti u sklopu prilagodbe objekata DM/KU Republike Hrvatske Schengenskim kriterijima; organizira obavljanje poslova projektiranja, ugradnje, nadogradnje, održavanja i daljnjeg razvoja sustava tehničke zaštite u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.6.3. Registar EU i NATO dokumenata

Članak 111.

Registar EU i NATO dokumenata, kao služba u Sektoru za informacijsku sigurnost, obavlja poslove zaprimanja, evidentiranja, distribucije, pohranjivanja, uništavanja i zaštite EU i NATO klasificiranih podataka u Ministarstvu i DM/KU Republike Hrvatske; obavlja poslove distribucije EU klasificiranih podataka nadležnim tijelima državne uprave u slučaju takve potrebe, sukladno važećim pravnim propisima i sigurnosnim procedurama; Registar je nacionalna središnja točka za obavljanje poslova međunarodne dostave EU klasificiranih podataka iz Republike Hrvatske prema tijelima EU i drugim međunarodnim primateljima; obavlja svakodnevni operativni rad na klasificiranim EU i NATO informacijskim sustavima u Ministarstvu; nadležan je za davanje uputa, obuku i nadzor rada Kontrolnih točaka u DM/KU Republike Hrvatske; obavlja kontrolu postupanja u Kontrolnim točkama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE

Članak 112.

Samostalni sektor za analitiku i političko planiranje prati i analizira provedbu vanjske i europske politike Republike Hrvatske, daje prijedloge za unapređenje međunarodnog položaja Republike Hrvatske te za konkretna postupanja; priprema nacrte ili prijedloge strateških dokumenata za područje vanjske i europske politike te sudjeluje u izradi planskih dokumenata Ministarstva; izrađuje analitičke i sintetičke materijale o vanjskopolitičkim i europskim temama, odnosima i trendovima; izrađuje informacije, analize i druge dokumente relevantne za vanjsku i europsku politiku te međunarodni položaj Republike Hrvatske; izrađuje analize i procjene o sigurnosti i kriznim situacijama u drugim zemljama i međunarodnim odnosima te razmjenjujući informacije surađuje s drugim tijelima državne uprave, osobito onima koja su zadužena za prikupljanje obavještajnih podataka. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema podloge za govore za ministra i državne tajnike te teze za govore najviših dužnosnika Republike Hrvatske na njihov zahtjev; prati političku dokumentaciju na temelju koje izrađuje sažete dnevne i tjedne preglede; sudjeluje u standardizaciji oblika i vrsta političke dokumentacije te daje smjernice o tome; sudjeluje u pripremama bilateralnih i multilateralnih konzultacija te u pojedinim konzultacijama; sudjeluje u organiziranju konferencija i internoj razmjeni mišljenja u okviru Ministarstva ili u suradnji s drugim tijelima državne uprave, s drugim subjektima te s analitičkim službama, s kojima može voditi i zajedničke analitičke projekte; sudjeluje na međunarodnim konferencijama i organizira konzultacije sa službama analitike i političkog planiranja ministarstava vanjskih poslova drugih država i međunarodnih organizacija; razvija ciljanu suradnju s domaćim i stranim istraživačkim institucijama i akademskom zajednicom; priprema informativno-stručne publikacije Ministarstva; vodi bazu podataka o diplomatskim aktivnostima najviših dužnosnika; sudjeluje u pripremi preporuka za putovanja građana; prikuplja i čuva analitički arhiv te arhiv pripremljenih govora; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za analitiku i političko planiranje ustrojavaju se:

10.1. Služba za analitiku;

10.2. Služba za pripremu javnih nastupa.

10.1. Služba za analitiku

Članak 113.

Služba za analitiku prati i analizira provedbu vanjske i europske politike Republike Hrvatske, daje prijedloge za unapređenje međunarodnog položaja Republike Hrvatske za konkretna postupanja; izrađuje analitičke i sintetičke materijale o pojedinim vanjskopolitičkim i europskim temama, svjetskim događajima te razvojnim trendovima; izrađuje informacije, analize i druge dokumente relevantne za razumijevanje međunarodnih i europskih odnosa odnosno obrađuje teme relevantne za vanjsku i europsku politiku te međunarodni položaj Republike Hrvatske; izrađuje analize i procjene o sigurnosnim i kriznim situacijama u drugim zemljama i međunarodnim odnosima te sudjeluje u pripremi preporuka za putovanja građana; prati političku dokumentaciju na temelju koje izrađuje sažete dnevne i tjedne preglede; sudjeluje u standardizaciji oblika i vrsta političke dokumentacije u sustavu službe vanjskih poslova te daje smjernice o tome; u suradnji s Uredom Predsjednika Republike Hrvatske, Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom priprema mjesečne najave vanjskopolitičkih aktivnosti najviših dužnosnika i vodi bazu podataka o njihovim diplomatskim aktivnostima; sudjeluje u pripremama bilateralnih i multilateralnih konzultacija te u pojedinim konzultacijama; pokreće i obavlja konzultacije s analitičkim službama drugih institucija Republike Hrvatske o pitanjima koja imaju utjecaja na vanjsku i europsku politiku, a po potrebi priprema i vodi zajedničke analitičke projekte s tim službama; sudjeluje na međunarodnim konferencijama i organizira konzultacije sa službama analitike i političkog planiranja ministarstava vanjskih poslova drugih država i međunarodnih organizacija; razvija ciljanu suradnju s domaćim i stranim istraživačkim institucijama i akademskom zajednicom, u sklopu koje organizira i/ili sudjeluje u pripremi konferencija, okruglih stolova i drugih vrsta skupova; prikuplja i čuva analitički arhiv, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Služba za pripremu javnih nastupa

Članak 114.

