Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila

NN 24/2017 (17.3.2017.), Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila

Državni zavod za mjeriteljstvo

549

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14), ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAČINU NA KOJI SE PROVODI ISPITIVANJE TIPA MJERILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ispitivanja tipa mjerila, tehnička dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za ispitivanje tipa mjerila, broj mjerila istog tipa koji treba podnijeti na ispitivanje, sadržaj izvješća o ispitivanju tipa mjerila, način označivanja odobrenog tipa mjerila te način pohranjivanja izvješća o ispitivanju tipa mjerila, tehničke dokumentacije i čuvanja mjerila.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se i postupak prihvaćanja isprava o odobrenju tipa mjerila izdanih na temelju nacionalnih propisa drugih država članica Europske unije, Turske i država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na grupu mjerila kojima su značajke uređene propisom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila, propisom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage te na ona mjerila koja su označena oznakama sukladnosti u skladu s propisom o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora.

II. POSTUPAK ISPITIVANJA TIPA MJERILA

Članak 3.

(1) Zahtjev za ispitivanje tipa mjerila može podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik koji je osnovan u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) na propisanom obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za ispitivanje tipa mjerila mora sadržavati:

1. naziv i adresu podnositelja zahtjeva

2. naziv i adresu proizvođača mjerila

3. tip mjerila/mjernog sustava

4. vrstu mjerila i namjenu uporabe

5. popis mjerila, naprava i drugih bitnih komponenti koje čine tip mjerila za koji se traži odobrenje tipa

6. tehničku dokumentaciju.

(3) Tehnička dokumentacija iz stavka 2. točke 6. ovoga članka mora sadržavati:

a) tehnički opis mjerila s opisom svojstava konstrukcije mjerila i materijala od kojeg je mjerilo izrađeno

b) princip rada mjerila

c) sklopni crtež mjerila, kinematsku shemu, odnosno shemu spajanja s popisom sastavnih dijelova, odnosno elemenata mjerila

d) fotografije mjerila pogodne za umnožavanje

e) uputu proizvođača mjerila o načinu uporabe mjerila

f) referencijske uvjete i nazivne opsege uporabe mjerila

g) mjerne opsege i nazivne vrijednosti mjerila

h) razred točnosti, odnosno granice dopuštenih pogrešaka mjerila

i) rezultate ispitivanja mjerila koje je obavio proizvođač mjerila

j) prijedlog natpisa i oznaka na mjerilu

k) prijedlog o mjestu stavljanja zaštitnog i ovjernog žiga.

(4) Za programirana mjerila, tehnička dokumentacija iz stavka 3. ovoga članka mora također sadržavati:

l) opis programske opreme (hardverske i softverske izvedbe mjerila)

m) opis načina komunikacije podsklopova mjerila

n) podatke i upute za identifikaciju programskih elemenata

o) pisanu izjavu proizvođača mjerila (ili proizvođača programske opreme) da ugrađena programska oprema obavlja samo one funkcije koje su opisane u točki 1) ovoga stavka

p) opis postupka programiranja i ispitivanja programske opreme

r) rezultate ispitivanja koje je obavio proizvođač mjerila (ili proizvođač programske opreme)

s) tipno odobrenje s prilogom programske opreme, izdano od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva

š) način zaštite programske opreme.

(5) Zahtjev za ispitivanje tipa mjerila i dokumenti iz stavka 3. ovoga članka pod točkama a), b) i e), podnose se na hrvatskom jeziku, a ostali dokumenti mogu biti na jednom od službenih jezika Europske unije koje je prihvatio Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(6) Ako to Zavod zatraži, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i druge podatke o mjerilu ako su oni bitni za ispitivanje tipa mjerila.

(7) Ovlašteni zastupnik proizvođača dužan je uz zahtjev priložiti ovlaštenje proizvođača za zastupanje u postupku.

(8) Kada zahtjev za ispitivanje tipa mjerila podnosi ovlašteni zastupnik proizvođača, uz zahtjev je dužan priložiti ovjerenu presliku tehničke dokumentacije iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva mora dostaviti najmanje jedan primjerak tipa mjerila koji odredi Zavod.

(2) Ako Zavod to zatraži, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti više primjeraka tipa mjerila.

Članak 5.

(1) Zavod će na temelju zahtjeva za ispitivanje tipa mjerila utvrditi sadržava li zahtjev dokumentaciju propisanu člankom 3. ovoga Pravilnika, te ako je to potrebno, odredit će laboratorij u kojem će se provesti ispitivanje tipa mjerila te mjesto i opseg ispitivanja tipa mjerila.

(2) Na temelju rezultata ispitivanja tipa mjerila laboratorij u kojem je provedeno ispitivanje izdat će izvješće o ispitivanju tipa mjerila.

(3) Ispitivanje tipa mjerila obuhvaća ispitivanje tehničke dokumentacije mjerila, ispitivanje mjeriteljskih značajki mjerila te ispitivanje prikladnosti mjerila za uporabu.

(4) Mjeriteljske značajke mjerila i prikladnost mjerila za uporabu iz stavka 3. ovoga članka ispituju se prema mjeriteljskim zahtjevima propisanim za tu vrstu mjerila.

Članak 6.

