Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

529

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA KRMNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (»Narodne novine« br. 129/07, 78/10 i 31/13) članak 1a. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

- Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL L 125, 11. 7. 1966.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/2109 оd 1. prosinca 2016. o izmjeni Direktive Vijeća 66/401/EEZ u pogledu uvrštavanja novih vrsta i botaničkog naziva vrste Lolium x boucheanum Kunth. (SL L 327, 2. 12. 2016.)

- Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. o ograničavanju stavljanja na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja te uljarica i predivog bilja na sjeme koje je službeno certificirano kao »osnovno sjeme« ili »certificirano sjeme« (kodificirana verzija) (SL L 340, 19. 12. 2008.).«.

Članak 2.

U članku 3. točki 1. tablici a) riječi: »Lolium x boucheanum Kunth.« zamjenjuju se riječima: »Lolium x hybridum Hausskn.«.

Tablica b) mijenja se i glasi:

b) Leguminoze*
Biserrula pelecinus L.Biserrula
Galega orientalis Lam.Stočni orlovac, galega
Hedysarum coronarium L.Slatkovina
Lathyrus cicera L.Grah poljak/kukavčica/graholika/sjekirica
Lotus corniculatus L.Smiljkita roškasta
Lupinus albus L.Lupina bijela slatka
Lupinus angustifolius L.Uskolisna lupina
Lupinus luteus L.Žutocvjetna lupina
Medicago doliata Carmign.Dunjica čigrasta/šiljasta
Medicago italica (Mill.) FioriMedicago italica (Mill.) Fiori
Medicago littoralis Rohde ex LoiselObalna vija/dunjica
Medicago lupulina L.Dunjica, Hmeljasta lucerna
Medicago murex Willd.Medicago murex Willd.
Medicago polymorpha L.Oštrodlakava vija/dunjica
Medicago rugosa Desr.Medicago rugosa Desr.
Medicago sativa L.Lucerna
Medicago scutellata (L.) Mill.Štitasta vija/dunjica
Medicago truncatula Gaertn.Buretasta lucerna
Medicago × varia T. MartynBastardna lucerna
Onobrychis viciifolia Scop.Esparzeta
Ornithopus compressus L.Žuta ptičja noga
Ornithopus sativus Brot.Saradela
Pisum sativum L. (partim)Stočni grašak
Trifolium alexandrinum L.Aleksandrijska djetelina
Trifolium fragiferum L.Jagodasta djetelina
Trifolium glanduliferum Boiss.Trifolium glanduliferum Boiss.
Trifolium hybridum L.Švedska djetelina
Trifolium incarnatum L.Inkarnatka
Trifolium isthmocarpum BrotTrifolium isthmocarpum Brot
Trifolium michelianum SaviMichelijeva djetelina
Trifolium pratense L.Crvena djetelina
Trifolium repens L.Bijela djetelina
Trifolium resupinatum L.Perzijska djetelina
Trifolium squarrosum L.Stršeća djetelina
Trifolium subterraneum L.Podzemna djetelina
Trifolium vesiculosum SaviMješiničasta djetelina
Trigonella foenum-graecum L.Piskavica
Vicia benghalensis L.Vicia benghalensis L.
Vicia faba L. (partim)Stočni bob
Vicia pannonica CrantzPanonska grahorica
Vicia sativa L.Jara grahorica
Vicia villosa RothOzima grahorica* Za biljne vrste za koje ne postoji službeni hrvatski naziv koristi se latinski naziv.

U tablici c) ispod vrste bilja »Phacelia tanacetifolia Benth« dodaje se nova vrsta bilja:

»Plantago lanceolata L., uskolisni trputac«.

Članak 3.

U članku 4. u točki A podtočki 1. podpodtočki b) riječi: »kategorije« zamjenjuju se riječima: »generacije«.

U istoj točki A podtočki 2. podpodtočki b) riječi: »kategorije« zamjenjuju se riječima: »generacije«.

Članak 4.

U članku 4.a stavku 1. u tablici riječi: »Lolium x boucheanum Kunth.«, zamjenjuju se riječima: »Lolium x hybridum Hausskn.«.

U istoj tablici riječi: »Maljava grahorica« zamjenjuju se riječima: »Ozima grahorica«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme krmnog bilja mogu proizvoditi dobavljači koji su upisani i registrirani za proizvodnju krmnog bilja u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena).«.

