Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

NN 28/2017 (29.3.2017.), Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

646

Na temelju članka 92. stavak 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se županijskim upravama za ceste raspoređuju sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. ostvariti u 2017. godini temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o. iz stavka 1. ovoga članka iznose 48.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 kuna namijenjena su ujednačavanju redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, a doznačivat će se Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 1.838.800,00 kuna i Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije u iznosu od 16.161.200,00 kuna, mjesečno, u visini 1/12 utvrđenog iznosa.

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna namijenjena su za izvanredno održavanje, a raspoređuju se Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za izvanredno održavanje županijske ceste ŽC3263 (Zrin/LC33153/-G. Orahovica – Divuša /D47) u duljini 12 km za obnovu kolnika i dva mosta.

Sredstva iz stavka 2. ovog članka raspoređuju se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/17-07/81, urbroj: 50301-25/18-17-2 od 23. veljače 2017. godine.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika doznačivat će se županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije na temelju dostavljenih ovjerenih situacija, odnosno računa izvoditelja za izvedene radove izvanrednog održavanja, uz koje se obavezno prilaže preslika ugovora o izvođenju radova.

Članak 4.

U slučaju izostanka korištenja odobrenih sredstava iz članka 2. stavak 2. ovog Pravilnika u 2017. godini, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obvezna je Hrvatskim cestama d.o.o. detaljno obrazložiti i opravdati nastali događaj te zatražiti produženje roka korištenja sredstava u narednoj, 2018. godini.

Članak 5.

Sredstva u iznosu od 25.000.000,00 kuna rasporedit će se temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Pravilnika.

Članak 6.

Radi provedbe članka 108. stavak 2. i stavak 3. Zakona o cestama, županijske uprave za ceste, od ukupno dodijeljenih sredstava iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika, dio sredstava doznačuju gradovima s više od 35.000 stanovnika te gradovima koji su sjedišta županija (u daljnjem tekstu: veliki gradovi).

Sredstva iz stavka 1., članka 2. ovog Pravilnika županijske uprave za ceste doznačivat će velikim gradovima mjesečno, sukladno priljevu sredstava, prema udjelima navedenim u Tablici br. 1., a na temelju dostavljenih ovjerenih situacija izvoditelja za izvedene radove na nerazvrstanim cestama iz stavka 3. ovoga članka, uz koje se prilaže preslika ugovora o izvođenju radova.

Tablica br. 1.

Red. br.ŽupanijaGradDuljina NC km (NN 44/12)Indeks udjela GradaSredstva za ujednačavanje standarda redovitog održavanjaDoznaka Gradu
1234567
1.Sisačko-moslavačkaSisak131,177,54%1.838.800,00138.595,03
2.Ličko-senjskaGospić253,6414,87%16.161.200,002.403.869,47


Članak 7.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ovog Pravilnika, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od županijskih uprava za ceste iz članka 2. ovog Pravilnika ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. te između svake županijske uprave za ceste iz članka 2. stavak 3. ovog Pravilnika i svakog od velikih gradova iz članka 6. ovog Pravilnika na njihovom području, ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta na području velikih gradova, koje su temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (»Narodne novine« br. 44/2012), postale nerazvrstane ceste.

Županijske uprave za ceste i veliki gradovi iz članka 6. ovog Pravilnika, ugovorom iz stavka 1. ovog članka, utvrdit će i umanjenje sredstava iz članka 6. ovog Pravilnika razmjerno udjelu sredstava za otplatu kredita kojim se financira građenje i održavanje nerazvrstanih cesta iz članka 98. stavak 1. podstavak 1. Zakona o cestama.

Članak 8.

Kako Hrvatske ceste d.o.o. nabavljaju i sol za održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju, između Hrvatskih cesta d.o.o. i županijskih uprava za ceste sklapaju se sporazumi o reguliranju međusobnih obveza pri nabavi, isporuci i obračunu utroška soli.

Na temelju tako sklopljenih sporazuma, Hrvatske ceste d.o.o. ispostavljaju županijskim upravama za ceste račune za utrošenu sol za održavanje županijskih i lokalnih cesta za područje pojedine županijske uprave za ceste.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-04/07
Urbroj: 530-05-3-2-2-17-1
Zagreb, 22. ožujka 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.