Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

NN 24/2017 (17.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

547

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 85/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235,17. 9. 1996.)

– Direktiva 2002/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. veljače 2002. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/53/EZ kojom se za određena cestovna vozila koja prometuju u Zajednici utvrđuju najveće dopuštene dimenzije u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu (SL L 67, 9. 3. 2002)

– Direktiva 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 115, 6. 5. 2015.)

– Direktiva 2014/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o (periodičnim) tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.)

– Direktiva Parlamenta i Vijeća 2007/38/EZ od 11. srpnja 2007. o naknadnom postavljanju zrcala na teška teretna vozila registrirana u Zajednici (SL L 184, 14. 7. 2007.)

– Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2. 3. 1992.)

– Direktiva 2002/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o izmjeni Direktive Vijeća 92/6/EEZ o ugradnji i uporabi uređaja za ograničavanje brzine na određenim kategorijama motornih vozila u Zajednici (SL L 327, 4. 12. 2002.)

– Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o obaveznoj uporabi sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima (SL L 59, 28. 2. 2014.)

– Provedbena Direktiva Komisije 2014/37/EU od 27. veljače 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ u pogledu obavezne uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima (SL L 59, 28. 2. 2014.)

– Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 167/2013)

– Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2. 3. 2013.)(u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 168/2013)

– Uredba Komisije (EU) br. 458/2011 od 12. svibnja 2011. o zahtjevima za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na ugradbu njihovih guma i o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 124, 13. 5. 2011.)(u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 458/2011).«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Vozila koja su preinačena prije registracije u Republici Hrvatskoj, odnosno vozila registrirana u Republici Hrvatskoj koja se preinačuju u Republici Hrvatskoj, moraju biti odobrena i opremljena dijelovima odobrenog tipa prema važećim EU uredbama ili ECE pravilnicima.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozila u prometu na cestama dijele se na kategorije sukladno Prilogu II. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (»Narodne novine«, br. 9/11, 56/11, 74/11, 66/12, 30/13 i 76/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnim odobravanju motornih vozila, članku 4. Uredbe (EU) br. 167/2013 i članku 4. Uredbe (EU) br. 168/2013«.

U stavku 2. riječi: »Direktivi i Uredbama« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku i Uredbama«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dimenzije i mase vozila moraju udovoljavati zahtjevima iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća za vozila kategorije M, N i O, zatim iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 168/2013, Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila i iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i članka 4. Uredbe (EU)167/2013«.

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Direktivi 70/311/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 79«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. riječi: »Direktivi 71/320/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 13«.

Članak 7.

U članku 21. u stavku 1. riječi: »proizvedenih 2011. godine i ranije« zamjenjuju se riječima:

»prvi puta registrirana prije 1. siječnja 2012«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najmanje vrijednosti koeficijenata kočenja sustava kočenja vozila kategorije M, N i O koja su prvi put registrirana nakon 1. siječnja 2012. godine, ispitivana u statičkim uvjetima ispitivanja na valjcima za ispitivanje kočne sile iznose:

a) kategorije M1– 58%

b) kategorije M2 i M3 – 50%

c) kategorije N1 – 50%

d) kategorije N2 i N3 – 50%

e) kategorije O2, O3 i O4:

– za poluprikolice 45%

– za priključna vozila 50%.«.

U stavku 9. riječi: »2010. godine ili kasnije« zamjenjuju se riječima:

»nakon 1. siječnja 2010. godine.«.

Članak 8

U članku 24. stavku 1. riječi: »Direktivi 76/756/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 48«.

Članak 9.

U članku 49. brojke: »90±30« zamjenjuju se brojkama: »90±20«.

Članak 10.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost na vozilima kategorije M, N i O moraju biti odobreni i ugrađeni sukladno Pravilniku ECE R 43(vjetrobran i sva stakla), Pravilniku ECE R 46 (uređaji za neizravno promatranje i njihovo postavljanje na vozilo) i Uredbi (EU) br. 1088/2010 (brisači vjetrobrana).«.

Članak 11.

U članku 58. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Vozila kategorije N2 i N3 koja nisu tipno ili pojedinačno homologirana sukladno Pravilniku ECE R 46, moraju biti na suvozačevoj strani opremljena širokokutnim i blizinskim zrcalima koja ispunjavaju zahtjeve za zrcala razreda IV. i razreda V. iz Pravilnika ECE R 46.«.

Iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10., 11. i 12. koji glase:

»(10) Zahtjevi iz stavka 9. ovoga članka ispunjeni su ako su vozila na suvozačevoj strani opremljena širokokutnim i blizinskim zrcalima čija vidna polja zajednički pokrivaju najmanje 95% vidnog polja na razini tla zrcalom razreda IV., a najmanje 85% vidnoga polja na razini tla zrcalom razreda V sukladno Pravilniku ECE R 46.

(11) Zahtjevi iz stavaka 9. i 10. ovog članka ne primjenjuju se na:

a) vozila kategorije N2 i N3 registrirana prije 1. siječnja 2000.

b) vozila kategorije N2 čija najveća ukupna dopuštena masa ne prelazi 7,5 tona, na koja nije moguće postaviti zrcalo razreda V., tako da pri tom budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– da se nijedan dio zrcala, bez obzira kamo se ono postavlja, ne nalazi na visini većoj od 2 m iznad tla (dopušta se odstupanje od + 10 cm) kad je vozilo pod opterećenjem koje odgovara njegovoj najvišoj dopuštenoj težini i

– da se s vozačevog mjesta može vidjeti cijelo zrcalo.

(12) Vozila iz stavka 9. ovog članka, koja se zbog nedostatka raspoloživih, ekonomski isplativih tehničkih rješenja ne mogu opremiti zrcalima koja ispunjavaju zahtjeve iz stavaka 9. i 10. ovog članka, mogu se opremiti dopunskim zrcalima i/ili drugim napravama za posredno gledanje ako kombinacija tih uređaja pokriva najmanje 95% vidnog polja na razini tla zrcalom razreda IV., a najmanje 85% na razini tla zrcalom razreda V. u skladu s Pravilnikom ECE R 46.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 13.

Članak 12.

U članku 62. stavku 1. riječi: »Direktivi 2001/85/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 107«.

Članak 13.

U članku 64. stavku 1. riječi: »Direktivi 2001/85/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 107«.

Članak 14.

U članku 65. stavku 1. riječi: »Direktivi 70/387/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 11«.

Članak 15.

U članku 69. stavku 3. riječi: »Direktivi 70/221/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 58«.

U stavku 4. riječi: »Direktivi 89/297/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 73«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Motorna vozila na prednjoj strani moraju biti opremljena priključkom za vuču.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 16.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Članak 70.

(1) Stražnja registracijska pločica na vozilima kategorija M, N i O mora biti ugrađena sukladno članku 2. i Prilogu II Uredbe (EU) br.1003/2010.

(2) Vozila za koja, u vrijeme njihovog odobravanja, puštanja u promet ili proizvodnje, nisu postojali homologacijski propisi koji propisuju uvjete za prostor za ugradbu i pričvršćivanje stražnjih registracijskih pločica, moraju udovoljiti uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

(3) Na prednjoj i stražnjoj strani, vozila kategorije M i N moraju biti označena prednjom i stražnjom registracijskom pločicom, a vozila kategorije O samo stražnjom registracijskom pločicom.

(4) Prednja i stražnja registracijska pločica postavlja se s vanjske strane vozila na prednji odnosno stražnji dio vozila na sredini ili lijevoj strani prednjeg, odnosno stražnjeg dijela vozila i mora biti postavljena u vertikalnom položaju tako da visina gornjeg ruba registracijske pločice ne prelazi 1,5 m.

(5) Ukoliko konstrukcija vozila ne dozvoljava da se prednja ili stražnja registracijska pločica postavi sukladno stavku 4. ovoga članka, prednju ili stražnju registracijsku pločicu je moguće postaviti i na visinu veću od propisane u stavku 4. ovoga članka.

(6) Udaljenost donjeg ruba prednje ili stražnje registracijske pločice od površine tla ne smije biti manja od 0,15 m.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vojna vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.«.

Članak 17.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pneumatici na vozilima kategorije M, N i O moraju biti odobreni i ugrađeni sukladno Pravilniku ECE R 30 i Pravilniku ECE R 54.«.

Članak 18.

U članku 75. stavku 1. riječi: »Direktivi 97/39/EZ« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 39.«.

Članak 19.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozila kategorije M i N, moraju biti opremljena tahografom u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i članka 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85.«.

Članak 20.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na vozilima kategorije N2, N3, M2 i M3 mora postojati ograničivač brzine.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Vozila kategorije M2 i M3 moraju imati ugrađen ograničivač brzine s najvećom dopuštenom brzinom podešenom na 100 km/h.

(3) Vozila kategorije N2 i N3 moraju imati ugrađen ograničivač brzine s najvećom dopuštenom brzinom podešenom na 90 km/h.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 21.

U članku 80. stavku 1. točki b. riječi: »Direktivi 71/320/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 13.«.

Članak 22.

U članku 81. stavku 1. riječi: »Direktivi 70/220/EEC« zamjenjuju se riječima: »Uredbi (EZ) br. 715/2007.«.

Članak 23.

U članku 84. stavku 1. riječi: »Direktivi 70/157/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 51.«.

Članak 24.

U članku 86. stavku 1. riječi: »Direktivi 94/20/EZ« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 55.«.

Članak 25.

U članku 89. stavku 1. riječi: »Direktivama 74/408/EEC, 77/541/EEC i 76/115/EEC« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 14, Pravilniku ECE R 16 i Pravilniku ECE R 17.«.

Članak 26.

U članku 90. stavku 3. točki a) riječi: »ili Direktivi 77/541/EEZ« brišu se.

Članak 27.

U članku 92. stavku 1. riječi: »Direktivi 74/61/EZZ« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku ECE R 18.«.

Članak 28.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»Članak 102.

(1) Vozila kategorije M2, M3 i njihova priključna vozila kategorije O te vozila kategorije N2 i N3 i njihova priključna vozila kategorije O3 i O4, koja su u Republici Hrvatskoj prvi put registrirana nakon 1. srpnja 2013., moraju biti opremljena jednim od sljedećih dokaza:

a) pločicom proizvođača i pločicom koja sadrži dimenzije vozila u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, a koje su oblikovane i pričvršćene za vozilo u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za motorna i priključna vozila s obzirom na proizvođačevu pločicu i oznake TPV 118.00 (»Narodne novine«, br. 131/04) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o tehničkim zahtjevima za motorna i priključna vozila s obzirom na proizvođačevu pločicu)

b) jednom pločicom koja je oblikovana i pričvršćena za vozilo u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za motorna i priključna vozila s obzirom na proizvođačevu pločicu, a koja sadrži sve podatke kao pločice iz točke a) ovoga stavka

c) dokumentom koji je izdala stručna organizacija ovlaštena za ispitivanje vozila posebnim Zakonom. Dokument mora sadržavati podatke koje sadrže pločice iz točke a) ovoga stavka, a mora se čuvati na lako dostupnom i prikladno zaštićenom mjestu.

(2) Ako značajke vozila više ne odgovaraju podacima na dokazu o sukladnosti iz stavka 4. ovoga članka, vlasnik vozila mora odmah poduzeti odgovarajuće mjere za promjenu podataka na dokazu o sukladnosti.

(3) Pločica koja sadrži dimenzije vozila, a koja mora biti pričvršćena što bliže pločici proizvođača, mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv proizvođača vozila,

2. broj šasije vozila,

3. duljinu motornog vozila, prikolice ili poluprikolice (L),

4. širinu motornog vozila, prikolice ili poluprikolice (W),

5. podatke za mjerenje duljine skupa vozila:

– udaljenost (a) između najizbočenijeg prednjeg dijela motornog vozila i središta uređaja za spajanje s priključnim vozilom, ili najmanja i najveća udaljenost između najizbočenijeg prednjeg dijela motornog vozila i središta uređaja za spajanje s priključnim vozilom (amin i amax), ako se radi o vozilu s kliznim sedlom

– udaljenost (b) između središta uređaja za spajanje s motornim vozilom i najizbočenijeg stražnjeg dijela priključnog vozila, ili najmanja i najveća udaljenost između središta uređaja za spajanje s motornim vozilom i najizbočenijeg stražnjeg dijela priključnog vozila (bmin i bmax), ako se radi o priključnom vozilu s podesivim uređajem za spajanje s motornim vozilom.

Vrijednosti navedene u ovoj točki dobivaju se izravnim mjerenjem na vozilu.

(4) Srednji stupac dokaza o sukladnosti mora sadržavati mase vozila sukladno članku 13. stavku 1. i 2. ovoga Pravilnika koje se odnose na predmetno vozilo. Za vozila iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke 1.2.2 d) podatak »44 tone« mora biti iskazan u zagradi.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vojna vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.«.

Članak 29.

Članak 106. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uređaj za upravljanje na vozilima kategorije L mora biti odobren, te ugrađen sukladno članku 22. i Prilogu II. Uredbe (EU) br. 168/2013.«.

Članak 30.

Članak 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uređaj za kočenje na vozilima kategorije L mora biti odobren, te ugrađen sukladno članku 22. i Prilogu II. Uredbe (EU) br. 168/2013.«.

Članak 31.

U članku 117. stavku 1. riječi: »Direktivom 93/94/EEZ« zamjenjuju se riječima: »članku 18. i Prilogu II. Uredbe (EU) br. 168/2013.«.

Članak 32.

U članku 124. stavku 5. brojke: »90±30« zamjenjuju se brojkama: »90±20«.

Članak 33.

U članku 136. stavku 3. riječi: »Direktivi 93/94/EEZ« zamjenjuju se riječima: »članku 18. i Prilogu II. Uredbe (EU) br. 168/2013.«.

Članak 34.

U članku 138. stavku 1. riječi: »Direktivi 75/321/EEZ« zamjenjuju se riječima: »članku 17. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 167/2013.«.

Članak 35.

U članku 140. stavku 1. riječi: »Direktivi 76/432/EEC« zamjenjuju se riječima: »članku 17. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 167/2013.«.

Članak 36.

U članku 145. stavku 1. riječi: »Direktivi 78/933/EEC« zamjenjuju se riječima: »članku 17. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 167/2013.«.

Članak 37.

U članku 151. stavku 1. riječi: »Direktivama 89/173/EEC, 74/346/EEC i 74/347/EEC« zamjenjuju se riječima: »članku 17. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 167/2013.«.

Članak 38.

U članku 153. stavku 1. riječi: »Direktivi 92/22/EZ« zamjenjuju se riječima: »članku 17. i Prilogu I. Uredbe (EZ) 167/2013.«.

Članak 39.

U članku 161. stavku 1. riječi: »Direktivama 76/115/EEZ, 77/541/EEZ, 76/763EEZ, 78/764/EEZ i 86/415/EEZ.« zamjenjuju se riječima: »članku 17. i Prilogu I. Uredbe (EU) 167/2013.«.

Članak 40.

U članku 173. iza riječi: »propisani« riječi: »uredbom, direktivom ili« brišu se.

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/04

Urbroj: 530-05-1-1-3-17-1

Zagreb, 13. ožujka 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.