Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 26/2017 (22.3.2017.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

585

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– ciljevi i načela Metodologije,

– značajke Metodologije,

– tarifne stavke i tarifni modeli,

– struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena opskrbe plinom),

– način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, i to troška nabave plina, troška distribucije plina i troška poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,

– način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu (u daljnjem tekstu: krajnja cijena zajamčene opskrbe),

– dostava podataka i podloga za izračun krajnje cijene opskrbe plinom.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– opskrbljivač u obvezi javne usluge,

– zajamčeni opskrbljivač i

– opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

prethodna godina t-1 – kalendarska godina koja prethodi regulacijskoj godini,

regulacijska godina t – kalendarska godina za koju se utvrđuje krajnja cijena opskrbe plinom.

II. CILJEVI I NAČELA

Članak 4.

Ciljevi ove Metodologije su:

– stvaranje preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plina te poticanje razvoja učinkovitog tržišnog natjecanja,

– stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i zajamčenog opskrbljivača, te opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina,

– stvaranje stabilnih i razvidnih uvjeta nabave plina krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca.

Članak 5.

Ova Metodologija zasniva se na sljedećim načelima i pravilima:

– za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom primjenjuje se načelo gornje granice cijene,

– krajnja cijena opskrbe plinom treba pokriti troškove nabave plina, troškove distribucije plina i troškove poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,

– troškovi poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge moraju biti opravdani i razvidni,

– prihodi i troškovi vezani za poslovanje opskrbljivača u obvezi javne usluge iskazuju se za regulacijsku godinu,

– trošak nabave plina i trošak distribucije plina iskazuju se kao zasebni troškovi u okviru ukupnih troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge.

III. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 6.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je za sve krajnje kupce priključene na isti distribucijski sustav čija su obračunska mjerna mjesta razvrstana u isti tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (u daljnjem tekstu: Metodologija za distribuciju), a koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, primjenjivati istu krajnju cijenu opskrbe plinom.

Članak 7.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se za regulacijsku godinu t u prethodnoj godini t-1.

(2) Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za regulacijsku godinu t, uključujući strukturu krajnje cijene opskrbe plinom prema Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, Agencija je dužna javno objaviti.

IV. TARIFNE STAVKE I TARIFNI MODELI

Članak 8.

(1) Tarifne stavke su:

– Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (kn/kWh),

– Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn).

(2) Tarifne stavke i tarifni modeli iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNI MODEL – TMTARIFNE STAVKE
Ts1 (kn/kWh)Ts2 (kn)
TM1Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWhTs1TM1Ts2TM1
TM2Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWhTs1TM2Ts2TM2
TM3Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWhTs1TM3Ts2TM3
TM4Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWhTs1TM4Ts2TM4
TM5Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWhTs1TM5Ts2TM5
TM6Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWhTs1TM6Ts2TM6
TM7Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWhTs1TM7Ts2TM7
TM8Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWhTs1TM8Ts2TM8
TM9Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWhTs1TM9Ts2TM9
TM10Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWhTs1TM10Ts2TM10
TM11Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWhTs1TM11Ts2TM11
TM12Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWhTs1TM12Ts2TM12(3) Iznosi tarifnih stavki Ts1 iz stavka 2. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna, uključujući sve komponente u strukturi tarifne stavke Ts1, zaokružuju se na četiri decimalna mjesta.

(4) Iznosi tarifnih stavki Ts2 iz stavka 2. ovoga članka zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

V. STRUKTURA I IZRAČUN KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM

Članak 9.

Krajnja cijena opskrbe plinom sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina Ts1 i fiksne mjesečne naknade Ts2.

Članak 10.

(1) Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t izračunava se prema formuli:

Ts1TMi = Tnab + Ts1dis,TMi + Ts1o

gdje je:

Ts1TMi
iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi (kn/kWh),
Tnab
jedinični trošak nabave plina (kn/kWh),
Ts1dis,TMi
iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t (kn/kWh),
Ts1o
varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (kn/kWh).


(2) Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t izračunava se prema formuli:

Ts2TMi = Ts2dis,Tmi + Ts2o,TMi

gdje je:

Ts2TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za tarifni model TMi (kn),
Ts2dis,TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina, utvrđene za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn).
Ts2o,TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom za tarifni model TMi (kn).Članak 11.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom iz članka 9. ove Metodologije najveća je cijena do koje se, po načelu gornje granice cijene, utvrđuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za pojedinog opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom uz uvjet da ti iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki za odgovarajuće razdoblje koje je donijela Agencija.

