Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

NN 32/2017 (6.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

725

Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) ministar mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAMJENI RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o namjeni radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 107/13. i 94/15.) u Dodatku 1. točka 1.14. mijenja se i glasi:

»1.14. usklađeno svjetsko vrijeme (UTC): vremenska podjela utemeljena na sekundi (SI), kao što je određeno u Rezoluciji 655 (WRC-15).«.

Iza ročke 1.108. dodaju se točke 1.108.A i 1.108.B koje glase:

»1.108.A kopnena postaja meteorološke pomoći: radijska postaja u službi meteorološke pomoći koja nije namijenjena za uporabu u pokretu.

1.108.B pokretna postaja meteorološke pomoći: radijska postaja u službi meteorološke pomoći namijenjena za uporabu u pokretu ili pri zadržavanju na neodređenim točkama.«.

Članak 2.

Dodatak 2. – Namjena radiofrekvencijskih pojasa zamjenjuje se novim Dodatkom 2. – Namjena radiofrekvencijskih pojasa, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Dodatak 3. – Međunarodne napomene iz Radijskih propisa ITU-a koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj zamjenjuje se novim Dodatkom 3. – Međunarodne napomene iz Radijskih propisa ITU-a koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Dodatak 5. – Kratice zamjenjuje se novim Dodatkom 5. – Kratice, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/36

Urbroj: 530-06-2-17-2

Zagreb, 27. ožujka 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

Dodatak 2.

NAMJENA RADIOFREKVENCIJSKIH POJASA

Izvadak iz Radijskih propisa ITU-a
(ITU Radio Regulations, Volume 1, Chapter II, Article 5)

5.1. U svim dokumentima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) izrazi namjena, raspodjela i dodjela imaju značenje navedeno u točkama 1.16, 1.17. i 1.18. Pojmovnika iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika. Ti izrazi dani su u donjoj tablici:

Frekvencijska

podjela na:

Engleski nazivHrvatski naziv
Službe

Allocation

(to allocate)

Namjena

(namijeniti)

Područja

ili države

Allotment

(to allot)

Raspodjela

(raspodijeliti)

Radijske postaje

Assignment

(to assign)

Dodjela

(dodijeliti)


5.2. U svrhu namjene radiofrekvencijskih pojasa svijet je podijeljen na tri regije: Regiju 1, Regiju 2 i Regiju 3. Republika Hrvatska nalazi se u Regiji 1. Podjela svijeta na tri regije prikazana je na donjem zemljovidu:

OPIS TABLICE NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

(1) Zaglavlje Tablice podijeljeno je u sedam stupaca, koji redom sadrže sljedeće nazive: Namjena, Uporaba, Primjena, Dokument, Opća bilješka, Način izdavanja i Prijenos/najam.

(2) Prvi stupac Tablice – »Namjena« sadrži u gornjem dijelu svakoga polja radiofrekvencijski pojas. Ispod radiofrekvencijskog pojasa navedene su radiokomunikacijske službe kojima je taj radiofrekvencijski pojas namijenjen u Republici Hrvatskoj. Uz nazive pojedinih radiokomunikacijskih služba navedeni su i brojevi međunarodnih napomena iz Radijskih propisa ITU-a, kojima se pobliže utvrđuju uvjeti namjene i uporabe pojedinih radiofrekvencijskih pojasa, pri čemu se primjenjuje sljedeće pravilo: međunarodna napomena navedena pri dnu pojedinoga polja odnosi se na sve radiokomunikacijske službe u tom polju, odnosno u pripadajućem radiofrekvencijskom pojasu, dok se međunarodna napomena navedena uz pojedinu radiokomunikacijsku službu odnosi isključivo na tu službu.

(3) Radiokomunikacijske službe u prvom stupcu Tablice, kojima su nazivi otisnuti velikim slovima (npr. »NEPOKRETNA«), nazivaju se primarne službe, ili službe s primarnom dodjelom, ili službe s dodjelom na primarnoj osnovi. Radiokomunikacijske službe u prvom stupcu Tablice, kojima su nazivi otisnuti malim slovima (npr. »Pokretna«), nazivaju se sekundarne službe, ili službe sa sekundarnom dodjelom, ili službe s dodjelom na sekundarnoj osnovi. Naziv pojedine radiokomunikacijske službe u prvom stupcu Tablice skraćen je, u pravilu, izostavljanjem riječi »služba« iz praktičnih razloga, radi veće preglednosti Tablice.

(4) Drugi stupac Tablice – »Uporaba« sadrži načelnu vrstu uporabe pripadajućega radiofrekvencijskog pojasa u civilne i/ili vojne svrhe, u skladu s odgovarajućim međunarodnim sporazumom o usklađenim vojnim radiofrekvencijskim pojasima te potrebama obrane. Vrsta uporabe može biti samo u civilne svrhe (»Civ«), ili samo u vojne svrhe (»Voj«), ili zajednička uporaba prvenstveno u civilne svrhe (»Civ/Voj«), ili zajednička uporaba prvenstveno u vojne svrhe (»Voj/Civ«).

(5) Treći stupac Tablice – »Primjena« sadrži podatke o radiokomunikacijskim sustavima, elektroničkim komunikacijskim mrežama, uređajima i opremi te drugim primjenama kojima su dodijeljeni ili se planiraju dodijeliti pripadajući radiofrekvencijski pojasi (npr. »SRD za primjene u željezničkom prometu«, »Radarski i navigacijski sustavi«, »PMR/PAMR«, »DTV«, »IMT«, itd.).

(6) Četvrti stupac Tablice – »Dokument« sadrži odgovarajuće hrvatske propise, europske CEPT/ECC odluke i preporuke, odredbe Radijskih propisa ITU-a i međunarodne ITU-R preporuke, kao i odgovarajuće međunarodne ugovore, sporazume i konvencije, te planove raspodjele radijskih frekvencija (npr. »ERC/REC 70-03«, »GE84«, »GE06«, itd.) koji se odnose na pripadajući radiofrekvencijski pojas.

(7) Peti stupac Tablice – »Opća bilješka« sadrži opće napomene u vezi s pripadajućim radiofrekvencijskim pojasom (cijeli radiofrekvencijski pojas ili dio pojasa namijenjen za određenu primjenu, buduće planiranje radiofrekvencijskog pojasa i sl.).

(8) Šesti stupac Tablice – »Način izdavanja« sadrži podatak o načinu izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pripadajući radiofrekvencijski pojas u skladu s člankom 82.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (dozvola na temelju zahtjeva, javnog poziva, javnog natječaja ili javne dražbe, odnosno uporaba radiofrekvencijskog spektra na temelju opće dozvole ili bez dozvole).

(9) Sedmi stupac Tablice – »Prijenos / najam« sadrži podatak o mogućnosti prijenosa ili najma radiofrekvencijskog spektra (označeno riječju »DA«) pripadajućega radiofrekvencijskog pojasa namijenjenog za pojedinu primjenu.

TABLICA NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Dodatak 3.

