Pravilnik o katastru infrastrukture

NN 29/2017 (31.3.2017.), Pravilnik o katastru infrastrukture

Državna geodetska uprava

663

Na temelju članka 99.d Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O KATASTRU INFRASTRUKTURE

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način izradbe i vođenja katastra infrastrukture te uspostava jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, dostupnost podataka o infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima, način dostavljanja te vrstu i strukturu podataka o infrastrukturi, promjenama na infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Članak 2.

Sadržaj katastra infrastrukture propisuje se na način da se određuju podaci o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja, kao i sastavni dijelovi katastra infrastrukture.

Članak 3.

Izradba katastra infrastrukture obuhvaća njegovo osnivanje na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni, u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon), osnovati i voditi njihovi vlasnici, odnosno upravitelji, geodetsku izmjeru izgrađene infrastrukture i izradbu geodetskih elaborata infrastrukture koji služe za osnivanje i vođenje katastra infrastrukture.

Članak 4.

Vođenje katastra infrastrukture obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata infrastrukture, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar infrastrukture te tehničko vođenje katastra infrastrukture.

Članak 5.

(1) Jedinstvena baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima (u daljnjem tekstu: baza) uspostavlja se preuzimanjem postojećih podataka o infrastrukturi od vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture, jedinica lokalne samouprave koje su osnovale i vode katastar infrastrukture u skladu sa Zakonom i Državne geodetske uprave, te zaprimanjem obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

(2) U bazu iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju se i podaci o promjenama na infrastrukturi.

(3) Podaci i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka preuzimaju se i zaprimaju u elektroničkom obliku.

Članak 6.

Dostupnost podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima osigurava se pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentim uvjetima.

DIO DRUGI
SADRŽAJ KATASTRA INFRASTRUKTURE

Članak 7.

(1) U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

1. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti elektroenergetske mreže za koje se vode podaci su:

a) Vodovi prijenosne i distributivne mreže visokog, srednjeg i niskog napona, vodovi javne rasvjete, signalizacije u javnom prometu i priključci elektroenergetske mreže.

b) Objekti koji pripadaju vodovima elektroenergetske mreže su hidroelektrane, termoelektrane, plinske elektrane, vjetroelektrane, solarne (foto-naponske) elektrane, transformatorske, rasklopne i ispravljačke stanice, transformatorske stanice na stupu, kabelske spojnice, kabelske rezerve (šlinge), kabelska kanalizacija, razvodni ormari, objekti katodne zaštite, zdenci (galerije, komore), okna, nosači vodova i stupovi, rasvjetna mjesta, promidžbeno-informativni stupovi s rasvjetom, javni satovi na stupu, semafori, ormari s uređajima za regulaciju prometa (kamere za nadzor, uređaji za parkiranje, radari, brojači prometa) i punionice za električna vozila.

2. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) za koje se vode podaci su:

a) Vodovi EKI, kabelska kanalizacija, kabeli, svjetlovodni kabeli, vodovi kabelske televizije, cijevi EKI, signalni vodovi, priključci EKI, te radio relejni koridori.

b) Objekti koji pripadaju vodovima elektroničke komunikacijske mreže su telefonske centrale, udaljeni pretplatnički stupanj (UPS), zdenci (galerije, komore), nosači vodova i stupovi EKI, radiodifuzni objekti i odašiljači, radio postaje, radiorelejne stanice, antenski i televizijski stupovi, repetitori, telefonske govornice i ormarići EKI.

3. Vodovi i pripadajući objekti mreže toplovoda za koje se vode podaci su:

a) Vodovi toplovoda, vrelovoda, parovoda i priključci toplovodne, vrelovodne i parovodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju objektima toplovodne mreže su toplane, toplinske stanice, podstanice, kotlovnice, zdenci (komore), okna sa zatvaračima, zatvarači, odušne cijevi, objekti katodne zaštite, kompenzatori i čvrste točke.

4. Vodovi i pripadajući objekti plinovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Proizvodni, transportni, distribucijski vodovi i priključci plinovodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju vodovima plinovodne mreže su plinske bušotine, spremišta plina, plinske i centralno plinske stanice, redukcijske i mjerno-redukcijske stanice, ispušne i blok stanice, uređaji za odorizaciju plina, plinski čvorovi, okna, zatvarači, objekti katodne zaštite, kondenzacijski lonci, odušne cijevi, plinske lampe, stupovi i plinske baklje.

5. Vodovi i pripadajući objekti naftovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Magistralni, proizvodni, kolektorski ili sabirni, tlačni i otpremni vodovi.

b) Objekti koji pripadaju vodovima naftovodne mreže su bušotine, stanice (sabirne, otpremne, blok, odušne, mjerne, čistačke i pumpne stanice), spremnici (rezervoari), okna, zatvarači, objekti katodne zaštite i ventili.

