Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste

NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

481

Na temelju članka 198. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), a u vezi s člankom 39. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99, 75/99 i 117/01) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTI I SADRŽAJU PROJEKATA ZA JAVNE CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (»Narodne novine«, broj 53/02) u članku 8. stavku 1. točki 3. alineji 1. riječi: »ime potpis i pečat odgovorne osobe u originalu« zamjenjuju se riječima: »ime i potpis odgovorne osobe u originalu«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/17-04/4

Urbroj: 531-04-1-17-1

Zagreb, 22. veljače 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.