Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede

485

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/16-04/317, urbroj: 50301-25/25-16-3, od 17. studenoga 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Ovaj Pravilnik provodi se sukladno sljedećim Uredbama:

– Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (Službeni list L 347, 20. 12. 2013.);

– Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (Službeni list L 211/3, 8. kolovoza 2015.; u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/1366);

– Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1368 оd 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (Službeni list L 211/9, 8. kolovoza 2015.); u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1368).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) podnositelj zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2) korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava mjera Programa, upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

3) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) – baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15).

4) košnica – je jedinica koja sadržava pčelinju zajednicu koja se koristi u proizvodnji meda, drugih pčelinjih proizvoda ili za uzgoj matica i sadrži sve elemente neophodne za njezino preživljavanje.

5) Registar zajedničke organizacije tržišta (u daljnjem tekstu: ZOT Registar) – evidencija svih podnositelja zahtjeva za mjere tržišne potpore koju vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) sukladno članku 50. stavku 2. podstavku 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15).

6) dvostruko financiranje – podrazumijeva radnje kojima se dovodi do primanja potpore iz mjera Programa za troškove za koje je već zatraženo ili će biti zatraženo i/ili ostvareno pravo na potporu iz drugog izvora.

7) viša sila i izvanredne okolnosti – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

8) ekološki pčelar – pčelar upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s važećom potvrdnicom (certifikat) za tekuću proizvodnu godinu.

9) konvencionalni pčelari – svi pčelari osim ekoloških pčelara.

Članak 3.

(1) Agencija za plaćanja je tijelo nadležno za provedbu mjera Programa i pravila propisanih ovim Pravilnikom što posebno uključuje:

– objavu i provedbu javnih natječaja

– osnivanje povjerenstva za potrebe obrade javnih natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuđača

– zaprimanje, kontroliranje i obradu zahtjeva

– upisivanje podnositelja zahtjeva u ZOT Registar

– provođenje administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu

– vršenje isplate potpora

– pred nadležnim sudovima pokretanje postupaka u svezi sa svojim odlukama i ugovorima i

– podnošenje kaznene prijave kada ocijeni da su prekršene odredbe Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).

(2) Agencija za plaćanja sukladno članku 50. stavku 2. podstavku 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) donosi:

– Odluku o odabiru i/ili odbijanju projekta primijenjenih istraživanja

– Odluku o isplati potpore podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili i/ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika

– Odluku o povratu sredstava i

– Odluku o odbijanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju Odluke o isplati Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika, podnositelja zahtjeva.

Članak 4.

(1) Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Zahtjeve za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na obrascima koji se nalaze u Prilogu I. dio A, dio D, dio E, dio F, Prilogu II., Prilogu III. dio A, Prilogu IV. dio A, dio B, Prilogu V., Prilogu VI. dio A, Prilogu VII. i Prilogu VIII. ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu potvrditi da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika,

– će se odazvati pozivu Agencije za potrebe dopune zahtjeva i dokumentacije,

– će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor,

– će čuvati preslike zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja zahtjeva,

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja i

– nije s dobavljačima povezan vlasničkim odnosima.

(3) Obrasci zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom šalju se putem pošte ili dostavljaju neposredno Agenciji za plaćanja isključivo u tiskanom obliku.

(4) Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na original računa podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno napisati: »NPP – tekuća pčelarska godina«.

(5) Zahtjevu se prilaže jasno čitljiva preslika originala plaćenog računa iz stavka 4. ovoga članka, a u slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, a u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o izvršenoj transakciji.

(6) U slučaju kad je original računa iz stavka 4. ovoga članka pisan na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(7) Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti presliku važećeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

(8) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(9) Podnositelj zahtjeva ne smije pribavljati ponude/predračune/račune od ponuditelja roba, radova i/ili usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima.

(10) Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

(11) Ako je korisnik priloženim računima opravdao manji iznos od moguće maksimalne potpore prema ovom Pravilniku pripada mu potpora po tom manjem iznosu.

(12) Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

Članak 5.

U provođenju mjera i pravila propisanih ovim Pravilnikom obračun tečaja eura vršit će se u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju Europske središnje banke na dan 31. prosinca 2015. godine.

Članak 6.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost

– carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– troškovi rabljene opreme

– troškovi transporta

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci

– plaćanja u naturi

– svi troškovi održavanja, amortizacije i

– troškovi najma.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dopušteni su troškovi iz:

– stavka 1. podstavaka 5., 9. i 10. ovoga članka za mjeru Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda i

– stavka 1. podstavka 10. ovoga članka za sufinanciranje podmjere b) iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Dvostruko financiranje mjera utvrđenih ovim Pravilnikom nije dopušteno.

Članak 8.

U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik mora u roku od deset radnih dana od dana nastanka događaja o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja na obrascu iz Priloga IX. ovoga Pravilnika te priložiti potrebne dokaze.

Članak 9.

Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) je za potrebe ovoga Pravilnika, dužan do 10. ožujka tekuće pčelarske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku sve podatke iz Evidencije, za pčelare čiji je broj košnica ažuriran zaključno s 9. ožujka tekuće pčelarske godine, a prikupljen je sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2015/1366.

II. PROVEDBA MJERA

1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara

Članak 10.

(1) Mjerom Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara sufinanciraju se sljedeće podmjere:

a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu,

b) edukacija pčelara i senzorskih analitičara i

c) izrada informativnih materijala, poboljšanje i razvoj sustava za protok informacija (mrežna stranica HPS-a, časopis Hrvatska pčela) i sudjelovanje predstavnika HPS-a na specijaliziranim pčelarskim skupovima izvan Republike Hrvatske.

(2) Korisnici podmjere a) iz stavka 1. ovoga članka su pčelari.