6. Cjevovodi i pripadajući objekti vodovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Glavni dovodni cjevovod (cjevovod sirove vode), glavni opskrbni cjevovodi, glavni dovodno-opskrbni cjevovodi, hidrantski vodovi i priključci vodovodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju vodovodnoj mreži su vodocrpilišta, stanice (crpne, prepumpne, reducir), rezervoari (vodospreme), vodotornjevi, hidranti, okna (komore), zatvarači, vodomjeri, bunari, javni zdenci i vodoskoci.

7. Odvodnja i pripadajući objekti odvodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Odvodna mreža (kolektori): fekalnih, oborinskih i mješovitih voda te priključci odvodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju odvodnoj mreži su retencijski bazen, prepumpne stanice, preljevne građevine, preljevno prepumpne građevine, uređaji za pročišćavanje, sifoni, revizijska okna, slivnici, ispusti, taložnice, ulična okna i zapornice.

c) Odvodnom mrežom pojedine građevine ili javne površine smatra se i drenažna mreža.

d) Objekti koji pripadaju drenažnoj mreži su prepumpne stanice, okna i slivnici.

(2) U katastru infrastrukture vode se i podaci o zaštitnim i rezervnim cijevima kada su za navedene vodove iste položene.

(3) Ovisno o vrsti, vodovi mogu biti podzemni i nadzemni, podmorski i podvodni.

Članak 8.

(1) Podaci o osnovnim tehničkim karakteristikama vodova su:

– broj kabela, napon i tip kabela kod elektroenergetske mreže, a kod kabelske kanalizacije dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u mm) te vrsta materijala

– broj kabela kod elektroničke komunikacijske mreže, a kod kabelske kanalizacije dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u mm) te vrsta materijala

– kod plinovodne vrsta tlaka, vrsta materijala i profil cijevi (u mm)

– kod naftovodne, vodovodne, odvodne mreže vrsta materijala i profil cijevi (kod odvodnje u cm; kod ostalih vodova u mm) i

– kod toplovodne mreže, dimenzije kanala, broj cijevi te vrsta materijala i profil cijevi (u mm).

(2) Podaci o osnovnim tehničkim karakteristikama zaštitnih cijevi su: vrsta materijala, profil cijevi (u mm) te vrsta mreže za koju se koristi.

(3) Za objekte koji pripadaju vodovima, koji se evidentiraju njihovim tlocrtnim prikazom, iskazuje se kratica vrste objekta u skladu s pravilnikom kojim se uređuju kartografski znakovi.

Članak 9.

Za svaku vrstu infrastrukture vode se podaci o trenutačnom korištenju infrastrukture i to na način da se evidentira je li infrastruktura u uporabi, napuštena ili uklonjena.

Članak 10.

Podaci o položaju infrastrukture i pripadajućih objekata iskazuju se koordinatama (E, N) u ravninskoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM, a podaci o visinama (H) u referentnom visinskom sustavu Republike Hrvatske HVRS71.

Članak 11.

Podaci o vlasnicima, odnosno upraviteljima infrastrukture su ime, adresa, OIB i ostali podaci nužni za komunikaciju (službena mail adresa, telefonski broj i dr.).

Članak 12.

(1) Katastar infrastrukture sastoji se od pisanog i grafičkog dijela.

(2) Pisani dio katastra infrastrukture čine:

1. Popis infrastrukture,

2. Popis vlasnika i upravitelja infrastrukture.

(3) Grafički dio katastra infrastrukture čine:

1. Plan infrastrukture,

2. Zbirka geodetskih elaborata infrastrukture.

Članak 13.

Popis infrastrukture sadrži:

– redni broj upisa unutar kalendarske godine i oznaku potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture

– vrstu infrastrukture i naznaku trenutačnog korištenja (je li ista u uporabi, napuštena ili uklonjena)

– identifikacijski broj infrastrukture i pripadajućih objekata

– podatke o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture iz članka 11. ovoga Pravilnika

– imena katastarskih općina na području kojih se proteže infrastruktura

– ime jedinice lokalne samouprave, imena naselja i ulica u kojima je infrastruktura izgrađena

– kućni broj ako se radi o infrastrukturi izgrađenoj u svrhu kućnog priključka i

– duljinu izgrađene infrastrukture.

Članak 14.

Popis vlasnika i upravitelja infrastrukture sadrži:

– redni broj upisa vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture

– podatke o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture iz članka 11. ovoga Pravilnika i

– vrstu infrastrukture kojom vlasnik, odnosno upravitelj infrastrukture upravlja.

Članak 15.

(1) Plan infrastrukture je grafički prikaz infrastrukture i pripadajućih objekata infrastrukture.

(2) Grafičku osnovu plana infrastrukture čini digitalna ortofotokarta u mjerilu 1:2000 ili 1:5000 s preklopljenim digitalnim katastarskim planom.

Članak 16.

(1) Zbirka geodetskih elaborata infrastrukture je zbirka koja se vodi prema popisu infrastrukture, a sastoji se od potvrđenih elaborata.

(2) Geodetski elaborati infrastrukture označavaju se prije ulaganja u zbirku rednim brojem upisa iz popisa infrastrukture.

DIO TREĆI
IZRADBA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Članak 17.

Katastar infrastrukture osniva i vodi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za geodetske poslove (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Članak 18.

(1) Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje za pojedinu vrstu infrastrukture osnivaju i vode vlasnici, odnosno upravitelji u skladu sa Zakonom.

(2) Vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture dužni su upravnom tijelu davati podatke o infrastrukturi kojom upravljaju u skladu sa Zakonom.

(3) Vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture upravnom tijelu dostavljaju one podatke o infrastrukturi koji se, u skladu s ovim Pravilnikom, vode u katastru infrastrukture.

(4) Ako dostavljeni podaci o infrastrukturi nisu u skladu s ovim Pravilnikom, upravno tijelo obavještava vlasnika, odnosno upravitelja da je za unošenje podataka o infrastrukturi potrebno izraditi geodetski elaborat infrastrukture u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 19.

(1) Za potrebe osnivanja i vođenja katastra infrastrukture, upravno tijelo može preuzeti i podatke katastra vodova odnosno katastra infrastrukture, koji se vode u područnim uredima za katastar Državne geodetske uprave.

(2) Za preuzimanje podataka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, sklapa se odgovarajući sporazum o preuzimanju podataka.

Članak 20.

Geodetska izmjera izgrađene infrastrukture obuhvaća:

– izmjeru lomnih točaka infrastrukture u položajnom smislu

– izmjeru lomnih točaka infrastrukture u visinskom smislu (kod odvodnje na dnu cijevi ili kanala, a kod ostalih vodova na tjemenu voda)

– izmjeru križanja novoizgrađene infrastrukture s postojećom infrastrukturom u trenutku izgradnje kada je križanje vidljivo

– izmjeru pripadajućih objekata infrastrukture

– prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i

– prikupljanje podataka o vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture.

Članak 21.

(1) Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova za podzemnu infrastrukturu.

(2) Za izmjeru postojeće, do sada neevidentirane infrastrukture, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci, a otkrivanje se obavlja tragačem (tragač kabela, georadar i druga oprema za otkrivanje podzemne infrastrukture), otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem infrastrukture.

(3) U okviru tehničkog izvješća koje se prilaže geodetskom elaboratu infrastrukture, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova, odnosno koji je način otkrivanja korišten.

(4) Kod nadzemne infrastrukture predmet geodetske izmjere su stupovi i nosači na zgradama ili drugim građevinama, a visina infrastrukture na stupu i nosaču od razine zemlje mjeri se po potrebi.

Članak 22.

(1) Geodetska izmjera infrastrukture izgrađene za potrebe kućnog priključka izvodi se do priključnog mjesta, odnosno mjesta ulaska infrastrukture u zgradu ili drugu građevinu.

(2) Geodetska izmjera infrastrukture na području industrijskog ili infrastrukturnog kompleksa provodi se po odredbama ovoga Pravilnika. Prikaz položaja infrastrukture u grafičkom dijelu katastra infrastrukture na području industrijskog kompleksa određuje se stupnjem povjerljivosti podataka prema posebnim propisima.

Članak 23.

Udaljenost izmjerenih točaka na trasi izgrađene infrastrukture ne smije biti veća od 50 metara, osim kod nadzemne infrastrukture postavljene na nosačima (stupovima).

Članak 24.

Određivanju koordinata točaka i izrada digitalnog zapisa koordinata provodi se sukladno tehničkim specifikacijama koje donosi Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom.

Članak 25.

(1) Geodetska izmjere izgrađene infrastrukture osim propisanog u članku 20. ovoga Pravilnika obuhvaća po potrebi i izmjeru izgrađenih ili prirodnih objekata zemljine površine te postojeće vidljive objekte ranije evidentirane infrastrukture uz izgrađenu infrastrukturu.

(2) Za potrebe evidentiranja kućnog priključka obvezno se provodi geodetska izmjera dijela zgrade ili druge građevine na mjestu kućnog priključka.

Članak 26.

Geodetska izmjera infrastrukture obavlja se ispravnom geodetskom opremom, a za ispravnost opreme odgovara osoba ovlaštena za izradu geodetskog elaborata infrastrukture.

Članak 27.

