Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

477

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 80/11. i 68/13.) i članka 5. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« br. 93/16. i 104/16.), ministar vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZAHTJEVA DOZVOLA ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima zahtjeva za robu s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 44/14.) Prilog I. Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, Prilog II. Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom, Prilog III. Zahtjev za pružanje tehničke pomoći s robom s dvojnom namjenom, Prilog IV. Zahtjev za izdavanje Potvrde o korištenju Opće izvozne dozvole Europske unije, Prilog V. Izvješće o obavljenom poslu i Prilog VI. Izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom temeljem Opće izvozne dozvole Europske unije (EU GEA) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V. i VI., koji su sastavni dio Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-03/5

Urbroj: 521-S-04-17-7

Zagreb, 27. veljače 2017.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Davor Ivo Stier, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVOZNE DOZVOLE I DOZVOLE ZA PRIJENOS ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 11. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

ZAHTJEV1.     Izvoznik
(Naziv i adresa)
OIB2. Broj zahtjeva3. Rok predviđenog izvoza/prijenosa
 
 
4. Kontakt osoba (ime i prezime, telefon, fax)
5.     Primatelj
(Naziv i adresa)
Identifikacijski broj

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb

7.     Agent/Predstavnik (Naziv i adresa)
(ako se razlikuje od izvoznika)
 Identifikacijski broj
 
 
8. Država podrijetla (ako je poznata)Oznaka države
9. Država otpremeOznaka države
10.     Krajnji korisnik (Naziv i adresa)
(ako se razlikuje od primatelja)
Identifikacijski broj11.     Država članica trenutne ili buduće lokacije robeOznaka države
12.     Država članica u kojoj će se obavljati izvozni carinski postupakOznaka države
13. Država krajnjeg odredištaOznaka države
14. Opis robe 
15. Tarifna oznaka (CAS broj)16.     Oznaka robe s dvojnom namjenom
 
 
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
19. Krajnja namjena 
20. Datum ugovora21.     Vrsta izvoznog posla (Šifra car. postupka)
22. Dodatni podaci
Ja, ispod potpisana odgovorna osoba podnosim zahtjev za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom i ujedno potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.
 
 
 
(Mjesto i datum)
 
 
(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe) 

PRILOG UZ ZAHTJEV

1. Izvoznik (Naziv i adresa)2. Broj zahtjeva
 
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
  
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe
14. Opis robe15. Tarifna oznaka (CAS broj)16. Oznaka robe s dvojnom namjenom
17. Valuta i vrijednost18. Količina robe

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA S ROBOM S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 11. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

ZAHTJEV1.     Broker / Podnositelj zahtjeva
(Naziv i adresa)
OIB2. Broj zahtjeva3. Rok predviđen za izvršenje
 
 
4. Kontakt osoba (ime i prezime, telefon, fax)
5.     Izvoznik u trećoj državi podrijetla
(Naziv i adresa)
Identifikacijski brojREPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb
7.     Primatelj u trećoj državi
odredišta
 Identifikacijski broj
 
 
8. Država članica u kojoj broker ima sjedišteOznaka države

9. Treća država podrijetla/država u kojoj se nalazi roba podložna brokerskim uslugamaOznaka države
 10.     Krajnji korisnik u trećoj državi (ako se razlikuje od primatelja)
(Naziv i adresa)
Identifikacijski broj11. Treća država odredištaOznaka države
12. Treće stranke u postupku (npr. agenti, ako postoje)Oznaka države
  
13. Opis robe 
14. Tarifna oznaka (CAS broj)15. Oznaka robe s dvojnom namjenom
 
 
16. Valuta i vrijednost17. Količina robe
18. Krajnja namjena 
19. Dodatni podaci 

Ja, ispod potpisana odgovorna osoba podnosim zahtjev za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom i ujedno potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.
 
 
 
(Mjesto i datum)
 
 
(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe) 

PRILOG III.