(3) Korisnici podmjere b) iz stavka 1. ovoga članka su:

– registrirane udruge pčelara, županijski savezi pčelara i HPS (u daljnjem tekstu: organizatori edukacija) za stručna predavanja,

– pčelari, za edukacije pčelara za senzorske analitičare.

(4) Korisnik podmjere c) iz stavka 1. ovoga članka je HPS.

Članak 11.

(1) Podmjerom a) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 80 % prihvatljivog troška sukladno Programu.

(2) Podmjerama b) i c) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 90 % prihvatljivog troška sukladno Programu.

(3) U okviru podmjere a) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos povrata prema razredima je sljedeći:

a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,

b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,

c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,

d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,

e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,

f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna.

(4) U okviru podmjere b) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos povrata prema razredima je sljedeći:

– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:

a) registriranoj udruzi pčelara, 5.000,00 kuna,

b) županijskom savezu pčelara, 10.000,00 kuna,

c) HPS-u, 50.000,00 kuna.

– za edukaciju pčelara za senzorske analitičare po završenom pojedinačnom stupnju edukacije, 2.500,00 kuna.

(5) U okviru podmjere c) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku u okviru pčelarske godine iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos 300.000,00 kuna.

Članak 12.

(1) Zahtjev za sufinanciranje podmjere a) iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga I., dijela A ovoga Pravilnika do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

(3) Popis opreme iz stavka 1. ovoga članka za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu I., dijelu B ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(5) Korisnik podmjere a) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika dužan je voditi detaljnu evidenciju o pomagalima, priboru i opremi za koju je ostvario potporu na obrascu iz Priloga I., dijela C ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinanciranih pomagala, pribora i opreme u razdoblju od pet godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

(6) Zahtjev za sufinanciranje podmjere b) iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga I., dijela D (za stručna predavanja) ili Priloga I., dijela E (za edukacije pčelara za senzorske analitičare) ovoga Pravilnika do 31. svibnja tekuće pčelarske godine, a sufinanciraju se:

– stručna predavanja organizirana u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine od strane udruga pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a i

– edukacije pčelara za senzorske analitičare organizirane u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine.

(7) Uz zahtjev iz stavka 6. ovoga članka prilažu se:

a) za stručna predavanja:

– preslika originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine za najam prostora za održavnje stručnog predavanja, najam opreme za prezentaciju (prijenosno računalo, projektor, projekcijsko platno),

– original ugovora o djelu o izvođenju stručne edukacije sklopljenog s predavačem/provoditeljem stručne edukacije,

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju (potpisna lista s čitljivim imenom i prezimenom te telefonskim brojem pčelara),

– popis predavača/provoditelja stručne edukacije,

– program stručne edukacije s obrađenim temama i sažetak predavanja.

b) za edukacije pčelara za senzorske analitičare:

– preslika originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine,

– dokaz o završenoj edukaciji za senzorske analitičare.

(8) Zahtjev za sufinanciranje iz članka 10. stavka 1. podstavka c) ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga I, dijela F ovoga Pravilnika do 31. svibnja tekuće pčelarske godine.

(9) Uz zahtjev iz stavka 8. ovoga članka prilažu se:

a) za izradu informativnih materijala:

– preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine,

– original ugovora o djelu za troškove intelektualnog rada za izradu sadržaja informativnog materijala te dokaz o plaćanju navedenog ugovora o djelu.

b) za izradu i održavanje mrežne stranice HPS-a te izradu časopisa Hrvatska pčela:

– preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine,

c) za sudjelovanje predstavnika HPS-a specijaliziranim pčelarskim skupovima izvan Republike Hrvatske:

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja) te dokaz o plaćenoj kotizaciji u razdoblju od 1. kolovoza do 31. svibnja tekuće pčelarske godine.

2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze

Članak 13.

(1) Mjerom Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su konvencionalni i ekološki pčelari.

(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju za nabavu:

a) VMP-a,

b) VMP-a i kiselina,

c) VMP-a i konzumnog šećera ili

d) VMP-a, kiselina i konzumnog šećera.

(4) Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka kao i za konzumni šećer može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.

(5) Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

a) 30,00 kuna za konvencionalne pčelare i

b) 50,00 kuna za ekološke pčelare.

(6) Maksimalni iznos potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer može činiti najviše 50 % iznosa potpore iz stavka 5. ovoga članka i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP.

(7) Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili konzumni šećer.

(8) Osnova za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je broj košnica korisnika utvrđen sukladno odredbama iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Zahtjev za sufinanciranje mjere iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

(2) Zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 20. travnja tekuće pčelarske godine, koji moraju sadržavati podatke o kupljenom VMP-u.

(3) Ako je korisnik podnio zahtjev koji uključuje i sufinanciranje nabave kiseline i/ili konzumnog šećera iz s članka 13. stavka 1., zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Članak 15.

(1) Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu košnica.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari.

(3) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka omogućava se korisnicima povrat maksimalno do 80 % sredstava sukladno Programu.

(4) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

(5) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

a) 35.000,00 kuna za pčelare koji imaju od 30 do 80 košnica,

b) 50.000,00 kuna za pčelare koji imaju od 81 do 200 košnica i

c) 75.000,00 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.

(6) Pčelari koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 košnica nemaju pravo na korištenje sredstava iz mjere navedene u stavku 1. ovoga članka.

(7) Broj košnica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka je broj košnica korisnika evidentiran sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2015/1366.

(8) Korisnik mjere dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Priloga III., dijela C te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinancirane opreme u razdoblju od pet godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

Članak 16.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 20. travnja tekuće pčelarske godine na obrascu iz Priloga III., dijela A ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala plaćenog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(4) Popis opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu III., dijelu B ovoga Pravilnika.

4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost

Članak 17.

