Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

483

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, broj 64/14, 41/15, 105/15 i 61/16) u članku 7. stavku 1. točki 10. riječi: »i otisak pečata projektantskog ureda« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/17-04/2

Urbroj: 531-04-1-17-1

Zagreb, 22. veljače 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.