Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

NN 27/2017 (24.3.2017.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

594

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06, 145/12, 1/14, 11/15 i 124/15), u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na kandidate koji su na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kada im je posebnim propisom omogućeno polaganje Ispita.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje Ispita podnosi se čelniku državnog tijela (u daljnjem tekstu: čelnik tijela) u kojem je službenik zaposlen, odnosno u kojem se osoba nalazi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Prijava za polaganje Ispita je podnesena u roku ako je zaprimljena u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je osoba dužna položiti Ispit.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. riječi: »petnaest dana« zamjenjuju se riječima: »osam dana«.

Članak 5.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Članovi Komisije imenuju se iz reda službenika i drugih osoba koje imaju završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij upravne, pravne ili druge odgovarajuće struke u odnosu na područje ispitivanja, te najmanje sedam godina radnog iskustva ostvarenog u navedenom stupnju obrazovanja i struci.

Član Komisije iz reda službenika mora imati položen Ispit i najmanju ocjenu radne uspješnosti »primjeran« u prethodnom razdoblju od tri godine.

Član Komisije koji nema status službenika mora pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka imati istaknute rezultate u radu u području za koje će provoditi Ispit i ne može biti osoba kod koje postoje zakonske zapreke za prijam u državnu službu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuje radnopravni status službenika.«.

Članak 6.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Tajnik Komisije imenuje se iz reda službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose koji ima najmanje srednju stručnu spremu, položen Ispit, tri godine radnog iskustva, najmanju ocjenu radne uspješnosti »primjeran« u prethodnom razdoblju od godine dana i organizacijske sposobnosti.«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/30

Urbroj: 50301-24/04-17-2

Zagreb, 23. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.