MEĐUNARODNE NAPOMENE IZ RADIJSKIH PROPISA ITU-a

koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj
(ITU Radio Regulations, Volume 1, Chapter II, Article 5)

RR br.NAPOMENA
5.53Uprave, koje odobravaju uporabu radijskih frekvencija ispod 8,3 kHz, moraju osigurati rad bez štetnih smetnja radiokomunikacijskim službama kojima su namijenjeni radiofrekvencijski pojasi iznad 9 kHz.
5.54Uprave, koje vode znanstvena istraživanja uz uporabu radijskih frekvencija ispod 8,3 kHz, moraju na vrijeme izvijestiti druge Uprave, na koje se to odnosi, kako bi se takva istraživanja mogla zaštititi od štetnih smetnja svim praktičnim mjerama.
5.54AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 8,3-11,3 kHz u službi meteorološke pomoći ograničena je samo za pasivnu uporabu. U radiofrekvencijskom pojasu 9-11,3 kHz postaje meteorološke pomoći ne mogu tražiti zaštitu od postaja u radionavigacijskoj službi za koje je podnesena obavijest Radiokomunikacijskom uredu ITU-a prije 1. siječnja 2013. Kod dijeljenja između postaja službe meteorološke pomoći i postaja u radionavigacijskog službi, za koje je podnesena obavijest nakon tog nadnevka, treba se primijeniti najnovije izdanje preporuke ITU-R RS.1881.
5.56Radijske postaje radiokomunikacijskih služba, kojima su namijenjeni radiofrekvencijski pojasi 14-19,95 kHz i 20,05-70 kHz, i u Regiji 1 također pojasi 72-84 kHz i 86-90 kHz, mogu odašiljati frekvencijsku normu i vremenski signal. Takvim radijskim postajama potrebno je osigurati zaštitu od štetnih smetnja. U Armeniji, Azerbajdžanu, Bjelarusu, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Kazahstanu, Kirgistanu, Tadžikistanu i Turkmenistanu radijske frekvencije od 25 kHz i 50 kHz koristit će se za tu namjenu uz iste uvjete.
5.57Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz i 70-90 kHz (u Regiji 1 pojasi 72-84 kHz i 86-90 kHz) u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na obalne radiotelegrafske postaje (samo A1A i F1B). Iznimno, uporaba emisija razreda J2B ili J7B odobrena je uz uvjet da potrebna širina pojasa nije veća od one koja se redovito upotrebljava za emisije razreda A1A ili F1B u tom pojasu.
5.60U radiofrekvencijskim pojasima 70-90 kHz (70-86 kHz u Regiji 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz u Regiji 1) impulsni radionavigacijski sustavi mogu se upotrebljavati uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje drugim službama kojima su namijenjeni ti radiofrekvencijski pojasi.
5.62Uprave, koje upotrebljavaju postaje u radionavigacijskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 90-110 kHz, pozvane su usklađivati tehničke i radne značajke na način da se izbjegnu štetne smetnje u radiokomunikacijskim službama tih postaja.
5.64Za postaje nepokretne službe u radiofrekvencijskim pojasima namijenjenima toj službi, između 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1), te za postaje pomorske pokretne službe u radiofrekvencijskim pojasima namijenjenima toj službi, između 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1) odobrene su samo emisije razreda A1A ili F1B, A2C, A3C, F1C ili F3C. Iznimno, emisije razreda J2B ili J7B također su odobrene u radiofrekvencijskim pojasima između 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1) za postaje pomorske pokretne službe.
5.67APostaje u amaterskoj službi, koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 135,7-137,8 kHz, ne smiju premašiti najveću izračenu snagu od 1 W (e.i.r.p.) i ne smiju stvarati štetne smetnje postajama radionavigacijske službe u državama navedenima u točki 5.67 RR-a.
5.67BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 135,7-137,8 kHz u Alžiru, Egiptu, Iranu, Iraku, Libanonu, Siriji, Sudanu, Južnom Sudanu i Tunisu ograničena je na nepokretnu i pomorsku pokretnu službu. Amaterska služba neće se upotrebljavati u gore navedenim državama u pojasu 135,7-137,8 kHz, i to se mora uzeti u obzir u državama koje dopuštaju takvu uporabu.
5.73U radiofrekvencijskom pojasu 285-325 kHz (283,5-325 kHz u Regiji 1), u pomorskoj radionavigacijskoj službi mogu se odašiljati dodatne navigacijske obavijesti uporabom uskopojasnih tehnika, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiofarovima koji rade u radionavigacijskoj službi.
5.74Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 285,3-285,7 kHz u Regiji 1 također je namijenjen pomorskoj radionavigacijskoj službi (osim radiofarova) na primarnoj osnovi.
5.76Radijska frekvencija od 410 kHz određena je za radiogoniometriju u pomorskoj radionavigacijskoj službi. Druge radionavigacijske službe, kojima je namijenjen radiofrekvencijski pojas 405-415 kHz, ne smiju stvarati štetne smetnje radiogoniometriji u radiofrekvencijskom pojasu 406,5-413,5 kHz.
5.79Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 415-495 kHz i 505-526,5 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radiotelegrafiju.
5.79AKada postavljaju obalne postaje u NAVTEX službi na radijskim frekvencijama od 490 kHz, 518 kHz i 4209,5 kHz, Uprave obvezno moraju usuglasiti radne značajke u skladu s postupkom Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (vidjeti Rezoluciju 339 (Rev. WRC-07)).
5.80U Regiji 2 uporaba radiofrekvencijskog pojasa 435-495 kHz za zrakoplovnu radionavigacijsku službu ograničena je na neusmjerene radiofarove koji se ne koriste za prijenos govora.
5.80ANajveća ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.) postaja u amaterskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 472-479 kHz ne smije premašiti 1W. Uprave mogu povećati e.i.r.p. razinu na 5 W u dijelovima njihova područja koji su udaljeni više od 800 km od granica Alžira, Saudijske Arabije, Azerbajdžana, Bahreina, Bjelarusa, Kine, Komora, Džibutija, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ruske Federacije, Irana, Iraka, Jordana, Kazahstana, Kuvajta, Libanona, Libije, Maroka, Mauritanije, Omana, Uzbekistana, Katara, Sirije, Kirgistana, Somalije, Sudana, Tunisa, Ukrajine i Jemena. U tom radiofrekvencijskom pojasu postaje u amaterskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje ili zahtijevati zaštitu od postaja u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi.
5.80BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 472-479 kHz u Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Azerbajdžanu, Bahreinu, Bjelarusu, Kini, Komorima, Džibutiju, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ruskoj Federaciji, Iranu, Iraku, Jordanu, Kazahstanu, Kuvajtu, Libanonu, Libiji, Maroku, Mauritaniji, Omanu, Uzbekistanu, Kataru, Siriji, Kirgistanu, Somaliji, Sudanu, Tunisu, Ukrajini i Jemenu ograničena je na pomorsku pokretnu i zrakoplovnu radionavigacijsku službu. Amaterska služba ne smije se koristiti u gore navedenim državama u tom radiofrekvencijskom pojasu, što se mora uzeti u obzir u državama koje dopuštaju takvu uporabu.
5.82U pomorskoj pokretnoj službi radijska frekvencija od 490 kHz može se upotrebljavati isključivo u obalnim postajama za odašiljanje meteoroloških i navigacijskih upozorenja i za hitne obavijesti plovilima, uz uporabu uskopojasne telegrafije s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe radijske frekvencije od 490 kHz propisani su člancima 31. i 52. RR-a. Pri uporabi radiofrekvencijskog pojasa 415-495 kHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi Uprave moraju osigurati nesmetani rad na radijskoj frekvenciji od 490 kHz.
5.84Uvjeti uporabe radijske frekvencije od 518 kHz u pomorskoj pokretnoj službi propisani su člancima 31. i 52. RR-a.
5.90U radiofrekvencijskom pojasu 1605-1705 kHz, ako se radi o radiodifuzijskoj postaji u Regiji 2, zemljopisno područje uporabe postaja pomorske pokretne službe u Regiji 1 ograničuje se na područje koje osigurava površinsko širenje radijskih valova.
5.92Pojedine države u Regiji 1 upotrebljavaju za radiolokacijske sustave radiofrekvencijske pojase 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz i 3500-3800 kHz prema sporazumu iz točke 9.21 RR-a. Izračena srednja snaga ovih radijskih postaja ne smije biti veća od 50 W.
5.96U Njemačkoj, Armeniji, Austriji, Azerbajdžanu, Bjelarusu, Hrvatskoj, Danskoj, Estoniji, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Mađarskoj, Irskoj, Islandu, Izraelu, Kazahstanu, Latviji, Lihtenštajnu, Litvi, Malti, Moldovi, Norveškoj, Uzbekistanu, Poljskoj, Kirgistanu, Slovačkoj, Češkoj Republici, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Švedskoj, Švicarskoj, Tadžikistanu, Turkmenistanu i Ukrajini Uprave mogu namijeniti do 200 kHz svojoj amaterskoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 1715-1800 kHz i 1850-2000 kHz. Međutim, kod namjene radiofrekvencijskih pojasa unutar tog radiofrekvencijskog raspona amaterskoj službi Uprave će, nakon obavljenog savjetovanja s Upravama susjednih država, poduzeti potrebne korake za sprječavanje štetnih smetnja amaterske službe prema nepokretnim i pokretnim službama drugih država. Srednja snaga bilo koje amaterske postaje ne smije biti veća od 10 W.
5.100U Regiji 1, u državama smještenim potpuno ili djelomično sjeverno od 40°N, dopustit će se uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1810-1830 kHz u amaterskoj službi samo nakon obavljenog dogovora s državama navedenima u točkama 5.98 i 5.99 RR-a o poduzimanju potrebnih koraka za sprječavanje štetnih smetnja između postaja amaterske službe i postaja drugih služba, koje rade u skladu s točkama 5.98 i 5.99 RR-a.
5.103U Regiji 1, pri dodjeli radijskih frekvencija radijskim postajama u nepokretnim i pokretnim službama u radiofrekvencijskim pojasima
1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz i 2650-2850 kHz, Uprave moraju uzeti u obzir posebne zahtjeve pomorske pokretne službe.
5.104U Regiji 1 uporaba radiofrekvencijskog pojasa 2025-2045 kHz u službi meteorološke pomoći ograničena je na postaje na oceanografskim plutačama.
5.108Radijska frekvencija nositelja od 2182 kHz međunarodna je radijska frekvencija za slučaj opasnosti i poziv u pomoć radiotelefonijom. Uvjeti uporabe radiofrekvencijskih pojasa 2173,5-2190,5 kHz propisani su u člancima 31. i 52. RR-a.
5.109Radijske frekvencije od 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz i 16804,5 kHz međunarodne su radijske frekvencije u slučaju opasnosti za digitalni selektivni poziv. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a.
5.110Radijske frekvencije od 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz 12520 kHz i 16695 kHz međunarodne su radijske frekvencije u slučaju opasnosti za uskopojasnu telegrafiju s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a.
5.111