Služba za pripremu javnih nastupa, na osnovi raspoloživih informacija i analiza te utvrđenih trendova razvoja razmatra srednjoročna i dugoročna razvojna i strateška pitanja u okviru međunarodnih odnosa te priprema nacrte ili prijedloge planskih i strateških dokumenata odnosno stručne podloge (platforme za konkretne politike) za njihovo donošenje. Sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada. Prati razvoj europskih, regionalnih i globalnih vanjskopolitičkih trendova i nove izazove u vanjskopolitičkim odnosima, posebno svjetske krizne situacije, te na toj osnovi otvara prostor za sadržajniju suradnju hrvatske diplomacije i stručnih odnosno akademskih kapaciteta u Republici Hrvatskoj, bližem okruženju i EU. To uključuje pripremu i razvoj posebnih projekata, na primjer u obliku stručne i sadržajne pripreme različitih tema na međunarodnim skupovima, te pripreme budućih predsjedanja u međunarodnim forumima i dr. Potiče prenošenje stručnih znanja o međunarodnim odnosima sudjelovanjem u javnim raspravama i na publicističkom planu (publiciranje stručnih radova hrvatskih diplomata, almanah, godišnjak i sl.). Sustavno prepoznavanje i promoviranje novih tema i izazova te iznalaženje novih ideja ili pristupa iz područja vanjske politike u domaćoj i stranoj javnosti služi i za sadržajnu pripremu javnih nastupa dužnosnika. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema podloge za govore za ministra i državne tajnike, te teze za govore najviših dužnosnika Republike Hrvatske na njihov zahtjev; prikuplja i čuva arhiv pripremljenih govora. Sudjeluje u organiziranju konferencija i internoj razmjeni mišljenja u okviru Ministarstva ili u suradnji s drugim tijelima državne uprave i drugim subjektima o različitim vanjskopolitičkim i europskim perspektivama; sudjeluje u pripremama bilateralnih i multilateralnih konzultacija te sudjeluje u pojedinim konzultacijama s ciljem političkog planiranja i predviđanja; sudjeluje na međunarodnim konferencijama i organizira konzultacije sa službama za političko planiranje ministarstava vanjskih poslova drugih država i međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi temeljnih pravnih dokumenata iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU DIPLOMACIJU I KULTURNU SURADNJU

Članak 115.

Samostalni sektor za javnu diplomaciju i kulturnu suradnju obavlja poslove vanjske i unutarnje komunikacije o aktivnostima; u suradnji s drugim institucijama provodi aktivnosti komuniciranja EU politika široj javnosti; organizira i provodi promotivne aktivnosti i priprema informativne materijale; provodi predstavljanje Republike Hrvatske međunarodnoj javnosti na općem, kulturnom i gospodarskom planu; obavlja poslove dnevnog informiranja Ministarstva i DM/KU; provodi promociju Republike Hrvatske kroz projekte kulturne suradnje s DM/KU; sudjeluje u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i povratno, organizira konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; u okviru svog djelokruga Sektor pruža i potporu glasnogovorniku Ministarstva; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za javnu diplomaciju i kulturnu suradnju ustrojavaju se:

11.1. Služba za javnu diplomaciju;

11.2. Služba za kulturnu suradnju;

11.3. Služba za odnose s javnošću.

11.1. Služba za javnu diplomaciju

Članak 116.

Služba za javnu diplomaciju sudjeluje u organizaciji ili samostalno organizira različite oblike predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti; uspostavlja i održava odnose s domaćim i stranim istraživačkim institucijama, akademskom zajednicom i nevladinim organizacijama; organizira i/ili sudjeluje u pripremi konferencija, okruglih stolova i drugih skupova o pojedinim vanjskopolitičkim temama; sudjeluje u projektima oblikovanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u području politike, gospodarstva, kulture turizma, sporta, znanosti i obrazovanja; obavlja poslove dnevnog internog informiranja Ministarstva i DM/KU; priprema biltene i izvješća koji se temelje na obrađenim prilozima iz domaćih i stranih medija i drugih otvorenih izvora te distribuira službama Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika/ce; izrađuje posebna izvješća, preglede ili informacije za potrebe službe vanjskih poslova; bavi se odabirom i prevođenjem članaka iz stranog tiska, agencijskih vijesti, radija i TV postaja; pohranjuje prikupljena izvješća u Službi u elektronskom i papirnatom obliku; priprema tekstove na hrvatskom i pojedinim stranim jezicima tj. izrađuje periodične preglede medija za potrebe dužnosnike Ministarstva; u suradnji s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama EU u Republike Hrvatske te organizacijama civilnog društva, komunicira EU politike široj javnosti; na području poslova iz svojega djelokruga, organizira i provodi promotivne aktivnosti i priprema informativne materijale, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2. Služba za kulturnu suradnju

Članak 117.

Služba za kulturnu suradnju sudjeluje u definiranju i provođenju kulturne politike te kroz različite aktivnosti predstavlja hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticanja gospodarstva, kulturnog turizma i općenito, jačanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u svijetu; u skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši pojačanu promidžbu u drugim državama u sklopu postizanja nekog od vanjskopolitičkih ciljeva; provodi promociju Republike Hrvatske u suradnji s DM/KU; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u procesu trajnog povrata kulturnih dobara iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, komunicira s diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj; redovito komunicira i surađuje s resornim tijelima državne uprave, Ministarstvom kulture i Ministarstvom znanosti i obrazovanja; koordinira cjelokupni postupak sklapanja provedbenog programa kulturne, obrazovne, sveučilišne, znanstvene i institucionalne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i drugih država; sudjeluje u različitim mješovitim međuvladinim povjerenstvima za sklapanje Ugovora i provedbenih programa suradnje na području kulture, obrazovanja i znanosti; u svrhu ostvarenja gore navedenih ciljeva Služba posredstvom DM/KU organizira izložbe hrvatskih umjetnika, koncerte hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organizira konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; obavlja stručne poslove u vezi s društvima prijateljstva; obavlja stručne poslove u vezi sa Zakladom »Hrvatska kuća – Croatia House«; Služba prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3. Služba za odnose s javnošću

Članak 118.

