Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi

NN 21/2017 (10.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

501

Na temelju članka 40. stavka 12. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PREGLEDU ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA KOJI SE UVOZI

Članak 1.

U Pravilniku o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi (»Narodne novine« broj 91/09) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dokumentom iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka smatra se:

1. kada je država izvoznica članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD), a nije članica Europske unije:

– certifikat o provenijenciji (Certificate of Provenance),

2. kada država izvoznica nije članica OECD-a, niti je članica Europske unije:

– glavna svjedodžba o istovjetnosti reprodukcijskog materijala ili drugi službeni certifikat zemlje izvoznice.«

Članak 2.

Obrazac 1. i Obrazac 2. koji su sastavni dijelovi Pravilnika o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi (»Narodne novine« broj 91/09) zamjenjuju se novim Obrascem 1. i Obrascem 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/04

Urbroj: 525-11/1059-17-1

Zagreb, 24. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Obrazac 1.

Obrazac 2.