(1) Mjerama za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku:

a) udio vode

b) električna vodljivost

c) količina hidroksimetilfurfurala (HMF)

d) aktivnost dijastaze

e) melisopalinološka i

f) senzorska analiza.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari, pčelarske udruge, županijski savezi pčelara te HPS.

(3) Pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda u okviru jedne pčelarske godine. Slanje uzoraka meda za ispitivanje može biti:

– samostalno od strane pčelara i

– preko udruge pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a.

(4) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se maksimalno do 90 % prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku.

(5) Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti isključivo u akreditiranom laboratoriju za analizu.

(6) Iznos sufinanciranja iz stavka 3. ovoga članka ne može biti veći od 500,00 kuna po uzorku.

Članak 18.

(1) Zahtjev za sufinanciranje za mjere iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga IV., dijela A (za pčelare koji uzorke na analizu dostavljaju samostalno) ili iz Priloga IV., dijela B (za pčelare koji uzorke za ispitivanje dostavljaju preko udruge pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a) ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 15. srpnja tekuće pčelarske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 15. srpnja tekuće pčelarske godine koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka i parametara po uzorku na kojima je obavljeno ispitivanje iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika i

– nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika.

5. Obnavljanje pčelinjeg fonda

Članak 19.

(1) Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se:

a) trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica,

b) laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica i matica u svrhu selekcije.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i ZOT Registar, te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

(3) Jedinični iznos sufinanciranja iz točke a) stavka 1. ovoga članka po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 60,00 kuna.

(4) Jedinični iznos potpore iz točke b) stavka 1. ovoga članka po laboratorijskoj analizi uzoraka pčela i matice pčela sufinancira se u maksimalnom iznosu do 80%, a najviše do 50,00 kuna po uzorku.

(5) Korisnik podmjere iz stavka 1., točke b) ovoga članka može dati na analizu najviše 50 uzoraka pčela odnosno matica pčela.

Članak 20.

Zahtjev za mjeru iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na obrascu iz Priloga V ovoga Pravilnika uz koji se prilažu:

– za podstavak a), stavka 1., članka 19.:

– preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika ili preslike otkupnih blokova na ime, prezime i OIB korisnika u slučaju da korisnik nije u sustavu poreza na dohodak, ovjerene pečatom i potpisom prodavatelja te potpisom i OIB-om kupca izdanih u razdoblju od 1. kolovoza do 15. srpnja tekuće pčelarske godine, koji moraju sadržavati podatke o broju prodanih selekcioniranih matica pčela, a u slučaju slanja matica poštom potrebno je priložiti i originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja,

– potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije da uzgajivač provodi testiranja matica i

– uzgojnu knjigu ovjerenu od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela.

– za podstavak b), stavka 1., članka 19.:

– preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika iz kojeg je vidljiv broj ispitanih uzoraka s analiziranim parametrima te presliku rezultata analize.

6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja 15 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama« u 2017. godini, a u 2018. i 2019. godini najkasnije do 15. studenoga tekuće pčelarske godine.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Za mjeru iz članka 21. ovoga Pravilnika podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– svrhu mjere

– rokove i uvjete za podnošenje Prijava

– uvjete koje podnositelji Prijave moraju zadovoljavati

– rok za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava za mjeru i

– prihvatljive i ostale neprihvatljive troškove.

(5) Na Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti znanstveno-istraživačke institucije.

(6) Agencija za plaćanja imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta i provedbu natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu kojeg čine predstavnici:

– Ministarstva poljoprivrede (1 član)

– Agencije za plaćanja (1 član koji je predsjednik Povjerenstva)

– akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (3 člana)

– Hrvatske poljoprivredne agencije (1 član) i

– HPS-a (1 član).

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

(8) Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima Javnog natječaja bit će o tome obaviješten pisanim putem u roku od 30 radnih dana od dana završetka Javnog natječaja.

(9) Neudovoljavanje uvjetima iz stavka 8. ovoga članka podrazumijeva:

– neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Javnim natječajem i

– namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(10) Prijave pristigle po objavljenom Javnom natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(11) Prilikom obrade Prijave utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Javnim natječajem.

(12) Nepravovremene i nepotpune Prijave neće se razmatrati.

(13) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka izabire znanstveno-
-istraživačke institucije koje su udovoljile uvjetima natječaja iz stavka 4. ovoga članka.

(14) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju iz stavka 13. ovoga članka izdaje Odluku o odabiru projekta za mjeru iz članka 21. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Znanstveno-istraživačke institucije čiji je projekt odabran na Javnom natječaju iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za isplatu sredstava Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga VI., dijela A ovoga Pravilnika u roku propisanom Javnim natječajem preporučeno s povratnicom, a najkasnije do 31. srpnja tekuće pčelarske godine.

(2) Zahtjev za isplatu mora sadržavati sve preslike originala računa i dokaze u skladu s člankom 4. stavkom 5. ovoga Pravilnika prema odabranoj ponudi i Odluci o odabiru projekta kao i dodatnu dokumentaciju sukladno obrascima.

Članak 23.

(1) Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(2) Znanstveno-istraživačka institucija iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi detaljnu evidenciju o stanju financirane opreme iz stavka 1. ovoga članka na obrascu Priloga VI., dijela B ovoga Pravilnika od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Znanstveno-istraživačkoj instituciji se stavlja zabrana otuđenja financirane opreme u razdoblju od pet godina od dana donošenja Odluke o isplati uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

7. Praćenje tržišta

Članak 24.

(1) Mjerom praćenje tržišta sufinancira se prikupljanje podataka o tržištu meda, drugim pčelinjim proizvodima, biološkom materijalu (matice, rojevi, pčelinje zajednice) te pratećoj industriji (oprema i pribor za pčelare) sa svrhom izrade Izvješće o strukturi proizvodnje i stavljanju pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Izvješće).

(2) Korisnik mjere iz stavka 1. ovoga članka je HPS.

(3) Prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju reprezentativnog uzorka koji obuhvaća od 8 do 10% pčelara upisanih u Evidenciju.

(4) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku jednak je maksimalnom iznosu koji je propisan predviđenim godišnjim troškovima u okviru Programa.

(5) Zahtjev za sufinanciranje mjere iz stavka 1. ovoga članka HPS podnosi jednom godišnje Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na obrascu iz Priloga VII. uz koji prilaže:

– Izvješće iz stavka 1. ovoga članka,

– za suradnike HPS-a koji su prikupljali podatke potrebne za izradu Izvješća iz stavka 1. ovoga članka: preslike likvidiranih putnih naloga ili originale ugovora o djelu s dokazom plaćanja,

– za poslovnog subjekta koji je prikupljao i obradio podatke te izradio Izvješće iz stavka 1. ovoga članka: preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. srpnja tekuće pčelarske godine.

(6) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati parametre propisane u točki 3. Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1368.

8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu

Članak 25.

(1) Mjerom Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu sufinancira se dio troškova izrade promotivnih materijala o proizvodima te oglašavanje u medijima.

(2) Korisnik mjere iz stavka 1. ovoga članka je HPS.

(3) Jedinični iznos potpore za mjeru iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se u maksimalnom iznosu do 90%, a najviši jedinični iznos sufinanciranja korisnika u okviru pčelarske godine ne može biti viši od:

– 10.000,00 kuna, za izrađeni promotivni materijal, ovisno o ukupnoj cijeni izrađenog promotivnog materijala navedenoj na jednom plaćenom računu,

– 20.000,00 kn, za oglašen sadržaj u medijima, ovisno o ukupnoj cijeni objavljenog sadržaja navedenom na jednom plaćenom računu.

(4) Zahtjev za sufinanciranje mjere iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na obrascu iz Priloga VIII. uz koji se prilažu preslike originala plaćenih računa i dokaz plaćanja za izrađene promotivne materijale ili za oglašen sadržaj u medijima kako je navedeno u stavku 3. ovoga članka.

III. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 26.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu pristiglih prijava iz članka 21. stavka 3. ovoga Pravilnika prije donošenja Odluka o odabiru projekta primijenjenih istraživanja.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva i kontrolu na terenu, sukladno članku 138. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), prije donošenja Odluka o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolom na terenu iz stavka 2. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % ponuda/zahtjeva svake od mjera ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori u skladu s člankom 146. stavkom 14. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) mogu:

a) pregledati pčelinjake, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Članak 28.

Sredstva namijenjena provedbi mjera Programa su namjenska i bespovratna.

Članak 29.

(1) Prilozi I. dio A, dio B, dio C, dio D, dio E, dio F, II., III. dio A, dio B, dio C, IV. dio A, dio B, V., VI. dio A, dio B, VII.,VIII. i IX. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Agencija za plaćanja priloge iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-09/15-01/13

Urbroj: 525-07/1372-17-24

Zagreb, 21. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I

Stranica 1

DIO A

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 1. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

a) Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima
Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):
IZNOS ZA IZRAČUN POTPORE:*kn
*Upisati ukupni iznos računa bez PDV-a
1Ime i prezime:
2Mjesto, br. pošte, ulica i kućni broj:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Evidencijski broj pčelara:
7Broj pčelinjih zajednica**:
8IBAN žiro računa pčelara:
Specifikacija priloženih računa*:
RBRačun izdan od:Broj rnDatum izdavanja rnIznos rn u kunamaIznos rn u kn bez PDV-aDatum plaćanja računa

Opis troška:

čl. 12. Pravilnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UKUPNO:

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 12. st. 2. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Napomena:

– na originalni primjerak računa pčelar mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.) – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original plaćenog računa čuvati u svojoj evidenciji i

– korisnik mora za sufinanciranu opremu voditi evidenciju na Obrascu iz ovog Pravilnika koji se nalazi u PRILOGU I, DIJELU C

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

– nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa sukladno stavku 9., članku 4. i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis/Potpis:

** APPRRR priznaje broj košnica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M1, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

Stranica 2

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima
Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):
 
Specifikacija priloženih računa:
RBRačun izdan od:Broj rnDatum izdavanja rnIznos rn u kunamaIznos rn u kn bez PDV-aDatum plaćanja računa

Opis troška:

čl. 12. Pravilnika

UKUPNO PRIJENOS SA ZAHTJEVA:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
UKUPNO:


Datum:


Potpis:

DIO B

POPIS NOVIH POMAGALA, PRIBORA I OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE U MJERI TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

a) Nabava novih pomagala, pribora i opreme
koja se koristi u pčelarstvu

– košnice

– dijelovi košnica

– podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice

– ometač pčela s okvira

– sakupljač cvjetnog praha

– mlin za cvjetni prah*

– vrcaljka

– vrcaljka s elektomotorom*

– odgovarajuća posuda (od 10 litara i veća) za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, pčelinjeg voska i pčelinjeg otrova, inox kante (posude), bačve, i plastične kante (pomade) samostalno ili s pripadajućim podnožjem (stalkom)

– separator meda, voska i matične mliječi

– dekristalizator*

– elektronske vage i njihova oprema*

– agregat*

– posuda (korito) za otklapanje saća

– otklapač saća

– topionik voska (parni, sunčani)

– posuda za zagrijavanje i dezinfekciju voska (sterilizator voska)

