Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN 24/2017 (17.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

543

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« br. 29/08, 21/09 i 37/09) u Obrascu 2 naznaka: »(i pečat)« briše se.

Članak 2.

U Obrascu 3 naznaka »(pečat)« briše se.

Članak 3.

U Obrascu 4 i Obrascu 8 naznaka »(i pečat)« briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/05

Urbroj: 525-09/0007-17-1

Zagreb, 2. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r