Radijske frekvencije nositelja od 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz i radijske frekvencije od 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogu se također upotrebljavati, u skladu s važećim postupcima za zemaljske radiokomunikacijske službe, u djelatnostima potrage i spašavanja svemirskih plovila s posadom. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a.

Isto se primjenjuje na radijske frekvencije od 10 003 kHz, 14 993 kHz i 19 993 kHz, ali u svakom od ovih slučajeva emisije moraju biti ograničene u pojasu od 3 kHz oko radijske frekvencije.

5.115Radijske frekvencije (referentne) nositelja od 3023 kHz i 5680 kHz mogu se također upotrebljavati, u skladu s člankom 31. RR-a, za radijske postaje pomorske pokretne službe koje rade u usklađenim djelatnostima potrage i spašavanja.
5.116

Uprave su pozvane odobriti uporabu radiofrekvencijskog pojasa 3155-3195 kHz u svrhu osiguranja zajedničkog radiofrekvencijskog kanala na svjetskoj razini za bežična slušna pomagala male snage. Uprave mogu dodijeliti dodatne radiofrekvencijske kanale za takve naprave u radiofrekvencijskim pojasima između 3155 kHz i 3400 kHz za lokalne potrebe.

Treba napomenuti da su radijske frekvencije u radiofrekvencijskom pojasu od 3000 kHz do 4000 kHz pogodne za slušna pomagala predviđena za rad na malim udaljenostima unutar indukcijskog polja.

5.127Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 4000-4063 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radijske postaje na plovilu koje upotrebljavaju radiotelefoniju (vidjeti točku 5.220 i Dodatak 17 RR-a).
5.130Uvjeti uporabe radijskih frekvencija nositelja od 4125 kHz i 6215 kHz propisani su člancima 31. i 52. RR-a.
5.131Radijska frekvencija od 4209,5 kHz upotrebljava se isključivo u obalnim postajama za odašiljanje meteoroloških i navigacijskih upozorenja i za hitne obavijesti plovilima, uz uporabu uskopojasne telegrafije s izravnim ispisom.
5.132Radijske frekvencije od 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680 kHz, 22 376 kHz i 26 100,5 kHz međunarodne su radijske frekvencije za odašiljanje informacija o sigurnosti pomorskog prometa (MSI) (vidjeti Dodatak 17 RR-a).
5.133BPostaje u amaterskoj službi, koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 5351,5-5366,5 kHz, ne smiju premašiti najveću izračenu snagu od 1 W (e.i.r.p.). Međutim, u Regiji 2 u Meksiku, postaje u amaterskoj službi, koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 5351,5-5366,5 kHz, ne smiju premašiti najveću izračenu snagu od 20 W (e.i.r.p.). U sljedećim državama Regije 2: Antigva i Barbuda, Argentina, Bahami, Barbados, Belize, Bolivija, Brazil, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominikanska Republika, Dominika, El Salvador, Ekvador, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Surinam, Trinidad i Tobago, Urugvaj, Venezuela, kao i u nizozemskim prekomorskim područjima u Regiji 2 postaje u amaterskoj službi, koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 5351,5-5366,5 kHz, ne smiju premašiti najveću izračenu snagu od 25 W (e.i.r.p.).
5.134Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz i 18 900-19 020 kHz u radiodifuzijskoj službi podliježe postupku iz članka 12. RR-a. Uprave se potiču na uporabu ovih pojasa kako bi se olakšalo uvođenje digitalno moduliranih emisija u skladu s odredbama Rezolucije 517 (Rev. WRC-07).
5.137Radijske postaje nepokretne službe, koje komuniciraju samo unutar granica države u kojoj se nalaze, iznimno mogu upotrebljavati radiofrekvencijske pojase 6200-6213,5 kHz i 6220,5-6525 kHz, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje pomorskoj pokretnoj službi i da im srednja snaga nije veća od 50 W.
5.138

Sljedeći radiofrekvencijski pojasi:

6765-6795 kHz (središnja frekvencija od 6780 kHz),

433,05-434,790 MHz (središnja frekvencija od 433,92 MHz),

61-61,5 GHz (središnja frekvencija od 61,25 GHz),

122-123 GHz (središnja frekvencija od 122,5 GHz) i

244-246 GHz (središnja frekvencija od 245 GHz)

određeni su za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene. Nadležne Uprave izdaju, u dogovoru s drugim Upravama na području kojih radiokomunikacijske službe mogu biti ometane, posebno odobrenje za ISM primjenu, imajući u vidu najnovije odgovarajuće ITU-R preporuke.