Služba za odnose s javnošću obavlja aktivnosti vezane uz kratkoročnu (dnevnu) te dugoročnu komunikaciju s medijima te građanima; priprema i koordinira nastupe ministra te ostalih dužnosnika i djelatnika ministarstva u medijima; priprema i objavljuje priopćenja za javnost; priprema, organizira i provodi, u suradnji s drugim sektorima i službama Ministarstva, press konferencije, prezentacije i promocije vezane uz projekte Ministarstva te vodi evidenciju akreditiranih stranih novinara u zemlji; sadržajno priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira javne i interne internetske stranice Ministarstva, te javne internetske stranice DM/KU, na hrvatskom, engleskom te drugim jezicima; priprema i objavljuje informacije na društvenim mrežama (Twitter, Facebook, Flickr i dr.) iz domene rada i djelovanja ministra te Ministarstva; obučava djelatnike DM/KU za rad na web-stranicama; pruža podršku pri održavanju i administriranju web-stranica DM/KU; koordinira internu i eksternu elektronsku komunikaciju; distribuira i otprema interne biltene elektronskim putem; fotografira i izrađuje fotoarhiv Ministarstva; održava elektronsku arhivu sadržaja objavljenih na javnim i zaštićenim web-stranicama; služi kao potpora glasnogovorniku Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12. DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Članak 119.

Diplomatska akademija, kao samostalni sektor u sastavu Ministarstva, organizira i provodi stručno usavršavanje kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova, putem različitih oblika stručne izobrazbe, uključujući međunarodnu suradnju i projekte razvojne pomoći; zajedno s drugim tijelima državne uprave provodi programe obuke i usavršavanja o EU; provodi pripreme državnih službenika i namještenika za rad u DM/KU; organizira i provodi usavršavanje i učenje stranih jezika za službenike i namještenike Ministarstva te, prema potrebi, i drugih tijela državne uprave; objavljuje stručne publikacije i organizira rad Knjižnice Ministarstva, organizira, provodi i koordinira aktivnosti diplomatskog i europskog usavršavanja u Ministarstvu koje su u funkciji pripreme diplomata, kao i drugih službenika resornih ministarstva i drugih nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske, za obavljanje poslova i zadaća Republike Hrvatske u vrijeme predsjedanja Vijećem EU tijekom 2020. godine, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Diplomatskoj akademiji ustrojavaju se:

12.1. Služba za diplomatsko usavršavanje;

12.2. Služba za pripreme za rad u DM/KU;

12.3. Služba za osposobljavanje za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

12.1. Služba za diplomatsko usavršavanje

Članak 120.

Služba za diplomatsko usavršavanje osmišljava, predlaže, organizira i provodi stručno usavršavanje iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa za državne službenike i namještenike Ministarstva, kao i drugih tijela državne uprave Republike Hrvatske koja se bave odnosima s inozemstvom; predlaže, organizira i provodi stručne diplomatske studije, kao i specijalističke diplomatske, konzularne i administrativne tečajeve; surađuje u razvoju poslijediplomskih studija iz svojeg djelokruga; uspostavlja i provodi suradnju sa stranim diplomatskim akademijama i drugim institucijama, zakladama i organizacijama; priprema, organizira i provodi projekte razvojne pomoći u području diplomatskog usavršavanja; organizira i provodi savjetničke i druge stručne ispite u službi vanjskih poslova Republike Hrvatske; kontinuirano prati, predlaže, provodi, kontrolira i evidentira stručno usavršavanje službenika Ministarstva iz svojeg djelokruga; provodi natječaje i predlaže kandidate za diplomatske stipendije i druge studijske boravke u inozemstvu; osmišljava, predlaže, organizira i provodi međunarodne, regionalne i domaće seminare, simpozije, konferencije, tribine, okrugle stolove i predavanja; objavljuje stručne publikacije iz svojeg djelokrug koordinira pripremu i izradu dizajna i prijeloma tekstova za tisak, izrađuje i nabavlja fotografije i ostale materijale za objavu te surađuje s vanjskim suradnicima; nabavlja stručnu literaturu, organizira rad knjižnice i čitaonice Ministarstva; priprema sadržaje za internetske stranice i za »e-learning« sustav Ministarstva; priprema i provodi opće i specijalizirane programe obuke i usavršavanja o EU i europskim poslovima za državne službenike i namještenike Ministarstva, te drugih tijela državne uprave Republike Hrvatske koji se bave europskim poslovima, kao i inozemnih diplomata i drugih zainteresiranih kroz projekte bilateralne suradnje i razvojne pomoći, te programe EU i drugih međunarodnih organizacija; priprema i provodi izobrazbu potencijalnih kandidata za rad u institucijama Europske unije te u tim poslovima surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i diplomatsko-konzularnom mrežom Republike Hrvatske, institucijama EU, stranim diplomatskim misijama u zemlji, kao i hrvatskim i inozemnim zakladama, stručnim udrugama, akademskim institucijama i dr., te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Služba za pripreme za rad u DM/KU

Članak 121.

