Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN 27/2017 (24.3.2017.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

615

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica na području cijele Republike Hrvatske određuju se sljedeće mjere:

1. Obavezno je držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama

2. Obavezno je držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja

3. Obavezno je držanje hranilica i pojilica za perad i pernatu divljač i ptice u zatočeništvu u zatvorenim ili natkrivenim prostorima u kojima je spriječeno slijetanje divljih ptica i kontakti divljih ptica s hranom i vodom

4. Zabranjena je opskrba peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

5. Zabranjena je uporaba vanjskih spremnika vode za perad, pernatu divljač i ptice u zatočeništvu osim ako su dovoljno zaštićeni od divljih ptica vodarica

6. Obavezno je skladištenje hrane za perad, pernatu divljači i ptice u zatočeništvu na način da je zaštićena od divljih ptica i drugih životinja

7. Obavezno je prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu

8. Obavezna je prijava uginuća te svakog kontakta peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu s moguće zaraženima, nadležnoj veterinarskoj organizaciji

9. Obavezno je držanje peradi i pernate divljači na sajmovima, tržnicama, izložbama, priredbama i kulturnim događanjima u zatvorenim prostorima ili zatvorenim nastambama bez mogućnosti kontakta s drugim životinjama i divljim pticama

10. Obavezno je osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera na svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te na sajmovima, tržnicama, izložbama, priredbama i kulturnim događanjima, odnosno na svim lokacijama na kojima perad, pernata divljač i ptice u zatočeništvu privremeno borave.

Članak 2.

U zaraženim i ugroženim područjima provode se mjere propisane Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, br. 131/06).

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 5/17) i Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 13/17).

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/149

Urbroj: 525-10/0547-17-14

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.