5.138ADo 29. ožujka 2009. radiofrekvencijski pojas 6765-7000 kHz namijenjen je nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. Nakon tog dana ovaj se pojas namjenjuje za nepokretnu službu i pokretnu službu osim zrakoplovne pokretne službe na primarnoj osnovi.
5.141CU Regijama 1 i 3 radiofrekvencijski pojas 7100-7200 kHz namijenjen je radiodifuzijskoj službi do 29. ožujka 2009. na primarnoj osnovi.
5.143Radiofrekvencijski pojas 7300-7350 kHz može se upotrebljavati za postaje u nepokretnoj službi i kopnenoj pokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalazi te postaje, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi. Pri uporabi radijskih frekvencija u navedenim službama Uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage te voditi računa o sezonskoj uporabi radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj službi, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a.
5.143BU Regiji 1 radiofrekvencijski pojas 7350-7450 kHz je do 29. ožujka 2009. namijenjen nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. Nakon tog nadnevka, ako ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi, taj pojas mogu upotrebljavati postaje u nepokretnoj službi i kopnenoj pokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalazi, uz uvjet da ukupna izračena snaga svake pojedine radijske postaje nije veća od 24 dBW.
5.145Uvjeti uporabe radijskih frekvencija nositelja od 8291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz propisani su člancima 31. i 52. RR-a.
5.146Radiofrekvencijske pojase 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480- 17 550 kHz i 18 900-19 020 kHz mogu upotrebljavati radijske postaje u nepokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi. Pri uporabi radijskih frekvencija u nepokretnoj službi Uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage te voditi računa o sezonskoj uporabi radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj službi, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a.
5.147Radiofrekvencijske pojase 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz i 11 975-12 050 kHz mogu upotrebljavati radijske postaje u nepokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi, te da ukupna izračena snaga svake pojedine radijske postaje nije veća od 24 dBW.
5.149Pri dodjeli radijskih frekvencija radijskim postajama drugih služba, kojima su namijenjeni radiofrekvencijski pojasi 13360-13410 kHz, 25550-25670 kHz, 37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz, 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz*, 406,1-410 MHz, 608-614 MHz, 1330-1400 MHz*, 1610,6-1613,8 MHz*, 1660-1670 MHz, 1718,8-1722,2 MHz*, 2655-2690 MHz, 3260-3267 MHz*, 3332-3339 MHz*, 3345,8-3352,5 MHz*, 4825-4835 MHz*, 4950-4990 MHz, 4990-5000 MHz, 6650-6675,2 MHz*, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz*, 22,01-22,21 GHz*, 22,21-22,5 GHz, 22,81-22,86 GHz*, 23,07-23,12 GHz*, 31,2-31,3 GHz, 31,5-31,8 GHz, 36,43-36,5 GHz*, 42,5-43,5 GHz, 42,77-42,87 GHz*, 43,07-43,17 GHz*, 43,37-43,47 GHz*, 48,94-49,04 GHz, 76-86 GHz*, 92-94 GHz*, 94,1-100 GHz*, 102-109,5 GHz*, 111,8-114,25 GHz*, 128,33-128,59 GHz*, 129,23-129,49 GHz*, 130-134 GHz*, 136-148,5 GHz*, 151,5-158,5 GHz*, 168,59-168,93 GHz*, 171,11-171,45 GHz*, 173,52-173,85 GHz*, 195,75-196,15 GHz*, 209-226 GHz*, 241-250 GHz i 252-275 GHz* (gdje »*« označuje radioastronomska promatranja spektralnih linija), Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera radi zaštite radioastronomske službe od štetnih smetnja. Emisije svemirskih ili zrakoplovnih postaja mogu biti osobito ozbiljni izvori smetnja radioastronomskoj službi (vidjeti točke 4.5 i 4.6 i članak 29. RR-a).
5.150

Sljedeći radiofrekvencijski pojasi također su određeni za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene:

13 533-13 567 kHz (središnja frekvencija od 13 560 kHz),

26 957-27 283 kHz (središnja frekvencija od 27 120 kHz),

40,66-40,70 MHz (središnja frekvencija od 40,68 MHz),

902-928 MHz (središnja frekvencija od 915 MHz),

2400-2500 MHz (središnja frekvencija od 2450 MHz),

5725-5875 MHz (središnja frekvencija od 5800 MHz) i

24-24,25 GHz (središnja frekvencija od 24,125 GHz)

Radiokomunikacijske službe, koje rade u ovim radiofrekvencijskim pojasima, moraju prihvatiti štetne smetnje koje mogu stvarati ove primjene. ISM oprema, koja radi u ovim radiofrekvencijskim pojasima, podliježe odredbama točke 15.13 RR-a.

5.151Radiofrekvencijske pojase 13 570-13 600 kHz i 13 800-13 870 kHz mogu upotrebljavati postaje u nepokretnoj službi i u pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne (R) službe, isključivo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje službi radiodifuzijskoj službi. Pri uporabi radijskih frekvencija u ovim službama Uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage te voditi računa o sezonskoj uporabi radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj službi, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a.
5.155BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 21 870-21 924 kHz u nepokretnoj službi namijenjena je za pružanje usluga vezanih uz sigurnost zrakoplovstva.
5.156AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 23 200-23 350 kHz u nepokretnoj službi ograničena je na pružanje usluga vezanih uz sigurnost zrakoplovstva.
5.157Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 23 350-24 000 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na međubrodsku radiotelegrafiju.
5.161BDodatna namjena – u Albaniji, Njemačkoj, Armeniji, Austriji, Bjelarusu, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Cipru, Vatikanu, Hrvatskoj, Danskoj, Španjolskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Islandu, Italiji, Latviji, Makedoniji, Lihtenštajnu, Litvi, Luksemburgu, Malti, Moldovi, Monaku, Crnoj Gori, Norveškoj, Uzbekistanu, Nizozemskoj, Portugalu, Kirgistanu, Slovačkoj, Češkoj Republici, Rumunjskoj, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, San Marinu, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Turskoj i Ukrajini radiofrekvencijski pojas 42-42,5 MHz namijenjen je za nepokretnu i pokretnu službu na primarnoj osnovi.
5.164Dodatna namjena – u Albaniji, Alžiru, Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Bugarskoj, Côte d’Ivoire, Hrvatskoj, Danskoj, Španjolskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Grčkoj, Irskoj, Islandu, Izraelu, Italiji, Jordanu, Libanonu, Libiji, Lihtenštajnu, Litvi, Luksemburgu, Madagaskaru, Maliju, Malti, Maroku, Mauritaniji, Monaku, Crnoj Gori, Nigeriji, Norveškoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Siriji, Slovačkoj, Češkoj Republici, Rumunjskoj, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Svaziju, Čadu, Togou, Tunisu i Turskoj radiofrekvencijski pojas 47-68 MHz, u Južnoj Africi radiofrekvencijski pojas 47-50 MHz, i u Latviji radiofrekvencijski pojas 48,5-56,5 MHz također su namijenjeni kopnenoj pokretnoj službi na primarnoj osnovi. Međutim, postaje kopnene pokretne službe u navedenim državama, u vezi sa svakim pojedinim radiofrekvencijskim pojasom navedenim u ovoj napomeni, ne smiju stvarati štetne smetnje postojećim ili planiranim radiodifuzijskim postajama, ili zahtijevati zaštitu od tih postaja, u državama koje nisu navedene u vezi s tim radiofrekvencijskim pojasom.
5.180

Radijska frekvencija od 75 MHz dodijeljena je marker-radiofarovima. Uprave neće dodjeljivati radijske frekvencije blizu granica zaštitnog pojasa radijskim postajama drugih služba, koje bi zbog svoje snage ili zemljopisnog položaja mogle stvarati štetne smetnje ili druga ograničenja marker-radiofarovima.

Potrebno je poduzeti sve napore radi poboljšanja značajki prijamnika na zrakoplovima te ograničiti snagu odašiljačkih postaja u blizini graničnih radijskih frekvencija od 74,8 MHz i 75,2 MHz.