Služba za pripreme za rad u DM/KU predlaže i provodi program priprema šefova DM/KU, profesionalnih i ugovornih diplomata te administrativnih službenika koji su odlukom ministra raspoređeni na rad u DM/KU, prilagođen prethodnim znanjima, specifičnostima države primateljice i vrstama poslova; organizira i provodi programe priprema za svakog pojedinog dužnosnika i državnog službenika, kako individualno tako i u skupinama u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, ostalim državnim tijelima i drugim ustanovama u Republici Hrvatskoj; osmišljava, organizira i provodi specijalističke tečajeve na područjima vezanim uz diplomatsku praksu i vještine za djelatnike koji se upućuju na rad u DM/KU; osmišljava, organizira i provodi učenje stranih jezika za službenike Ministarstva sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR), a prema potrebi i za službenike drugih tijela državne uprave; predlaže, osmišljava i provodi specijalizirane jezične programe priprema za ciljane skupine polaznika, kao i opće tečajeve stranih jezika, prilagođene ciljnim skupinama službenika i/ili individualno, prilagođeno specifičnom djelokrugu rada državnih dužnosnika i državnih službenika i namještenika kao i, prema potrebi ostalim djelatnicima iz drugih državnih tijela; sudjeluje u izradi normativnih akata iz svog djelokruga kao i vodi internu evidenciju dokumentacije iz svog djelokruga rada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.3. Služba za osposobljavanje za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

Članak 122.

Služba za osposobljavanje za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. organizira, provodi i koordinira aktivnosti diplomatskog i europskog usavršavanja u Ministarstvu koje su u funkciji pripreme diplomata, kao i drugih službenika resornih ministarstva i drugih nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske, za obavljanje poslova i zadaća Republike Hrvatske za predsjedanje Vijećem EU tijekom 2020. godine; koordinira i provodi ciljanu suradnju s izabranim ustanovama i tijelima oko pripreme sudjelovanja Republike Hrvatske u predsjedanju EU; organizira i provodi opće i specijalističke tečajeve, seminare i radionice iz područja jačanja diplomatskih vještina i tehnika; organizira i provodi tečajeve iz područja institucionalnoga i proceduralnog djelovanja EU; koordinira i u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU; provodi stručno usavršavanje državnih službenika za rad na poslovima vezanim uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. u tijelima državne uprave; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. DIPLOMATSKI PROTOKOL

Članak 123.

Diplomatski protokol, kao samostalni sektor u sastavu Ministarstva, obavlja poslove pripreme, izrade i provođenja programa putovanja u inozemstvo i protokolarnih aktivnosti ministra i ostalih visokih dužnosnika prema potrebi; priprema, izrađuje i provodi programe boravka u Republici Hrvatskoj stranih predsjednika vlada i ministara vanjskih poslova, a po potrebi i drugih visokorangiranih stranih dužnosnika, te koordinira ceremonijalne aktivnosti od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku; koordinira aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava predstavnika drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj; po nalogu ministra priprema i provodi i druge protokolarne aktivnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Diplomatskom protokolu ustrojavaju se:

13.1. Služba za ceremonijal i posjete;

13.2. Služba za privilegije i imunitete.

13.1. Služba za ceremonijal i posjete

Članak 124.

Služba za ceremonijal i posjete obavlja stručne, organizatorske i tehničke poslove protokola za potrebe Ministarstva, organizira poslove u vezi s ceremonijalnim pravilima u prigodama koje zahtijevaju da se posebna pažnja posveti redu prvenstva domaćih i stranih dužnosnika te redu prvenstva zastava; provodi aktivnosti vezane za službene i radne posjete i putovanja državnih dužnosnika o čijim programima brine Diplomatski protokol; sudjeluje u protokolarnoj pripremi, organizaciji i provedbi programa aktivnosti ministra; priprema, izrađuje i provodi program boravka stranih dužnosnika (predsjednika vlada, ministara vanjskih poslova i ostalih po potrebi) u Republici Hrvatskoj; organizira prikupljanje podataka i pripremu kalendara posjeta i putovanja; neposredno je uključena u rad organizacijskih odbora, međunarodnih skupova u Republici Hrvatskoj na razini država; po potrebi organizira i suorganizira godišnja i druga okupljanja diplomatskog zbora u organizaciji Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva; predlaže plan sredstava i troškove putovanja dužnosnika u inozemstvo i stranih posjeta iz inozemstva; osmišljava darove ministra i državnih tajnika za strane dužnosnike; organizira vođenje evidencije uručenih darova; vodi brigu o dolascima stranih novoimenovanih veleposlanika, o predaji njihovih kopija vjerodajnica u Ministarstvu te u suradnji s Protokolom Predsjednika Republike Hrvatske koordinira njihovu predaju vjerodajnica Predsjedniku; u suradnji s Odjelom za odlikovanja Ureda Predsjednika Republike Hrvatske koordinira proceduru pri dodjeli odlikovanja hrvatskim i stranim državljanima; posebice vodi brigu o ceremonijalnom diplomatskom dopisivanju, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2. Služba za privilegije i imunitete

Članak 125.

Služba za privilegije i imunitete organizira i obavlja stručne, organizatorske i tehničke poslove u svezi s primjenom Bečkih konvencija o diplomatskim i konzularnim odnosima, Konvencije o povlasticama i imunitetima UN i drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku te pozitivnih propisa Republike Hrvatske u odnosu na strane DM/KU i međunarodne organizacije akreditirane u zemlji; zaprima i postupa po zamolbama za izdavanje agremana, konsentmana i egzekvatura; vodi i koordinira postupke otvaranja stranih DM/KU te imenovanja veleposlanika, konzula, počasnih konzula i vojnih izaslanika u Republici Hrvatskoj; surađuje u izradi međunarodnih ugovora kojima se Misijama i njihovim članovima omogućuju privilegije i imuniteti u skladu s Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima i drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku; vodi bazu podataka stranih diplomata i drugih članova osoblja DM/KU i međunarodnih organizacija akreditiranih u zemlji; izdaje diplomatsku listu; franšize; ovjerava obrasce za ostvarenje privilegija; utvrđuje reciprocitete; vodi diplomatsko-protokolarnu korespondenciju; ostvaruje kontakte sa stranim DM/KU u zemlji posebice u vezi s primjenom načela uzajamnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javne i gradske vlasti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

14. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRIPREME PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.

Članak 126.