Za obavljanje geodetske izmjere u svrhu izrade geodetskog elaborata infrastrukture ovlašteni geodetski stručnjaci, u skladu sa Zakonom imaju pravo ući u prostor katastarskih čestica, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje koje ometa poslove na obavljanju geodetske izmjere te postaviti na zemljištu i građevinama potrebne oznake izmjere.

Članak 28.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se kao tehnička osnova za vođenje katastra infrastrukture.

(2) Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se u slučaju:

– evidentiranja novoizgrađene i/ili neevidentirane infrastrukture

– promjene podataka o položaju na postojećoj infrastrukturi i podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture

– napuštanja postojeće evidentirane infrastrukture

– uklanjanja postojeće evidentirane infrastrukture i

– promjenu opisnih podataka o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi koji se vode u katastru infrastrukture.

Članak 29.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se za područje jedinice lokalne samouprave.

(2) Ukoliko se izgrađeni vod proteže kroz područja više jedinica lokalne samouprave, geodetski elaborat za evidentiranje promjena na infrastrukturi se izrađuje zasebno za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Članak 30.

(1) Jednim geodetskim elaboratom infrastrukture može se obuhvatiti više vrsta različite novoizgrađene, napuštene i uklonjene infrastrukture i promjena na različitim vrstama infrastrukture ukoliko je riječ o:

– kućnim priključcima i

– infrastrukturi istih ili različitih vlasnika ili upravitelja izgrađenoj u istom rovu, galeriji ili kanalizaciji.

(2) Jednim geodetskim elaboratom infrastrukture može se istovremeno obuhvatiti evidentiranje promjena koje se odnose na novoizgrađenu infrastrukturu i napuštanje, odnosno uklanjanje postojeće evidentirane infrastrukture u slučaju da se radi o istovrsnoj infrastrukturi.

Članak 31.

Geodetski elaborat infrastrukture obvezno sadrži sljedeće:

– podatke o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi na granici područja obuhvaćenog elaboratom

– nove podatke o položaju infrastrukture i pripadajućih objekata

– identifikacijski broj infrastrukture i pripadajućih objekata, ako je isti određen

– nove podatke o vrsti i osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i pripadajućih objekata, podatke o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture, podatke o trenutačnom korištenju infrastrukture i pripadajućih objekata i

– točnosti određivanja podataka o infrastrukturi i pripadajućih objekata iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) Područje koje je obuhvaćeno u geodetskom elaboratu infrastrukture mora biti određeno na način da podaci izvan granica obuhvaćenog područja u geodetskom elaboratu infrastrukture ostaju nepromijenjeni.

(2) Za potrebe izrade geodetskog elaborata infrastrukture izvoditelj preuzima podatke o evidentiranoj infrastrukturi za područje za koje se izrađuje elaborat iz katastra infrastrukture.

Članak 33.

Obvezni sastavni dijelovi geodetskog elaborata infrastrukture jesu:

– naslovna stranica

– popis sastavnih dijelova elaborata

– skica izmjere infrastrukture, uključujući po potrebi i skice izmjere objekata koji pripadaju infrastrukturi (galerije, komore, zdenci)

– geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađene, napuštene, odnosno uklonjene infrastrukture

– popis koordinata izmjerenih točaka infrastrukture i pripadajućih objekata te koordinata točaka korištenih za potrebe izmjere

– popis digitalnih zapisa koji se prilažu elaboratu

– digitalni zapisi i

– tehničko izvješće.

Članak 34.

U slučaju kada se radi o promjenama osnovnih tehničkih karakteristika infrastrukture i drugih opisnih podataka evidentirane infrastrukture, a položaj infrastrukture nije promijenjen ili ako se radi o novoj infrastrukturi koja je postavljena u već evidentiranu kanalizaciju ili galeriju, sastavni dijelovi geodetskog elaborata infrastrukture jesu:

– naslovna stranica

– popis sastavnih dijelova elaborata

– podaci o evidentiranoj infrastrukturi za koju se izrađuje elaborat, a kojoj su promijenjeni podaci o osnovnim tehničkim karakteristikama i drugi opisni podaci

– digitalni zapis o promijenjenim osnovnim tehničkim karakteristikama i opisnim podacima

– po potrebi skica izmjere objekata koji pripadaju infrastrukturi (galerije, komore, zdenci) i

– tehničko izvješće.

Članak 35.

(1) Na naslovnoj stranici geodetskog elaborata infrastrukture obvezno se iskazuju podaci o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture, kao i podaci o tvrtki koja je izradila elaborat i suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje odgovarajućeg stručnog geodetskog posla (djelatnosti) (KLASA, URBROJ, datum izdavanja) i geodetskim stručnjacima koji su izradili elaborat.