5.197ADodatna dodjela – radiofrekvencijski pojas 108-117,975 MHz također je dodijeljen zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi na primarnoj osnovi, i to isključivo sustavima koji rade u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama. Takva uporaba mora biti u skladu s Rezolucijom 413 (Rev. WRC-07). Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 108-112 MHz od strane zrakoplovne pokretne (R) službe moguća je isključivo za odašiljače smještene na kopnu i pripadajuće prijamnike koji osiguravaju navigacijsku obavijest kao dodatnu funkciju zrakoplovnoj navigaciji, u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama.
5.200U radiofrekvencijskom pojasu 117,975-136 MHz radijska frekvencija od 121,5 MHz zrakoplovna je frekvencija za nuždu, dok je radijska frekvencija od 123,1 MHz, gdje je to potrebno, pomoćna zrakoplovna frekvencija uz radijsku frekvenciju od 121,5 MHz. Pokretne postaje pomorske pokretne službe mogu komunicirati na ovim radijskim frekvencijama s postajama zrakoplovne pokretne službe u slučaju nesreće i u svrhu sigurnosti, uz uvjete propisane člankom 31. RR-a.
5.208Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 137-138 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.208AUprave će, pri dodjeli radijskih frekvencija svemirskim postajama pokretne satelitske službe u radiofrekvencijskim pojasima 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, poduzeti sve praktične mjere u svrhu zaštite radioastronomske službe od štetnih smetnje neželjenih emisija u radiofrekvencijskim pojasima 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz i 608-614 MHz. Pragovi razina štetnih smetnja za radioastronomsku službu utvrđeni su odgovarajućom ITU-R preporukom.
5.208BU radiofrekvencijskim pojasima 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1452-1492 MHz, 1525-1559 MHz, 1559-1610 MHz, 1613,8-1626,5 MHz, 2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz i 21,4-22 GHz primjenjuje se Rezolucija 739 (Rev. WRC-07).
5.209Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz u pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na negeostacionarne satelitske sustave.
5.218Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 148-149,9 MHz namijenjen je i službi djelovanja u svemiru (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi.
5.219Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 148-149,9 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.220Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju u skladu s točkom 9.11A RR-a.
5.221Radijske postaje u pokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 148-149,9 MHz ne smiju stvarati štetne smetnje postajama ili zahtijevati zaštitu od postaja nepokretne ili pokretne službe, koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra, u sljedećim državama: Albanija, Alžir, Njemačka, Saudijska Arabija, Australija, Austrija, Bahrein, Bangladeš, Barbados, Bjelarus, Belgija, Benin, Bosna i Hercegovina, Bocvana, Brunej Darussalam, Bugarska, Kamerun, Kina, Cipar, Kongo, Republika Koreja, Côte d’Ivoire, Hrvatska, Kuba, Danska, Džibuti, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Eritreja, Španjolska, Estonija, Etiopija, Ruska Federacija, Finska, Francuska, Gabon, Gruzija, Gana, Grčka, Gvineja, Gvineja Bisau, Mađarska, Indija, Iran, Irska, Island, Izrael, Italija, Jamajka, Japan, Jordan, Kazahstan, Kenija, Kuvajt, Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malezija, Mali, Malta, Mauritanija, Moldova, Mongolija, Crna Gora, Mozambik, Namibija, Norveška, Novi Zeland, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Nizozemska, Filipini, Poljska, Portugal, Katar, Sirija, Kirgistan, Demokratska Narodna Republika Koreja, Slovačka, Rumunjska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Senegal, Srbija, Sijera Leone, Singapur, Slovenija, Sudan, Šri Lanka, Južna Afrika, Švedska, Švicarska, Svazi, Tanzanija, Čad, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ukrajina, Vijetnam, Jemen, Zambija i Zimbabve.
5.222Emisije radionavigacijske satelitske službe u radiofrekvencijskim pojasima 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz također mogu upotrebljavati prijamne postaje na Zemlji u službi istraživanja svemira.
5.223Budući da uporaba radiofrekvencijskog pojasa 149,9-150,05 MHz u nepokretnoj i pokretnoj službi može stvarati štetne smetnje radionavigacijskoj satelitskoj službi, Uprave su pozvane da ne odobravaju takvu uporabu kroz primjenu točke 4.4. RR-a.
5.224AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na kopnenu pokretnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) do 1. siječnja 2015.
5.224BNamjena radiofrekvencijskih pojasa 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz za radionavigacijsku satelitsku službu vrijedi do 1. siječnja 2015.
5.226

Radijska frekvencija od 156,8 MHz međunarodna je radijska frekvencija u pomorskoj pokretnoj VHF radiotelefonskoj službi za slučaj nesreće, ugrožene sigurnosti i poziva u pomoć. Uvjeti uporabe ove radijske frekvencije propisani su člankom 31. i Dodatkom 18 RR-a.

Radijska frekvencija od 156,525 MHz međunarodna je radijska frekvencija u pomorskoj pokretnoj VHF radiotelefonskoj službi koja upotrebljava digitalno selektivno pozivanje (DSC). Uvjeti uporabe ove radijske frekvencije i radiofrekvencijskog pojasa 156,4875-156,5625 MHz propisani su člancima 31. i 52. te Dodatkom 18 RR-a.

U radiofrekvencijskim pojasima 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-162,05 MHz Uprave moraju dati prednost pomorskoj pokretnoj službi isključivo na radijskim frekvencijama koje su dodijelile radijskim postajama u pomorskoj pokretnoj službi (vidjeti članke 31. i 52. te Dodatak 18 RR-a).

Bilo kakvu uporabu radijskih frekvencija u ovim radiofrekvencijskim pojasima za radijske postaje drugih služba, kojima su ovi pojasi namijenjeni, treba izbjegavati u područjima gdje bi takva uporaba mogla stvarati štetne smetnje pomorskoj pokretnoj VHF službi.

Međutim, radijske frekvencije od 156,8 MHz i 156,525 MHz te radiofrekvencijski pojasi u kojima je prednost dana pomorskoj pokretnoj službi mogu se upotrebljavati za radijske komunikacije u plovidbi unutarnjim vodama, prema sporazumu između zainteresiranih Uprava, uzimajući u obzir postojeću uporabu radijskih frekvencija i važeće sporazume.

