Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

486

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 14/2014), ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s ministrom zaštite okoliša i energetike i ministrom zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 131/2013, 16/2014, 90/2014, 142/2014, 128/2015 i 92/2016) u članku 1. stavku 2. iza točke 30. dodaju se točke 31., 32. i 33. koje glase:

»31. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2016/585 оd 12. veljače 2016. o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo, kadmij, šestovalentni krom i polibromirane difeniletere (PBDE) u rezervnim dijelovima koji su dobiveni iz medicinskih proizvoda ili elektronskih mikroskopa i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu (tekst važan za EGP) (SL L 101, 16. 4. 2016.)

32. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2016/1028 оd 19. travnja 2016. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima za električne kontakte senzora za mjerenje topline u određenim uređajima (tekst važan za EGP) (SL L 168, 25. 6. 2016.)

33. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2016/1029 оd 19. travnja 2016. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za anode od kadmija u Herschovim ćelijama za određene senzore za kisik koji se upotrebljavaju u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji (tekst značajan za EGP) (SL L 168, 25. 6. 2016.).«

Članak 2.

U Prilogu IV. ovoga Pravilnika točka 26. mijenja se i glasi:

»26. Olovo u sljedećim primjenama koje se trajno upotrebljava na temperaturi nižoj od –20 °C u normalnim uvjetima rada i skladištenja:

(a) lemovi na tiskanim pločicama;

(b) završni premazi električnih i elektroničkih komponenti i premazi tiskanih pločica;

(c) lemovi za povezivanje žica i kabela;

(d) lemovi koji spajaju pretvarače i senzore.

Olovo u lemovima za električne kontakte senzora za mjerenje topline u uređajima namijenjenima povremenoj upotrebi na temperaturi nižoj od –150 °C.

Ta izuzeća istječu 30. lipnja 2021.«

Članak 3.

(1) U Prilogu IV. ovoga Pravilnika točka 31. briše se.

(2) U Prilogu IV. ovoga Pravilnika dodaje se nova točka 31.a koja glasi: »31.a Olovo, kadmij, šestovalentni krom i polibromirani difenileteri (PBDE) u rezervnim dijelovima koji su dobiveni iz medicinskih proizvoda, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, ili elektronskih mikroskopa i njihovih dodataka i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu, uz uvjet da se ponovna uporaba odvija u povratnim zatvorenim sustavima poslovanja među poduzećima, koji se mogu provjeravati, te da se potrošača obavijesti o svakoj ponovnoj uporabi dijelova.

Istječe:

(a) 21. srpnja 2021. za uporabu u medicinskim proizvodima koji nisu in vitro dijagnostički medicinski proizvodi;

(b) 21. srpnja 2023. za uporabu u in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima;

(c) 21. srpnja 2024. za uporabu u elektronskim mikroskopima i njihovim dodacima.«

Članak 4.

U Prilogu IV. ovoga Pravilnika dodaje se točka 43. koja glasi:

»43. Anode od kadmija u Herschovim ćelijama za senzore za kisik koji se upotrebljavaju u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji kada je potrebna osjetljivost veća od 10 ppm.

Istječe 15. srpnja 2023.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu dana 30. travnja 2017. godine, osim članka 3. ovoga Pravilnika čije odredbe stupaju na snagu dana 6. studenoga 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/56

Urbroj: 526-05-02-01-01/3-17-17

Zagreb, 21. veljače 2017.

Potpredsjednica Vlade i ministrica
dr. sc. Martina Dalić, v. r.