– kalup za lijevanje satnih osnova

– inkubator za proizvodnju matica

– inkubator za matice

– oplodnjaci

– kalupi za izradu matične osnove

– uređaj koji se koristi za mljevenje šećera*

– uređaj koji se koristi za miješanje pogača*

– stol za otklapanje saća

– pčelarske košulje i kombinezoni

– pčelarske rukavice

– dimilice

– okviri

– nukleusi

– transformatori za utapanje satne osnove*

– grijači za med*

– ručni viličar

– nastavci

– elektromotor i/ili elektroupravljačka jedinica za vrcaljke*

– ventilacijske mreže

– pojilica

– dijelovi vrcaljke (koš, kazete, mreža za koš, osovina koša, nosači koša)

– ručni pogon za vrcaljku

– gume za noge vrcaljke s vijkom

– preša za medne poklopce ( izdvajanje meda iz mednih poklopaca)

– zbjeg

– sakupljač otrova

– bušilica za okvire (s jednom i više bušećih glava)*

– kalup za izradu satnih osnova

– posuda za sterilizaciju voska

– pumpe za med*

– poklopna daska

– čistač cvjetnog praha

– sušionik za cvjetni prah*

– posuda za cijeđenje

– preša

– sunčani topionik voska

– posuda za pročišćavanje voska

– pribor za uzgoj i označavanje matica

– matičnjak (PVC)

– igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

– kavez za matičnjak (za leženje matica)

– setovi za uzgoj matica – jenter, nicot

– izolator za maticu

– uređaj za umjetnu inseminaciju (oplodnju) matica

– hvatač matice – staklena lulica

– lupa za presađivanje

– dlijeta

– žica za žičenje okvira

– vilice za otklapanje saća

– nož za otklapanje saća

– razmaci okvira za AŽ košnicu

– kopče i stege za selidbu

– cjedila za med

– pčelarska četka

– kliješta za vađenje okvira

– sipaonik za pčele

– stalak (i taca) za okvire prilikom pregleda

– kutija za paketne rojeve (multiboks)

– rešetke za pelud (PVC skidač peluda)

– mrežice za skupljanje propolisa

– refraktometar

– pipa za med (slavina)

– mjeh za dimilicu

– skidač roja (hvatač roja)

– zatvarač leta (metalni češljevi)

– brojevi za košnice

– stalak za sita

– američki koturić

– zatezač žice (španer)

– APILIFT (dizalica za nastavke)*

– automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

– usisavač za matičnu mliječ

– pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica)*

– zračni kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena)*

– električni pastir*

– oprema za videonadzor*

– klopka za Aethina tumida i

– oprema za obradu i pakiranje meda i pčelinjih proizvoda (kružni stol za punjenje meda, dozator za med (punilica meda), homogenizator za med, mješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda))

– boksesi za med u saću

– zaštitne maske

– plastične satne osnove

– varilice za plastične vrećice

– stroj za formiranje ili valjanje pogača

– dizalice za nastavke, košnice (električne i mehaničke)

– senzori za zaštitu od krađe, GPS lokatori (komercijalni naziv Track R)

– odvlaživač zraka (maksimalne potrošnje energije kod odvlaživanja 500 W, maksimalnog kapaciteta 40 l/dan, napon 220V – 240V/50Hz)

– visokotlačni perači – (maksimalne snage motora 1,8 kW, maksimalan prijenos vode: 520 l/h, maksimalan tlak 130 bar)

– aerosolni topovi

– trimer maksimalne snage do 1,90 kW

– kosilice maksimalne snage do 5,60 kW

– ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje

– kolica transportna (s dva kotača/»rudle«), maksimalne nosivosti do 250 kg

Objašnjenje

* označava dijelove opreme, pomagala i pribora koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

DIO C

MJERA 1. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

a) Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Obrazac evidencije o sufinanciranim pomagalima, priboru i opremi za mjeru Tehnička pomoć pčelarima

Ime i prezime/naziv subjekta:

Popis sufinanciranih pomagala, pribora i opreme u pčelarskoj godini
1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017.
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 202_
1. 8.202_ do
31. 7. 202_
Redni brojNaziv pomagala, pribora i opreme (po stavkama s računa, za pčelarsku godinu n)Izdavatelj računa za pomagala, pribor i opremu (izdani u razdoblju gore navedene pčelarske godine)Broj računaStanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+1 na dan* _________ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+2 na dan*_________(u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+3 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+4 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+5 na dan*_________(u vlasništvu/otpisano/otuđeno)
1.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
*stanje na dan – upisati sukcesivno datum stanja opreme jednom godišnje, za razdoblje od 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

DIO D

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 1. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

b) Edukacija pčelara – stručna predavanja

Obrazac ispunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (ORGANIZATOR EDUKACIJE):

IZNOS ZA IZRAČUN POTPORE:kn

1Naziv Udruge/Saveza:
2OIB:
3MB:
4Adresa i sjedište:
5Ime i prezime odgovorne osobe:
6Ime i prezime osobe za kontakt:
7Telefonski broj:
8Telefaks:
9E-mail:
10

IBAN žiro-računa

organizatora edukacije:

Zahtjevu prilažemo:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 12. st. 7. a) Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

– original ugovora o djelu o izvođenju stručne edukacije sklopljenog s predavačem/provoditeljem stručne edukacije u skladu s čl. 12. st. 7. a) Pravilnika

– dokaz o plaćenom ugovoru o djelu

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju (popisna lista s čitljivim imenima i prezimenima te kontakt s tel. brojevima pčelara)

– program s temama i sažetak predavanja

– popis predavača/provoditelja stručne edukacije

Napomena:

– na originalni primjerak računa koji se odnosi na najam prostora za održavanje stručnog predavanja i najam opreme za prezentaciju podnositelj zahtjeva mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original plaćenog računa čuvati u svojoj evidenciji

__________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Mjesto, datum:Pečat i potpis ovlaštene osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M1b, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

DIO E

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 1. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

b) Edukacija senzorskih analitičara

Obrazac ispunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):

