Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama«

NN 32/2017 (6.4.2017.), Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama«

HRVATSKI SABOR

710

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 31. ožujka 2017. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA«

I.

Dan 16. svibnja proglašava se »Nacionalnim danom osoba s intelektualnim teškoćama«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/17-02/07

Zagreb, 31. ožujka 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.