Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti

NN 29/2017 (31.3.2017.), Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

667

Na temelju članka 43. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 141/13 i 39/15) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENIM IZVRŠITELJIMA NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni izvršitelji za nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: ovlašteni izvršitelji), postupak za dobivanje ovlaštenja, način evidentiranja ovlaštenih izvršitelja, način i opseg redovnog i izvanrednog izvješćivanja te druga pitanja s tim u svezi.

Članak 2.

Ovlašteni izvršitelji su pravne ili fizičke osobe koje su od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu: Zavod) dobile ovlaštenje za davanje stručnih prosudbi na pojedinim područjima nuklearne sigurnosti.

II. POSTUPAK ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA

Članak 3.

(1) Pravna ili fizička osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog izvršitelja (dalje u tekstu: ovlaštenje) na jednom ili više područja nuklearne sigurnosti.

(2) Područja nuklearne sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka, strukturirana prema nuklearnim djelatnostima, navedena su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Postupak za dobivanje ovlaštenja pokreće se podnošenjem zahtjeva Zavodu.

(2) Pravna osoba u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navodi, odnosno zahtjevu prilaže:

– naziv, sjedište, OIB

– ime, prezime, akademski naziv, telefonski broj i adresu elektroničke pošte voditelja za poslove nuklearne sigurnosti

– popis područja nuklearne sigurnosti za koja se traži ovlaštenje

– dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta.

(3) Fizička osoba u zahtjevu iz stavka 1 ovoga članka navodi, odnosno zahtjevu prilaže:

– ime, prezime, akademski naziv, adresu stanovanja, OIB, telefonski broj i adresu elektroničke pošte (fizička osoba)

– popis područja nuklearne sigurnosti za koja se traži ovlaštenje

– dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta.

Članak 5.

(1) Na temelju ocjene Povjerenstva iz članka 19. ovoga Pravilnika ravnatelj Zavoda donosi rješenje kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi dodjeljuje ovlaštenje ili rješenje kojim se odbija zahtjev zbog neispunjavanja uvjeta koje moraju ispuniti pravne i fizičke osobe iz ovoga Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 6.

(1) Ovlaštenje se dobiva na rok od 3 godine.

(2) Postupak produljenja ovlaštenja pokreće se tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev ovlaštenog izvršitelja.

Članak 7.

(1) Ako ovlašteni izvršitelj prestane obavljati poslove iz djelokruga ovlaštenja, Zavod mu izdaje rješenje prema kojemu se ovlaštenje ukida.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Troškove postupka za dobivanje ovlaštenja snosi pravna ili fizička osoba koja je podnijela zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Strana pravna ili fizička osoba može dobiti ovlaštenje ako posjeduje jednakovrijedno ovlaštenje po propisima države u kojoj je registrirana.

(2) Ispunjavanje uvjeta stranih pravnih ili fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po postupku priznavanja kvalifikacija stranih državljana.

III. ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 10.

Ovlaštenom izvršitelju će se oduzeti ovlaštenje prije isteka roka iz članka 6. ovoga Pravilnika:

– ako se utvrdi da više ne ispunjava propisane uvjete

– ako se utvrdi da kvaliteta izrađenih stručnih prosudbi nije zadovoljavajuća

– ako se utvrdi da postupa protivno odredbama Zakona o tajnosti podataka.

IV. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI
PRAVNE OSOBE

Članak 11.

Da bi dobila ovlaštenje, pravna osoba mora ispunjavati organizacijske uvjete, tehničko-tehnološke uvjete i uvjete osiguranja kvalitete.

Članak 12.

(1) Pravna osoba mora biti registrirana za obavljanje stručnih poslova na području nuklearne sigurnosti.

(2) Pravna osoba i djelatnici koje zapošljava ne smiju biti ni u kakvim poslovnim ili financijskim odnosima koji bi mogli utjecati na rezultate stručnog prosuđivanja.