(2) Na naslovnoj stranici navode se sljedeći podaci:

– naziv elaborata ovisno o vrsti infrastrukture

– ime jedinice lokalne samouprave za čije područje je izrađen elaborat infrastrukture

– imena katastarskih općina na području kojih se proteže infrastruktura

– imena naselja i ulica u kojima je infrastruktura izgrađena i

– kućni broj ako je riječ o infrastrukturi izgrađenoj u svrhu kućnog priključka.

(3) Na dnu naslovne stranice stavlja se datum izradbe elaborata, ime i prezime, potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke, te ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka koji je izradio elaborat.

(4) Naslovna stranica se u digitalnom obliku izrađuje u pdf formatu.

Članak 36.

(1) Skice izmjere obvezno sadrže ime katastarske općine, ime jedinice lokalne samouprave, mjerilo u kojem je izrađena, datum izradbe, pečat, ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture.

(2) Skice u analognom obliku se izrađuju na crtaćem papiru te se formatiraju u A4 format.

(3) Skice izmjere izrađuju se tako da se na istima prikazuju podaci prikupljeni geodetskom izmjerom: prikaz izmjerenih točaka infrastrukture spojenih linijama i pripadajućih objekata infrastrukture s podacima o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i po potrebi izmjerene izgrađene ili prirodne objekte zemljine površine te postojeće vidljive objekte infrastrukture, uz izgrađenu infrastrukturu, nazivi ulica i kućni brojevi zgrada u skladu s Pravilnikom o kartografskim znakovima (»Narodne novine« broj 104/11).

(4) Skica izmjere izrađuje se u mjerilu pogodnom za prikazivanje podataka.

(5) Za skicu izmjere u digitalnom obliku osim navedenog sadržaja kao grafička osnova koristi se službena digitalna ortofoto karta mjerila 1:5000 ili 1:2000, a izrađuje se u PDF-u.

Članak 37.

(1) Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađene infrastrukture (u daljnjem tekstu: situacija infrastrukture) obvezno sadrži ime katastarske općine, ime jedinice lokalne samouprave, mjerilo u kojem je izrađen, datum izradbe, pečat tvrtke te ime i prezime i potpis ovlaštenog geodetskog stručnjaka koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture.

(2) Situacija infrastrukture u analognom obliku je prikaz izmjerenih točaka infrastrukture spojenih linijama i pripadajućih objekata infrastrukture (tlocrtni prikaz ili odgovarajući topografski znak) s podacima o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture.

(3) Situacija infrastrukture sadrži i nadmorske visine infrastrukture za svaku izmjerenu točku, a visinu terena za nadzemne objekte i dijelove infrastrukture. Kod geodetske izmjere infrastrukture otkrivene tragačem visina infrastrukture i visina terena prikazuju se u obliku razlomka.

(4) Situacija infrastrukture u analognom obliku izrađuje se u mjerilu 1:500 za izgrađena područja naselja u gradovima, 1:1000 za ostala izgrađena područja u naseljima, 1:2000 za područja izvan izgrađenih područja naselja, a iznimno i u sitnijim mjerilima za prikaz magistralne infrastrukture ili u krupnijem mjerilu kada je to potrebno za prikaz detalja infrastrukture i ispisuje se na crtaćem papiru.

(5) Situacija infrastrukture se izrađuje i u digitalnom obliku u pdf formatu, kao grafička osnova koristi se službena digitalna ortofoto karta mjerila 1:5000 ili 1:2000 na područjima gdje su katastarski planovi nastali grafičkom izmjerom, a za ostala područja kao grafička osnova može se koristiti i digitalni katastarski plan. Podaci o infrastrukturi i pripadajućim objektima, koji su predmet unosa u jedinstvenu bazu podataka infrastrukture, dostavljaju se u razmjenskom formatu propisanom tehničkim specifikacijama iz članka 40. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 38.

(1) Popis koordinata izmjerenih točaka infrastrukture i pripadajućih objekata izrađuju se sukladno tehničkim specifikacijama iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(2) Izmjerene točke numeriraju se rednim brojevima unutar geodetskog elaborata infrastrukture, a ti se brojevi prikazuju i na skici izmjere.

Članak 39.

(1) Tehničko izvješće o izrađenom geodetskom elaboratu infrastrukture obvezno sadrži podatke o:

– korištenim načinima otkrivanja infrastrukture, odnosno o tome da je infrastruktura izmjerena kod otvorenog rova

– metodama izmjere koje su korištene za izradbu geodetskog elaborata infrastrukture i podatak o ostvarenoj točnosti izmjere

– geodetskoj i drugoj opremi korištenoj kod izmjere

– programima korištenim za mjerenje, obradu podataka i izradbu elaborata

– ukupnoj duljini izgrađene infrastrukture

– nadnevku (mjesec i godina) geodetske izmjere infrastrukture

– nadnevku (mjesec i godina) izgradnje infrastrukture (ukoliko je podatak poznat) i

– o naručitelju geodetskog elaborata infrastrukture.