Samostalna služba za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Kabinetom ministra, Uredom državnog tajnika za europske poslove, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, drugim nadležnim tijelima državne uprave te ustrojstvenim jedincima Ministarstava obavlja sve horizontalne poslove i aktivnosti vezane za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine (u daljnjem tekstu: Predsjedanje); priprema i predlaže sveobuhvatan višegodišnji plan i kalendar aktivnosti vezanih za pripreme za Predsjedanje; priprema i predlaže strukturu Predsjedanja; analizira potrebe za izmjenama i dopunama pravnog okvira Republike Hrvatske u kontekstu Predsjedanja, te u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira i izrađuje prijedloge njegovih odgovarajućih izmjena; u suradnji s drugim nadležnim tijelima te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira pripremu i provedbu svih organizacijskih i logističkih aktivnosti, uključujući pripremu proračuna Predsjedanja, kao i informativno-komunikacijskih aktivnosti vezano za Predsjedanje; po potrebi se uključuje i u organizaciju kulturnih aktivnosti tijekom Predsjedanja; u suradnji s drugim nadležnim tijelima te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira pripremu i provedbu plana zapošljavanja službenika za potrebe tijela državne uprave tijekom Predsjedanja; te koordinira izradu i provedbu plana obrazovanja i osposobljavanja službenika i dužnosnika u tijelima državne uprave za potrebe Predsjedanja; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema i prati provedbu postupaka javnih nabava za potrebe Presjedanja; u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira izradu i prati izvršenje proračuna za Predsjedanje; obavlja i druge poslove vezane za pripremu Predsjedanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

15. INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA

Članak 127.

Inspektorat službe vanjskih poslova, kao samostalna služba u Ministarstvu, provodi nadzor rada DM/KU i unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi naknadne kontrole; provjerava i utvrđuje usklađenost poslovanja s međunarodnim konvencijama, zakonima, propisima, naputcima i utvrđenim internim procesima i postupcima, te misijom i ciljevima Ministarstva, kako bi se postiglo zakonito, djelotvorno, učinkovito, usklađeno i etično obavljanje poslova iz djelokruga rada; nadzire upravljanje ljudskim resursima, organizaciju rada i međuljudske odnose; obavlja kontrolu poslovanja i propisane dokumentacije; provjerava stanje objekata u vlasništvu te način upravljanja povjerenom imovinom i sredstvima, stupanj opremljenosti DM/KU te unutarnjih ustrojstvenih jedinica, stanje sigurnosti i uvjete života i rada zaposlenih; zaprima informacije o pojavi nepravilnosti i sumnjama na prijevaru, poduzima potrebne mjere vezane uz nepravilnosti; utvrđuje činjenice i okolnosti mjerodavne za ocjenu zakonitosti postupanja; daje upute za pravilan, propisan i profesionalan rad; sastavlja izvješća o nadzoru s prijedlogom mjera za otklanjanje propusta, nepravilnosti i nezakonitosti; provjerava provođenje predloženih mjera; po potrebi priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka, te postupaka za utvrđivanje odgovornosti za povredu službene dužnosti zbog nepravilnog i nezakonitog rada; podnosi godišnja izvješća; predlaže godišnje planove rada; surađuje s Kabinetom ministra, osobama zaduženim za nepravilnosti u radu Ministarstva, Samostalnom službom za unutarnju reviziju i ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

16. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 128.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju ustrojstvenih jedinica Ministarstva i DM/KU, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja službe vanjskih poslova; koordinira poslove vezane za provedbu postupka procjene učinaka propisa; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim provedbenim propisima te s aktima Ministarstva, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije; provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine; procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu upravljanja rizicima poslovnih sustava i procesa koji ih podržavaju; obavlja revizije na zahtjev ministra, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, daje mišljenje o sustavu upravljanja i kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s tijelima nadležnim za poslove unutarnje revizije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. KATEGORIZACIJA I USTROJ DM/KU

Članak 129.

Diplomatske misije Republike Hrvatske se kategoriziraju u skladu sa sljedećim kriterijima:

– politička složenost, te težina i opseg posla koji diplomatska misija Republike Hrvatske obavlja;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u zemlji primateljici koja je stalna članica Vijeća sigurnosti UN;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u zemljama članicama EU;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u zemljama članicama NATO-a;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u susjednim zemljama;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u zemlji sjedišta međunarodnih organizacija kojih je Republike Hrvatske članica i koje se aktivno prate iz diplomatske misije Republike Hrvatske;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u zemlji od značajnog gospodarskog interesa;

– diplomatska misija Republike Hrvatske u zemlji s brojnim hrvatskim iseljeništvom.

Članak 130.

Konzularni uredi Republike Hrvatske se kategoriziraju u skladu sa sljedećim uvjetima:

– obim i složenost poslova;

– zastupljenost hrvatskog iseljeništva;

– politički i gospodarski interes.

Članak 131.

DM/KU koji će biti osnovani u skladu s člankom 10. Zakona o vanjskim poslovima, kategorizirat će se u skladu s uvjetima iz članaka 129. i 130. ove Uredbe.

Popis kategorizacije DM/KU sastavni je dio ove Uredbe koji se ne objavljuje u »Narodnim novinama« (Prilog I.).

Članak 132.

Ustroj DM/KU, broj i struktura diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja, te ostala prava i obveze državnih službenika i namještenika u službi vanjskih poslova, utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva i Uredbom o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

V. PRIJAM U SLUŽBU VANJSKIH POSLOVA ZA POJEDINE DRŽAVNE SLUŽBENIKE BEZ NATJEČAJA

Članak 133.

Za ugovorno diplomatsko i administrativno-tehničko osoblje, uključujući državljane države primateljice, natječaj za prijam u službu vanjskih poslova nije obvezan pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za obavljanje određenih poslova, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva te da ispunjavaju određene sigurnosne uvjete koji su propisani posebnim zakonom.

