Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Ministarstvo pravosuđa

524

Na temelju članka 173.a, a u vezi s člankom 97. stavkom 5., te člankom 171. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj: 119/2015.) u članku 3. iza riječi: »ovlaštenog korisnika« dodaju se riječi: »i u postupcima podnošenja prijedloga za upis u zemljišnu knjigu putem javnog bilježnika i odvjetnika.«

Članak 2.

Iza članka 10. dodaju se naslovi i članci 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. koji glase:

»Elektroničko podnošenje prijedloga za upis

Članak 11.

(1) Prijedloge knjižnih upisa koji su podneseni elektroničkim putem, zemljišnoknjižni odjeli zaprimaju i vode kao elektronički spis.

(2) Prijedlozi knjižnih upisa koji su podneseni u pisanom obliku skeniraju se i nastavljaju voditi kao elektronički spis.

Članak 12.

(l) Prijedlozi knjižnih upisa, dopune prijedloga kao i svi prilozi koji se podnose zemljišnoknjižnom odjelu putem javnog bilježnika i odvjetnika, podnose se u elektroničkom obliku i potpisani su kvalificiranim elektroničkim potpisom koji ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata, izdan od kvalificiranog pružatelja usluga. Uz prijedlog i dopunu se u elektroničkom obliku prilažu svi prilozi koji su u istima naznačeni.

(2) Nakon zaprimanja i evidentiranja u općem poslovnom upisniku i poslovnom upisniku u elektroničkom obliku, pisani prijedlog za upis, dopunu i pisane priloge dostavljene u izvorniku ili ovjerenom prijepisu (presliku), javni bilježnik i odvjetnik pretvoriti će u elektronički oblik te će svaki priloženi dokument potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kada se uz prijedlog i dopunu prilažu javnobilježničke isprave, ili druge javne isprave koje već postoje u elektroničkom obliku, one se prilikom dostave elektroničkog prijedloga i dopune prijedloga samo potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(3) Javni bilježnik i odvjetnik će kvalificiranim elektroničkim potpisom jamčiti da su priložene isprave u elektroničkom obliku istovjetne onima koje su zaprimili u pisanom obliku.

(4) Pisane isprave na temelju kojih je dopušten upis u zemljišnu knjigu javni bilježnik i odvjetnik čuvat će prema svojim posebnim propisima o odlaganju i čuvanju, te će ih nakon proteka deset godina, računajući od godine koja slijedi nakon završetka postupanja javnog bilježnika i odvjetnika predati nadležnom arhivu koji ih je dužan preuzeti na trajno čuvanje.

Uspostava tehničkih uvjeta elektroničkog poslovanja

Članak 13.

(1) Prijedlozi knjižnih upisa u zemljišnu knjigu putem elektroničke prijave, mogu se podnositi nakon što javni bilježnik i odvjetnik ispune tehničke uvijete za elektronički pristup zemljišnim knjigama i nakon odobrenja ministra nadležnog za poslove pravosuđa u skladu s člankom 171. stavkom 2. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.).

(2) Uvjeti za odobrenje iz prethodnog stavka su: potrebna informatička oprema, dodjela korisničkog imena i šifre za pristup podacima od strane administratora sustava, osiguranje elektroničke naplate, osiguranje odlaganja i čuvanja dokumenata.

(3) Odluku kojom se izdaje odobrenje iz stavka 1. ovog članka i određuje početak rada javnog bilježnika i odvjetnika za elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Dostava rješenja

Članak 14.

(1) Rješenje u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničko rješenje potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom) zemljišnoknjižni odjel dostavit će podnositelju prijedloga za upis elektroničkim putem, u pretinac javnog bilježnika ili odvjetnika, čime se dostava smatra izvršenom.

(2) Rješenje u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničko rješenje) potpisano je kvalificiranim elektroničkim potpisom i od ovlaštene osobe u zemljišnoknjižnom odjelu koji ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata. Vjerodostojnost rješenja u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničkog rješenja) utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja i internetske stranice, odnosno QR koda. Javni bilježnik ili odvjetnik će po primitku elektroničko rješenje s otisnutim QR kodom i bez dodatne ovjere dostaviti podnositelju prijedloga.

(3) Nakon donošenja rješenja o upisu u zemljišnu knjigu nadležni zemljišnoknjižni odjel će rješenje o upisu pohraniti u digitalnu zbirku rješenja, a isprave na kojima se temelji upis pohranit će u digitalnu arhivu zbirke isprava.

(5) Protustrankama rješenje dostavlja zemljišnoknjižni odjel koji je donio rješenje.

(6) Rješenje zemljišnoknjižnog odjela dostavlja se svim strankama u postupku prema odredbama Zakona o zemljišnim knjigama do ispunjavanja uvjeta iz stavka 1 i 2.

Vrijeme primitka elektroničke isprave

Članak 15.

(1) Kod podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, vremenom primitka elektroničkog prijedloga u zemljišnoknjižnom odjelu, smatra se vrijeme kada je elektronički prijedlog zaprimljen u informacijskom sustavu primatelja.

(2) U slučaju nemogućnosti dostave elektroničke prijave elektroničkim sredstvima komunikacije zbog više sile, održavanja sustava ili nemogućnosti zaprimanja u sustavu, isključuje se odgovornost primatelja, javnog bilježnika ili odvjetnika.

Poslovanje kod podnošenja prijedloga

Članak 16.

(1) Javni bilježnik i odvjetnik kao ovlaštenik i odvjetnik kao punomoćnik na zahtjev stranke zaprimaju isprave koje su potrebne za sastavljanje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka koje sastavljaju prijedlog za upis nekog prava u zemljišnu knjigu dužni su provjeriti sve relevantne činjenice koje uvjetuju upis i uredan prijedlog s prilozima dostaviti nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu.

(3) Ako prilozi ne sadržavaju podatke potrebne za upis, osobe iz stavka 1. ovog članka pozvat će podnositelja da iste dopuni u primjerenom roku.

(4) Ako stranka u ostavljenom roku ne dostavi zatražene priloge ili odbije postupati po zahtjevu za dopunu, osobe iz stavka 1. ovog članka obustavit će postupanje po prijedlogu, te o tome obavijestiti stranku.

Članak 17.

(1) U trenutku podnošenja urednog prijedloga za upis javni bilježnik ili odvjetnik dužni su izvršiti naplatu sudskih pristojbi prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama.

(2) Javni bilježnik ili odvjetnik nisu dužni postupiti po zahtjevu podnositelja prijedloga dok im se ne podmire stvarni troškovi nagrade, sudske pristojbe i troškova postupka.

(3) Za postupak podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige ne plaća se javnobilježnička pristojba.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. ožujka 2017.

Klasa: 932-01/16-01/541

Urbroj: 514-04-03-02-17-06

Zagreb, 8. ožujka 2017.

Ministar

Ante Šprlje, v. r.