Izvješće o ispitivanju tipa mjerila iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

1. podatke o podnositelju zahtjeva i proizvođaču mjerila, podatke o mjeriteljskim zahtjevima na temelju kojih je provedeno ispitivanje tipa mjerila, broj ispitanih mjerila, mjesto i datum ispitivanja

2. podatke o laboratoriju u kojem je provedeno ispitivanje tipa mjerila, podatke o etalonima i mjernoj opremi koja se koristila za ispitivanje mjerila

3. izvješće o sukladnosti mjerila s tehničkom dokumentacijom

4. izvješće o rezultatima ispitivanja

5. preporuke koje se odnose na odobrenje tipa mjerila.

Članak 7.

(1) Ako se u provedenom postupku ispitivanja tipa mjerila utvrdi da mjerilo zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve i da je prikladno za uporabu, Zavod će donijeti rješenje o odobrenju tipa mjerila u kojem određuje službenu oznaku tipa mjerila.

(2) Rješenje o odobrenju tipa mjerila iz stavka 1. ovoga članka važi 10 (deset) godina.

(3) Rješenje o odobrenju tipa mjerila, izvješće o ispitivanju tipa mjerila i tehničku dokumentaciju proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju čuvati 10 godina od dana prestanka proizvodnje posljednjeg uzorka odobrenog tipa mjerila.

(4) Zavod može zatražiti da se uzorak odobrenog tipa mjerila pohrani kod proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika, koji su ga dužni čuvati do 5 godina od dana izvršnosti rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Članak 8.

Na zahtjev proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika Zavod može, na temelju postojeće dokumentacije i druge naknadno zatražene dokumentacije, produžiti valjanost rješenja o odobrenju tipa mjerila na dodatno razdoblje od 10 godina.

Članak 9.

(1) Rješenje o odobrenju tipa mjerila mora sadržavati:

1. naziv i adresu podnositelja zahtjeva

2. vrstu mjerila

3. tvorničku oznaku ili tip mjerila

4. naziv i adresu proizvođača tipa mjerila

5. mjesto i državu proizvodnje mjerila

6. službenu oznaku tipa mjerila

7. rok važenja.

(2) Uz rješenje o odobrenju tipa mjerila iz stavka 1. ovoga članka, kao sastavni dio rješenja, izdaje se prilog koji sadrži:

1. podatke o mjeriteljskim zahtjevima na temelju kojih je obavljeno ispitivanje tipa mjerila

2. tehnički opis mjerila s opisom svojstava konstrukcije mjerila i materijala od kojeg je mjerilo izrađeno

3. princip rada mjerila

4. mjerne opsege i granice dopuštenih pogrešaka mjerila

5. referencijske uvjete i nazivne opsege uporabe mjerila

6. sklopni crtež mjerila, kinematsku shemu, odnosno shemu spajanja s popisom sastavnih dijelova, odnosno elemenata i fotografije mjerila

7. natpise, oznake i izgled natpisne pločice

8. način žigosanja mjerila i rok valjanosti žiga.

Za programirana mjerila prilog također mora sadržavati:

9. opis programske opreme s postupcima prepoznavanja memorijskih i procesorskih elemenata i programskih parametara

10. način zaštite programske opreme.

Članak 10.

Službena oznaka tipa mjerila je oznaka koja služi za identifikaciju odobrenog tipa mjerila i pod kojom se odobreni tip mjerila može podnositi na ovjeravanje.

Službena oznaka tipa mjerila sastoji se od:

– oznake HR

– oznake vrste mjerila i oznake podvrste mjerila

– rednog broja odobrenja tipa mjerila.

Članak 11.

(1) Ako proizvođač preinači odobreni tip mjerila na način koji ne proizlazi iz odobrenog tipa mjerila, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je podnijeti zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila.

(2) Zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila mora sadržavati važeću službenu oznaku tipa mjerila i sve ranije dopune rješenja o odobrenju tipa mjerila.

III. PRIHVAĆANJE ISPRAVA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

Članak 12.

Prihvaćanje isprava o odobrenju tipa mjerila provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/2014).

Prihvaćanje isprava o odobrenju tipa mjerila izdaje se samo na zahtjev koji može podnijeti proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili uvoznik s poslovnim nastanom u Europskoj uniji

IV. NAKNADE

Članak 13.

(1) Troškove naknade za izdavanja rješenja o odobrenju tipa mjerila kao i sve troškove koji nastanu u postupku snosi podnositelj zahtjeva.

(2) U slučaju oštećenja ili uništenja uzorka mjerila tijekom provođenja postupka ispitivanja tipa mjerila, Zavod i provoditelj ispitivanja tipa mjerila ne snose odgovornost za nastalu štetu uzrokovanu postupkom ispitivanja.

V. NOTIFIKACIJA

Članak 14.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Mjerila za koja je rješenje o odobrenju tipa mjerila doneseno na temelju Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (»Narodne novine«, broj 82/02) i dalje se mogu, sukladno donesenom rješenju o odobrenju tipa mjerila, podnositi na ovjeravanje.

(2) Za mjerila za koja je podnesen zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila, postupak ispitivanja tipa mjerila provodi se prema odredbama ovoga Pravilnika, bez obzira na razlog zbog kojeg se dopuna odobrenja tipa mjerila traži.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (»Narodne novine«, broj 82/02).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/02

Urbroj: 558-01/1-17-1

Zagreb, 10. ožujka 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.