(3) Odluku o iznosu tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač u obvezi javne usluge je dužan u roku od osam dana od dana njezina donošenja dostaviti Agenciji.

(4) Elementi za izračun krajnje cijene opskrbe plinom za regulacijsku godinu t utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Trošak nabave plina

Članak 12.

(1) Trošak nabave plina predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene plina te se utvrđuje kao jedinični iznos.

(2) Trošak nabave plina utvrđuje se u jediničnom iznosu utvrđenom odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuje cijena plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina, odabran na natječaju za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina provedenom sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom.

(3) Trošak nabave plina utvrđuje se u jednakom iznosu za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i za sve tarifne modele, za regulacijsku godinu t.

Trošak distribucije plina

članak 13.

(1) Trošak distribucije plina namijenjen je pokrivanju troška naknade za korištenje distribucijskog sustava.

(2) Trošak distribucije plina utvrđuje se u jediničnom iznosu, zasebno za svakog opskrbljivača u obvezi javne usluge, za regulacijsku godinu t.

(3) Jedinični trošak distribucije plina za regulacijsku godinu t sastoji se od iznosa tarifne stavke za distribuiranu količinu plina – Ts1dis (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade – Ts2dis (kn) koji su za svaki tarifni model za regulacijsku godinu t utvrđeni za operatora distribucijskog sustava na tom području sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

Trošak opskrbe plinom

Članak 14.

(1) Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju svih opravdanih troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući operativne troškove i amortizaciju, kao i odgovarajući prinos na regulirana sredstva opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Trošak opskrbe plinom utvrđuje se u jednakom iznosu za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge, za regulacijsku godinu t, a sastoji se od varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom – Ts1o (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom – Ts2o,TMi (kn).

(3) Varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (Ts1o) iznosi 0,0097 kn/kWh bez PDV-a.

(4) Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom (Ts2o,TMi) bez PDV-a za svaki tarifni model za regulacijsku godinu t prikazan je u sljedećoj tablici:

Tarifni model, TMi

Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom, Ts2o,TMi

kn

TM11
TM21
TM32
TM43
TM54
TM66
TM710
TM815
TM920
TM1030
TM1140
TM1250


VI. KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE

Članak 15.

(1) Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima utvrđuju se kako slijedi:

– prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom zadnjoj obračunatoj cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču,

– daljnja 2 mjeseca (do ukupno 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10 % većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču,

– po isteku 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – opskrba prema tržišnim uvjetima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji su obveznici primjene postupka javne nabave utvrđuju se kako slijedi:

– prva 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom zadnjoj obračunatoj cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču,

– daljnja 3 mjeseca (do ukupno 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10 % većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču,

– po isteku 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe – opskrba prema tržišnim uvjetima.

(3) Zajamčeni opskrbljivač dužan je sve krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima obavijestiti da ih inicijalno raspoređuje kao kupce koji nisu obveznici javne nabave, sve dok ne dostave dokaz o statusu obveznika javne nabave.

Članak 16.

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom utvrđuju se kako slijedi:

– prva 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije,

– daljnja 3 mjeseca (do ukupno 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10 % većem iznosu od tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije,

– po isteku 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe – opskrba od strane novog opskrbljivača u obvezi javne usluge ili opskrba prema tržišnim uvjetima.

VII. NADZOR

Članak 17.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Iznimno od članka 12. ove Metodologije, jediničnim troškom nabave plina smatra se cijena plina utvrđena Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, i to u razdoblju za koje je ista odluka na snazi.

Članak 19.

(1) Za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom utvrđuju se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Za naredna razdoblja iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom Agencija će utvrditi odlukom.

Članak 20.

Ukoliko Agencija ne odredi iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke iz prethodnog razdoblja.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14, 28/15 i 25/16).

