Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

NN 24/2017 (17.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

542

Na temelju članka 21. stavka 3., članka 22. stavka 2., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 4., članka 26. stavka 3., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 4. i članka 44. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FITOSANITARNOM UPISNIKU I BILJNIM PUTOVNICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine« br. 56/12) u Prilogu 1 riječi: »pečat« brišu se.

Članak 2.

U Prilogu 2 riječi: »i pečat« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/10

Urbroj: 525-09/0007-17-1

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r