Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti

NN 29/2017 (31.3.2017.), Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

664

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine», br. 141/13 i 39/15), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, donosi

PRAVILNIK

O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Svrha

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi o popisu i sadržaj dokumenata kojima se, u postupku izdavanja odobrenja za nuklearne aktivnosti, dokazuje da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

(2) Opseg i razina detalja razmjerni su potencijalnoj težini i prirodi opasnosti bitnoj za nuklearne aktivnosti.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

plan za izvanredne situacije jest skup postupaka koji se provodi u slučaju nesreće

razgradnja uključuje administrativne i tehničke radnje koje omogućuju uklanjanje nekih ili svih regulatornih kontrola iz postrojenja (osim za odlagalište ili za određena nuklearna postrojenja koja se koriste za odlaganje ostataka iz rudarstva i obradu radioaktivnog materijala, koji su »zatvoreni«, a ne »stavljeni izvan pogona«/»razgrađeni«). Razgradnja obično uključuje demontažu postrojenja (ili njegova dijela). Postrojenje se može razgraditi i bez demontaže pri čemu se postojeće strukture naknadno koriste za druge svrhe (nakon dekontaminacije)

SSK je kratica za skup struktura, sustava i komponenata. Struktura označava pasivne elemente kao što su zgrade i štitovi. Sustav označava skup dijelova koji zajedno obavljaju (aktivnu) funkciju. Pojam SSK uključuje instrumente i kontrolni softver. U slučaju skladišta radioaktivnog otpada ili odlagališta radioaktivnog otpada, pojam SSK uključuje pakete radioaktivnog otpada

sustav upravljanja je skup međusobno povezanih ili interaktivnih elemenata (sustava) za utvrđivanje politika i ciljeva, koji omogućuje postizanje tih ciljeva na efikasan i efektivan način. Sastavni dijelovi sustava upravljanja uključuju organizacijsku strukturu, sredstva i organizacijske procese.

(2) Ostali pojmovi koji se pojavljuju u ovom Pravilniku imaju značenje kakvo je definirano u Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

II. ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI

Obavijest o namjeri obavljanja nuklearne djelatnosti

Članak 3.

Namjera obavljanja nuklearnih djelatnosti, iskapanja rudača ili separacije i konverzije uranija i torija, te skladištenja radioaktivnog otpada iznad ili ispod Zemljine površine bez namjere ponovnog korištenja pohranjenog otpada, mora se najaviti Državnom Zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu: Zavod) najmanje dvije godine prije planiranog početka obavljanja tih djelatnosti.

Namjeru obavljanja nuklearnih djelatnosti pravna osoba najavljuje Zavodu. Ta obavijest mora sadržavati sljedeće podatke:

naziv i adresa pravne osobe

identifikacijski broj

opis djelatnosti

vrste nuklearnog materijala (količina, specifične aktivnosti, kemijska i fizikalna svojstva)

opis lokacije

početak rada i očekivano trajanje i

ostale informacije navedene u obrascima.

Odobrenje obavljanja nuklearne djelatnosti

Članak 4.

(1) Nuklearna djelatnost smije započeti tek nakon što Zavod izda odobrenje.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti može se podnijeti Zavodu najranije godinu dana nakon objave namjere za obavljanje djelatnosti.

Popis dokumenata za odobrenje nuklearne djelatnosti

Članak 5.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti prilaže se:

1. izvješće o sigurnosti

2. plan fizičke zaštite izrađen u skladu sa zahtjevima propisanim Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, pravilnikom o fizičkoj zaštiti radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja, te izmjenama i dopunama koje stupaju na snagu tijekom izgradnje objekta, kao poseban i povjerljivi dokument u skladu s propisima koji uređuju tajnost podataka;

3. dokumentacija sustava upravljanja pripremljena u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sigurnost i kvaliteta upravljanja nuklearnim postrojenjima

4. prijedlog opsega i trajanja predoperativnog praćenja radioaktivnosti u skladu s pravnim propisima kojima se uređuje praćenje radioaktivnosti

5. plan postupanja u izvanrednim situacijama u skladu s planovima i programima koji uređuju opseg i sadržaj plana za izvanredne situacije te izvješćivanje javnosti i nadležnih tijela

6. plan zapošljavanja i plan dodatnog osposobljavanja za radnike koje će raditi u upravljanju proizvodnim procesom i na njegovom nadzoru u postrojenju u kojem se obavlja nuklearna djelatnost

7. program gospodarenja radioaktivnim otpadom ili istrošenim gorivom u skladu s odredbama Pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

8. program razgradnje pripremljen u skladu s Pravilnikom o odobrenju za obavljanje poslova zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

9. mišljenje ovlaštenog stručnjaka za nuklearnu sigurnost o mjerama nuklearne sigurnosti i ostala propisana dokumentaciju iz točaka 1. – 8. stavka 1. ovoga članka

10. dokumentacija s dokazima o financijskim sredstvima i prijedlog načina osiguranja financijskih sredstava, njihov iznos i vrste jamstava te načini provedbe jamstava u skladu s odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

11. dodatne dokumente koje je Zavod je zatražio u postupku izdavanja odobrenja te provedba neovisne analize sigurnosti.

(2) Dokumentaciju iz točaka 1. – 2., 5. i 9. stavka 1. ovoga članka Zavod odobrava u okviru postupka za izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti.

Odobrenje za obavljanje nuklearne djelatnosti

Članak 6.

Odobrenje za obavljanje nuklearne djelatnosti mora sadržavati:

podatke o nositelju odobrenja

detaljan opis vrste, opsega i svrhe uporabe objekta, te broj iz registra radioloških i nuklearnih postrojenja

trajanje valjanosti odobrenja

korake koje nositelj odobrenja mora poduzeti nakon isteka odobrenja

način osiguravanja financijskih sredstava, njihov iznos, oblike jamstava i načine ostvarivanja jamstava.

Izdavanje i produljenje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti

Članak 7.

(1) Odobrenje iz članka 6. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: odobrenje) izdaje Zavod na razdoblje od najviše deset godina.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se obnoviti na temelju zahtjeva nositelja odobrenja ako su, u trenutku isteka odobrenja, ispunjeni svi propisani uvjeti za dobivanje odobrenja.

(3) Odredbe koje se primjenjuju na stjecanje odobrenja sukladno ovom Pravilniku primjenjuju se s potrebnim izmjenama i na obnovu odobrenja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-03/11

Urbroj: 542-01-17-02

Zagreb, 23. ožujka 2017.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.