VI. OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 134.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova u upravama, sektorima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te DM/KU, sastavni je dio ove Uredbe (Prilog II.).

VII. POSEBNI POLOŽAJI U MINISTARSTVU

Članak 135.

U Ministarstvu se ustrojavaju posebni položaji – radna mjesta:

1. Glavni pravni savjetnik;

2. Glasnogovornik;

3. Savjetnik ministra.

Glavni pravni savjetnik za potrebe ministra i državnih tajnika daje pravna mišljenja o općim i posebnim pitanjima međunarodnog javnog i privatnog prava, kao i mišljenja o drugim pravnim pitanjima s međunarodnim aspektom od značaja za službu vanjskih poslova Republike Hrvatske te sudjeluje u međudržavnim pregovorima, te obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Glasnogovornik po nalogu ministra te uz potporu Samostalnog sektora za javnu diplomaciju i kulturnu suradnju izvještava domaću i inozemnu javnost i predstavnike medija o glavnim vanjskopolitičkim prioritetima Republike Hrvatske i vanjskopolitičkim događanjima važnim za Republike Hrvatske, izvješćuje javnost, diplomatski zbor akreditiran u Republici Hrvatskoj i tijela državne uprave o stavovima Ministarstva i ministra; izvještavanje vrši putem briefinga, izdavanjem priopćenja, javnim istupima u medijima i drugim vidovima komunikacije, izvještava javnost sa službenih putovanja ministra i o drugim aktivnostima iz djelokruga Ministarstva; u dogovoru s ministrom daje mišljenje i suglasnost za javne nastupe i medijske izjave dužnosnika, diplomata i drugih državnih službenika i namještenika za teme koje su u vezi s djelovanjem Ministarstva i iz domene vanjske politike Republike Hrvatske; koordinira suradnju Ministarstva sa svim institucijama i udrugama vezanim uz medije; informira ministra o djelovanju medija te informacijama vezanim za djelokrug rada ministra i Ministarstva i predlaže moguća rješenja – reagiranja, nastupe ministra, državnih tajnika i drugih; te obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Savjetnik ministra daje stručna mišljenja za potrebe ministra i državnih tajnika, sudjeluje u pregovorima po odluci ministra, te obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

VIII. UPRAVLJANJE SLUŽBOM VANJSKIH POSLOVA

Članak 136.

Ministar predstavlja i upravlja službom vanjskih poslova.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u upravnim područjima za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra te zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnik ministra upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu ministarstva te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar. Pomoćnik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnik ministra koji upravlja radom Uprave za političke poslove istovremeno obnaša dužnost političkog direktora Ministarstva.

Članak 137.

Glavni tajnik Ministarstva upravlja radom Glavnog tajništva, a odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnik sektora u sastavu upravnih organizacija upravlja radom sektora, a odgovoran je za svoj rad pomoćniku ministra, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad glavnom tajniku Ministarstva, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik samostalnog sektora upravlja radom samostalnog sektora, a odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora upravlja Sektorom za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i ujedno obnaša dužnost europskog korespondenta i direktora za sigurnosnu politiku, a za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra, odnosno političkom direktoru, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu upravne organizacije upravlja radom službe, a odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, pomoćniku ministra, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva upravlja radom službe, a odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, glavnom tajniku, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj samostalne službe upravlja radom samostalne službe, a odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj samostalne službe za unutarnju reviziju upravlja radom samostalne službe, a odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Glavni inspektor službe vanjskih poslova upravlja Inspektoratom službe vanjskih poslova, a za svoj rad odgovoran je nadležnom državnom tajniku i ministru.

Tajnik kabineta upravlja radom Kabineta ministra, a odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelj službe u sastavu Kabineta ministra upravlja radom službe, a odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i tajniku Kabineta ministra.

Članak 138.

Šef diplomatske misije neposredno upravlja misijom, organizira rad misije i poduzima mjere radi obavljanja poslova iz djelokruga misije na osnovi uputa ministra i državnih tajnika, naredbodavac je za izvršenje primitaka i izdataka misije, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o vanjskim poslovima i drugim propisima.

Šef diplomatske misije odgovoran je za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske u državi primateljici ili pri međunarodnoj organizaciji, prati i usklađuje rad konzularnih ureda u državi primateljici, te poduzima mjere za usklađivanje njihova djelovanja u poslovima koji se tiču razvijanja međusobnih odnosa s državom primateljicom.

Šef diplomatske misije odgovara za svoj rad i rad diplomatske misije Predsjedniku Republike Hrvatske i ministru.

Voditelj konzularnog odjela diplomatske misije neposredno upravlja konzularnim odjelom, organizira rad odjela i poduzima mjere radi obavljanja poslova iz djelokruga rada konzularnog odjela na osnovi naputaka i uputa šefa diplomatske misije, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, a za svoj rad odgovara šefu diplomatske misije.

Članak 139.

Šef konzularnog ureda neposredno upravlja uredom, organizira rad ureda i poduzima mjere radi obavljanja poslova iz djelokruga ureda na osnovi uputa ministra i državnih tajnika te uputa šefa diplomatske misije, naredbodavac je za izvršenje primitaka i izdataka ureda, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o vanjskim poslovima i drugim propisima.

Šef konzularnog ureda odgovara za svoj rad i rad konzularnog ureda Predsjedniku Republike Hrvatske, ministru i šefu diplomatske misije u državi primateljici.

Članak 140.

Počasni šef konzularnog ureda djeluje po naputcima i uputama ministra i državnih tajnika te uputama šefa diplomatske misije u državi primateljici.

Odredbe ove Uredbe o šefovima konzularnog ureda odgovarajuće se primjenjuju i na počasnog šefa konzularnog ureda.

Članak 141.