IZNOS ZA IZRAČUN POTPORE:kn
1Ime i prezime:
2Mjesto, br. pošte, ulica, kućni broj:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Evidencijski broj pčelara:
7IBAN žiro-računa pčelara:

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 12. st. 7 b) Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

– dokaz o završenoj edukaciji za senzorske analitičare

Napomena:

– na originalni primjerak računa pčelar mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original plaćenog računa čuvati u svojoj evidenciji

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Mjesto, datum:Pečat i potpis ovlaštene osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M1b, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

DIO F

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 1. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

c) Izrada informativnih materijala, poboljšanje i razvoj sustava za protok informacija

Obrazac ispunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (HPS):

IZNOS ZA IZRAČUN POTPORE:*kn

*Upisati ukupni prihvatljivi iznos računa bez PDV-a

1Naziv podnositelja:
2OIB:
3Adresa i sjedište:
4Ime i prezime odgovorne osobe:
5Ime i prezime osobe za kontakt:
6Telefonski broj:
7E-mail:
8IBAN žiro-računa podnositelja:

Zahtjevu prilažemo:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 12. st. 9. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

– original ugovora o djelu za troškove intelektualnog rada za izradu sadržaja informativnog materijala

– dokaz o plaćenom ugovoru o djelu za troškove intelektualnog rada za izradu sadržaja informativnog materijala

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja) te dokaz o plaćenoj kotizaciji za sudjelovanje predstavnika HPS-a specijaliziranim pčelarskim skupovima izvan Republike Hrvatske:

Napomena:

– na originalni primjerak računa podnositelj mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original plaćenog računa čuvati u svojoj evidenciji

__________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Mjesto, datum:Pečat i potpis ovlaštene osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M1c, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

PRILOG II

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 2. SUZBIJANJE ŠTETNIKA I BOLESTI PČELA, NAROČITO VAROOZE

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):

TRAŽENI IZNOS POTPORE:*kn

*Upisati ukupni prihvatljivi iznos računa bez PDV-a

1Ime i prezime:
2Mjesto, br. pošte, ulica, kućni broj:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Evidencijski broj pčelara:
7Broj potvrdnice/certifikata o ekološkoj proizvodnji (ekološki pčelari)
8Naziv veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP):
9Količina VMP-a:
10Broj** pčelinjih zajednica za koje je kupljen VMP:
11Traženi iznos potpore za VMP:


12

Naziv kiseline (zaokružiti slovo ispred naziva):a.Mravlja kiselinab.Octena kiselina
c.Oksalna kiselinad.Mliječna kiselina
13Traženi iznos potpore za kiselinu:
14Količina šećera:
15Traženi iznos potpore za šećer:
16IBAN žiro-računa pčelara:

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa izdane na ime pčelara i dokaz u skladu s čl. 14. st. 2. i 3. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i

– certifikat o ekološkoj proizvodnji, ekološki pčelari

Napomena:

– na originalni primjerak računa pčelar mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original plaćenog računa čuvati u svojoj evidenciji.

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa sukladno stavku 9. članku 4. i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis/Potpis:

** APPRRR priznaje košnica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M 2, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

PRILOG III

Stranica 1

DIO A

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 3. RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):

IZNOS ZA IZRAČUN POTPORE:*kn

*Upisati ukupni iznos računa bez PDV-a

1Ime i prezime:
2Mjesto, br. pošte, ulica, kućni broj:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Evidencijski broj pčelara:
7Broj pčelinjih zajednica**:
8IBAN žiro-računa pčelara:

Specifikacija priloženih računa*:

RBRačun izdan od:Broj rnDatum
izdavanja rn
Iznos rn u kunamaIznos rn u kn bez PDV-aDatum plaćanja računaOpis troška: čl. 16.
Pravilnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UKUPNO:

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 16. st. 2. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Napomena:

– na originalni primjerak računa pčelar mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.) – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original računa čuvati u svojoj evidenciji i

– korisnik mora za sufinanciranu opremu voditi evidenciju na Obrascu iz ovog Pravilnika PRILOG III DIO C

__________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

– nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa sukladno stavku 9. članku 4. i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis/Potpis:

**APPRRR priznaje broj pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M3, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima
Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):Stranica 2
 
Specifikacija priloženih računa:
RBRačun izdan od:Broj rnDatum
izdavanja rn
Iznos rn u kunamaIznos rn u kn bez PDV-aDatum plaćanja računaOpis troška: čl. 16.
Pravilnika
UKUPNO PRIJENOS SA ZAHTJEVA:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
UKUPNO:

Datum:Pečat i potpis/Potpis:

DIO B

POPIS NOVE OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE MJERE RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

– priključna vozila

– mehanička dizalica

– hidraulična dizalica*

– utovarna rampa

– hidraulična rampa*

– kontejner

– platforma (za selidbu pčela) i

– postolje (za selidbu pčela)

Objašnjenje

* označava opremu koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

DIO C

OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI ZA MJERU RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

Ime i prezime/naziv subjekta:

Popis sufinancirane opreme u pčelarskoj godini
1. kolovoza 201_ do 31. srpnja 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 202_
1. 8. 202_ do
31. 7. 202_
Redni brojNaziv opreme (po stavkama s računa, za pčelarsku godinu n)Izdavatelj računa za opremu (izdani u razdoblju gore navedene pčelarske godine)Broj računaStanje opreme za godinu n+1 na dan* __________ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje opreme za godinu n+2 na dan*_________(u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje opreme za godinu n+3 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje opreme za godinu n+4 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje opreme za godinu n+5 na dan*__________ (u na vlasništvu/otpisano/otuđeno)
1
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
*stanje na dan – upisati sukcesivno datum stanja opreme jednom godišnje, za razdoblje od 5 godina od datuma od dana podnošenja zahtjeva

