Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

NN 25/2017 (20.3.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Ministarstvo poljoprivrede

560

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavaka 5., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavaka 3., članka 27. stavaka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA REPA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena repa (»Narodne novine« br. 72/07) iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi sljedeća direktiva Europske unije:

Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repa (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je zadnji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2016/317 od 3. ožujka 2016. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ u pogledu službenih oznaka na pakiranjima sjemena. (SL L 60, 5. 3. 2016.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme repa mogu proizvoditi dobavljači koji su upisani i registrirani za proizvodnju repa u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena).«.

U stavku 2. riječi: »sjemena registriran za proizvodnju sjemena repa« mijenjaju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju kada se proizvodnja sjemena zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo - Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Dosadašnji članak 7., sada stavak 6. mijenja se i glasi:

»U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 5. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti i zabraniti stavljanje na tržišta takvog sjemena i pritom obavijestiti nadležnu inspekciju radi povlačenja s tržišta sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 3. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»- Certifikat o sjemenu«

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 4. i 5.

U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 5., riječi: », šumarstva i vodnog gospodarstva« brišu se.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječi: », a prema metodama navedenim u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika.« brišu se.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. riječi: »naturalnog i« brišu se.

»(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu mora voditi evidenciju na Obrascu 7a koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe provjere sortne pripadnosti i ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorke će uzimati ovlašteni uzorkivač upisan u Upisnik uzorkivača sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.«.

(2) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a najveća masa partije i najmanja masa uzorka propisani su u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema propisanim metodama.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »sjemena« dodaju se riječi: »registriran za doradu«.

U stavku 3. iza riječi: »OECD« dodaju se riječi: »(Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj)«.

U stavku 4. podstavku 1. riječ: »uvoz« mijenja se riječju: »doradu«.

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranja sjemena repa kategorija osnovno i certificirano osim kada sjeme repa kategorije certificirano dolazi u sitnom pakiranju, mora:

- biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan i pričvršćen je plombom na pakiranje. Certifikat o sjemenu na pakiranju boji propisanoj za kategoriju sjemena sadrži podatke propisane u Dodatku 3. dio A ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku u:

- bijela s dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme,

- bijela za osnovno sjeme,

- plava za certificirano sjeme,

- siva za sjeme koje nije konačno certificirano,

- smeđa za sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske.

Ako se upotrebljava certifikat s perforacijom takav certifikat se treba pričvrstiti za pakiranje uzicom koja se pri tome mora plombirati.

- pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 3. dio A I. točka 2., 4., 5., 10. i 11. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala s kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(2) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da se njeno skidanje ili zamjena ne može obaviti bez oštećenja Certifikata o sjemenu ili pakiranja.

(3) Iznimno u odnosu na zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka na tržište se može staviti pakiranje sjemena na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju.

(4) Zavod može ovlastiti dobavljača za tiskanje Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(5) Označavanje prema stavcima 3. i 4. ovoga članka Zavod može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 16. stavcima 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Zavod.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U označavanju prema stavku 4. ovoga članka na pakiranju se trebaju otisnuti sljedeći podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju:

- broj partije

- mjesec i godina plombiranja

- naznaka »plombirano….«.

(7) Dobavljač i Zavod vode evidenciju o označavanju iz stavka 6. ovoga članka s podacima o količini sjemena koje je označeno na način iz stavka 3. ovoga članka, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.«.

Članak 10.

U članku 19. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena repa kategorija osnovno i certificirano sjeme svih kategorija koje je tretirano mora na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »tretirano« i naziv aktivne tvari. U slučaju da sjeme nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja mora se naznačiti: »nije tretirano«.«.

Članak 11.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača koji su izdani nakon ponovnog plombiranja mora se staviti naznaka: »prepakirano«, uz navođenje originalnog broja partije, datuma ponovnog plombiranja, pakiranja i naziva nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom.«.

U stavku 4. iza riječi: »nadzorom« briše se točka i dodaju se riječi: »i pod nadzorom pod stručnom kontrolom.«.