U stavku 2. riječi: »sjemena registriran za proizvodnju sjemena krmnog bilja« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo - Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Dosadašnji stavak 4. koji je postao stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zavod će odobriti dobavljaču sjemena da na vlastitoj proizvodnji obavlja nadzor pod stručnom kontrolom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

b) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme

c) nema privatni interes u svezi s provođenjem nadzora

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena

e) je prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom i

f) dao je pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.«.

Dosadašnji stavak 7. koji je postao stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 5. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti i zabraniti stavljanje na tržišta takvog sjemena i pritom obavijestiti nadležnu inspekciju, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.«.

Članak 7.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uz prijavu se prilaže:

- skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev (potrebno je dostaviti identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele ili broj katastarske čestice i površinu table izraženu u m2)

- uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija

- Certifikat o sjemenu

- Izvješće o kakvoći sjemena za kategoriju komercijalno sjeme

- ako postoje podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave

- odobrenje Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za proizvodnju sjemena za naručitelja iz treće zemlje ukoliko se sjeme proizvodi u skladu s člankom 12. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14, u daljnjem tekstu: Zakon).«.

Članak 8.

U članku 8. stavku 1. riječi: », a prema metodama navedenim u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »Obrazac« dodaju se riječi: »2. i Obrazac 3.«

U stavku 4. brojka: »10« zamjenjuje se brojem: »5«.

U stavku 7. iza riječi: »Obrazac« dodaje se broj: »4.«.

Članak 9.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »Obrazac« dodaje se broj: »5.«.

Članak 10.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu mora voditi evidenciju na Obrascu 7a koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač sjemena upisan i registriran za doradu sjemena u Upisniku dobavljača sjemena podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva propisan je na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Na zahtjev dobavljača sjemena iz stavka 1. ovoga članka Zavod izdaje pisano odobrenje dobavljaču za označavanje pakiranja sjemena Certifikatom proizvođača za sitna A i sitna B pakiranja kategorija osnovno sjeme, certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije, certificirano sjeme druge generacije i komercijalno sjeme.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i Izvješće o kakvoći sjemena ako ispitivanje kvalitete kakvoće sjemena nije izvršio Zavod i Uvjerenje ako je dobavljač obavio nadzor pod stručnom kontrolom.

(4) Na zahtjev dobavljača sjemena iz stavka 1. ovoga članka i ukoliko su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) shemom za certificiranje Zavod će izdati OECD certifikat.

(5) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadržavat će i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki kako slijedi:

- prva grupa znamenki - je broj dobavljača registriranog za doradu koji mu odredi Zavod;

- druga grupa znamenki - je redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena;

- treća grupa znamenki - je broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog sjemena;

- četvrta grupa znamenki - označava proizvodnu godinu u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

(6) Zavod vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu na Obrascu broj 9. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.«.

Članak 12.

U članku 20. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena krmnog bilja kategorija osnovno, certificirano sjeme svih kategorija i komercijalno sjeme koje je tretirano mora na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »tretirano« i naziv aktivne tvari. U slučaju da sjeme nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja mora se naznačiti: »nije tretirano«.«.

Članak 13.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač će, ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena kategorije osnovno i certificirano utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, uz Certifikat o sjemenu na pakiranju staviti naznaku: »ponovno ispitano« te u nastavku mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena i broj laboratorijskog izvješća.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 14.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme krmnog bilja koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena krmnog bilja koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kakvoći sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ako je OECD certifikat iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kakvoće pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane Dodatkom 4. ovoga Pravilnika u skladu sa vrstom pakiranja, a Certifikat o sjemenu kao prateći dokument mora sadržavati najmanje podatke iz Dodatka 4. A. I. a) 3., 5. i 6., a u slučaju komercijalnog sjemena podatke propisane u Dodatku 4. A. I. b) 2., 4. i 6. ovoga Pravilnika.

(5) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

- je li dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena

- je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

- je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i

- udovoljava li sjeme uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(6) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

- vrsti

- sorti

- kategoriji

- državi proizvodnje sjemena - nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor)

- državi izvoznici (otpreme)

- uvozniku i

- količini sjemena.