5.228Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 156,7625-156,7875 MHz i 156,8125-156,8375 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na prijam odašiljanja radiodifuzijskih poruka velikog dometa iz automatskog sustava prepoznavanja (AIS) (vidjeti najnovije izdanje preporuke ITU-R M.1371). Uz iznimku AIS odašiljanja, odašiljanja komunikacijskih sustava u pomorskoj pokretnoj službi u ovim radiofrekvencijskim pojasima ne smiju prelaziti 1 W.
5.228AAUporaba radiofrekvencijskih pojasa 161,9375-161,9625 MHz i 161,9875-162,0125 MHz u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na sustave koji rade u skladu s Dodatkom 18 RR-a.
5.254Radiofrekvencijski pojasi 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz mogu se upotrebljavati u pokretnoj satelitskoj službi, u skladu sa sporazumom sklopljenim u postupku iz točke 9.21 RR-a, uz uvjet da radijske postaje ove službe ne stvaraju štetne smetnje radijskim postajama drugih služba koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.
5.255Radiofrekvencijske pojase 312-315 MHz (Zemlja-svemir) i 387-390 MHz (svemir-Zemlja) u pokretnoj satelitskoj službi mogu upotrebljavati i satelitski negeostacionarni sustavi. Ova uporaba je podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.256Radijsku frekvenciju od 243 MHz u ovom radiofrekvencijskom pojasu upotrebljavaju postaje plovila za preživljavanje te oprema koja se upotrebljava u svrhu preživljavanja.
5.257Radiofrekvencijski pojas 267-272 MHz Uprave mogu upotrebljavati u svojim državama za svemirsku telemetriju na primarnoj osnovi, a prema sporazumu iz točke 9.21 RR-a.
5.258Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 328,6-335,4 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na sustave za instrumentalno slijetanje (kosina slijetanja (glide path)).
5.260Budući da uporaba radiofrekvencijskog pojasa 399,9-400,05 MHz u nepokretnoj i pokretnoj službi može stvarati štetne smetnje radionavigacijskoj satelitskoj službi, Uprave su pozvane da ne odobravaju takvu uporabu kroz primjenu točke 4.4. RR-a.
5.261Emisije se moraju ograničiti u pojasu od ±25 kHz oko standardne radijske frekvencije od 400,1 MHz.
5.263Radiofrekvencijski pojas 400,15-401 MHz također je namijenjen službi istraživanja svemira (svemir-svemir) za komunikaciju svemirskih plovila s ljudskom posadom. Pri ovoj primjeni služba istraživanja svemira neće se smatrati sigurnosnom službom.
5.264Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 400,15-401 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Granica gustoće toka snage dana u Prilogu 1 Dodatka 5 RR-a primjenjuje se tako dugo dok mjerodavna svjetska radiokomunikacijska konferencija ne odluči drukčije.
5.265U radiofrekvencijskom pojasu 403-410 MHz primjenjuje se Rezolucija 205 (Rev. WRC-15).
5.266Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 406-406,1 MHz u pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na satelitske radiofarove malih snaga za prikaz položaja u nuždi (vidjeti članak 31. RR-a).
5.267Zabranjena je svaka emisija koja u radiofrekvencijskom pojasu 406-406,1 MHz može stvarati štetne smetnje odobrenim uporabama.
5.280U Njemačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Lihtenštajnu, Crnoj Gori, Portugalu, Sloveniji i Švicarskoj radiofrekvencijski pojas 433,05-434,79 MHz (središnja frekvencija od 433,92 MHz) namijenjen je za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene. Radiokomunikacijske službe u tim državama, koje rade unutar tog radiofrekvencijskog pojasa, moraju prihvatiti moguće štetne smetnje tih primjena. ISM oprema koja radi u tom radiofrekvencijskom pojasu podliježe točki 15.13 RR-a (WRC-07).
5.282U radiofrekvencijskim pojasima 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (samo za Regije 2 i 3) i 5650-5670 MHz može raditi amaterska satelitska služba ako ne stvara štetne smetnje drugim službama koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra (vidjeti točku 5.43 RR-a). Uprave koje odobre takvu uporabu moraju osigurati da se bez odgode ukloni svaka štetna smetnja koju je stvorila radijska postaja u amaterskoj satelitskoj službi, u skladu s odredbama točke 25.11 RR-a. Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz u amaterskoj satelitskoj službi ograničena je na smjer Zemlja-svemir.
5.287Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 457,5125-457,5875 MHz i 467,5125-467,5875 MHz u pomorskoj pokretnoj služni ograničena je na radijske postaje za komunikaciju na plovilu (palubne komunikacijske postaje). Značajke uporabljene opreme i kanalni raspored moraju odgovarati značajkama utvrđenima preporukom ITU-R RM.1174-3. Uporaba ovih radijskih frekvencija u teritorijalnim vodama može podlijegati nacionalnim propisima koji se odnose na određenu Upravu.
5.289U radiofrekvencijskim pojasima 460-470 MHz i 1690-1710 MHz može se također upotrebljavati odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje, osim onih u meteorološkoj satelitskoj službi, uz uvjet da ne stvara štetne smetnje radijskim postajama koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.
5.296Dodatna namjena – u Albaniji, Njemačkoj, Angoli, Saudijskoj Arabiji, Austriji, Bahreinu, Belgiji, Beninu, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Bugarskoj, Burkini Faso, Burundiju, Kamerunu, Vatikanu, Kongu, Côte d’Ivoire, Hrvatskoj, Danskoj, Džibutiju, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Španjolskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Gruziji, Gani, Mađarskoj, Iraku, Irskoj, Islandu, Izraelu, Italiji, Jordanu, Keniji, Kuvajtu, Lesotu, Latviji, Makedoniji, Libanonu, Libiji, Lihtenštajnu, Litvi, Luksemburgu, Malaviju, Maliju, Malti, Maroku, Mauricijusu, Moldovi, Monaku, Mozambiku, Namibiji, Nigeru, Nigeriji, Norveškoj, Omanu, Ugandi, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Kataru, Siriji, Slovačkoj, Češkoj Republici, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ruandi, San Marinu, Srbiji, Sudanu, Južnoj Africi, Švedskoj, Švicarskoj, Svaziju, Tanzaniji, Čadu, Togou, Tunisu, Turskoj, Ukrajini, Zambiji i Zimbabveu radiofrekvencijski pojas 470-790 MHz također je dodijeljen na sekundarnoj osnovi za kopnenu pokretnu službu i namijenjen za pomoćne primjene u radiodifuziji i proizvodnji programa. Postaje u kopnenoj pokretnoj službi u navedenim državama ne smiju stvarati štetne smetnje postojećim ili planiranim postajama, koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra u državama koje nisu navedene u ovoj napomeni.
5.306Dodatna namjena – u Regiji 1, osim Afričkog radiodifuznog područja (vidjeti točke 5.10 do 5.13 RR-a), radiofrekvencijski pojas 608-614 MHz također je namijenjen radioastronomskoj službi na sekundarnoj osnovi.
5.317ADijelovi radiofrekvencijskog pojasa 698-960 MHz u Regiji 2 i radiofrekvencijski pojasi 694-790 MHz u Regiji 1 i 790-960 MHz u Regijama 1 i 3, koji su namijenjeni pokretnoj službi na primarnoj osnovi, određeni su za uporabu u Upravama koje namjeravaju upotrebljavati sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT) (vidjeti Rezoluciju 224 (Rev. WRC-15), Rezoluciju 760 (WRC-15) i Rezoluciju 749 (Rev. WRC-15)). Ovo određivanje ne sprječava uporabu ovih pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje su namijenjeni, te ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a.
5.327AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 960-1164 MHz u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi ograničena je na sustave koji rade u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama. Takva uporaba mora biti u skladu s Rezolucijom 417 (Rev. WRC-15).
5.328Radiofrekvencijski pojas 960-1215 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi rezerviran je na svjetskoj razini za rad i razvoj zrakoplovnih elektroničkih pomagala u zračnoj navigaciji i za svaku izravno povezanu opremu smještenu na tlu.
5.328ARadijske postaje u radionavigacijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 1164-1215 MHz mogu raditi u skladu s odredbama Rezolucije 609 (Rev. WRC-07) i ne mogu tražiti zaštitu od radijskih postaja zrakoplovne radionavigacijske službe u radiofrekvencijskom pojasu 960-1215 MHz. Pritom se ne primjenjuje točka 5.43 RR-a, nego odredbe točke 21.18 RR-a.
5.328AARadiofrekvencijski pojas 1087,7-1092,3 MHz također je namijenjen zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj (R) službi (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi, uz svemirske postaje ograničene na prijam emisija od automatski ovisnog nadzora – radiodifuzije (ADS-B) od zrakoplovnih odašiljača koji rade u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama. Postaje koje rade u zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj (R) službi ne mogu tražiti zaštitu od postaja u radionavigacijskoj službi. Primjenjuje se Rezolucija 425 (WRC-15).
