Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja

NN 29/2017 (31.3.2017.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

665

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA ODOBRENJE ZA POČETAK POKUSNOG RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (u daljnjem tekstu: odobrenje) i popis dokumenata koje zahtjev za odobrenje mora sadržavati u svrhu dokazivanja ispunjenja propisanih uvjeta.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

modifikacija nuklearnog postrojenja jesu sve predložene izmjene vezane uz postrojenje ili načini njegove kontrole ili pogona, uključujući radove održavanja, inspekcije, ispitivanja ili primjene svih tehničkih, organizacijskih ili nekih drugih promjena vezanih uz takve radove

obuka jest sustavno prikupljanje potrebnih znanja i vještina kako bi se dopunila odgovarajuća razina obrazovanja za određena radna mjesta

održavanje jest planirani postupak obnavljanja struktura, sustava i komponenti (SSK) u svrhu očuvanja njihove funkcionalnosti kroz radni vijek. Održavanje može biti predviđeno ili periodično. Predviđeno održavanje se provodi kontinuirano ili periodično temeljem praćenja stanja SSK-a i analize koja predviđa kvar SSK-a na osnovu trenda njihovog propadanja. Periodično održavanje sastoji se od zamjene dijelova, nadzora i ispitivanja sukladno unaprijed planiranom programu (određeni ciklusi, vremenski intervali, vrijeme rada, itd.) i može se temeljiti na preporukama proizvođača opreme. U slučaju da se otkriju odstupanja ili kvar SSK-a, u okviru održavanja poduzimaju se odgovarajuće korektivne mjere

pogonske granice i stanja predstavljaju skup pravila, određenih u izvješću o analizi sigurnosti kojima se propisuju granične vrijednosti parametara, mogućnosti i izvedbe opreme i radnika potrebne za osiguranje sigurnog rada nuklearnog postrojenja

pokusni rad je proces kojim se sustavi i dijelovi postrojenja, te aktivnosti, nakon što su izgrađeni, uvode u pogon i verificiraju u skladu s projektom i potrebnim kriterijima izvedbe

projektna osnova je raspon uvjeta i događaja koji su izričito uzeti u obzir u projektiranju postrojenja prema utvrđenim kriterijima, tako da ih nuklearno postrojenje može izdržati ne prelazeći planiranim radom sigurnosnih sustava odobrene granične vrijednosti

SSK jest engleska skraćenica za skup struktura, sustava i komponenti. Strukture su pasivni elementi kao što su zgrade i štitovi. Sustav jest skup dijelova koji zajedno izvode (aktivne) funkcije. Izraz SSK uključuje instrumente i kontrolni softver. U slučaju skladišta radioaktivnog otpada ili odlagališta radioaktivnog otpada, izraz SSK uključuje pakete radioaktivnog otpada

starenje je složen proces kroz koji se karakteristike objekata, sustava, dijelova ili opreme vremenom ili korištenjem postupno mijenjaju

testiranje jest unaprijed planirana aktivnost kojom se provjerava operabilnost SSK-a. Periodično ispitivanje koje je propisano u uvjetima i ograničenjima rada naziva se nadzornim testiranjem

točke prekida aktivnosti do ispunjenja uvjeta su uobičajeno uređene nacionalnim zakonima i regulatornim zahtjevima, ali ih može odrediti i nositelj dozvole. Ove točke prekida aktivnosti do ispunjenja uvjeta daju regulatornom tijelu ili nositelju odobrenja mogućnost da osigura da rizike po zdravlje i sigurnost ljudi i okoliša, koji proizlaze iz nuklearnih postrojenja i njihove aktivnosti, propisno kontroliraju osobe ili organizacije odgovorne za nuklearna postrojenja i njihove aktivnosti

validacija jest postupak utvrđivanja je li proizvod ili usluga prikladan za obavljanje namijenjene joj funkcije na zadovoljavajući način

verifikacija znači postupak u kojem se utvrđuje odgovara li kvaliteta ili izvedba proizvoda ili usluge onome što je navedeno, predviđeno ili potrebno.

(2) Ostali pojmovi koji se pojavljuju u ovom Pravilniku imaju značenja definirana u Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

II. OPĆI UVJETI PROGRAMA
POKUSNOG RADA

Članak 3.

(1) Program pokusnog rada nuklearnog postrojenja mora obuhvatiti cijeli raspon uvjeta rada postrojenja sukladno projektu i izvješću o analizi sigurnosti. Rezultati pokusnog rada trebaju pokazati da se postrojenje tako kako je izgrađeno ponaša u skladu s pretpostavkama projekta i uvjetima dozvole.

