Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

NN 28/2017 (29.3.2017.), Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

Grad Zagreb

654

Na temelju članaka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 51. sjednici, 21. ožujka 2017., donijela je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA I O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Grada Zagreba, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Lokalni porezi Grada Zagreba su:

1. porez na nasljedstva i darove,

2. porez na cestovna motorna vozila,

3. porez na automate za zabavne igre,

4. prirez porezu na dohodak,

5. porez na potrošnju,

6. porez na kuće za odmor.

Članak 3.

Visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica te način obračuna i plaćanja poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila i poreza na automate za zabavne igre propisani su zakonom kojim se uređuju lokalni porezi.

Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 18%.

Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2%.

Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATA

Članak 7.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 8.

Obračunavanje i plaćanje lokalnih poreza i prireza porezu na dohodak nadziru i ovlašteni djelatnici upravnih tijela Grada Zagreba.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01, 19/01 – ispr. i 22/15 i »Narodne novine« 87/01, 103/01 – ispr. i 121/15).

Članak 10.

Odredbe ove odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1. siječnja 2018.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Ova će odluka biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/17-01/76

Urbroj: 251-01-05-17-8

Zagreb, 21. ožujka 2017.

Predsjednik
Gradske skupštine
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.