Ministar može osnovati Savjet Ministarstva kao savjetodavno tijelo za raspravljanje pitanja iz područja međunarodnih odnosa.

Za članove Savjeta imenuju se znanstveni i javni djelatnici koji su istaknuti stručnjaci iz različitih područja međunarodnih odnosa ili međunarodnog prava, a po potrebi i znanstveni djelatnici iz drugih područja koje imenuje ministar na vrijeme do opoziva ili zamjene.

IX. PLANIRANJE POSLOVA, RADNOG I UREDOVNOG VREMENA

Članak 142.

Poslovi i zadaci iz djelokruga službe vanjskih poslova obavljaju se sukladno godišnjem planu rada koji donosi ministar, te sukladno potrebama službe proizašlim iz neplaniranih okolnosti, a u vezi s djelokrugom službe vanjskih poslova.

Godišnji plan sadrži opći prikaz političkih, gospodarskih, kulturnih, konzularnih i ostalih poslova i zadaća iz djelokruga službe vanjskih poslova u određenoj godini, kako je to utvrđeno Zakonom o vanjskim poslovima i drugim propisima kojima se uređuje rad službe vanjskih poslova, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga službe vanjskih poslova.

Ministar donosi godišnji plan rada službe vanjskih poslova za narednu godinu najkasnije do kraja tekuće godine. Godišnji plan rada objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 143.

Radno vrijeme u Ministarstvu u pravilu je raspoređeno na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, s početkom od 08:00 do 09:00 sati i završetkom od 16:00 do 17:00 sati, a dnevni odmor (stanka) u trajanju od 30 minuta može se koristiti u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za konzularne poslove u radne dane od ponedjeljka do četvrtka je od 09:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 15:00 sati, te u petak od 09:00 do 12:00 sati.

Raspored radnog vremena u DM/KU prilagodit će se radnom vremenu države primateljice, s time da ukupno radno vrijeme u jednoj godini ne smije biti bitno kraće ili dulje od radnog vremena utvrđenog propisima Republike Hrvatske.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 144.

Ustroj Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri EU i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO uređeni su posebnim uredbama Vlade Republike Hrvatske, a koje će se uredbe uskladiti s odredbama ove Uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 145.

Ministar, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva u skladu s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 146.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (»Narodne novine«, broj 34/16).

Članak 147.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/21

Urbroj: 50301-23/21-17-2

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG II.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA884
1.KABINET MINISTRA1
1.1.URED MINISTRA (služba)9
1.2.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA EUROPSKE POSLOVE (služba)7
1.3.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA POLITIČKE POSLOVE (služba)7
Kabinet ministra – ukupno24
2.UPRAVA ZA EUROPU
2.1.SEKTOR ZA EUROPSKE DRŽAVE1
2.1.1.SLUŽBA ZA SUSJEDNE EU ČLANICE10
2.1.2.SLUŽBA ZA SREDNJU, ISTOČNU I JUŽNU EUROPU12
2.1.3.SLUŽBA ZA ZAPADNU I SJEVERNU EUROPU12
2.2.SEKTOR ZA COREPER I1
2.2.1.SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO5
2.2.2.SLUŽBA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE, KONKURENTNOST, SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVLJE, OBRAZOVANJE I KULTURU5
2.2.3.SLUŽBA ZA PROMET, TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETIKU I OKOLIŠ5
2.2.4.SLUŽBA ZA EUROPSKE MAKROREGIJE I EU FONDOVE6
2.3.SEKTOR ZA COREPER II1
2.3.1.SLUŽBA ZA EKONOMSKE I FINANCIJSKE POSLOVE5
2.3.2.SLUŽBA ZA PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE5
2.3.3.SLUŽBA ZA VIJEĆE ZA OPĆE POSLOVE I EUROPSKO VIJEĆE5
2.3.4.SLUŽBA ZA INSTITUCIONALNA PITANJA EU6
2.3.5.SLUŽBA ZA POTPORU KOORDINACIJE EUROPSKIH POSLOVA9
Uprava za Europu – ukupno88
3.UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU
3.1.SEKTOR ZA GOSPODARSKE ODNOSE1
3.1.1.SLUŽBA ZA GOSPODARSKU BILATERALU24
3.1.2.SLUŽBA ZA GOSPODARSKU MULTILATERALU8
3.2.SEKTOR ZA TRGOVINSKU I INVESTICIJSKU POLITIKU1
3.2.1.SLUŽBA ZA TRGOVINSKU POLITIKU10
3.2.2.SLUŽBA ZA INVESTICIJSKU POLITIKU8
3.2.3.SLUŽBA ZA IZVOZNU KONTROLU8
3.3.SEKTOR ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ1
3.3.1.SLUŽBA ZA RAZVOJNU POLITIKU7
3.3.2.SLUŽBA ZA HUMANITARNU POLITIKU6
3.3.3.SLUŽBA ZA PROVEDBU RAZVOJNIH I HUMANITARNIH PROJEKATA9
Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju – ukupno83
4.UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE
4.1.SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO1
4.1.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU PREUZIMANJA PRAVNE STEČEVINE EU I NOTIFIKACIJU9
4.1.2.SLUŽBA ZA PRAVO EU I KOORDINACIJU POSTUPAKA ZBOG POVREDE PRAVA EU8
4.1.3.SLUŽBA ZA ZASTUPANJE RH PRED SUDOM EU6
4.2.SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO1
4.2.1.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNOPRAVNA PITANJA EU8
4.2.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE UGOVORE6
4.2.3.SLUŽBA ZA GRANICE6
4.3.SEKTOR ZA EU DOKUMENTACIJU1
4.3.1.SLUŽBA ZA HRVATSKU INAČICU AKATA PRAVNE STEČEVINE10
4.3.2.SLUŽBA ZA JEZIČNO-PRAVNA PITANJA I PREVOĐENJE6
Uprava za međunarodnopravne poslove – ukupno62
5.UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU
5.1.SEKTOR ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROCES PROŠIRENJA EU1
5.1.1.SLUŽBA ZA KANDIDATE I POTENCIJALNE KANDIDATE ZA EU11
5.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVE U PRISTUPNIM PREGOVORIMA S EU10
5.2.SEKTOR ZA REGIONALNU SURADNJU I POTPORU1
5.2.1.SLUŽBA ZA REGIONALNU SURADNJU9
5.2.2.SLUŽBA ZA PRIJENOS ZNANJA6
Uprava za Jugoistočnu Europu – ukupno38
6.UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE
6.1.SEKTOR ZA SJEVERNU, SREDNJU I JUŽNU AMERIKU1
6.1.1.SLUŽBA ZA SJEVERNU AMERIKU6
6.1.2.SLUŽBA ZA LATINSKU AMERIKU I KARIBE8
6.2.SEKTOR ZA EUROAZIJU, ISTOČNO PARTNERSTVO, AZIJU I OCEANIJU1
6.2.1.SLUŽBA ZA EUROAZIJU5
6.2.2.SLUŽBA ZA ISTOČNO PARTNERSTVO5
6.2.3.SLUŽBA ZA AZIJU I OCEANIJU8
6.3.SEKTOR ZA AFRIKU I BLISKI ISTOK1
6.3.1.SLUŽBA ZA BLISKI ISTOK, SJEVERNU AFRIKU I PERZIJSKI ZALJEV6
6.3.2.SLUŽBA ZA SUBSAHARSKU AFRIKU9
6.4.SEKTOR ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP)1
6.4.1.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP) I EU MJERE OGRANIČAVANJA5
6.4.2.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU (ZSOP)5
Uprava za političke poslove – ukupno61
7.UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA
7.1.SEKTOR ZA NATO I MEĐUNARODNU SIGURNOST1
7.1.1.SLUŽBA ZA NATO10
7.1.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST8
7.1.3.SLUŽBA ZA MIROVNE MISIJE I OPERACIJE8
7.2.SEKTOR ZA UN I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE1
7.2.1.SLUŽBA ZA UN6
7.2.2.SLUŽBA ZA LJUDSKA PRAVA6
7.2.3.SLUŽBA ZA REGIONALNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INICIJATIVE5
7.2.4.SLUŽBA ZA GLOBALNA PITANJA5
Uprava za multilateralu i globalna pitanja – ukupno50
8.UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE
8.1.SEKTOR ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ, DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE1
8.1.1.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ14
8.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE15
8.2.SEKTOR ZA VIZE I STRANCE1
8.2.1.SLUŽBA ZA VIZE9
8.2.2.SLUŽBA ZA STRANCE10
Uprava za konzularne poslove – ukupno50
9.GLAVNO TAJNIŠTVO1
9.1.SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE1
9.1.1.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE12
9.1.2.SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE8
9.1.3.SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA14
9.1.4.SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU5
9.1.5.SLUŽBA ZA STRATEGIJU LJUDSKIH RESURSA ZA POSLOVE PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.8
9.2.SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN1
9.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN8
9.2.2.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO30
9.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE5
9.3.SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE1
9.3.1.SLUŽBA ZA NABAVU12
9.3.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM11
9.4.SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
9.4.1.SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE33
9.4.2.SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU12
9.4.3.SLUŽBA ZA PODRŠKU DMKU24
9.5.SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE1
9.5.1.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU8
9.5.2.SLUŽBA ZA APLIKATIVNU PODRŠKU I BAZE PODATAKA8
9.5.3.SLUŽBA ZA SISTEMSKU PODRŠKU I TELEKOMUNIKACIJE12
9.6.SEKTOR ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1
9.6.1.SLUŽBA ZA ZAŠTITU PODATAKA24
9.6.2.SLUŽBA ZA FIZIČKU I TEHNIČKU ZAŠTITU37
9.6.3.REGISTAR EU I NATO DOKUMENATA (služba)6
Glavno tajništvo – ukupno284
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE1
10.1.SLUŽBA ZA ANALITIKU8
10.2.SLUŽBA ZA PRIPREMU JAVNIH NASTUPA5
Samostalni sektor za analitiku i političko planiranje – ukupno14
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU DIPLOMACIJU I KULTURNU SURADNJU1
11.1.SLUŽBA ZA JAVNU DIPLOMACIJU14
11.2.SLUŽBA ZA KULTURNU SURADNJU11
11.3.SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU10
Samostalni sektor za javnu diplomaciju i kulturnu suradnju – ukupno36
12.DIPLOMATSKA AKADEMIJA (sektor)1
12.1.SLUŽBA ZA DIPLOMATSKO USAVRŠAVANJE12
12.2.SLUŽBA ZA PRIPREME ZA RAD U DM/KU12
12.3.SLUŽBA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.12
Diplomatska akademija – ukupno37
13.DIPLOMATSKI PROTOKOL (sektor)1
13.1.SLUŽBA ZA CEREMONIJAL I POSJETE9
13.2.SLUŽBA ZA PRIVILEGIJE I IMUNITETE9
Diplomatski protokol – ukupno19
14.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRIPREME PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.13
15.INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA (služba)5
16.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
POSEBNI POLOŽAJI15
GLAVNI PRAVNI SAVJETNIK1
GLASNOGOVORNIK1
SAVJETNIK MINISTRA13
   
DIPLOMATSKE MISIJE I KONZULARNI UREDI490
Diplomatsko osoblje325
Administrativno-tehničko osoblje115
Djelatnici sigurnosti50
Namještenici0
   
UKUPNO SLUŽBA VANJSKIH POSLOVA1374
Ukupan broj službenika i namještenika u Ministarstvu884
Ukupan broj službenika i namještenika u DM/KU RH u inozemstvu490