(3) Pravna osoba se ne može baviti s djelatnostima koje bi mogle utjecati na neovisnost njenih stručnih prosudbi ili na integritet aktivnosti vezanih uz ovlaštenje.

Članak 13.

(1) Pravna osoba mora imenovati odgovornog stručnjaka za svako područje nuklearne sigurnosti za koje traži ovlaštenje. Jedan od odgovornih stručnjaka imenuje se voditeljem za stručne poslove nuklearne sigurnosti.

(2) Svaki odgovorni stručnjak iz stavka 1. ovoga članka mora imati visoku stručnu spremu, naobrazbu iz osnova nuklearne sigurnosti i najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima nuklearne sigurnosti.

Članak 14.

Pravna osoba mora provoditi program redovnog stručnog usavršavanja zaposlenika, te voditi evidenciju o usavršavanju, kvalifikacijama i provjeri znanja zaposlenika.

Članak 15.

(1) Pravna osoba mora dokazati stručnu osposobljenost na temelju referentnih projekata koje je provela ili u čijoj provedbi je sudjelovala u zadnjih pet godina. Projekti se moraju odnositi na područja nuklearne sigurnosti za koja je zatraženo ovlaštenje.

(2) Prilikom dokazivanja stručne osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju:

– izvješća o provedenim projektima ili obavljenim poslovima

– objavljeni znanstveni ili stručni radovi

– istraživačka ili obrazovna djelatnost

– mišljenja, ocjene ili preporuke stručnih udruga i institucija

– druge potvrde i izjave o osposobljenosti.

(3) Pravna osoba mora raspolagati tehničkim sredstvima i podacima koji omogućuju kvalitetno obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje.

(4) Tehnička sredstva iz stavka 2. ovoga članka moraju biti pravilno održavana, certificirana i umjerena. Tehnička sredstva se moraju koristiti u skladu sa pisanim postupcima.

Članak 16.

(1) Pravna osoba mora imati uspostavljen odgovarajući sustav osiguranja kvalitete.

(2) Sustav osiguranja kvalitete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati postupak kojim se uređuju uvjeti za ustupanje poslova podizvođačima ili vanjskim suradnicima.

V. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI FIZIČKE OSOBE

Članak 17.

(1) Da bi dobila ovlaštenje, fizička osoba mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– imati visoku stručnu spremu

– imati naobrazbu iz osnova nuklearne sigurnosti

– imati najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima nuklearne sigurnosti

– imati stručne reference na područjima za koje traži ovlaštenje, i to u zadnjih pet godina

– osigurati vlastito redovito osposobljavanje

– raspolagati s tehničkim sredstvima i podacima koji omogućuju kvalitetno obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje

– imati uspostavljen odgovarajući sustav osiguranja kvalitete.

(2) Prilikom dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju:

– izvješća o provedenim projektima ili obavljenim poslovima

– objavljeni znanstveni ili stručni radovi

– istraživačka ili obrazovna djelatnost

– dokazi o sudjelovanju na stručnim savjetovanjima i drugim oblicima stručnog osposobljavanja

– mišljenja, ocjene ili preporuke stručnih udruga i institucija

– druge potvrde i izjave o osposobljenosti.

(3) Tehnička sredstva spomenuta u stavku 1. podstavak 6. ovoga članka moraju biti pravilno održavana, certificirana i umjerena. Tehnička sredstva se moraju koristiti u skladu sa pisanim postupcima.

Članak 18.

(1) Fizička osoba ne smije biti ni u kakvim poslovnim ili financijskim odnosima koji bi mogli utjecati na rezultate njenog stručnog prosuđivanja.

(2) Fizička osoba se ne može baviti s djelatnostima koje bi mogle utjecati na neovisnost njenih stručnih prosudbi ili na integritet aktivnosti vezanih uz ovlaštenje.

VI. POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA

Članak 19.

Provjeru ispunjavanja uvjeta za dobivanje ovlaštenja obavlja povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Zavoda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 20.

(1) Predsjednik povjerenstva je službenik Zavoda sa najmanje sedam godina iskustva na području nuklearne sigurnosti.

(2) Članovi povjerenstva su službenici Zavoda ili vanjski stručnjaci sa najmanje pet godina iskustva na području nuklearne sigurnosti.

(3) Predsjednik povjerenstva može po potrebi u rad povjerenstva uključiti dodatne stručnjake sa područja nuklearne sigurnosti za koje je zatraženo ovlaštenje.

VII. STRUČNO MIŠLJENJE

Članak 21.

(1) Ovlašteni izvršitelji rezultate stručne prosudbe iskazuju u formi stručnog mišljenja.

(2) Struktura i sadržaj stručnog mišljenja iz stavka 1. ovoga članka dani su u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Zaključno poglavlje stručnog mišljenja mora sadržavati jasnu pozitivnu ili negativnu ocjenu predmeta stručne prosudbe.

VIII. EVIDENCIJA OVLAŠTENIH IZVRŠITELJA

Članak 22.

(1) Zavod vodi evidenciju ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– datum i redni broj upisa

– naziv, sjedište i OIB (pravna osoba)

– ime, prezime, akademski naziv, telefonski broj i adresu elektroničke pošte voditelja za poslove nuklearne sigurnosti (pravna osoba)

– ime, prezime, akademski naziv, adresu stanovanja, OIB, telefonski broj i adresu elektroničke pošte (fizička osoba)

– broj i datum izdavanja ovlaštenja

– područja obuhvaćena ovlaštenjem

– rok valjanosti ovlaštenja

– sve promjene podataka sa naznačenim datumima promjene

– druge relevantne podatke.

(3) Evidencija se mora voditi ažurno, upisom novih podataka u roku od 15 dana.

(4) Popis ovlaštenih izvršitelja s naznačenim područjima nuklearne sigurnosti obuhvaćenih ovlaštenjima objavljuje se na internetskom portalu Zavoda. Popis se ažurira svaka tri mjeseca ili po potrebi češće.

(5) Obveza ovlaštenog izvršitelja je obavijestiti Zavod o svakoj promjeni podataka iz evidencije u roku od 30 dana od nastanka promjene.

(6) Pravna ili fizička osoba se briše s popisa ovlaštenih izvršitelja:

– ako je istekao rok valjanosti ovlaštenja a nije zatraženo njegovo produljenje

– ako je ovlaštenje ukinuto prema odredbama članka 7. ovoga Pravilnika

– ako je ovlaštenje oduzeto prema odredbama članka 10. ovoga Pravilnika.

IX. REDOVNO I IZVANREDNO IZVJEŠĆIVANJE

Članak 23.

(1) Ovlašteni izvršitelji moraju o svojim aktivnostima izvješćivati Zavod jednom godišnje, a po zahtjevu i češće.

(2) Godišnje izvješće za proteklu godinu treba dostaviti Zavodu do 31. siječnja tekuće godine.

(3) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

– promjenama pri ovlaštenom izvršitelju koje bi mogle utjecati na ispunjavanje uvjeta za dobivanje ovlaštenja

– izrađenim stručnim prosudbama

– drugim aktivnostima vezanim uz ovlaštenje.

Članak 24.

Ovlašteni izvršitelji dužni su bez odgađanja izvješćivati Zavod o svim nepravilnostima koje uočavaju tijekom obavljanja poslova iz djelokruga ovlaštenja.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti (»Narodne novine« br. 74/06).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-03/12

Urbroj: 542-01-17-02

Zagreb, 23. ožujka 2017.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.

PRILOG 1.

PODRUČJA NUKLEARNE SIGURNOSTI ZA KOJA JE MOGUĆE ZATRAŽITI OVLAŠTENJE

A) Područja relevantna za sve nuklearne djelatnosti

A1) Razumijevanje koncepta sigurnosti, ljudski faktor i sigurnosna kultura

A2) Pogonska sigurnost, pogonska iskustva, analiza događaja

A3) Osiguranje kvalitete

A4) Plan mjera za slučaj izvanrednog događaja

A5) Naobrazba i osposobljavanje

A6) Programi i postupci

A7) Smještaj objekta u prostor

A8) Zaštita od zračenja

A9) Fizička zaštita

A10) Izvješće o utjecajima na okoliš

B) Područja relevantna za korištenje nuklearnog materijala u energetske i istraživačke svrhe

B1) Održavanje i testiranje

B2) Nuklearno gorivo

B3) Građevne i strojne konstrukcije

B4) Tekućinski sustavi

B5) Električki sustavi

B6) Regulacija i instrumentacija

B7) Računalni sustavi i informatika

B8) Kemija primarnog kruga

B9) Protupožarni sustavi

B10) Reaktorska fizika

B11) Projektom predviđene nezgode

B12) Teške nesreće

B13) Vjerojatnosne sigurnosne analize i analize pouzdanosti sustava

B14) Ugroženost objekata zbog vanjskih događaja i utjecaja

B15) Protupotresna sigurnost

B16) Analize čvrstoće

B17) Materijali

B18) Protupožarna sigurnost

B19) Učinci na ljude i okoliš

B20) Periodične sigurnosne provjere

B21) Tehničke specifikacije

C) Područja relevantna za odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva

C1) Ocjena svojstava odlagališta

C2) Održavanje objekta po zatvaranju

C3) Društvena prihvatljivost

C4) Izbor lokacije

C5) Geologija

C6) Seizmotektonika

C7) Hidrogeologija

C8) Analize sigurnosti i kriteriji prihvatljivosti

C9) Inženjerske barijere

C10) Migracija radionuklida u geosferi

C11) Migracija radionuklida u biosferi

C12) Analize kritičnosti (za istrošeno gorivo)

C13) Arhiviranje podataka

C14) Monitoring prirodnih pojava i monitoring po zatvaranju

C15) Kriteriji prihvatljivosti za odlaganje

D) Ostala područja koje je potrebno navesti i pojasniti

PRILOG 2.

STRUKTURA I SADRŽAJ STRUČNOG MIŠLJENJA

PoglavljeSadržaj
SažetakSažetak stručnog mišljenja
Opis i svrha pripreme stručnog mišljenjaOpis problema, odrađenog zadatka i naručitelja
Dokumentacija – reference

Popis dokumenata koji su bili korišteni u pripremi stručnog mišljenja:

– dokumenti vezani uz nuklearni objekt

– dokumenti koji sadrže kriterije i uvjete (zakoni, pravilnici, odluke suglasnosti, drugi upravni akti, standardi, upute upravnih organa i organizacija i dr.),

– dokumenti izvršitelja

– ostali dokumenti

Kriteriji prihvatljivosti i zahtjevi

Opis kriterija prihvatljivosti i zahtjeva mora sadržavati slijedeće elemente:

– popis kriterija i zahtjeva

– detaljni opis i pojašnjenje primjenjivosti u razmatranom slučaju

Priprema stručnog mišljenja

Opis pripreme stručnog mišljenja:

– korišteni zahtjevi i pretpostavke

– relevantno domaće i međunarodno iskustvo i praksa

– analize, proračuni i evaluacije

– upotreba postupaka i uputa

– upotreba kriterija i zahtjeva

– postupak donošenja zaključaka

Rezultati

Prezentacija stručnog mišljenja:

– prezentacija mišljenja

– postavljanje uvjeta

– preporuke

– obrazloženja

Zaključci

Zaključci s jasnom i nedvosmislenom ocjenom o prihvatljivosti:

– »Pozitivno«

– »Uvjetno pozitivno« (pojašnjenje uvjeta)

– »Negativno«

PriloziPo potrebi