(7) Obrazac evidencije iz stavka 6. ovoga članka propisan je na Obrascu 7b koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(8) Izvješće o uvezenim količinama sjemena preko 2 kg, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca 7b, uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(9) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena, bilo da se radi o sorti ili hibridu, može se uvesti do 5 kg sjemena krmnog bilja.

(10) U slučaju uvoza sjemena u skladu sa odredbom članka 73. stavka 1. Zakona građani Republike Hrvatske mogu uvesti do ukupno 0,5 kg sjemena krmnog bilja.«.

Članak 15.

U članku 33. u stavku 1. riječi: »pored hrvatskog jezika može biti i« zamjenjuju se riječima: »može biti«, a riječi: »Zajednice« zamjenjuju se riječima: »Europske unije.«.

Članak 16.

U Dodatku 2. poglavlju I. točki 1. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

»- Trifolium subterraneum, Medicago spp., osim M. lupulina, M. sativa, M. x varia:

- za proizvodnju osnovnog sjemena: 99,5 %,

- za proizvodnju certificiranog sjemena za daljnje razmnožavanje: 98 %,

- za proizvodnju certificiranog sjemena: 95 %.«

U Poglavlju I. točki 2. tablica 2 A mijenja se i glasi:

»Tablica 2.A

VrstaKlijavostAnalitička čistoćaNajveći dopušteni sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta u uzorku mase navedene u stupcu 4. Dodatka 3. (ukupno po stupcu)Uvjeti u pogledu sadržaja sjemena Lupinus spp. druge boje i sjemena gorke lupine
Najmanja klijavost (% od čistog sjemena)Najveći dopušteni sadržaj tvrdog sjemena (% čistog sjemena)Najmanja analitička čistoća (maseni %)Najveći dopušteni sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta (maseni %)
UkupnoPojedinačna vrstaElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus raphanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp. osim Rumex acetosella i Rumex maritimus
123456789101112131415
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Agrostis capillaris75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Agrostis gigantea80 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Agrostis stolonifera75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Alopecurus pratensis70 (a)752,51,0 (f)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Arrhenatherum elatius75 (a)903,01,0 (f)0,50,30 (g)0 (j) (k)5 (n)
Bromus catharticus75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10 (n)
Bromus sitchensis75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10 (n)
Cynodon dactylon70 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2
Dactylis glomerata80 (a)901,51,00,30,300 (j) (k)5 (n)
Festuca arundinacea80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca filiformis75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca ovina75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca pratensis80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca rubra75 (a)901,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca trachyphylla75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
× Festulolium75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Lolium multiflorum75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Lolium perenne80 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Lolium × hybridum75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Phalaris aquatica75 (a)961,51,00,30,300 (j) (k)5
Phleum nodosum80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Phleum pratense80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Poa annua75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Poa nemoralis75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Poa palustris75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Poa pratensis75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Poa trivialis75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Trisetum flavescens70 (a)753,01,0 (f)0,30,30 (h)0 (j) (k)2 (n)
               
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus70980,50(i)0(j) (k)10
Galega orientalis60 (a) (b)40972,01,50,300 (l) (m)10 (n)
Hedysarum coronarium75 (a) (b)30952,51,00,300 (k)5
Lathyrus cicera809510,50,30(i)0(j) (k)20
Lotus corniculatus75 (a) (b)40951,8 (d)1,0 (d)0,300 (l) (m)10
Lupinus albus80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
Lupinus angustifolius75 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
Lupinus luteus80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
Medicago doliata709820 (i)0 (j) (k)10
Medicago italica70 (b)209820 (i)0 (j) (k)10
Medicago littoralis709820 (i)0 (j) (k)10
Medicago lupulina80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Medicago murex70 (b)309820 (i)0 (j) (k)10
Medicago polymorpha70 (b)309820 (i)0 (j) (k)10
Medicago rugosa70 (b)209820 (i)0 (j) (k)10
Medicago sativa80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Medicago scutellata709820 (i)0 (l) (m)10
Medicago truncatula70)b)209820 (i)0 (l) (m)10
Medicago × varia80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Onobrychis viciifolia75 (a) (b)20952,51,00,300 (j)5
Ornithopus compressus759010 (i)0 (j) (k)10
Ornithopus sativus759010 (i)0 (j) (k)10
Pisum sativum80 (a)980,50,30,300 (j)5 (n)
Trifolium alexandrinum80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium fragiferum709810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium glandiferum70 (b)309810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium hirtum709810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium hybridum80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium incarnatum75 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium isthmocarpum709810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium michelianum75 (b)309810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium pratense80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium repens80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium resupinatum80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium squarrosum75 (b)20971,50,300 (l) (m)10
Trifolium subterraneum80 (b)40970,50 (i)0 (j) (k)10
Trifolium vesiculosum709810 (i)0 (j) (k)10
Trigonella foenumgraecum80 (a)951,00,50,300 (j)5
Vicia benghalensis80 (b)2097 (e)10 (i)0 (j) (k)10
Vicia faba80 (a) (b)5980,50,30,300 (j)5 (n)
Vicia pannonica85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia sativa85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia villosa85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
               
Ostale vrste
Brassica napus var. napobrassica80 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)5
Brassica oleracea convar. accephala (acephala var. medullosa + var. viridis)75 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)10
Phacelia tanacetifolia80 (a)961,00,500 (j) (k)
Plantago lanceolata75851,50 (i)0 (j) (k)10
Raphanus sativus var. oleiformis80 (a)971,00,50,3«0,300 (j)U poglavlju I. podtočki B. podpodtočka e. mijenja se i glasi:

»e) ukupni maseni postotak sjemena Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. do 0,5% u drugoj odgovarajućoj vrsti ne smatra se nečistoćom«.

U poglavlju II. točki 2. tablica 2.A mijenja se i glasi:

»Tablica 2. A.

Vrsta

Ukupno

(maseni %)

Najveći dopušteni sadržaj sjemena drugih biljnih vrstiOstali standardi i uvjeti
Brojčani sadržaj u uzorku mase navedene u stupcu 4. Dodatka 3. (ukupno po stupcu)
Pojedinačna vrstaRumex spp. osim Rumex acetosella i Rumex maritimusElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
12345678
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina0,320111(j)
Agrostis capillaris0,320111(j)
Agrostis gigantea0,320111(j)
Agrostis stolonifera0,320111(j)
Alopecurus pratensis0,320 (a)255(j)
Arrhenatherum elatius0,320 (a)255(i) (j)
Bromus catharticus0,420555(j)
Bromus sitchensis0,420555(j)
Cynodon dactylon0,320 (a)111(j)
Dactylis glomerata0,320 (a)255(j)
Festuca arundinacea0,320 (a)255(j)
Festuca filiformis0,320 (a)255(j)
Festuca ovina0,320 (a)255(j)
Festuca pratensis0,320 (a)255(j)
Festuca rubra0,320 (a)255(j)
Festuca trachyphylla0,320 (a)255(j)
× Festulolium0,320 (a)255(j)
Lolium multiflorum0,320 (a)255(j)
Lolium perenne0,320 (a)255(j)
Lolium × hybridum0,320 (a)255(j)
Phalaris aquatica0,320255(j)
Phleum nodosum0,320211(j)
Phleum pratense0,320211(j)
Poa annua0,320 (b)111(f) (j)
Poa nemoralis0,320 (b)111(f) (j)
Poa palustris0,320 (b)111(f) (j)
Poa pratensis0,320 (b)111(f) (j)
Poa trivialis0,320 (b)111(f) (j)
Trisetum flavescens0,320 (c)111(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus0,3205
Galega orientalis0,32020 (e)(j)
Hedysarum coronarium0,32020 (e)(j)
Lathyrus cicera0,3205--0 (d)
Lotus corniculatus0,32030 (e)(g) (j)
Lupinus albus0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus angustifolius0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus luteus0,32020 (d)(h) (k)
Medicago doliata0,3205--0 (e)
Medicago italica0,3205--0 (e)
Medicago littoralis0,3205--0 (e)
Medicago lupulina0,32050 (e)(j)
Medicago murex0,3205--0 (e)
Medicago polymorpha0,3205---
Medicago rugosa0,3205---
Medicago sativa0,32030 (e)(j)
Medicago scutellata0,3205
Medicago truncatula0,3205
Medicago × varia0,32030 (e)(j)
Onobrychis viciifolia0,32020 (d)
Ornithopus compressus0,3205
Ornithopus sativus0,3205
Pisum sativum0,32020 (d)
Trifolium alexandrinum0,32030 (e)(j)
Trifolium fragiferum0,3205
Trifolium glanduliferum0,3205
Trifolium hirtum0,3205
Trifolium hybridum0,32030 (e)(j)
Trifolium incarnatum0,32030 (e)(j)
Trifolium isthmocarpum0,3205---(j)
Trifolium michelianum0,3205----
Trifolium pratense0,32050 (e)(j)
Trifolium repens0,32050 (e)(j)
Trifolium resupinatum0,32030 (e)(j)
Trifolium squarrosum0,3205----
Trifolium subterraneum0,3205---(j)
Trifolium vesiculosum0,3205---(j)
Trigonella foenum-graecum0,32020 (d)
Vicia benghalensis0,3205--0 (d)
Vicia faba0,32020 (d)
Vicia pannonica0,32020 (d)(h)
Vicia sativa0,32020 (d)(h)
Vicia villosa0,32020 (d)(h)
Ostale vrste
Brassica napus var. napobrassica0,3202(j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)0,3203(j)’’
Phacelia tanacetifolia0,320
Plantago lanceolata0,3203
Raphanus sativus var. oleiformis0,3202«U poglavlju III. točke 7., i 8. mijenjanju se i glase:

»7. Za sjeme Vicia spp. ukupni maseni postotak sjemena Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis ili povezanih kultiviranih vrsta do 6 % u drugoj odgovarajućoj vrsti ne smatra se nečistoćom.

8. Za vrste Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa i Vicia benghalensis maseni postotak najmanje analitičke čistoće jest 97 %.«.

U istom poglavlju iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Za vrstu Lathyrus cicera maseni postotak najmanje analitičke čistoće jest 90 %. Ukupni maseni postotak sjemena sličnih uzgajanih vrsta do najviše 5 % ne smatra se nečistoćom.«.

Članak 17.

U Dodatku 3. tablica se mijenja i glasi:

»

VrstaNajveća masa partije (tone)Najmanja masa uzorka koja se uzima iz partije (grami)Masa uzorka za brojčana utvrđivanja predviđena u stupcima 12. do 14. Dodatka 2. Poglavlja 1. (2) (A) i stupcima 3. do 7. Dodatka 2. Poglavlja 2. (2) (A) (grami)
1234
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina10505
Agrostis capillaris10505
Agrostis gigantea10505
Agrostis stolonifera10505
Alopecurus pratensis1010030
Arrhenatherum elatius1020080
Bromus catharticus10200200
Bromus sitchensis10200200
Cynodon dactylon10505
Dactylis glomerata1010030
Festuca arundinacea1010050
Festuca filiformis1010030
Festuca ovina1010030
Festuca pratensis1010050
Festuca rubra1010030
Festuca trachyphylla1010030
× Festulolium1020060
Lolium multiflorum1020060
Lolium perenne1020060
Lolium × hybridum1020060
Phalaris aquatica1010050
Phleum nodosum105010
Phleum pratense105010
Poa annua105010
Poa nemoralis10505
Poa palustris10505
Poa pratensis10505
Poa trivialis10505
Trisetum flavescens10505
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus10303
Galega orientalis10250200
Hedysarum coronarium:
- plod101000300
- sjeme10400120
Lathyrus cicera251000140
Lotus corniculatus1020030
Lupinus albus3010001000
Lupinus angustifolius3010001000
Lupinus luteus3010001000
Medicago doliata1010010
Medicago italica1010010
Medicago littoralis10707
Medicago lupulina1030050
Medicago murex10505
Medicago polymorpha10707
Medicago rugosa1018018
Medicago sativa1030050
Medicago scutellata1040040
Medicago truncatula1010010
Medicago × varia1030050
Onobrychis viciifolia:
- plod10600600
- sjeme10400400
Ornithopus compressus1012012
Ornithopus sativus10909
Pisum sativum3010001000
Trifolium alexandrinum1040060
Trifolium fragiferum10404
Trifolium glanduliferum10202
Trifolium hirtum10707
Trifolium hybridum1020020
Trifolium incarnatum1050080
Trifolium isthmocarpum101003
Trifolium michelianum10252
Trifolium pratense1030050
Trifolium repens1020020
Trifolium resupinatum1020020
Trifolium squarrosum1015015
Trifolium subterraneum1025025
Trifolium vesiculosum101003
Trigonella foenum-graecum10500450
Vicia benghalensis201000120
Vicia faba3010001000
Vicia pannonica3010001000
Vicia sativa3010001000
Vicia villosa3010001000
Ostale vrste
Brassica napus var. napobrassica10200100
Brassica oleracea convar. accephala10200100
Phacelia tanacetifolia1030040
Plantago lanceolata5202
Raphanus sativus var. oleiformis10300300

«.

Članak 18.

Dodatak 4. mijenja se i glasi:

»OZNAČAVANJE

A. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju

I. Potrebni podaci

a) za osnovno sjeme i certificirano sjeme:

1. »EU pravila i standardi«

2. Nadležno tijelo i država ili njihova kratica;

2.a Službeno dodijeljen serijski broj;

3. Referentni (serijski) broj partije;

4. a) Mjesec i godina plombiranja mora biti naznačena na način: »plombirano... (mjesec i godina)« ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certifikacije mora biti naznačeno na način: »uzet uzorak… (mjesec i godina)«;

5. Vrsta (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom);

U slučaju × Festulolium bit će navedena imena vrsti unutar roda Festuca i Lolium.

6. Sorta (naznačeno najmanje latiničnim pismom);

7. Kategorija;

8. Država proizvodnje;

9. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

10. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodatka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase;

11. Za certificirano sjeme druge generacije i sljedećih generacija nakon osnovnog sjemena: broj generacija nakon osnovnog sjemena;

12. Za sjeme travnih sorti koje nisu predmet ispitivanja kao krma: »Nije namijenjeno za proizvodnju krmnog bilja«

13. Gdje je klijavost ponovno ispitana potrebno je staviti naznaku: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje. Ti podaci mogu biti na službenoj naljepnici pričvršćenoj na službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju.

U skladu s postupkom iz članka 21., država članica može biti oslobođena od zahtjeva za navođenjem botaničkog imena u odnosu na pojedinačne vrste i, gdje je prikladno, na ograničeni period gdje je utvrđeno da nedostatak njegove primjene premašuje prednosti očekivane za stavljanje na tržište sjemena.

b) Za komercijalno sjeme:

1. »EU pravila i standardi«

2. »Komercijalno sjeme (nije certificirano u pogledu sorte)«

3. Tijelo nadležno za nadzor i država ili njihova kratica;

3.a Službeno dodijeljen serijski broj;

4. Referentni (serijski) broj partije;

5. a) Mjesec i godina plombiranja mora biti naznačen na način: »plombirano... (mjesec i godina)« ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certifikacije mora biti naznačeno na način: »uzet uzorak… (mjesec i godina)«;

6. Vrsta (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom);

Za lupine, treba navesti da li se radi o gorkim ili slatkim lupinama.

7. Područje proizvodnje;

8. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

9. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase;

10. Gdje je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje. Ti podaci mogu biti na službenoj naljepnici pričvršćenoj na službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju.

U skladu s postupkom iz članka 21., država članica može biti oslobođena od zahtjeva za navođenjem botaničkog imena u odnosu na pojedinačne vrste i, gdje je prikladno, na ograničeni period gdje je utvrđeno da nedostatak njegove primjene premašuje prednosti očekivane za stavljanje na tržište sjemena.

c) Za mješavinu sjemena:

1. »Mješavina sjemena za… « (namjena);

2. Tijelo nadležno za plombiranje i država članica ili njihova kratica;

2.a Službeno dodijeljen serijski broj;

3. Referentni (serijski) broj partije;

3. a) Mjesec i godina plombiranja mora biti naznačena na način: »plombirano... (mjesec i godina)«;

4. Maseni postotak različitih komponenta vrsti i, gdje je prikladno, sorti; dovoljno je dati naziv mješavine ako je maseni postotak naveden na Certifikatu za kupca i službeno zabilježen;

U slučaju × Festulolium bit će navedena imena vrsti unutar roda Festuca i Lolium

5. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

6. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase;

7. Gdje je klijavost svih komponenti ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje. Ti podaci mogu biti na službenoj naljepnici pričvršćenoj na službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju.

II. Minimalne dimenzije

110 × 67 mm;

B. Certifikat dobavljača ili proizvođačka informacija (sitno pakiranje)

Potrebni podaci

a) Certificirano sjeme:

1. »Sitno B pakiranje«;

2. Ime i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka;

3. Nadležno tijelo koje je dodijelilo serijski broj i država ili njihova kratica;

4. Referentni broj ako partiju certificiranog sjemena nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja;

5. Vrsta (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom);

6. Sorta (naznačeno najmanje latiničnim pismom);

7. »Kategorija«;

8. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

9. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase;

10. Za sjeme travnih sorti koje nisu predmet ispitivanja kao krma i upotreba u skladu: »Nije namijenjeno za proizvodnju krmnog bilja«;

b) Komercijalno sjeme:

1. »Sitno B pakiranje«;

2. Ime i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka;

3. Nadležno tijelo koje je dodijelilo serijski broji i država ili njihova kratica;

4. Referentni broj ako partiju primljenog sjemena nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja;

5. Vrsta (naznačeno najmanje latiničnim pismom);

Za lupine, treba navesti da li se radi o gorkim ili slatkim lupinama.

6. »Komercijalno sjeme«

7. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

8. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase.

c) Mješavine sjemena:

1. »Sitno pakiranje« ili »sitno B pakiranje«;

2. Ime i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka

3. »Sitno B pakiranje«: službeno dodijeljen serijski broj Certifikata o sjemenu na pakiranju

4. »Sitno B pakiranje«: Nadležno tijelo koje je dodijelilo serijski broji i država ili njihova kratica

5. »Sitno B pakiranje«: referentni broj ako partiju upotrijebljenog sjemena nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja

6. »Sitno A pakiranje«: referentni broj koji omogućuje identifikaciju partije upotrijebljenog sjemena

7. »Sitno A pakiranje«: država ili njihova kratica

8. »Mješavina sjemena za… « (namjena)

9. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena

10. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase

11. Maseni postotak različitih komponenta vrsti i, gdje je prikladno, sorti.«.

Članak 19.

U Dodatku 5. u dijelu A iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»- službeno dodijeljen serijski broj,«.

Dosadašnje podtočke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podtočke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U dijelu C iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»- službeno dodijeljen serijski broj,«.

Dosadašnje podtočke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podtočke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

U dosadašnjoj podtočki 5. koja je postala podtočka 6. riječ: »deklaracije« zamjenjuje se riječju: »certifikata«.

Članak 20.

U Dodatku 6. Obrazac 1. mijenja se i glasi:

»OBRAZAC BROJ 1

_______________________________________________
(Naziv i sjedište proizvođača - podnosioca prijave)
Telefon: _______________________
OIB: _________________________MB:__________________________
Datum: _______________________


PRIJAVA

za stručni nadzor nad sjemenskim usjevom__________________________________
______________________________________________________________________
(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za stručni nadzor)
SORTA HIBRIDZASIJANA SJ.KAT.LINIJAPARCELAPREDUSJEVDATUM SJETVEUVJERENJECERTIFIKAT O SJEMENU
MajkaOtacARKOD IDK.O.k.č.br.m2Br.DatumBr.DatumOdgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je______________________________________
(ime i prezime, telefon)
Napomena: Obvezatno priložiti deklaracije, uvjerenja i skicu lokacije te izvješće o izvršenoj analizi tla na ekonomski štetne nematode za Beta vrste i krumpir.
__________________________
(Potpis i OIB odgovorne osobe)«.


Obrazac 7a mijenja se i glasi:

»OBRAZAC 7a

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade

1. Redni broj

2. Vrsta

3. Sorta

4. Kategorija

5. Proizvođač i zemlja proizvodnje

6. Broj dokumenta o sortnosti, uvjerenja

7. Količina naturalnog sjemena

8. Broj partije

9. Datum podnošenja zahtjeva/broj zahtjeva

10. Masa partije

11. Masa jednog pakiranja

12. Broj pakiranja

13. Datum dorade

14. Mjesec plombiranja

15. Masa dorađene partije sjemena

16. Broj pakiranja partije sjemena nakon dorade

17. Sredstvo za tretiranje sjemena

18. Izvješće o kakvoći sjemena

19. Napomena«.

Obrazac 7c. briše se.

U Obrascu 8. oznaka: »(M.P.)« briše se.

Obrazac 10. briše se

Dosadašnji Obrazac 11. postaje Obrazac 10.

Obrazac 12. briše se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2017. godine, osim članaka 2., 4., 16. i 17. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/16-01/59

Urbroj: 525-09/1158-17-2

Zagreb, 6. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.