Članak 22.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/04

Urbroj: 371-01/17-02

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM1TnabTs1dis,TM1Ts1oTs1TM1kn/kWh
TM2Ts1dis,TM2Ts1TM2kn/kWh
TM3Ts1dis,TM3Ts1TM3kn/kWh
TM4Ts1dis,TM4Ts1TM4kn/kWh
TM5Ts1dis,TM5Ts1TM5kn/kWh
TM6Ts1dis,TM6Ts1TM6kn/kWh
TM7Ts1dis,TM7Ts1TM7kn/kWh
TM8Ts1dis,TM8Ts1TM8kn/kWh
TM9Ts1dis,TM9Ts1TM9kn/kWh
TM10Ts1dis,TM10Ts1TM10kn/kWh
TM11Ts1dis,TM11Ts1TM11kn/kWh
TM12Ts1dis,TM12Ts1TM12kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM1Ts2dis,TM1Ts2o,TM1Ts2TM1kn
TM2Ts2dis,TM2Ts2o,TM2Ts2TM2kn
TM3Ts2dis,TM3Ts2o,TM3Ts2TM3kn
TM4Ts2dis,TM4Ts2o,TM4Ts2TM4kn
TM5Ts2dis,TM5Ts2o,TM5Ts2TM5kn
TM6Ts2dis,TM6Ts2o,TM6Ts2TM6kn
TM7Ts2dis,TM7Ts2o,TM7Ts2TM7kn
TM8Ts2dis,TM8Ts2o,TM8Ts2TM8kn
TM9Ts2dis,TM9Ts2o,TM9Ts2TM9kn
TM10Ts2dis,TM10Ts2o,TM10Ts2TM10kn
TM11Ts2dis,TM11Ts2o,TM11Ts2TM11kn
TM12Ts2dis,TM12Ts2o,TM12Ts2TM12kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

PRILOG 2.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE
OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2017.

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,02560,00970,2162kn/kWh
TM20,02560,2162kn/kWh
TM30,02300,2136kn/kWh
TM40,02050,2111kn/kWh
TM50,01920,2098kn/kWh
TM60,01790,2085kn/kWh
TM70,01660,2072kn/kWh
TM80,01540,2060kn/kWh
TM90,01410,2047kn/kWh
TM100,01410,2047kn/kWh
TM110,01280,2034kn/kWh
TM120,01020,2008kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DARKOM d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03510,00970,2257kn/kWh
TM20,03050,2211kn/kWh
TM30,02750,2181kn/kWh
TM40,02590,2165kn/kWh
TM50,02440,2150kn/kWh
TM60,02290,2135kn/kWh
TM70,02140,2120kn/kWh
TM80,01980,2104kn/kWh
TM90,01680,2074kn/kWh
TM100,01370,2043kn/kWh
TM110,01070,2013kn/kWh
TM120,00760,1982kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.

Josipa Zorića 106, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03490,00970,2255kn/kWh
TM20,03490,2255kn/kWh
TM30,02790,2185kn/kWh
TM40,02620,2168kn/kWh
TM50,02440,2150kn/kWh
TM60,02270,2133kn/kWh
TM70,02090,2115kn/kWh
TM80,01920,2098kn/kWh
TM90,01400,2046kn/kWh
TM100,01050,2011kn/kWh
TM110,00700,1976kn/kWh
TM120,00350,1941kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,09750,00970,2881kn/kWh
TM20,08860,2792kn/kWh
TM30,08860,2792kn/kWh
TM40,08420,2748kn/kWh
TM50,07970,2703kn/kWh
TM60,07530,2659kn/kWh
TM70,07090,2615kn/kWh
TM80,06650,2571kn/kWh
TM90,06200,2526kn/kWh
TM100,05320,2438kn/kWh
TM110,04430,2349kn/kWh
TM120,03540,2260kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05840,00970,2490kn/kWh
TM20,04490,2355kn/kWh
TM30,04490,2355kn/kWh
TM40,04270,2333kn/kWh
TM50,04040,2310kn/kWh
TM60,03820,2288kn/kWh
TM70,03590,2265kn/kWh
TM80,03370,2243kn/kWh
TM90,03140,2220kn/kWh
TM100,02690,2175kn/kWh
TM110,02250,2131kn/kWh
TM120,01800,2086kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,09170,00970,2823kn/kWh
TM20,09170,2823kn/kWh
TM30,09170,2823kn/kWh
TM40,08710,2777kn/kWh
TM50,08250,2731kn/kWh
TM60,07790,2685kn/kWh
TM70,07340,2640kn/kWh
TM80,06880,2594kn/kWh
TM90,06420,2548kn/kWh
TM100,05500,2456kn/kWh
TM110,04590,2365kn/kWh
TM120,03670,2273kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05530,00970,2459kn/kWh
TM20,05530,2459kn/kWh
TM30,05530,2459kn/kWh
TM40,05250,2431kn/kWh
TM50,04980,2404kn/kWh
TM60,04700,2376kn/kWh
TM70,04420,2348kn/kWh
TM80,04150,2321kn/kWh
TM90,03870,2293kn/kWh
TM100,03320,2238kn/kWh
TM110,02770,2183kn/kWh
TM120,02210,2127kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04590,00970,2365kn/kWh
TM20,03530,2259kn/kWh
TM30,03000,2206kn/kWh
TM40,02820,2188kn/kWh
TM50,02650,2171kn/kWh
TM60,02470,2153kn/kWh
TM70,02290,2135kn/kWh
TM80,02120,2118kn/kWh
TM90,01590,2065kn/kWh
TM100,01240,2030kn/kWh
TM110,00880,1994kn/kWh
TM120,00530,1959kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek)

