Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

528

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENSKOG KRUMPIRA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (»Narodne novine« broj 129/07 i 103/15) u članku 1.a podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 1., 2., 3., 4. i 5.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»- Provedbena direktiva Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5. 3. 2016.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. podstavku 3. riječi: »table na kojoj je posađen sjemenski krumpir«, zamjenjuju se riječima: »identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele i površinu ARKOD parcele izraženu u m2«.

U podstavku 4. riječi: »ako sjemenski krumpir kategorije osnovno sjeme potječe iz uvoza« brišu se.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»certifikat o sjemenu«.

Dosadašnji postavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 4.

U članku 17. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje ili kontejner sjemenskog krumpira kategorija osnovno i certificirano koje nije tretirano bilo kojim kemijskim sredstvom na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja ili na kontejneru mora sadržavati naznaku: »nije tretirano«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 5.

U članku 27. stavku 1. riječi: »pored hrvatskog jezika može biti i« zamjenjuju se riječima: »može biti«.

Članak 6.

U Dodatku 3. točki A iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi: »Službeno dodijeljen serijski broj«.

Dosadašnje podtočke 3. - 9. postaju podtočke 4. - 10.

Članak 7.

U Dodatku 6. Obrazac broj 1 zamjenjuje se novim Obrascem broj 1.

»OBRAZAC BROJ 1

_______________________________________________
(Naziv i sjedište proizvođača - podnositelj prijave)
Telefon: _______________________
OIB: _________________________MB:__________________________
Datum: _______________________


PRIJAVA

za stručni nadzor nad sjemenskim usjevom__________________________________
______________________________________________________________________
(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za stručni nadzor)
SORTA HIBRIDZASIJANA SJ. KAT.LINIJAPARCELAPREDUSJEVDATUM SJETVEUVJERENJECERTIFIKAT O SJEMENU
MajkaOtacARKOD IDK.O.k.č.br.m2BrDatumBrojDatumOdgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je__________________________________________________
(ime i prezime, telefon)
Napomena: Obvezatno priložiti deklaracije, uvjerenja i skicu lokacije te izvješće o izvršenoj analizi tla na ekonomski štetne nematode za Beta vrste i krumpir.
__________________________
(Potpis odgovorne osobe)«.


U Obrascu broj 8 riječ: »M.P.« briše se.

U Obrascu broj 8a riječ: »M.P.« briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/61

Urbroj: 525-09/0007-17-2

Zagreb, 25. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.