Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

NN 24/2017 (17.3.2017.), Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

Vlada Republike Hrvatske

539


Na temelju članka 8. stavka 1., a u vezi s člankom 53. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine donijela

UREDBU

O PRUŽANJU IZNIMNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA MLIJEKA

Članak 1.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva (SL L 242, 9. 9. 2016.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1613).

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) iznimna potpora za prilagodbu proizvođačima mlijeka (u daljnjem tekstu: iznimna potpora) je privremena izvanredna mjera protiv tržišnih poremećaja koja se dodjeljuje u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1613

b) korisnik iznimne potpore (u daljnjem tekstu: korisnik) je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o poljoprivredi, upisan u Upisnik poljoprivrednika, koji ispunjava uvjete ove Uredbe

c) kontrola mliječnosti je ispitivanje osobina mliječnosti koje se provodi sukladno Pravilniku o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, br. 134/05 i 142/08).

Članak 3.

(1) Iznimna potpora se financira sukladno raspoloživom iznosu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) utvrđenom u Prilogu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu osiguranima sukladno članku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede, na poziciji A821058 ZPP – Mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.

(2) Financijska struktura omotnice za iznimnu potporu utvrđena je u ukupnom iznosu od 22.707.839,90 kuna, i to:

– iz EFJP-a iznos od 11.353.919,95 kuna

– iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznos od 11.353.919,95 kuna.

Članak 4.

(1) Korisnik će ostvariti potporu za utvrđeni broj prihvatljivih grla.

(2) Prihvatljiva grla su ženska grla mliječne i/ili kombinirane pasmine goveda i/ili njihovih križanaca koja su prisutna na gospodarstvu na dan 31. ožujka 2017. godine i za koja se provodi kontrola mliječnosti u skladu s člankom 1. stavkom 1. podstavkom 3. točkama d) i f) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613.

(3) Popis mliječnih i kombiniranih pasmina iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

(4) Prihvatljivost križanaca utvrđuje se temeljem skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži iznimna potpora.

Članak 5.

(1) Jedinični iznos iznimne potpore po prihvatljivom grlu utvrdit će se na temelju omjera ukupne omotnice iz članka 3. ove Uredbe i utvrđenog broja prihvatljivih grla iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Maksimalni jedinični iznos iznimne potpore po prihvatljivom grlu iznosi 300,00 kuna.

Članak 6.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) radi provedbe ove Uredbe utvrđuje korisnike i iznos iznimne potpore po korisniku te donosi odluku o isplati iznimne potpore.

(2) Agencija za plaćanja će sukladno članku 1. stavku 1. podstavku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 iznimnu potporu isplatiti do 30. rujna 2017. godine.

(3) Agencija za plaćanja za utvrđivanje korisnika i prihvatljivih grla koristi podatke iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

(4) Agencija za plaćanja će dostaviti Savjetodavnoj službi popis utvrđenih korisnika iznimne potpore.

Članak 7.

(1) Savjetodavna služba će korisniku uz njegovu suglasnost, pružiti uslugu savjetovanja s ciljem poboljšanja učinkovitosti i ekonomičnosti proizvodnje mlijeka.

(2) Za pružanje usluge savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka Savjetodavna služba će osnovati stručni radni tim.

Članak 8.

(1) Hrvatska poljoprivredna agencija dostavit će Agenciji za plaćanja podatke o grlima iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Hrvatska poljoprivredna agencija za potrebe pružanja usluge savjetovanja iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe osigurava Savjetodavnoj službi dostupnost podataka o korisnicima i grlima uključenima u kontrolu mliječnosti kao i ostale podatke vezane uz kontrolu mliječnosti.

Članak 9.

(1) Hrvatska poljoprivredna agencija će izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede do 15. rujna 2017. godine o broju proizvođača mlijeka i krava uključenih u sustav kontrole mliječnosti na dane 31. prosinca 2015. godine, 31. prosinca 2016. godine, 31. ožujka 2017. godine i 1. rujna 2017. godine.

(2) Savjetodavna služba će izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede do 30. rujna 2017. godine o savjetovanjima izvršenima zaključno do 20. rujna 2017. godine.

(3) Agencija za plaćanja će izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede najkasnije do 30. rujna 2017. godine o ukupnim isplaćenim iznosima iznimne potpore te broju korisnika.

(4) Ministarstvo poljoprivrede će izvijestiti Europsku komisiju sukladno članku 3. točki b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/28

Urbroj: 50301-25/25-17-3

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

POPIS MLIJEČNIH I KOMBINIRANIH PASMINA

ŠIFRANAZIV PASMINENAZIV SKUPINE
(mliječna, mesna, kombinirana, izvorna)
01SIMENTALSKAKOMBINIRANA
02KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOMKOMBINIRANA
03KRIŽANAC OSTALIH PASMINA ZA
PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA
KOMBINIRANA
06HOLSTEINMLIJEČNA
07SIVAKOMBINIRANA
08SMEĐAKOMBINIRANA
09SIVAKOMBINIRANA
11CRVENO ŠVEDSKO GOVEDOMLIJEČNA
14MONTBELIARDKOMBINIRANA
16PINZGAUERKOMBINIRANA
25KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINAMLIJEČNA
27JERSEYMLIJEČNA
28CIKASTAKOMBINIRANA
33NORMANDEKOMBINIRANA