(2) Tehničko izvješće se prilaže u analognom i digitalnom obliku u PDF-u.

Članak 40.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture se izrađuju u dovoljnom broju primjeraka s tim da se po jedan primjerak obvezno izrađuje za:

– upravno tijelo i

– vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture.

(2) Ostali primjerci elaborata izrađuju se kada je to potrebno.

(3) Za istovjetnost primjeraka odgovara osoba koja je izradila elaborat.

(4) Primjerci geodetskih elaborata infrastrukture, osim primjerka za upravno tijelo, uvezuju se.

(5) Izgled geodetskog elaborata infrastrukture i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje donosi Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom.

DIO ČETVRTI
VOĐENJE KATASTRA INFRASTRUKTURE

Članak 41.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture iz članka 28. ovoga Pravilnika i zahtjev za pregled i potvrđivanje upravnom tijelu dostavlja osoba koja je izradila elaborat.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se obvezno prilaže izjava vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture da je ista u njegovom vlasništvu, odnosno da njome upravlja.

(3) Geodetski elaborat infrastrukture izrađen u digitalnom obliku dostavlja se na pregled i potvrđivanje upravnom tijelu ili Državnoj geodetskoj upravi elektroničkim putem koristeći Hrvatski informacijski sustav katastra infrastrukture (HR-KI) za preuzimanje elaborata.

Članak 42.

(1) Upravno tijelo je dužno, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za pregled i potvrđivanje geodetskog elaborata infrastrukture, isti pregledati i potvrditi ili dati pismene primjedbe na njega.

(2) Pismenom primjedbom iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja je izradila geodetski elaborat infrastrukture upozorit će se na posljedice koje će nastupiti ukoliko ne postupi u skladu s pismenom primjedbom u zadanom roku.

(3) Rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana.

Članak 43.

Ako osoba koja je izradila geodetski elaborat infrastrukture ne postupi u ostavljenom roku sukladno pismenim primjedbama iz članka 42. stavka 2. ovoga Pravilnika, smatrat će se da predmetni geodetski elaborat infrastrukture nije pogodan za potvrđivanje.

Članak 44.

U okviru pregleda geodetskog elaborata infrastrukture utvrđuje se sljedeće:

– je li elaborat izrađen od osobe koja je ovlaštena za njegovo izrađivanje

– je li elaborat ima propisani sastavne dijelove i izgled i

– može li se elaborat upotrebljavati za potrebe vođenja katastra infrastrukture.

Članak 45.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture se potvrđuje potvrdom koja glasi: »Ovaj elaborat je izrađen u skladu s propisima o katastru infrastrukture te se može upotrebljavati za potrebe osnivanja i vođenja katastra infrastrukture« te se kao zaseban dokument povezuje sa svim primjercima elaborata koji su dostavljeni na pregled i potvrđivanje.

(2) Potvrda sadrži i sljedeće podatke:

– redni broj upisa unutar kalendarske godine i oznaku potvrđenog elaborata

– naziv elaborata ovisno o vrsti infrastrukture

– ime jedinice lokalne samouprave za čije područje je izrađen elaborat

– imena katastarskih općina na području kojih se proteže infrastruktura

– imena naselja i ulica u kojima je infrastruktura izgrađena i

– kućni broj ako je riječ o infrastrukturi izgrađenoj u svrhu kućnog priključka.

(3) Na naslovnoj stranici svih dostavljenih primjeraka geodetskog elaborata infrastrukture upisuje se redni broj upisa unutar kalendarske godine.

(4) Oznaka potvrde i potpis službene osobe obvezno se stavlja na naslovnu stranicu i situaciju infrastrukture primjeraka geodetskog elaborata infrasrukture koje zadržava upravno tijelo i vlasnik, odnosno upravitelj infrastrukture.

(5) Oznaka potvrde, pečat i potpis službene osobe obvezno se stavlja na naslovnu stranicu ostalih primjeraka geodetskog elaborata infrastrukture.

Članak 46.

(1) Primjerak potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture koji zadržava upravno tijelo ulaže se u zbirku geodetskih elaborata infrastrukture.

(2) Primjerak potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture upravno tijelo dostavlja vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture.

(3) Ostale primjerke potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture koje ne zadržava upravno tijelo preuzima osoba koja je zatražila njegov pregled i potvrđivanje.

(4) Unos podataka iz geodetskog elaborata katastra infrastrukture u katastar infrastrukture obavlja se unošenjem novih podataka i promjena koje utječu na već unesene podatke pisanog i grafičkog dijela katastra infrastrukture.