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05220,00970,2428kn/kWh
TM20,04350,2341kn/kWh
TM30,04130,2319kn/kWh
TM40,03920,2298kn/kWh
TM50,03700,2276kn/kWh
TM60,03480,2254kn/kWh
TM70,03480,2254kn/kWh
TM80,03260,2232kn/kWh
TM90,03050,2211kn/kWh
TM100,02610,2167kn/kWh
TM110,02180,2124kn/kWh
TM120,01740,2080kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03610,00970,2267kn/kWh
TM20,03610,2267kn/kWh
TM30,03610,2267kn/kWh
TM40,03250,2231kn/kWh
TM50,03250,2231kn/kWh
TM60,03070,2213kn/kWh
TM70,02890,2195kn/kWh
TM80,02710,2177kn/kWh
TM90,02530,2159kn/kWh
TM100,02170,2123kn/kWh
TM110,01810,2087kn/kWh
TM120,01440,2050kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06730,00970,2579kn/kWh
TM20,05180,2424kn/kWh
TM30,05180,2424kn/kWh
TM40,04920,2398kn/kWh
TM50,04660,2372kn/kWh
TM60,04400,2346kn/kWh
TM70,04140,2320kn/kWh
TM80,03880,2294kn/kWh
TM90,03620,2268kn/kWh
TM100,03110,2217kn/kWh
TM110,02590,2165kn/kWh
TM120,02070,2113kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.
Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04070,00970,2313kn/kWh
TM20,04070,2313kn/kWh
TM30,03260,2232kn/kWh
TM40,03050,2211kn/kWh
TM50,02850,2191kn/kWh
TM60,02650,2171kn/kWh
TM70,02520,2158kn/kWh
TM80,02400,2146kn/kWh
TM90,02280,2134kn/kWh
TM100,02160,2122kn/kWh
TM110,02040,2110kn/kWh
TM120,01630,2069kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03990,00970,2305kn/kWh
TM20,03630,2269kn/kWh
TM30,03560,2262kn/kWh
TM40,03450,2251kn/kWh
TM50,03270,2233kn/kWh
TM60,03090,2215kn/kWh
TM70,02900,2196kn/kWh
TM80,02720,2178kn/kWh
TM90,02540,2160kn/kWh
TM100,02180,2124kn/kWh
TM110,01820,2088kn/kWh
TM120,01450,2051kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03760,00970,2282kn/kWh
TM20,03270,2233kn/kWh
TM30,02940,2200kn/kWh
TM40,02780,2184kn/kWh
TM50,02620,2168kn/kWh
TM60,02450,2151kn/kWh
TM70,02290,2135kn/kWh
TM80,02290,2135kn/kWh
TM90,02130,2119kn/kWh
TM100,01800,2086kn/kWh
TM110,01470,2053kn/kWh
TM120,00820,1988kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOPRIVNICA OPSKRBA – opskrba plinom d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03990,00970,2305kn/kWh
TM20,03990,2305kn/kWh
TM30,03990,2305kn/kWh
TM40,03790,2285kn/kWh
TM50,03590,2265kn/kWh
TM60,03390,2245kn/kWh
TM70,03190,2225kn/kWh
TM80,02990,2205kn/kWh
TM90,02790,2185kn/kWh
TM100,02390,2145kn/kWh
TM110,02000,2106kn/kWh
TM120,01600,2066kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04000,00970,2306kn/kWh
TM20,03080,2214kn/kWh
TM30,03080,2214kn/kWh
TM40,02930,2199kn/kWh
TM50,02770,2183kn/kWh
TM60,02620,2168kn/kWh
TM70,02460,2152kn/kWh
TM80,02310,2137kn/kWh
TM90,02160,2122kn/kWh
TM100,01850,2091kn/kWh
TM110,01540,2060kn/kWh
TM120,01230,2029kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE d.o.o.
Svetog Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03300,00970,2236kn/kWh
TM20,03300,2236kn/kWh
TM30,02640,2170kn/kWh
TM40,02640,2170kn/kWh
TM50,02640,2170kn/kWh
TM60,02640,2170kn/kWh
TM70,02310,2137kn/kWh
TM80,02150,2121kn/kWh
TM90,01820,2088kn/kWh
TM100,01490,2055kn/kWh
TM110,01160,2022kn/kWh
TM120,00830,1989kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05100,00970,2416kn/kWh
