Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice

NN 25/2017 (20.3.2017.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice

Grad Kraljevica

563

Na temelju članka 20., članka 21. i članka 42. stavka 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Grada Kraljevice« broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA KRALJEVICE

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se prirez porezu na dohodak i plaćanje prireza porezu na dohodak na području Grada Kraljevice.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Kraljevice, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 3.

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisan uplatni račun uplatiti poslodavac ovlašten za isplatu dohotka istovremeno s isplatom dohotka i poreza na dohodak. Uplatni račun i način plaćanja određeni su važećim zakonskim odnosno podzakonskim aktima.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice (»Narodne novine« broj 2/06).

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 410-01/17-01/2

Urbroj: 2170/08-05-17-3

Kraljevica, 14. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, v. r.