(5) Unošenje se obavlja na način kojim se čuva točnost plana infrastrukture i provedene geodetske izmjere infrastrukture.

Članak 47.

Napuštena i uklonjena infrastruktura ostaje evidentirana u pisanom i grafičkom dijelu katastra infrastrukture. U grafičkom dijelu katastra infrastrukture napuštena i uklonjena infrastruktura označava se sukladno Pravilniku o kartografskim znakovima (»Narodne novine« broj 104/11).

Članak 48.

(1) Promjene vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture ili promjene na podacima o vlasnicima i upraviteljima infrastrukture provode se u popisu vlasnika i upravitelja temeljem zahtjeva.

(2) Vlasnik, odnosno upravitelj infrastrukture zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezan je podnijeti u roku od 30 dana od nastanka promjene.

(3) Obavijest o provedenoj promjeni dostavlja se podnositelju zahtjeva.

Članak 49.

Tehničko vođenje katastra infrastrukture, koje podrazumijeva čuvanje sastavnih dijelova katastra infrastrukture i unošenje podataka u katastar infrastrukture, može se povjeriti pravnoj osobi koja ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje odgovarajućeg stručnog geodetskog posla (djelatnosti).

DIO PETI
USPOSTAVA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA O INFRASTRUKTURI I OBAVIJESTIMA O TEKUĆIM ILI PLANIRANIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

Članak 50.

(1) Državna geodetska uprava uspostavlja jedinstvenu bazu podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

(2) Baza se uspostavlja preuzimanjem postojećih podataka o infrastrukturi od vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture, jedinica lokalne samouprave koje su osnovale i vode katastar infrastrukture u skladu sa Zakonom i Državne geodetske uprave, te zaprimanjem obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Članak 51.

Preuzimanje podataka o infrastrukturi iz članka 50. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se sukladno godišnjim planovima inicijalnog unosa podataka u bazu, kojeg u suradnji s vlasnicima, odnosno upraviteljima infrastrukture i upravnim tijelima izrađuje i donosi Državna geodetska uprava.

Članak 52.

(1) Podaci o infrastrukturi iz članka 50. stavka 2. ovoga Pravilnika se prilikom preuzimanja prevode od strane vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture te upravnih tijela u razmjenski format kojeg određuje Državna geodetska uprava.

(2) Državna geodetska uprava osigurava podršku prevođenju podataka o infrastrukturi u razmjenski format pogodan za unos u bazu.

Članak 53.

Nakon što su podaci uneseni u bazu o istom se izvješćuju vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture te upravna tijela koji ih za potrebe daljnjeg održavanja svojih evidencija mogu preuzeti elektroničkim putem u propisanom razmjenskom formatu.

Članak 54.

U bazi se omogućava preuzimanje, kontrola, zapis podataka infrastrukture, izmjena, pretraživanje, pregled, distribucija i čuvanje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Članak 55.

U bazu se preuzimaju i geodetski elaborati infrastrukture iz članka 28. ovoga Pravilnika u propisanom razmjenskom formatu.

Članak 56.

(1) Upravno tijelo pregledan i potvrđen geodetski elaborat infrastrukture dostavlja elektroničkim putem Državnoj geodetskoj upravi zajedno s potvrdom iz članka 45. ovoga Pravilnika u svrhu provedbe promjena u bazi.

(2) Nakon provedbe promjena u bazi, generiraju se jedinstveni brojevi (ID) svih promijenjenih podataka o infrastrukturi te kao prilog potvrdi pregledanog i potvrđenog elaborata izrađuje popis svih promjena podataka evidentiranih u bazi.

(3) Uz obavijest da je potvrđeni elaborat proveden u bazi Državna geodetska uprava elektroničkim putem dostavlja upravnom tijelu, vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture te osobi koja je izradila elaborat popis svih promjena podataka koje su nastale provedbom elaborata te digitalni zapis promjene.

Članak 57.

(1) Provedba geodetskog elaborata infrastrukture u bazi obavlja se upisom novih podataka i promjena koje utječu na već upisane podatke u bazi.

(2) Napuštena ili uklonjena infrastruktura i pripadajući objekti ostaju i dalje evidentirani u bazi, s tim da im se dodjeljuje odgovarajući atribut o napuštenosti ili uklanjanju.

Članak 58.

(1) Obavijest o tekućim ili planiranim građevinskim radovima sadržava sljedeće osnovne informacije:

– lokaciju i vrstu radova

– sastavnice mreže obuhvaćene radovima

– procijenjeni nadnevak početka radova i trajanje radova

– kontaktne podatke mrežnog operatora i

– krajnji rok za podnošenje zahtjeva za koordiniranje građevinskih radova.

(2) Mrežni operatori, su obvezni Državnoj geodetskoj upravi dostavljati u elektroničkom obliku osnovne informacije iz stavka 1. ovoga članka sukladno zakonu kojim je regulirano smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

DIO ŠESTI
DOSTUPNOST PODATAKA O INFRASTRUKTURI I OBAVIJESTIMA O TEKUĆIM ILI PLANIRANIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA – JEDINSTVENA INFORMACIJSKA TOČKA

Članak 59.

(1) Državna geodetska uprava kao jedinstvena informacijska točka će staviti na raspolaganje podatke o infrastrukturi iz članka 96. Zakona te obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

(2) Putem jedinstvene informacijske točke stavit će se na raspolaganje podaci o infrastrukturi s najmanje sljedećim osnovnim informacijama:

– lokaciji i trasi

– vrsti i trenutačnom korištenju infrastrukture i

– kontaktnim podacima mrežnog operatora.

(3) Pristup osnovnim informacijama može se ograničiti samo na temelju obrazloženog prijedloga mrežnog operatora ako je to nužno s obzirom na sigurnost i cjelovitost mreža, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, u skladu s posebnim propisima.

(4) Putem jedinstvene informacijske točke stavit će se na raspolaganje i osnovne informacije iz obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

(5) Pristup osnovnim informacijama o planiranim građevinskim radovima iz članka 58. stavka 1. ovoga Pravilnika može se ograničiti samo na temelju obrazloženog prijedloga mrežnog operatora, ako je to nužno s obzirom na sigurnost i cjelovitost mreža, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, u skladu s posebnim propisima.

Članak 60.

Na čuvanja podataka katastra infrastrukture odgovarajuće se primjenjuju odredbe pravilnika kojim se propisuje način čuvanja dokumentacije i podataka.

Članak 61.

(1) Podaci katastra infrastrukture su javni i svatko ima pravo, u uredovnom vremenu upravnog tijela i pod nadzorom službenika tog tijela, obaviti uvid u njih te iz njih dobiti izvode, ispise i preslike.

(2) Uvid u podatke može se ograničiti u opsegu koji zahtijevaju interesi unutarnje sigurnosti i obrane zemlje, a koji se određuju posebnim propisima.

Članak 62.

(1) Izvodi iz pisanog i grafičkog dijela katastra infrastrukture izdaju se na temelju zahtjeva i mogu se koristiti ako su ovjerovljeni pečatom i potpisom službene osobe, odnosno potpisani elektroničkim potpisom ako se izdaju u elektroničkom obliku.

(2) Podaci katastra infrastrukture mogu se upotrijebiti za izradbu prostornih podloga za posebne potrebe.

Članak 63.

Podaci iz katastra infrastrukture izdaju se uz naplatu naknade u skladu s pravilnikom kojim se propisuju stvarni troškovi uporabe podataka.

DIO SEDMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Postupci pregledavanja i potvrđivanja elaborata vodova, za koje su zaprimljeni zahtjevi za pregled i potvrđivanje elaborata vodova u upravnom tijelu, započeti prema Pravilniku o katastru vodova (»Narodne novine« broj 71/08 i 148/09) dovršit će se prema odredbama tog pravilnika.

Članak 65.

Zahtjevi za pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, zaprimaju se od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika kao zahtjevi za pregled i potvrđivanje elaborata katastra infrastrukture.

Članak 66.

Do izdavanja tehničkih specifikacija iz članka 40. ovoga Pravilnika na izgled geodetskog elaborata infrastrukture, i izradbu zapisa koji se u okviru geodetskog elaborata infrastrukture izrađuju u digitalnome obliku odgovarajuće se primjenjuju postojeća pravila i postojeće tehničke specifikacije.

Članak 67.

(1) Uspostavom informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) odredit će se i razmjenski format iz članka 52. ovoga Pravilnika.

Članak 68.

Upravno tijelo koje je osnovalo i vodi katastar vodova u visinskom referentnom sustavu HVRS1875 (Trst), do prevođenja podataka sukladno članku 52. ovoga Pravilnika i preuzimanja podataka u bazu, nastavlja voditi visine u visinskom referentnom sustavu HVRS1875 (Trst), a popis koordinata iz članka 38. ovoga Pravilnika mora sadržavati podatak o visini i u referentnom visinskom sustavu Republike Hrvatske HVRS71.

Članak 69.

Do uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) u postupcima izdavanja podataka iz postojećih evidencija katastra vodova u analognom i digitalnom obliku potrebno je iskazati u kojem projekcijskom koordinatnom sustavu, odnosno visinskom referentnom sustavu se izdani podaci vode.

Članak 70.

Upute i objašnjena za primjenu ovoga Pravilnika daje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine« broj 71/08 i 148/09).

Članak 72.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/16-01/17
Urbroj: 541-03-02/1-17-21
Zagreb, 23. ožujka 2017.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.