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač će, ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena kategorije osnovno i certificirano utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, uz Certifikat o sjemenu na pakiranju staviti naznaku: »ponovno ispitano« te u nastavku mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena i broj laboratorijskog izvješća.

(2) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.«.

Članak 13.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Sjeme repa koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena repa koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in (International Seed Testing Association, Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena) ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kakvoći sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom prema Zakonu i ovome Pravilniku ako je OECD certifikat iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kakvoće pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 3. ovoga Pravilnika u skladu s vrstom pakiranja, a Certifikat o sjemenu kao prateći dokument mora sadržavati najmanje podatke propisane u Dodatku 3. dio A I. točka 2., 4., 5., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

(5) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

- je li dobavljač sjemena propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena

- je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka

- je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

- udovoljava li sjeme uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(6) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

- vrsti

- sorti

- kategoriji

- zemlji proizvodnje sjemena - nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor)

- državi izvoznici (otpreme)

- uvozniku i

- količini sjemena.

(7) Obrazac evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisan je na Obrascu 7b koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

(8) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca 7b, uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(9) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena bilo da se radi o sorti ili hibridu može se uvesti do 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe.

(10) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 73. stavka 1. Zakona, građani Republike Hrvatske mogu uvesti do ukupno 2 kg sjemena repa.«.

Članak 14.

U članku 31. u stavku 1. riječi: »pored hrvatskog jezika može biti i« zamjenjuju se riječima: »može biti«, a riječi: »Zajednice« zamjenjuju se riječima: »Europske unije.«.

Članak 15.

U Dodatku 3. u dijelu A I. iza točke 2. dodaje se nova točka 2.a koja glasi:

»2.a Službeno dodijeljen serijski broj;«.

Članak 16.

U Dodatku 4. u dijelu A iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»- službeno dodijeljen serijski broj,«.

Dosadašnje podtočke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podtočke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U dijelu C iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»- službeno dodijeljen serijski broj,«.

Dosadašnje podtočke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podtočke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 17.

U Dodatku 5. Obrazac broj 1. mijenja se i glasi:

»OBRAZAC broj 1

_______________________________________

(Naziv i sjedište proizvođača - podnosioca prijave)

Telefon: ____________

OIB: ____________________ MB: _______________

Datum: ____________

PRIJAVA

za stručni nadzor nad sjemenskim usjevom ____________________________________________________________

(Naziv i sjedište ovlaštene fizičke ili pravne osobe za stručni nadzor)

SORTA HIBRIDZASIJANA SJ. KAT.LINIJAPARCELAPREDUSJEVDATUM SJETVEUVJERENJECERTIFIKAT O SJEMENU
MajkaOtacARKOD IDK.O.k.č.br.m2Br.DatumBr.Datum

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je ______________________________________

(ime i prezime, telefon)

Napomena: Obvezatno priložiti deklaracije, uvjerenja i skicu lokacije te izvješće o izvršenoj analizi tla na ekonomski štetne nematode za Beta vrste i krumpir.

_______________________

(Potpis i OIB odgovorne osobe)«.

Obrazac 7.a zamjenjuje se novim Obrascem 7a:

»Obrazac 7a

EVIDENCIJA

O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade

1. Redni broj

2. Vrsta

3. Sorta

4. Kategorija

5. Proizvođač i zemlja proizvodnje

6. Broj dokumenta o sortnosti, uvjerenja

7. Količina naturalnog sjemena

8. Broj partije

9. Datum podnošenja zahtjeva/broj zahtjeva

10. Masa partije

11. Masa jednog pakiranja

12. Broj pakiranja

13. Datum dorade

14. Mjesec plombiranja

15. Masa dorađene partije sjemena

16. Broj pakiranja partije sjemena nakon dorade

17. Sredstvo za tretiranje sjemena

18. Izvješće o kakvoći sjemena

19. Napomena«.

Obrazac 7.c briše se.

U Obrascu 8. oznaka: »(M.P.)« briše se.

Obrazac 10. briše se

Dosadašnji Obrazac 11. postaje Obrazac 10.

Obrazac 12. briše se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/60

Urbroj: 525-09/1158-17-3

Zagreb, 14. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.