Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

525

Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, broj 55/14, 41/15 i 67/16) u članku 17. u stavku 3. iza riječi: »dozvolom« dodaju se riječi: »kao i građevne čestice pripadajućih građevina na trasama linijskih i sličnih građevina (cjevovodi, kabeli različitih namjena, dalekovodi, sustavi navodnjavanja i sl.), ukoliko je za iste lokacijskom dozvolom određeno njeno formiranje«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za golf igrališta, kampove, turističke zone, luke, složene građevine i slične zahvate u prostoru, u lokacijskoj dozvoli određuje se obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata formiraju se građevne čestice parcelacijskim elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/17-04/1

Urbroj: 531-01-17-1

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Ministar

Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.