ZAHTJEV ZA PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI S ROBOM S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 11. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

ZAHTJEV1.     Pružatelj usluge/Podnositelj zahtjeva
(Naziv/ime i adresa)
OIB2. Broj zahtjeva3.     Rok predviđen za izvršenje
 
 
4. Kontakt osoba (ime i prezime, telefon, fax)
5.     Primatelj usluge:
(Naziv i adresa)
Identifikacijski broj

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb

7.     Druge strane koje su uključene, npr. posrednici (ako postoje)
(Naziv i adresa)
Identifikacijski broj8. Država u kojoj se obavlja uslugaOznaka države
 
 
9. Država koja ima pogodnosti od uslugeOznaka države
 
 
10. Vrijednost usluge

 

11. Datum ugovora12. Vrsta usluge13. Približno vrijeme trajanja obavljanja usluge
14. Opis usluge (Tehnički detalji) 
 15. Krajnja namjena
Molimo da odgovorite na sljedeće pitanje odabirom točnog odgovora. Ako odgovorite s DA, molimo Vas da unesete dodatne podatke u rubriku za dodatne podatke ili koristite dodatni list ako je potrebno.
16. Jeste li svjesni ili sumnjate kako ova usluga može pridonijeti u potpunosti ili djelomično razvoju oružja za masovno uništavanje, odnosno može biti namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 5. stavku 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 80/11. i 68/13.)DANE
17. Navedite dokumente koji se prilažu ovom zahtjevu ili dodatne podatke koji bi trebali olakšati potpuni pregled zahtjeva
18. Ja, ispod potpisana odgovorna osoba podnosim zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga tehničke pomoći vezano uz robu s dvojnom namjenom i ujedno potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.

 
(Mjesto i datum)
 
(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe) 

PRILOG IV.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O KORIŠTENJU OPĆE IZVOZNE DOZVOLE EUROPSKE UNIJE

Zahtjev se podnosi na temelju članka 4. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

ZAHTJEV

1.     Izvoznik
(Naziv, adresa)

 

OIB

 

2. Broj zahtjeva
3. Predviđeni datum prvog korištenja

4. Kontakt osoba – osoba odgovorna za izvoznu kontrolu

(ime i prezime, telefon, fax)

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb

5. Oznaka robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbe

428/2009/EZ

6. Opća izvozna dozvola EU br.

EU00____

Ovim potvrđujemo da ćemo Opću izvoznu dozvolu Europske unije koristiti sukladno uvjetima i zahtjevima o uporabi ove dozvole propisanim Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim Zajednice za nadzor izvoza, prijenosa, posredovanja i provoza roba s dvojnom namjenom, s izmjenama.

Zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju Opće izvozne dozvole Europske unije podnesen je u skladu s Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim Zajednice za nadzor izvoza, prijenosa, posredovanja i provoza roba s dvojnom namjenom, s izmjenama, te člankom 13. stavkom 7. Zakona o nadzoru robe dvojne namjene (»Narodne novine«, br. 80/11. i 68/13.)

_______________________________

Ime i prezime te potpis odgovorne osobe

_______________________________

Mjesto i datum

PRILOG V.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POSLU

individualna izvozna dozvola i dozvola za prijenos
  
za pružanje brokerskih usluga
  
za pružanje tehničke pomoći
  
globalna dozvola

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

Br. dozvoleOznaka robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) 428/200Opis robe s dvojnom namjenom/opis tehničke pomoćiKoličina robe i jedinica mjere prema dozvoli*Izvezena količina robe i jedinica mjere*

Vrijednost izvezene robe s dvojnom namjenom/

tehničke pomoći u eurima

Država

odredišta

Datum izvoza/

izvršenja tehničke pomoći

Br. JCD*
         
         
         
         

*ispunjava nositelj dozvole za izvoz ili posredovanje

_______________________________

(Mjesto i datum)

______________________________

(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe)

PRILOG VI.

IZVJEŠĆE O IZVOZU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM TEMELJEM OPĆE IZVOZNE DOZVOLE EUROPSKE UNIJE (EU GEA)

Br. Opće izvozne dozvole Europske Unije EU00__
Datum izvozaOznaka robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009Opis robe s dvojnom namjenomKoličina robe i jedinica mjereVrijednost izvezene robe s dvojnom namjenom u eurimaPrimateljDržava odredištaBr. JCD
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Izjavljujem da sam koristeći Opću izvoznu dozvolu Europske Unije br. EU00__ udovoljio uvjetima i zahtjevima za primjenu odobrenja iz Priloga II. Uredbe Vijeća 428/2009/EZ.

________________________________________________________
Mjesto i datumIme i prezime te potpis odgovorne osobe