TM20,04250,2331kn/kWh
TM30,03830,2289kn/kWh
TM40,03610,2267kn/kWh
TM50,03610,2267kn/kWh
TM60,03610,2267kn/kWh
TM70,02550,2161kn/kWh
TM80,02340,2140kn/kWh
TM90,01700,2076kn/kWh
TM100,01280,2034kn/kWh
TM110,00850,1991kn/kWh
TM120,00430,1949kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05620,00970,2468kn/kWh
TM20,05110,2417kn/kWh
TM30,05110,2417kn/kWh
TM40,04850,2391kn/kWh
TM50,04600,2366kn/kWh
TM60,04340,2340kn/kWh
TM70,04090,2315kn/kWh
TM80,03830,2289kn/kWh
TM90,03580,2264kn/kWh
TM100,03070,2213kn/kWh
TM110,02560,2162kn/kWh
TM120,02040,2110kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06320,00970,2538kn/kWh
TM20,06320,2538kn/kWh
TM30,05060,2412kn/kWh
TM40,04740,2380kn/kWh
TM50,04420,2348kn/kWh
TM60,04110,2317kn/kWh
TM70,03790,2285kn/kWh
TM80,03480,2254kn/kWh
TM90,02530,2159kn/kWh
TM100,01900,2096kn/kWh
TM110,01260,2032kn/kWh
TM120,00630,1969kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06500,00970,2556kn/kWh
TM20,05200,2426kn/kWh
TM30,04940,2400kn/kWh
TM40,04680,2374kn/kWh
TM50,04420,2348kn/kWh
TM60,04160,2322kn/kWh
TM70,03900,2296kn/kWh
TM80,03640,2270kn/kWh
TM90,03380,2244kn/kWh
TM100,02860,2192kn/kWh
TM110,02340,2140kn/kWh
TM120,01820,2088kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03840,00970,2290kn/kWh
TM20,03840,2290kn/kWh
TM30,03070,2213kn/kWh
TM40,02880,2194kn/kWh
TM50,02690,2175kn/kWh
TM60,02500,2156kn/kWh
TM70,02300,2136kn/kWh
TM80,02110,2117kn/kWh
TM90,01540,2060kn/kWh
TM100,01150,2021kn/kWh
TM110,00770,1983kn/kWh
TM120,00380,1944kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PAPUK d.o.o.
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04950,00970,2401kn/kWh
TM20,03810,2287kn/kWh
TM30,03810,2287kn/kWh
TM40,03620,2268kn/kWh
TM50,03430,2249kn/kWh
TM60,03240,2230kn/kWh
TM70,03050,2211kn/kWh
TM80,02860,2192kn/kWh
TM90,02670,2173kn/kWh
TM100,02290,2135kn/kWh
TM110,01910,2097kn/kWh
TM120,01520,2058kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,10370,00970,2943kn/kWh
TM20,09430,2849kn/kWh
TM30,09430,2849kn/kWh
TM40,08960,2802kn/kWh
TM50,08490,2755kn/kWh
TM60,08020,2708kn/kWh
TM70,07540,2660kn/kWh
TM80,07070,2613kn/kWh
TM90,06600,2566kn/kWh
TM100,05660,2472kn/kWh
TM110,04720,2378kn/kWh
TM120,03770,2283kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06230,00970,2529kn/kWh
TM20,04790,2385kn/kWh
TM30,04790,2385kn/kWh
TM40,04550,2361kn/kWh
TM50,04310,2337kn/kWh
TM60,04070,2313kn/kWh
TM70,03830,2289kn/kWh
TM80,03590,2265kn/kWh
TM90,02400,2146kn/kWh
TM100,01440,2050kn/kWh
TM110,01200,2026kn/kWh
TM120,00960,2002kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Jertovec 150, 49282 Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,09000,00970,2806kn/kWh
TM20,06920,2598kn/kWh
TM30,06570,2563kn/kWh
TM40,06230,2529kn/kWh
TM50,05880,2494kn/kWh
TM60,05190,2425kn/kWh
TM70,04150,2321kn/kWh
TM80,04150,2321kn/kWh
TM90,03810,2287kn/kWh
TM100,03110,2217kn/kWh
TM110,02420,2148kn/kWh
TM120,01730,2079kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.
Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,07010,00970,2607kn/kWh
TM20,07010,2607kn/kWh
TM30,06660,2572kn/kWh
TM40,06310,2537kn/kWh