PRILOG IV

DIO A

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (PČELAR):

BROJ UZORAKA:
CIJENA ANALIZE JEDNOG UZORKA BEZ PDV-a:kn
TRAŽENI IZNOS POTPORE:kn


1Ime i prezime:
2Mjesto (br. pošte), ulica, kućni broj:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Evidencijski broj pčelara:
7IBAN žiro-računa pčelara

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 18. st. 2. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka i parametara po uzorku na kojima je obavljeno ispitivanje i

– nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja

Napomena:

– na originalni primjerak računa pčelar mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.) – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original računa čuvati u svojoj evidenciji

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis/Potpis:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M4 a, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

DIO B

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (HPS/SAVEZ/UDRUGA):

BROJ PČELARA
BROJ UZORAKA:
CIJENA ANALIZE JEDNOG UZORKA BEZ PDV-a:kn
TRAŽENI IZNOS POTPORE:kn


1Naziv podnositelja zahtjeva:
2 Adresa i sjedište:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Odgovorna osoba
7IBAN žiro-računa podnositelja zahtjeva

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 18. st. 2. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka na kojima je obavljeno ispitivanje

– popis pčelara (ime prezime, OIB i EBP) čiji su uzorci analizirani

– nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja

Napomena:

– na originalni primjerak računa podnositelj zahtjeva mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.) – kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original računa čuvati u svojoj evidenciji

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora


Datum:Pečat i potpis odgovorne osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M4b, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

PRILOG V

Stranica 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 5. OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA

a) trženje selekcioniranih matica

b) laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica i matica

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (UZGAJIVAČ MATICA):

BROJ PRODANIH MATICA:
TRAŽENI IZNOS POTPORE za prodane matice:kn
BROJ ANALIZIRANIH UZORKA MATICA I PČELA
TRAŽENI IZNOS POTPORE za izvršene analize:kn
UKUPNO TRAŽENI IZNOS POTPOREkn

1Ime i prezime:
2Mjesto, ulica, kućni broj:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6Evidencijski broj pčelara:
7Registarski broj u Upisniku uzgajivača selekcioniranih matica pčela:
8IBAN žiro-računa uzgajivača:

Zahtjevu prilažem:

Za podmjeru a) trženje selekcioniranih matica:

– preslike plaćenih računa i dokaz ili preslike otkupnih blokova u skladu s čl. 20. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

– potvrdu HPA o obavljenom testiranju matica

– uzgojnu knjigu ovjerenu od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela i

– u slučaju slanja poštom potrebno je priložiti originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja

Za podmjeru b) laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica i matica:

– preslike plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 20. Pravilnika

Napomena:Stranica 2
a)

– prilikom izdavanja računa ili otkupnog bloka uzgajivač mora na oba primjerka upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.) jedan primjerak daje pčelaru, drugi primjerak čiju kopiju prilaže uz ovaj zahtjev, dužan je čuvati u svojoj evidenciji

– na računu/otkupnom bloku mora biti navedeno ime, prezime i OIB prodavatelja

– otkupni blok mora biti ovjeren žigom i potpisom prodavatelja

– račun/otkupni blok mora imati potpis i OIB kupca i

– u slučaju slanja poštom prilaže se dokaz o preuzimanju pošiljke

b)

– na originalni primjerak računa pčelar mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original računa čuvati u svojoj evidenciji

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

– nisam povezan vlasničkim odnosima s kupcem matica

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum: Pečat i potpis:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M5, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

PRILOG VI.

DIO A

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU POTPORE

MJERA 6. SURADNJA SA SPECIJALIZIRANIM TIJELIMA ZA PROVEDBU PROGRAMA PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

IZNOS ZA IZRAČUN POTPORE:*kn

*Upisati ukupni iznos računa bez PDV-a

Dio_A_OPĆI PODACI

1Naziv znanstveno-istraživačke institucije:
2Adresa i sjedište:
3OIB:
4Odgovorna osoba:
5Telefon, telefaks:
6E-pošta:
7Nositelj projekta:
8Naziv projekta:
9

IBAN žiro-računa

podnositelja zahtjeva:

Dio_B_ SPECIFIKACIJA PRILOŽENIH RAČUNA*

Vrsta troškaRačun izdan od:Broj rnDatum izdavanja rn

Trošak u HRK

(bez PDV-a)

% od traženih sredstava
1. Trajna dobra
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Ukupno 1
2. Potrošni materijal
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Ukupno 2
3. Putni troškovi
3.1
3.2.
3.3.
Ukupno 3
4. Troškovi osoblja
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Ukupno 4
5. Opći troškovi
5.1.
5.2.
5.3.
Ukupno 5
6. Dogovoreni troškovi
6.1.
6.2.
6.3.
Ukupno 6
UKUPNO (1+2+3+4+5+6)

Dio C_ REKAPITULACIJA SPECIFIKACIJE PRILOŽENIH RAČUNA

Rekapitulacija troškova (bez PDV-a):Kn% od traženih sredstava
1. Trajna dobra (UKUPNO)
2. Potrošni materijal (UKUPNO)
3. Putni troškovi (UKUPNO)
4. Troškovi osoblja (UKUPNO)
5. Opći troškovi (UKUPNO)
6. Dogovoreni troškovi (UKUPNO)
Ukupno troškovi istraživanja100 %

Sredstva iz Nacionalnog pčelarskog programa

(od ukupnih troškova istraživanja)

* Priznaju se računi izdani u razdoblju provođenja projekta, a unutar pčelarske godine

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 22. st. 2. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Napomena:

– na originalni primjerak plaćenih računa korisnik mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original računa čuvati u svojoj evidenciji i

– korisnik mora za financiranu opremu voditi evidenciju na Obrascu iz ovog Pravilnika PRILOG VI DIO B

