Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

478

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 80/11. i 68/13.) i članka 5. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« br. 93/16 i 104/16), ministar vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE MEĐUNARODNE UVOZNE POTVRDE, POTVRDE O KRAJNJEM KORIŠTENJU I POTVRDE O PRIMITKU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 44/14) Prilog I. Zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde za robu s dvojnom namjenom i Prilog II. Zahtjev za izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom zamjenjuju se prilozima I. i II., koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-03/5

Urbroj: 521-05-04-17-8

Zagreb, 27. veljače 2017.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Davor Ivo Stier, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE MEĐUNARODNE UVOZNE POTVRDE ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

1.     Uvoznik
(Naziv i adresa, OIB)
2.     Kontakt osoba – ime
i prezime, telefon, fax
3. Datum predviđenog uvoza

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8,

10000 Zagreb

4.     Krajnji korisnik
(Naziv i adresa, OIB)
5.     Izvoznik
(Naziv i adresa, identifikacijski broj)
Oznaka države
6. Opis robe7. Tarifna oznaka (CAS broj)8. Oznaka robe s dvojnom namjenom9. Količina robe10. Valuta i vrijednost
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
11. Krajnja namjena

Podnosimo zahtjev za međunarodnu uvoznu potvrdu i potvrđujemo da ćemo gore navedenu robu uvesti na carinski teritorij Republike Hrvatske.

Izvoz ove robe na drugu destinaciju neće biti izvršen osim uz posebno odobrenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ja, ispod potpisana odgovorna osoba podnosim zahtjev za izdavanje međunarodne uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom i ujedno potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.


 
(Mjesto i datum) 
 
 
 
(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe) 
 
 
 
 

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIMITKU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

1.     Uvoznik
(Naziv i adresa, OIB)
2. Kontakt osoba – ime i prezime, telefon, fax
3.     Izvoznik
(Naziv i adresa, identifikacijski broj)
Oznaka države

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8,

10000 Zagreb

4.     Krajnji korisnik (ako se razlikuje od uvoznika)
(Naziv i adresa, OIB)
5. Mjesto/adresa, gdje se nalazi roba s dvojnom namjenom
6. Opis robe7. Tarifna oznaka (CAS broj)8. Oznaka robe s dvojnom namjenom9. Količina robe10. Valuta i vrijednost
 
     
     
     
11. Prethodno izdana međunarodna uvozna potvrda za dostavu robe s dvojnom namjenom (zaokružiti): DA / NE

Ja, gore navedeni uvoznik, potvrđujem da je roba isporučena dana ____________ na navedeno mjesto, gdje je i trenutno, te molim izdavanje potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom.

Ja, ispod potpisana odgovorna osoba potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtjevu i prilozima istiniti.

Kao dokaz da je roba isporučena prilažem JCD, br: _________________ ili drugi knjigovodstveni dokument ____________________.


 
(Mjesto i datum) 
 
 
 
(Ime i prezime te potpis odgovorne osobe)