Odluka o općinskim porezima Općine Križ

NN 31/2017 (5.4.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Križ

Općina Križ

703

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16.), članaka 31. i 95. Statuta Općine Križ (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 12/13.) i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 12/13.), Općinsko vijeće Općine Križ na 35. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KRIŽ

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Križ, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Križ su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju i

3. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 2% na porez na dohodak koji predstavlja osnovicu za obračun.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Križ.

Članak 4.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a na području Općine Križ ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Bezalkoholnim pićima smatraju se sve vrste sokova, prirodni voćni sokovi, osvježavajuća pića, bezalkoholna pića pripremljena od praška ili granula, vode s dodatnim šećerom ili drugim sladilima te aromatizirane i mineralne vode (gazirane i negazirane).

Kava i čaj ne smatraju se bezalkoholnim pićima na koja se plaća porez na potrošnju.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Križ.

Članak 7.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka i prihod je proračuna Općine Križ.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

3. Porez na nekretnine

Članak 9.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Križ uredit će se sva pitanja vezana uz utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima te drugim mjerodavnim propisima i aktima.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 10.

Općina Križ poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, osim poreza na nekretnine.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 11.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Križ dostavljati izvješća o utvrđenim obvezama i naplatama poreza.

Članak 12.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje te kaznene i prekršajne odredbe primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o općem upravnom postupku i drugih mjerodavnih važećih propisa i akata.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 109/01. i »Glasnik Zagrebačke županije« br. 23/2001.), Odluka o porezu na potrošnju (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 23/2001.), Odluka o porezu na tvrtku ili naziv (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 23/2001.) i Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 23/2001.).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u Glasniku Zagrebačke županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/04
Urbroj: 238/16-01-17-1
Križ, 21. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRIŽ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Križ
Đuro Paher, v. r.