Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 26/2017 (22.3.2017.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

584

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2017. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13, 158/13 i 118/15), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, od 1. travnja 2017. – 31. prosinca 2021., za drugo regulacijsko razdoblje, iznose kako slijedi:

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb (»Narodne novine«, broj 65/15).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2017. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/05

Urbroj: 371-01/17-01

Zagreb, 17. ožujka 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.