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

– nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa sukladno stavku 9., članku 4. i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis odgovorne osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M6, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

DIO B

MJERA VI. SURADNJA SA SPECIJALIZIRANIM TIJELIMA ZA PROVEDBU PROGRAMA PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA

Obrazac evidencije o financiranim pomagalima, priboru i opremi

Ime i prezime/naziv subjekta:

Popis sufinanciranih pomagala, pribora i opreme
u pčelarskoj godini
1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017.
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do
31. 7. 201_
1. 8. 201_ do 31. 7. 201_1. 8. 201_ do
31. 7. 202_
1. 8. 202_ do
31. 7. 202_
Redni brojNaziv pomagala, pribora i opreme (po stavkama s računa, za pčelarsku godinu n)Izdavatelj računa za pomagala, pribor i opremu (izdani u razdoblju gore navedene pčelarske godine)Broj računaStanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+1 na dan* _________ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+2 na dan*_________(u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+3 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+4 na dan*_______ (u vlasništvu/otpisano/otuđeno)Stanje pomagala, pribora i opreme za godinu n+5 na dan*_________(u vlasništvu/otpisano/otuđeno)
1.
         
         
         
         
*stanje na dan – upisati sukcesivno datum stanja opreme jednom godišnje, za razdoblje od 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

PRILOG VII

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 7. PRAĆENJE TRŽIŠTA

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (HPS):

TRAŽENI IZNOS POTPORE:kn

1Naziv podnositelja zahtjeva:
2 Adresa i sjedište:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6 Odgovorna osoba
7IBAN žiro-računa podnositelja zahtjeva

Zahtjevu prilažem:

– Izvješće o strukturi proizvodnje i stavljanju pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Izvješće)

– za suradnike HPS-a koji su prikupljali podatke potrebne za izradu Izvješća: preslike likvidiranih putnih naloga ili originale ugovora o djelu s dokazom plaćanja

– za poslovnog subjekta koji je prikupljao i obradio podatke te izradio Izvješće: preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. srpnja tekuće pčelarske godine

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

– nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa sukladno stavku 9., članku 4. i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis odgovorne osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M7, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

PRILOG VIII

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

MJERA 8. POBOLJŠANJE KVALITETE PROIZVODA S CILJEM ISKORIŠTAVANJA POTENCIJALA PROIZVODA NA TRŽIŠTU

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (HPS):

TRAŽENI IZNOS POTPORE:kn

1Naziv podnositelja zahtjeva:
2 Adresa i sjedište:
3Telefonski broj:
4E-mail:
5OIB:
6 Odgovorna osoba
7IBAN žiro-računa podnositelja zahtjeva

Zahtjevu prilažem:

– preslike originala plaćenih računa i dokaz u skladu s čl. 25. st. 4. Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Napomena:

– na originalni primjerak računa korisnik mora upisati kemijskom olovkom: NPP 2017. (za pč. god. 2016./2017.); NPP 2018. (za pč. god. 2017./2018.); NPP 2019. (za pč. god. 2018./2019.), kopirati isti i kopiju dostaviti uz zahtjev, a original računa čuvati u svojoj evidenciji

____________________________________________________________________________________________________

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su podaci na zahtjevu istiniti

– sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine

– sam upoznat s Pravilnikom

– ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

– nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa sukladno stavku 9., članku 4. i

– nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora

Datum:Pečat i potpis odgovorne osobe:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva M8, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

PRILOG IX

SLUČAJ VIŠE SILE I IZVANREDNE OKOLNOSTI

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava podnositelj zahtjeva (pčelar/Subjekt ili ovlaštenik)

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA (pčelar)

1Ime i prezime:
2Mjesto, br. pošte, ulica, kućni broj:
3Telefonski broj:
4OIB:
5Evidencijski broj pčelara:
6Godina podnošenja zahtjeva
7Mjera za koju je podnio zahtjev:

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA (subjekt**)

8Naziv Subjekta:
9OIB:
10MB:
11Mjesto:
12Adresa i sjedište:
13Ime i prezime odgovorne osobe:
14Ime i prezime osobe za kontakt:
15Telefonski broj:
16Telefaks:
17E-mail:
18Godina podnošenja zahtjeva
19Mjera za koju je podnio zahtjev:

** Subjekt može biti Savez, Udruga ili Znanstveno-istraživačka institucija

PODACI O OVLAŠTENIKU***

20Ime i prezime:
21Mjesto, ulica, kućni broj:
22Telefonski broj:
23OIB:
24E-mail:

***potrebno popuniti samo ako višu silu i izvanredne okolnosti prijavljuje ovlaštenik

Uzroci više sile i izvanredne okolnosti:

smrt korisnika
dugotrajna nesposobnost korisnika
ozbiljne prirodne katastrofe
uništenje pčelinjih zajednica na poljoprivrednom gospodarstvu zbog nesreće
zarazna bolest, koja je utjecala na sve pčelinje zajednice ili njezin dio
uginuće pčelinjih zajednica zbog nesreće (požar, udar groma, električni udar i sl.)
drugi primjeri više sile i izvanredne okolnosti

Od obveznosti provedbe mjere odustajem, tako da:

a) s provedbom prestajem:

konačno u cijelosti
konačno s pojedinačnom mjerom

b) tijekom godine provedbe te prekida zbog posljedica više sile i izvanredne okolnosti provedbu preuzete obaveznosti nastavljam:

u svim mjerama
s pojedinačnom mjerom

1. Opis primjera više sile i izvanredne okolnosti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Dokazi koji su priloženi uz zahtjev

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O višoj sili i izvanrednim okolnostima korisnik mora Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pisano obavijestiti i poslati relevantne dokaze u roku od 10 radnih dana od dana nastanka događaja.

Datum:Potpis/pečat:

Obrazac u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – pomoć za sektor pčelarstva, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb