Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

527

Na temelju članaka 39. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU RIBARSKE FLOTE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- Sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Registar), upis plovila u Registar, način razmjene podataka s međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica te način razmjene podataka s nadležnim službama Europske komisije po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

- Izgled i način izdavanja Izvoda iz Registra.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (dalje u tekstu: Uredbe (EU) br. 1380/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) događaj - upis u Registar, brisanje iz Registra ili bilo kakva promjena podataka o karakteristikama plovila kako su one navedene u Prilogu 2. a koja se unosi u Registar

2) CEN, MOD, IMP i CHA - događaji kojima se označava da se plovilo nalazi u Registru

3) EXP, RET i DES - događaji kojima se označava da je plovilo izašlo iz Registra

4) Ministarstvo - središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

5) prijenos podataka - digitalni prijenos podataka iz Registra između Republike Hrvatske i nadležnih službi Europske komisije

6) prikaz Registra - svi događaji zabilježeni u Registru u razdoblju od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji do sljedećeg slanja podataka.

Sadržaj Registra

Članak 4.

(1) U Registru moraju biti upisana sva ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(2) Osim plovila iz stavka 1. ovoga članka u Registar moraju biti upisana i sva plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi i koja se ne smiju koristiti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(3) Za svako plovilo upisano u Registar vodi se minimum podataka o značajkama i djelatnosti plovila. Podaci koji se vode u Registru navedeni su u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(4) Registar mora sadržavati podatke iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za sva plovila koja su u njemu upisana koje Ministarstvo prikuplja u postupku upisa plovila u Registar u skladu s Uredbom Komisije br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice nadopunjena Uredbom Komisije br. 1799/2006 i Uredbom Komisije br. 741/2014.

(5) Svaku promjenu podataka o značajkama i djelatnosti plovila, vlasnik plovila dužan je prijaviti područnoj jedinici Ministarstva (u daljnjem tekstu: područna jedinica) u kojoj je sjedište/prebivalište vlasnika plovila. Podatke odnosno informaciju o promjeni podataka o značajkama plovila vlasnik je u pisanoj formi dužan ishoditi od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno Hrvatskog registra brodova za podatke koji se ne upisuju u Upisnik brodova te ih priložiti zahtjevu.

(6) Svakom plovilu koje je upisano u Registar dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (CFR) koji se ni u kakvim okolnostima ne smije ponovo dodjeljivati ili mijenjati. CFR broj bit će sadržan u svim dostavama podataka koje Republika Hrvatska bude vršila prema Europskoj komisiji.

(7) Nakon izdavanja CFR broja iz stavka 6. ovoga članka Ministarstvo isti dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kako bi se CFR broj upisao očevidnik brodice odnosno u Upisnik ribarskih brodova odnosno u plovidbene dozvole brodica odnosno u Upisni list broda.

Upis u Registar

Članak 5.

U Registar se mogu upisati plovila koja nisu upisana u postojeći Registar, ukoliko je upisu novog plovila prethodilo povlačenje plovila upisanog u Registar sukladno propisu o ulasku i izlasku iz flote definiranom u Uredbi Komisije br. 1013/2010 o utvrđivanju provedbenih pravila politike Unije vezane uz ribolovnu flotu kako je određeno u poglavlju III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 te u slučajevima iz članka 9. Pravilnika o Povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 46/2016).

Zahtjev za upis u Registar

Članak 6.

(1) Vlasnik plovila podnosi Zahtjev za upis plovila područnoj jedinici u kojoj ima sjedište (u slučaju pravne osobe) ili prebivalište (u slučaju fizičke osobe).

(2) Ukoliko podnositelj Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema sjedište ili prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, Zahtjev može podnijeti bilo kojoj područnoj jedinici.

(3) Plovilo se može upisati u Registar samo uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

a. za brodice, plovidbena dozvola ili izvadak iz Očevidnika brodica, a za brodove Upisni list;

b. odgovarajući i vjerodostojni dokument da li je plovilo imalo/nije imalo CFR broj ukoliko je isto uvezeno iz država članica Europske unije;

c. odgovarajući i vjerodostojni dokument o preregistraciji brodice (presliku prethodne plovidbene dozvole, odnosno izvadak iz Očevidnika brodica) ukoliko je brodica imala prethodno drugu registarsku oznaku.

Izvod iz Registra

Članak 7.

(1) Za plovilo upisano u Registar izdaje se Izvod iz Registra (Prilog 1.).

(2) Obrazac Izvoda iz Registra formata je A5.

(3) Obrazac Izvoda iz Registra ispunjava se elektronički i ispisuje računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

Komunikacija s Europskom komisijom

Članak 8.

(1) Svake godine, prvoga radnoga dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu Ministarstvo vrši prijenos podataka iz Registra prikazanih u Prilogu 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: prikaz Registra) nadležnim službama Europske komisije, a putem računalne aplikacije.

(2) Po primitku prikaza Registra, Europska komisija će obaviti pregled podataka, te ih uključiti u registar flote Europske unije. Ukoliko dostavljeni podaci ne sadrže pogreške, ovaj prikaz Registra zamijenit će prethodni. Ukoliko prikaz Registra sadrži pogreške, Europska komisija će obavijestiti Republiku Hrvatsku, koja će izvršiti potrebne izmjene i poslati Europskoj komisiji novi prikaz Registra u roku od 10 radnih dana od zaprimanja obavijesti od Europske komisije.

(3) Po primitku i provjeri novog prikaza Registra, Europska komisija će ga uključiti u registar flote Europske unije ili ga odbaciti ukoliko sadrži pogreške koje nisu u skladu s primjenom zajedničke ribarstvene politike. Ukoliko uključeni prikaz i dalje sadrži pogreške, Europska komisija će obavijestiti Republiku Hrvatsku, koja je dužna pogreške odmah ispraviti.

(4) Registar ribarske flote Zajednice bit će dostupan svim državama članicama u roku od 20 radnih dana od primitka prikaza Registra. Države članice imat će pristup svim podacima sadržanima u Registru ribarske flote Zajednice pod uvjetom da se pridržavaju odredbi o zaštiti osobnih podataka kako su one navedene u Uredbi Vijeća (EZ) br. 45/2001, a poglavito članku 8.

Članak 9.

(1) Ukoliko provedba posebnih mjera ribarstvene politike to zahtjeva, osim u rokovima navedenim u članku 7. ovoga Pravilnika, Ministarstvo prikaz Registra dostavlja nadležnim službama Europske komisije i na njihov zahtjev.

(2) Za svako plovilo, prikaz Registra iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati pojedinosti o svim događajima koji su se dogodili od datuma upisa plovila u Registar do datuma slanja podataka.

(3) Po primitku prikaza Registra, Europska komisija će obaviti pregled podataka, te njima zamijeniti ranije uvrštene podatke.

Dostupnost Registra i komunikacija s međunarodnim organizacijama

Članak 10.

(1) Registar je javno dostupan na web-stranici Ministarstva.

(2) Javno dostupan Registar ne sadrži osobne podatke.

(3) Ministarstvo podatke iz Registra dostavlja međunarodnim organizacijama nadležnim za pitanja ribarstva kojih je Republika Hrvatska članica sukladno njihovim traženjima u odgovarajućim formatima i rokovima.

Raspolaganje kapacitetom

Članak 11.

(1) Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupan kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote (događaji RET, DES i EXP) te kapacitet plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi.

(2) Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

(3) Plovila koja izlaze iz Registra temeljem mjere trajnog prestanka ribolovne aktivnosti trajno se brišu iz Registra i ne smiju se zamijeniti novim plovilima u Registru.

(4) Smanjenje kapaciteta kao ishod trajnog prestanka ribolovne aktivnosti slijedom javne potpore rezultira trajnim i jednakovrijednim smanjenjem gornjih granica ribolovnog kapaciteta utvrđenima u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(5) Nije dopušten izlazak iz flote, uz javnu pomoć, ako prethodno nije povučena povlastica za ribolov i odobrenje za ribolov.

(6) Ribolovni kapacitet koji odgovara ribarskim plovilima povučenima korištenjem javne pomoći ne može se nadomjestiti.

(7) Ulazak plovila u flotu odnosno izlazak plovila iz flote je reguliran na način da se ulazak novog kapaciteta u flotu, bez javne pomoći, kompenzira prethodnim povlačenjem kapaciteta, bez javne pomoći, najmanje istog iznosa.

Završne odredbe

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/09

Urbroj: 525-13/0329-17-3

Zagreb, 28. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTE

kojim se potvrđuje da je sukladno članku 39. Zakona o morskom ribarstvu ribarsko plovilo

_________________________________________________

Ime i/ili registarska oznaka plovila

_________________________________________________

Vlasnik plovila

_________________________________________________

Sjedište/adresa

__________________ _______________ _______________

Duljina kW GT

upisano u Registar ribarske flote te da mu je dodijeljen jedinstveni identifikacijski broj

_________________________________________________

CFR

Klasa:

Urbroj:

Mjesto, ddmmgg Ovlaštena osoba

MP

Serijski broj: 0001


PRILOG 2.

PODACI KOJI SE VODE U REGISTRU

RubrikaNajveći broj znakova

Poravnanje1

L(ijevo)/D(esno)

Definicija i napomene
Zemlja upisa3
Država članica (oznaka Alpha-3 ISO) u kojoj je plovilo registrirano
CFR212

Jedinstveni identifikacijski broj ribarskog plovila.

Oznaka Alpha-3 ISO nakon koje slijedi identifikacijska serija (devet znakova). Ako serija ima manje od devet znakova, s lijeve se strane moraju umetnuti dodatne nule.

Šifra događaja3
Šifra kojom se označava vrsta prijavljenog događaja (Tablica 1)
Datum događaja38
Datum (GGGGMMDD) na koji se dogodio događaj
Posjedovanje povlastice odnosno dozvole1

Plovilo s povlasticom odnosno Odobrenjem

Y(Da)/N(Ne)

Registracijski broj14L
Vanjska oznaka14L
Ime plovila40L
Luka upisa5L
Posjedovanje IRCS-a1

Plovilo koje ima međunarodni radio signal:

Y(Da)/N(Ne)/U(Nepoznato)

IRCS7L

(International radio call sign)

Međunarodni radijski znak raspoznavanja)

Posjedovanje VMS-a1

(Vessel monitoring system - Sustav nadzora plovila)

Y(Da)/N(Ne)

Osnovni ribolovni alat43LŠifra osnovnog ribolovnog alata (Tablica 3)
Pomoćni ribolovni alat3LŠifra pomoćnog ribolovnog alata (Tablica 3)
Duljina preko svega (LOA)6D

(Length over all)

Duljina preko svega u metrima

Duljina između okomica (LBP)6D

(Length between perpendiculars)

Duljina između okomica u metrima

Tonaža GT8D
Tonaža prema drugim normama58DU tonama, prema Konvenciji iz Osla ili u skladu s definicijom nadležne institucije
GT57DU GT, povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti plovidbe
Snaga glavnog motora68DU kW
Snaga pomoćnog motora8DU kW. Uključuje svu ugrađenu snagu motora koja nije uključena u rubriku »Snaga glavnog motora«
Materijal od kojega je izgrađen brodski trup1-Šifra (Tablica 4)
Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu4-
Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu2-
Dan na koji je plovilo stavljeno u službu2-
Segment3-Šifra (Tablica 5)
Država uvoznica/izvoznica3-Oznaka Alpha 3 ISO za državu uvoznicu ili izvoznicu
Vrsta izvoza2-Šifra (Tablica 6)
Šifra državne potpore2-Šifra (Tablica 7)
Datum upravne odluke8-
Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom3-
Godina izgradnje4-
Mjesto izgradnje100LSlobodni tekst. Ime brodogradilišta, grad i država u kojoj je izgrađen brodski trup
Ime agenta100L

Pomorski agent:

Fizička osoba: prezime, ime

Pravna osoba: ime

Adresa agenta100LSlobodni tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država
Agent vlasnik1

Plovilo čiji je agent istodobno i njegov vlasnik

Y(Da)/N(Ne)

Ime vlasnika100L

Vlasnik plovila:

Fizička osoba: prezime, ime

Pravna osoba: ime

Adresa vlasnika100LSlobodi tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država1 Odgovarajuće informacije o slanju podataka s utvrđenom duljinom polja za podatke.

2 Jedinstveni identifikacijski broj.

3 Ako se radi o popisu flote, to je datum popisa. Za sve ostale vrste događaja, mora se prijaviti datum službene isprave kojom se evidentira događaj.

4 Ribolovni alat koji se najčešće rabi na plovilu tijekom godišnjega ribolovnog razdoblja ili ribolovne godine.

5 Numerička vrijednost na neobvezne dvije decimale. Cijeli broj i decimale su odvojeni decimalnom točkom. Tisućice se ne odvajaju nikakvim znakom.

6 Upisuje se nominalna snaga glavnog motora.

Tablica 1. ŠIFRE ZA VRSTU DOGAĐAJA

Ulazak u flotuPopisCEN
NovogradnjaCST
Promjena djelatnostiCHA
Uvoz unutar Zajednice, prijenosIMP
Unutar floteModifikacijaMOD
Izlazak iz flotePodrtina, potonuće (havarija)DES
Promjena djelatnostiRET
Izvoz unutar Zajednice, prijenosEXP


Tablica 2. ŠIFRE ZA RIBOLOVNI ALAT

Kategorija ribolovnog alataRibolovni alatŠifraStajaći ribolovni alat (S) ili ribolovni alat na vuču (T) ili pokretni ribolovni alat (M)Pelagijski (P) ili pridneni (D)
Okružujuće mrežeOkružujuća mreža plivaricaPSMP
Mreža lamparaLAMP
PotegačeObalna mreža potegačaSBTD/P
Danska potegačaSDNTD/P
Škotska potegačaSSCTD/P
Potegača kojom se upravlja pomoću dva plovilaSPRTD/P
Povlačne mreže (koće)Povlačna mreža (koća) s gredomTBBTD
Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicamaOTBTD
Pridnena povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovimaPTBTD
Lebdeća koća sa širilicamaOTMTD/P
Pelagijska povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovimaPTMTD/P
Dvojna povlačna mreža (koća) sa širilicamaOTTTD/P
DredžeDredže koje vuče brodDRBTD
Ručne dredže koje se rabe s palube brodaDRHTD
Mehaničke dredže uključujući usisne dredžeHMDTD
Nadizne mrežeNadizne mreže (tepisi) kojima se ribolov obavlja jednim brodomLNBMP
Nadizne mreže (tepisi) s kolcimaLNSMP
Jednostruke mreže stajaćice i zaplećuće mrežeUsidrena jednostruka mreža stajaćicaGNSSD
Lebdeća (plovuća) mrežaGNDSD/P
Okružujuća jednostruka mreža stajaćicaGNCSD/P
Trostruka mreža stajaćicaGTRSD/P
Kombinirana trostruka i jednostruka mreža stajaćicaGTNSD/P
KlopkeVrše (klopke)FPOSD
Udičarski ribolovni alatPovrazi i ribarski štapovi (ručni)LHPSD/P
Povrazi i ribarski štapovi (mehanički)LHMSD/P
Stajaći parangaliLLSSD
Plutajući parangaliLLDSP
Povlačni povrazi (panule)LTLMP
Probodni ribolovni alatOstiHARMP
Ribolovni alat nepoznatNK
Bez ribolovnog alata1NO1 Vrijedi samo za pomoćni ribolovni alat.

Tablica 3.     ŠIFRA ZA MATERIJAL OD KOJEGA JE IZGRAĐEN BRODSKI TRUP

Drvo1
Metal2
Stakloplastika3
Ostalo4
Nepozanto5


Tablica 4. ŠIFRE ZA VRSTE IZVOZA

Izvoz ili prijenos unutar ZajedniceEX
Izvoz u okviru mješovitog društvaSM


Tablica 5. ŠIFRE ZA JAVNE POTPORE

Potpora koju ne sufinancira ZajednicaAE
Potpora koju sufinancira ZajednicaAC
Bez javne potporePA
Potpora za zamjenu porivnog stroja uvjetovana smanjenjem snage (za pojedino plovilo)EI
Potpora za zamjenu porivnog stroja uvjetovana smanjenjem snage (za grupu plovila)EG


PRILOG 3.

PODACI KOJE TREBA DOSTAVITI OVISNO O VRSTI DOGAĐAJA IZ TABLICE 1. PRILOGA I.

Upis u flotuUnutar floteIspis iz flote
CENCSTCHAIMPMODDESRETEXP
Zemlja upisaXXXXXXXX
CFRXXXXXXXX
Šifra događajaXXXXXXXX
Datum događajaXXXXXXXX
Posjedovanje povlastice odnosno dozvole (1)XXXXXXXX
Registracijski brojXXXXXXXX
Vanjska oznakaXXXXXXXX
Ime plovilaXXXXXXXX
Luka upisaXXXXXXXX
Posjedovanje IRCS-aXXXXXXXX
IRCS (2)XXXXXXXX
Posjedovanje VMS-a (1)XXXXXXXX
Osnovni ribolovni alatXXXXXXXX
Pomoćni ribolovni alatXXXXXXXX
LOA (1)XXXXXXXX
LBPXXXXXXXX
Bruto tonaža GTXXXXXXXX
Tonaža prema drugim normamaXXXXXXXX
GTXXXXXXXX
Snaga glavnog motoraXXXXXXXX
Snaga pomoćnog motoraXXXXXXXX
Materijal od kojega je izgrađen brodski trupXXXXXXXX
Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službuX(1)(1)(1)XXXX
Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službuX(1)(1)(1)XXXX
Dan na koji je plovilo stavljeno u službuX(1)(1)(1)XXXX
SegmentXXXXXXXX
Država uvoznica/izvoznica


X


X
Vrsta izvoza (1)


X
Šifra javne potpore
XXX(4)XXX
Datum upravne odluke
XXXSegment koji je obuhvaćen upravnom odlukom
XXXGodina izgradnjeXXXXXXXX
Mjesto izgradnjeXXXXXXXX
Ime agentaXXXXXXXX
Adresa agentaXXXXXXXX
Agent vlasnikXXXXXXXX
Ime vlasnika (3)XXXXXXXX
Adresa vlasnika (3)XXXXXXXX


(1) Obvezni podatak za sva plovila u floti.

(2) Polje ostaje prazno ako je u rubrici »Posjedovanje IRCS-a« navedeno »N«

(3) Polje ostaje prazno ako je u rubrici »Agent vlasnik« navedeno »Y«.

(4) Obvezni podatak samo ako je povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti.