Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

NN 31/2017 (5.4.2017.), Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

697

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

I.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za sprječavanje korupcije (u daljnjem tekstu: Savjet), kao radno tijelo Vlade Republike Hrvatske, s ciljem izrade, unaprjeđenja i sustavnog praćenja provedbe te procjene učinaka mjera i aktivnosti iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije, te se određuju zadaće i sastav Savjeta i druga pitanja iz njegova djelokruga.

II.

U okviru svoga djelokruga Savjet:

– koordinira postupkom izrade nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije

– priprema prijedloge te predlaže izmjene i dopune nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije

– sustavno prati provedbu aktivnosti provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije, uključujući konzultacije i savjetovanja nadležnih tijela u svim fazama njihove provedbe

– sustavno procjenjuje učinke provedbe antikorupcijskih mjera i aktivnosti iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije

– razvija metode s ciljem unaprjeđenja izrade, provedbe i procjene učinaka provedbe strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije

– predlaže Vladi Republike Hrvatske ostale mjere i aktivnosti za sprječavanje korupcije.

Nositelji provedbe aktivnosti iz provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije obvezni su, na zahtjev Savjeta, dostavljati cjelovite informacije o njihovoj provedbi.

Savjet izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o svom radu jednom godišnje, i to najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

III.

Savjet čine:

– predstavnik Ministarstva pravosuđa, predsjednik

– predstavnik Ministarstva uprave

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– predstavnik Ministarstva državne imovine

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva kulture

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

– predstavnik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– predstavnik Državnog sudbenog vijeća

– predstavnik Državnoodvjetničkog vijeća

– predstavnik Državnog ureda za reviziju

– predstavnik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

– predstavnik Povjerenika za informiranje

– predstavnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj

– četiri predstavnika civilnoga društva iz reda udruga koje se bave pristupom informacijama i transparentnošću, javnim politikama i sprječavanjem korupcije.

Predsjednik Savjeta može, po potrebi, u rad Savjeta uključiti i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija.

Članovi Savjeta iz stavka 1. ove točke su, za središnja tijela državne uprave, predstavnici u rangu državnog tajnika ili pomoćnika čelnika tijela, odnosno zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda.

Članovi Savjeta iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike.

IV.

Savjet će Poslovnikom detaljnije propisati način svoga rada.

V.

Ministarstvo pravosuđa obavijestit će čelnike tijela iz točke III. ove Odluke da, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, imenuju svoga predstavnika i njegovog zamjenika te da o imenovanju neposredno izvijeste Ministarstvo pravosuđa. Predstavnici organizacija civilnoga društva bit će imenovani na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva.

VI.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ministarstvo pravosuđa.

VII.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovoj Odluci korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije (»Narodne novine«, broj 74/15).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/89

Urbroj: 50301-24/06-17-2

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.