5.328BUporaba radiofrekvencijskih pojasa 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz i 5010-5030 MHz u sustavima i mrežama radionavigacijske satelitske službe, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili podatke o prijavi nakon 1. siječnja 2005., podliježe odredbama točaka 9.12, 9.12A i 9.13 RR-a te Rezoluciji 610 (WRC-03). Međutim, u slučaju sustava i mreža radionavigacijske satelitske službe (svemir-svemir) Rezolucija 610 (WRC-03) primjenjuje se samo za odašiljačke svemirske postaje. U skladu s točkom 5.329A RR-a za sustave i mreže radionavigacijske satelitske službe (svemir-svemir), u radiofrekvencijskim pojasima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, odredbe točaka 9.7, 9.12, 9.12A i 9.13 RR-a primjenjuju se u odnosu na druge sustave i mreže u radionavigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir).
5.329Uporaba u radionavigacijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 1215-1300 MHz moguća je uz uvjet da se ne stvaraju štetne smetnje i ne zahtijeva zaštita od radijskih postaja u radionavigacijskoj službi koja je odobrena u skladu s točkom 5.331 RR-a (vidjeti Rezoluciju 606 (WRC-2000)).
5.329AUporaba sustava u radionavigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir), koji rade u radiofrekvencijskim pojasima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, nije namijenjena za primjene u sigurnosnim službama i ne unosi dodatna ograničenja za radionavigacijsku satelitsku službu (svemir-Zemlja) ili za druge službe koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.
5.331Dodatna namjena – u Alžiru, Njemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Australiji, Austriji, Bahreinu, Bjelarusu, Belgiji, Beninu, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Burkini Faso, Burundiju, Kamerunu, Kini, Republici Koreji, Hrvatskoj, Danskoj, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Estoniji, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Francuskoj, Gani, Grčkoj, Gvineji, Ekvatorskoj Gvineji, Mađarskoj, Indiji, Indoneziji, Iranu, Iraku, Irskoj, Izraelu, Jordanu, Keniji, Kuvajtu, Makedoniji, Lesotu, Latviji, Libanonu, Lihtenštajnu, Litvi, Luksemburgu, Madagaskaru, Maliju, Mauritaniji, Crnoj Gori, Nigeriji, Norveškoj, Omanu, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Kataru, Siriji, Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, Slovačkoj, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Srbiji, Sloveniji, Somaliji, Sudanu, Šri Lanki, Južnoj Africi, Švedskoj, Švicarskoj, Tajlandu, Togou, Turskoj, Venezueli i Vijetnamu radiofrekvencijski pojas 1215-1300 MHz također je namijenjen radionavigacijskoj službi na primarnoj osnovi. U Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama radiofrekvencijski pojas 1240-1300 MHz također je namijenjen radionavigacijskoj službi, a uporaba radionavigacijske službe ograničena je na zrakoplovnu radionavigacijsku službu.
5.332U radiofrekvencijskom pojasu 1215-1260 MHz aktivni senzori u svemiru u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama, niti zahtijevati zaštitu od štetnih smetnja, niti na koji drugi način ograničavati rad i razvoj radiolokacijske službe, radionavigacijske satelitske službe i drugih služba kojima je ovaj pojas namijenjen na primarnoj osnovi.
5.335AU radiofrekvencijskom pojasu 1260-1300 MHz aktivni senzori u svemiru u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama, niti zahtijevati zaštitu od štetnih smetnja, niti na koji drugi način ograničavati rad i razvoj radiolokacijske službe i drugih služba kojima je ovaj pojas namijenjen na primarnoj osnovi.
5.337Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na radare na tlu i pripadajuće zrakoplovne transpondere koji odašilju isključivo na radijskim frekvencijama u ovim pojasima, i to samo kada ih aktiviraju radari koji rade u istom pojasu.
5.337AU radiofrekvencijskom pojasu 1300-1350 MHz postaje na Zemlji u radionavigacijskoj satelitskoj službi i radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti ograničavati rad i razvoj zrakoplovne radionavigacijske službe.
5.338AU radiofrekvencijskim pojasima 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz i 92-94 GHz primjenjuje se Rezolucija 750 (Rev. WRC-15).
5.339Radiofrekvencijski pojasi 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15,20-15,35 GHz također su namijenjeni službi istraživanja svemira (pasivno) i satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno) na sekundarnoj osnovi.
5.340Zabranjene su sve emisije u radiofrekvencijskim pojasima 1400-1427 MHz, 2690-2700 MHz (osim emisija omogućenih prema točki 5.422 RR-a),
10,68-10,7 GHz (osim emisija omogućenih prema točki 5.483 RR-a), 15,35-15,4 GHz (osim emisija omogućenih prema točki 5.511 RR-a), 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 48,94-49,04 GHz od zrakoplovnih postaja, 50,2- 50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz i 250-252 GHz.
5.341U radiofrekvencijskim pojasima 1400-1727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz pojedine države provode pasivna istraživanja putem programa potrage za namjerno izazvanim emisijama izvanzemaljskog podrijetla.
5.345Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1452-1492 MHz u radiodifuzijskoj satelitskoj službi i u radiodifuzijskoj službi ograničena je na digitalnu radiodifuziju zvuka te podliježe odredbama Rezolucije 528 (WARC-92).
5.348Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1492-1525 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.348AU radiofrekvencijskom pojasu 1518-1525 MHz prag usklađivanja u vezi s razinom gustoće toka snage na površini Zemlje, pri primjeni točke 9.11A RR-a za svemirske postaje u pokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), uzimajući u obzir uporabu u kopnenoj pokretnoj službi za posebni pokretni radio ili uporabu vezanu uz javnu komutiranu telekomunikacijsku mrežu (PSTN), koja radi na području Japana, iznosi -150 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 4 kHz za sve kutove prihvata, umjesto vrijednosti utvrđene u Tablici 5-2 Dodatka 5 RR-a. U radiofrekvencijskom pojasu 1518-1525 MHz radijske postaje pokretne satelitske službe ne mogu zahtijevati zaštitu od radijskih postaja pokretne službe na području Japana. Točka 5.43A RR-a se ne primjenjuje.
5.351Radiofrekvencijski pojasi 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz i 1646,5-1660,5 MHz neće se upotrebljavati za napojne linkove bilo koje radiokomunikacijske službe. U iznimnim okolnostima, pojedina Uprava može postaji na Zemlji, na određenoj nepokretnoj točki u bilo kojoj od pokretnih satelitskih služba, odobriti komunikaciju putem svemirske postaje u ovim pojasima.
5.351ANa uporabu radiofrekvencijskih pojasa 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz,
1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz i 2670-2690 MHz u pokretnoj satelitskoj službi primjenjuju se Rezolucija 212 (Rev. WRC-07) i Rezolucija 225 (WRC-07).
5.353AU primjeni postupaka iz odjeljka II. članka 9. RR-a na pokretnu satelitsku službu u radiofrekvencijskim pojasima 1530-1544 MHz i
1626,5-1645,5 MHz mora se dati prvenstvo zadovoljavanju zahtjeva za radiokomunikacijskim spektrom za komunikacije u slučaju nesreće, hitnih situacija i sigurnosti u sklopu Globalnog sustava za sigurnost pomorskog prometa (GMDSS). Pomorske pokretne satelitske komunikacije u slučaju nesreće, hitnih situacija i sigurnosti moraju imati prednost u pristupu i trenutačnu raspoloživost u odnosu na sve druge pokretne satelitske komunikacije koje se obavljaju unutar pojedine mreže. Pokretni satelitski sustavi ne smiju stvarati neprihvatljive smetnje, niti zahtijevati zaštitu od komunikacija u slučaju nesreće, hitnih situacija i sigurnosti u sklopu GMDSS sustava. Također se mora voditi računa o prednosti komunikacija, koje se odnose na sigurnost, u drugim pokretnim satelitskim službama (primjenjuju se odredbe Rezolucije 222 (WRC-2000)).
5.354Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1525-1559 MHz i 1626,5-1660,5 MHz u pokretnim satelitskim službama podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.356Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1544-1545 MHz za pokretnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) ograničena je na komunikaciju u slučaju opasnosti i sigurnosnu komunikaciju.
5.357Odašiljanje u radiofrekvencijskom pojasu 1545-1555 MHz sa zemaljskih zrakoplovnih postaja izravno do postaja na zrakoplovu, ili između postaja na zrakoplovu, u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi također je odobreno u slučajevima kada služi u svrhu produljenja ili nadopune linkova satelit-zrakoplov.
5.357AU primjeni postupaka iz odjeljka II. članka 9. RR-a na pokretnu satelitsku službu u radiofrekvencijskim pojasima 1545-1555 MHz i 1646,5-1656,5 MHz, prvenstvo se mora dati zadovoljavanju zahtjeva zrakoplovne pokretne satelitske (R) službe, radi osiguranja prijenosa poruka s prvenstvom od 1 do 6 prema članku 44. RR-a. Komunikacije zrakoplovne pokretne satelitske (R) službe s prvenstvom od 1 do 6 prema članku 44. RR-a imaju prvenstvo pristupa i neposrednu raspoloživost, ako je potrebno i prethodnim »oslobađanjem zauzete veze«, nad svim drugim pokretnim satelitskim komunikacijama koje se obavljaju unutar određene mreže. Pokretni satelitski sustavi ne smiju stvarati neprihvatljive smetnje niti zahtijevati zaštitu od zrakoplovne pokretne satelitske (R) službe s prvenstvom komunikacije od 1 do 6 u članku 44. RR-a. Prvenstvo komunikacija vezanih uz sigurnost u drugim pokretnim satelitskim službama mora se uzeti u obzir (primjenjuju se odredbe Rezolucije 222 (WRC-12)).
