Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija »Vojno pomorstvo«

NN 24/2017 (17.3.2017.), Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija »Vojno pomorstvo«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

540

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 48. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA ZA USTROJAVANJE POSEBNOG STUDIJA »VOJNO POMORSTVO«

I.

Ovom Odlukom pokreće se postupak za ustrojavanje i akreditiranje posebnog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija »Vojno pomorstvo« u okviru Sveučilišta u Splitu.

II.

Studij iz točke I. ove Odluke počet će se izvoditi akademske godine 2018./2019., a provodit će se u Oružanim snagama Repub­like Hrvatske – Hrvatskom vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman« i sastavnicama Sveučilišta u Splitu, kao suizvoditeljima provedbe studija.

III.

Ovlašćuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Sporazum o ustrojavanju posebnog studija iz točke I. ove Odluke.

IV.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na razdjelu Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

VI.

Za provedbu ove Odluke osniva se Povjerenstvo koje čine tri predstavnika Ministarstva obrane, od kojih je jedan čelnik Povjerenstva te po jedan predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Splitu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/76

Urbroj: 50301-29/23-17-2

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.