Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

NN 21/2017 (10.3.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

493

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavaka 3. i 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), te članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), a u vezi s člankom 6. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14 i 154/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE U AKVATORIJU VRGADSKOG KANALA

I.

U Odluci o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala (»Narodne novine«, broj 35/15), naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka, u akvatoriju Vrgadskog kanala – polje 2«.

II.

U točki I. iza riječi: »ovlaštenje za gospodarsko korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe« dodaju se riječi: »i školjaka«.

III.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

POLJE 2
točkaYX
1420 712.3084 856 277.323
2420 855.1524 856 624.298
3421 286.7194 856 446.632
4421 352.3414 856 387.173
5421 220.9204 856 067.940«.

IV.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Površina pomorskog dobra, morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 205.100 m2, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi topografskoj karti s ucrtanom granicom koncesije, koja čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

V.

U točki V. stavku 1. iza riječi: »ribe« dodaju se riječi: »i školjaka«.

U stavku 2. riječi: »(lubin i komarča)« brišu se, broj: »700« zamjenjuje se brojem: »1340,6«, a iza riječi: »godišnje« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: »a dozvoljena godišnja količina uzgoja školjaka iznosi 100 tona godišnje.«.

VI.

U točki VI. stavku 1. iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »i I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, klase: UP/I-350-05/16-01/000090, urbroja: 531-06-1-2-16-0006, od 15. srpnja 2016. godine«.

VII.

U točki VII. stavku 2. točki a) broj: »20.800,00« zamjenjuje se brojem: »106.652,00«.

U točki b) iza riječi: »ostvarenog« dodaju se riječi: »od uzgoja bijele ribe i 0,20% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog od uzgoja školjaka«.

VIII.

I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole iz točke VI. ove Odluke čini Prilog II. Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IX.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru iz točke III. ove Odluke uložiti ukupno 14.991.000,00 kuna, od čega se iznos od 138.750,00 kuna odnosi na zaštitu okoliša, sve u skladu s rokovima i na način utvrđen u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja društva KORNAT ITTICA d.o.o., izrađenoj u studenome 2016. godine, koja čini Prilog III. ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

X.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od 749.555,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja iznosi 14.991.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostavi ovjerene zadužnice na iznos od 163.304,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke i ovjerene zadužnice, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji iz točke XI. ove Odluke.

XI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/66

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 8. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.