(2) Aktivnosti pokusnog rada izvode se u skladu s pisanim protokolima. Protokoli obuhvaćaju svrhu ispitivanja, očekivane rezultate i kriterije uspjeha, sigurnosne odredbe nužne tijekom ispitivanja, nužne mjere opreza i preduvjete, te upute za provedbu ispitivanja.

(3) Ne mogu se izvoditi ispitivanja koja postrojenje mogu dovesti do neanaliziranog stanja.

(4) Faze pokusnog rada, ciljevi i kriteriji prihvatljivosti moraju biti sročeni tako da se program može revidirati.

Točke prekida aktivnosti do ispunjenja uvjeta pokusnog rada

Članak 4.

Program pokusnog rada treba izdavatelju dozvole i regulatornom tijelu dati mogućnost da tijekom pokusnog rada prepoznaju točke prekida aktivnosti do ispunjenja uvjeta kada bi moglo biti potrebno zatražiti odobrenje za prelazak na sljedeću fazu.

Obuka operatera, verifikacija i validacija pogonske dokumentacije i uloge organizacije nositelja odobrenja

Članak 5.

(1) Razdoblje pokusnog rada koristi za obuku operatera o svim aspektima pogona i održavanja postrojenja.

(2) Sastavni dio procesa obuke iz stavka 1. ovoga članka jest verifikacija i validacija pogonske dokumentacije, što uključuje operativne postupke, postupke održavanja, protokole za slučaj izvanrednog događaja, administrativne postupke te uvjete i ograničenja rada.

(3) Sve zadaće nositelja odobrenja obavljaju se u odgovarajućim fazama pokusnog rada. Te zadaće uključuju odgovornost za upravljanje, obuku radnika, program zaštite od zračenja, gospodarenje otpadom, upravljanje zapisima, zaštitu od požara, fizičku zaštitu i plan postupanja u slučaju izvanrednog događaja.

Punjenje gorivom, kritičnost i početak normalnog pogona

Članak 6.

(1) U slučaju nuklearne elektrane, početno punjenje gorivom ne može se odobriti dok se ne provedu sva važna predpogonska ispitivanja i dok rezultate tih ispitivanja ne prihvati nositelj odobrenja odnosno regulatorno tijelo.

(2) Kritičnost reaktora i početno povećanje snage ne može se odobriti dok se ne provedu sva nužna ispitivanja i dok njihove rezultate ne prihvati nositelj odobrenja odnosno regulatorno tijelo.

(3) Da bi se moglo započeti s normalnim pogonom elektrane, sva ispitivanja pokusnog rada moraju biti uspješno provedena.

III. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE SUGLASNOSTI ZA ODOBRENJE ZA POČETAK POKUSNOG RADA NUKLEARNOG POSTROJENJA

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za dobivanje suglasnosti za odobrenje za pokusni rad nuklearnog postrojenja potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. izvješće o analizi sigurnosti napravljeno u skladu s Pravilnikom o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja

2. program pokusnog rada izrađen u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja postrojenja te s odredbama ovoga Pravilnika

3. program za prikupljanje, pregledavanje, analiziranje i dokumentiranje pogonskih iskustava u nuklearnom postrojenju u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje sadržaj, opseg, način i periodičnost izvještavanja o izvanrednim događajima i mjerama za ublažavanje posljedica izvanrednih događaja

4. program gospodarenja radioaktivnim otpadom ili istrošenim gorivom u skladu s odredbama Pravilnika kojim se uređuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

5. sustav upravljanja dokumentacijom pripremljenom u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje sigurnost i upravljanje kvalitetom nuklearnih postrojenja

6. program razgradnje pripremljen u skladu s Pravilnikom kojim se uređuje sadržaj zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja

7. program praćenja pogonskih pokazatelja u skladu s pravilima koja uređuju pogonsku sigurnost nuklearnog postrojenja

8. program praćenja starenja u skladu s pravilima koja uređuju pogonsku sigurnost nuklearnog postrojenja

9. u slučaju nuklearne elektrane, program SSK kvalifikacija u skladu s Pravilnikom kojim se uređuju kriteriji nuklearne sigurnosti radi izdavanja odobrenja za izgradnju nuklearnog postrojenja

10. u slučaju nuklearne elektrane, analiza opasnosti od požara pripremljena u skladu s Pravilnikom koji uređuje kriterije nuklearne sigurnosti vezane za izdavanje odobrenja za izgradnju nuklearnog postrojenja

11. Programi SSK održavanja, ispitivanja i inspekcije u skladu s pravilima koja uređuju pogonsku sigurnost nuklearnog postrojenja

12. opis rezultata predpogonskog praćenja radioaktivnosti u skladu s odredbama pravila o praćenju radioaktivnosti

13. organizacijski protokol za upravljanje izmjenama sukladno pravilima o pogonskoj sigurnosti nuklearnog postrojenja

14. mišljenje ovlaštenog stručnjaka za nuklearnu sigurnost o nuklearnoj sigurnosti postrojenja, sastavljeno na temelju izvješća o analizi sigurnosti i druge dokumentacije koja se odnosi na točke 1. – 13. ovoga stavka

15. dokumentirani dokaz financijskih resursa i prijedlog načina osiguranja financijskih resursa, količina resursa i tipovi jamstava te načini primjene jamstava u skladu s odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

16. popis pisanih protokola koji pokrivaju korištenje postrojenja sukladno pravilima koja uređuju pogonsku sigurnost nuklearnog postrojenja

17. izvješće o uspješnom završetku predpogonskih ispitivanja, uključujući: ispitivanje u skladu s tehničkom dokumentacijom za postrojenje, ispitivanje tekućih sustava i sustava ventilacije, hladno i toplo tlačno ispitivanje sustava i dijelova, funkcionalna i druga ispitivanja propisana tehničkom dokumentacijom

18. dokumentarni dokazi o kvaliteti ugrađene opreme i materijala prema programima kontrole kvalitete, standardima, tehničkim normama i normama kvalitete proizvoda i usluga

19. dokumentarni dokazi koji pokazuju da su svi izvođači tijekom izgradnje postrojenja poštovali standarde radiološke i nuklearne sigurnosti jednake onima koje poštuje nositelj odobrenja za postrojenje

20. izjava nositelja odobrenja nuklearnog postrojenja kojom se iskazuje:

a) spremnost postrojenja za sve faze pokusnog rada u skladu s programima i uputama

b) da je dokumentacije koja propisuje aktivnosti svake faze pokusnog rada spremna, usklađena i odobrena

c) da operater postrojenja raspolaže kvalificiranim radnicima sa završenom obukom i odgovarajućom razinom obrazovanja

d) usklađenost završenih radova s projektnom osnovom postrojenja

21. plan postupanja u slučaju izvanrednog događaja u skladu s odredbama koje uređuju opseg i sadržaj planova i programa postupanja u slučaju izvanrednog događaja te s izvještavanjem javnosti i nadležnih tijela

22. plan fizičke zaštite napravljen u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, pravilnikom kojim se uređuje fizička zaštita radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata, te s nadopunama koje su stupile na snagu tijekom izgradnje postrojenja, kao zasebni i povjerljivi dokument u skladu sa zakonima koji uređuju tajnost podataka.

(2) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev za odobrenje početka pokusnog rada ne treba priložiti dokumentaciju ili podatke koji su dostavljeni u prethodnim fazama i od tada se nisu promijenili.

(3) Zavod odobrava dokumentaciju iz točaka 1. – 3. i 15. stavka 1. ovoga članka u okviru postupka izdavanja suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada.

IV. SADRŽAJ PROGRAMA POKUSNOG RADA

Članak 8.

Program pokusnog rada mora sadržavati najmanje sljedeće informacije:

1. organizacije uključene u pokusni rad, uključujući njihova područja odgovornosti

2. strukturu dokumentacije vezane za pokusni rad

3. procedure i smjernice za planiranje ispitivanja pokusnog rada

4. korištenje iskustava dobivenih od ostalih postrojenja istog tipa za planiranje ispitivanja pokusnog rada

5. radnje nositelja odobrenja kojima se osigurava da je njihova organizacija sposobna nositi se sa zadacima važnim za nuklearnu sigurnost

6. faze ispitivanja pokusnog rada, kao i sadržaj i ciljeve svake faze

7. uvjete za napredak od faze do faze i druge točke prekida i očevida aktivnosti do ispunjenja uvjeta za testiranje

8. raspored ispitivanja koji navodi planirano trajanje različitih testova

9. uloga ispitivanja u obuci radnika koji će ubuduće voditi postrojenje

10. raspored izrade uputa za rad postrojenja i plan koji navodi ulogu ispitivanja u osiguranju točnosti i adekvatnosti tih uputa

11. procedure za pregled i izvješćivanje o rezultatima ispitivanja te opis procedura u slučaju da neki rezultati ispitivanja ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti

12. plan održavanja tijekom pokusnog rada.

V. REZULTATI POKUSNOG RADA I AŽURIRANJE IZVJEŠĆA O ANALIZI SIGURNOSTI

Članak 9.

Konačno izvješće o analizi sigurnosti sadrži sažetak pokusnog rada. Kada rezultati ispitivanja postanu dostupni, prikazuju se u sažetim obliku u okviru dodatka konačnom izvješću o analizi sigurnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-03/09

Urbroj: 542-01-17-02

Zagreb, 23. ožujka 2017.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.