TM50,06310,2537kn/kWh
TM60,05960,2502kn/kWh
TM70,05610,2467kn/kWh
TM80,05260,2432kn/kWh
TM90,04910,2397kn/kWh
TM100,04210,2327kn/kWh
TM110,03510,2257kn/kWh
TM120,02800,2186kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04000,00970,2306kn/kWh
TM20,03200,2226kn/kWh
TM30,03200,2226kn/kWh
TM40,03040,2210kn/kWh
TM50,02880,2194kn/kWh
TM60,02720,2178kn/kWh
TM70,02560,2162kn/kWh
TM80,02400,2146kn/kWh
TM90,02240,2130kn/kWh
TM100,01920,2098kn/kWh
TM110,01600,2066kn/kWh
TM120,01280,2034kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.
Trg bana Josipa Jelačića 21/II, 33000 Virovitica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05080,00970,2414kn/kWh
TM20,03910,2297kn/kWh
TM30,03910,2297kn/kWh
TM40,03710,2277kn/kWh
TM50,03520,2258kn/kWh
TM60,03320,2238kn/kWh
TM70,03130,2219kn/kWh
TM80,02930,2199kn/kWh
TM90,02740,2180kn/kWh
TM100,02350,2141kn/kWh
TM110,01960,2102kn/kWh
TM120,01560,2062kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.
Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,07320,00970,2638kn/kWh
TM20,07320,2638kn/kWh
TM30,07170,2623kn/kWh
TM40,06810,2587kn/kWh
TM50,06370,2543kn/kWh
TM60,06080,2514kn/kWh
TM70,05710,2477kn/kWh
TM80,05340,2440kn/kWh
TM90,04900,2396kn/kWh
TM100,04250,2331kn/kWh
TM110,03510,2257kn/kWh
TM120,02780,2184kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: RADNIK d.d.
Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,06650,00970,2571kn/kWh
TM20,05780,2484kn/kWh
TM30,04910,2397kn/kWh
TM40,04910,2397kn/kWh
TM50,04800,2386kn/kWh
TM60,04910,2397kn/kWh
TM70,04050,2311kn/kWh
TM80,03760,2282kn/kWh
TM90,03180,2224kn/kWh
TM100,02600,2166kn/kWh
TM110,02020,2108kn/kWh
TM120,01450,2051kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04170,00970,2323kn/kWh
TM20,04170,2323kn/kWh
TM30,03340,2240kn/kWh
TM40,03130,2219kn/kWh
TM50,02920,2198kn/kWh
TM60,02710,2177kn/kWh
TM70,02500,2156kn/kWh
TM80,02290,2135kn/kWh
TM90,01670,2073kn/kWh
TM100,01250,2031kn/kWh
TM110,00830,1989kn/kWh
TM120,00420,1948kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,04920,00970,2398kn/kWh
TM20,04920,2398kn/kWh
TM30,04920,2398kn/kWh
TM40,04670,2373kn/kWh
TM50,04430,2349kn/kWh
TM60,04180,2324kn/kWh
TM70,03940,2300kn/kWh
TM80,03690,2275kn/kWh
TM90,03440,2250kn/kWh
TM100,02950,2201kn/kWh
TM110,02460,2152kn/kWh
TM120,01970,2103kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,05740,00970,2480kn/kWh
TM20,05740,2480kn/kWh
TM30,04590,2365kn/kWh
TM40,04310,2337kn/kWh
TM50,04020,2308kn/kWh
TM60,03730,2279kn/kWh
TM70,03440,2250kn/kWh
TM80,03160,2222kn/kWh
TM90,02300,2136kn/kWh
TM100,01720,2078kn/kWh
TM110,01150,2021kn/kWh
TM120,00570,1963kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00knNapomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOMKRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM10,18090,03980,00970,2304kn/kWh
TM20,03980,2304kn/kWh
TM30,03180,2224kn/kWh
TM40,02990,2205kn/kWh
TM50,02790,2185kn/kWh
TM60,02590,2165kn/kWh
TM70,02390,2145kn/kWh
TM80,02190,2125kn/kWh
TM90,01590,2065kn/kWh
TM100,01190,2025kn/kWh
TM110,00800,1986kn/kWh
TM120,00400,1946kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.