5.364Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1610-1626,5 u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) i u radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Pokretna postaja na Zemlji u bilo kojoj radiokomunikacijskoj službi u ovom pojasu ne smije stvarati vršnu e.i.r.p. gustoću veću od -15 dB(W/4kHz) u dijelu pojasa koji upotrebljavaju sustavi što rade u skladu s odredbama točke 5.366 RR-a (na koju se primjenjuje točka 4.10 RR-a), ako to nisu odobrile nadležne Uprave. U dijelu radiofrekvencijskog pojasa, u kojem ne rade takvi sustavi, srednja e.i.r.p. gustoća od pokretne zemaljske postaje ne smije biti veća od -3 dB(W/4kHz). Postaje pokretne satelitske službe ne mogu zahtijevati zaštitu od postaja u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, od postaja koje rade u skladu s odredbama točke 5.366 RR-a te od postaja koje rade u skladu s točkom 5.359 RR-a. Uprave odgovorne za usklađivanje pokretnih satelitskih mreža poduzet će sve praktične mjere u svrhu osiguranja zaštite radijskih postaja koje rade u skladu s odredbama točke 5.366 RR-a.
5.365Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1613,8-1626,5 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.366Radiofrekvencijski pojas 1610-1626,5 MHz rezerviran je na svjetskoj razini za rad i razvoj zrakoplovnih elektroničkih pomagala u zračnoj navigaciji i za svaku izravno povezanu opremu smještenu na tlu.
5.367Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 1610-1626,5 MHz i 5000-5150 MHz također su namijenjeni zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj (R) službi na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema odredbama točke 9.21 RR-a.
5.368Odredbe točke 4.10 RR-a ne primjenjuju se na radiodeterminacijske satelitske službe i pokretne satelitske službe u radiofrekvencijskom pojasu 1610-1626,5 MHz, uz iznimku zrakoplovne radionavigacijske satelitske službe.
5.371Dodatna namjena – u Regiji 1 radiofrekvencijski pojas 1610-1626,5 MHz (Zemlja-svemir) također je namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema odredbama točke 9.21 RR-a.
5.372Radijske postaje radiodeterminacijske satelitske službe i pokretne satelitske službe ne smiju stvarati štetne smetnje postajama u radioastronomskoj službi koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 1610,6-1613,8 MHz (primjenjuje se točka 29.13 RR-a).
5.374Pokretne postaje na Zemlji u satelitskoj pokretnoj službi, koje rade u radiofrekvencijskim pojasima 1631,5-1634,5 MHz i 1656,5-1660 MHz, ne smiju stvarati štetne smetnje postajama u nepokretnoj službi koja radi u državama navedenim u točki 5.359 RR-a.
5.375Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1645,5-1646,5 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) i za međusatelitske linkove ograničena je na komunikaciju u slučaju nesreće i za sigurnosne potrebe (vidjeti članak 31. RR-a).
5.376Odašiljanje u radiofrekvencijskom pojasu 1646,5-1656,5 MHz s postaja na zrakoplovu u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi izravno prema zemaljskim zrakoplovnim postajama, ili između postaja na zrakoplovu, također je odobreno u slučajevima kada služi u svrhu produljenja ili nadopune linkova zrakoplov-satelit.
5.376APokretne postaje na Zemlji, koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 1660-1660,5 MHz, ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u radioastronomskoj službi (WRC-97).
5.379AUprave se potiču na poduzimanje svake moguće zaštite u radiofrekvencijskom pojasu 1660,5-1668,4 MHz za buduća istraživanja u radioastronomiji, osobito na način da ukidaju odašiljanje u smjeru zrak-tlo u službi meteorološke pomoći u radiofrekvencijskom pojasu 1664,4-1668,4 MHz što je brže praktično moguće.
5.379BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 1668-1675 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. U radiofrekvencijskom pojasu 1668-1668,4 MHz primjenjuje se Rezolucija 904 (WRC-07).
5.379CKako bi se zaštitila radioastronomska služba u radiofrekvencijskom pojasu 1668-1670 MHz, ukupne vrijednosti gustoće toka snage (pfd) pokretnih postaja na Zemlji u mreži pokretne satelitske službe, koje rade u ovom pojasu, ne smiju biti veće od -181 dB(W/m²) u pojasu od 10 MHz i -194 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 20 kHz, na lokaciji svake radioastronomske postaje koja je upisana u Glavni međunarodni upisnik radijskih frekvencija, za više od 2% integracijskih perioda od 2000 s.
5.379DNa zajedničku uporabu radiofrekvencijskog pojasa 1668,4-1675 MHz pokretnoj satelitskoj službi te nepokretnoj i pokretnoj službi primjenjuje se Rezolucija 744 (Rev. WRC-07).
5.379EU radiofrekvencijskom pojasu 1668,4-1675 MHz postaje u pokretnoj satelitskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje postajama u službi meteorološke pomoći u Kini, Iranu, Japanu i Uzbekistanu. Uprave se pozivaju da u radiofrekvencijskom pojasu 1668,4-1675 MHz ne primjenjuju nove sustave u službi meteorološke pomoći te se potiču na prelazak postojećih sustava meteorološke pomoći u druge radiofrekvencijske pojase, čim to bude moguće.
5.380AU radiofrekvencijskom pojasu 1670-1675 MHz postaje u pokretnoj satelitskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti ograničavati razvoj postojećih postaja na Zemlji u meteorološkoj satelitskoj službi, koje su prijavljene prije 1. siječnja 2004. Bilo koja nova dodjela tim postajama na Zemlji u ovom pojasu također će biti zaštićena od štetnih smetnja koje stvaraju postaje u pokretnoj satelitskoj službi.
5.384ARadiofrekvencijski pojasi 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz i 2500-2690 MHz, ili dijelovi tih pojasa, određeni su za uporabu u Upravama koje namjeravaju uvoditi sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT), u skladu s Rezolucijom 223 (Rev. WRC-15). Ovo određivanje ne sprječava uporabu ovih pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje su namijenjeni, te ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a.
5.385Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 1718,8-1722,2 MHz također je namijenjen je radioastronomskoj službi na sekundarnoj osnovi za promatranje spektralnih linija.
5.388Radiofrekvencijski pojasi 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz određeni su na svjetskoj razini za uporabu u Upravama koje namjeravaju uvoditi sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT). Ovo određivanje ne sprječava uporabu ovih pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje su namijenjeni. Radiofrekvencijski pojasi moraju biti raspoloživi za sustave IMT u skladu s Rezolucijom 212 (Rev. WRC-15) (vidjeti i Rezoluciju 223 (Rev. WRC-15)).
5.388AU Regijama 1 i 3 radiofrekvencijski pojasi 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2110-2170 MHz mogu se upotrebljavati za postaje na platformama velikih visina (20-50 km), kao osnovne (bazne) postaje za sustav međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT-2000), u skladu s Rezolucijom 221 (WRC-2000).
5.389AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a i odredbama Rezolucije 716 (Rev. WRC-2000).
5.391Pri dodjelama pokretnoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz Uprave ne mogu uvoditi pokretne sustave velike gustoće, kao što je utvrđeno u preporuci ITU-R SA.1154-0, te moraju uzeti u obzir tu preporuku pri uvođenju bilo koje druge vrste pokretnog sustava (WRC-15).
5.392Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi osigurale da odašiljanje u smjeru svemir-svemir između dvaju ili više negeostacionarnih satelita, u službi istraživanja svemira, službi djelovanja u svemiru i satelitskoj službi istraživanja Zemlje, u radiofrekvencijskim pojasima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz, ne nameće bilo kakva ograničenja u smjerovima Zemlja-svemir, svemir-Zemlja i drugim odašiljanjima u smjeru svemir-svemir u tim službama i u tim pojasima između geostacionarnih i negeostacionarnih satelita.
5.398Na radiodeterminacijsku satelitsku službu u radiofrekvencijskom pojasu 2483,5-2500 MHz ne primjenjuju se odredbe točke 4.10 RR-a.
5.402Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 2483,5-2500 MHz u pokretnoj satelitskoj službi i radiodeterminacijskoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi se spriječile štetne smetnje prema radioastronomskoj službi, koje stvaraju emisije u radiofrekvencijskom pojasu 2483,5-2500 MHz, osobito smetnje koje stvaraju drugi harmonici takvih emisija što ulaze u radiofrekvencijski pojas 4990-5000 MHz, a koji je namijenjen radioastronomskoj službi na svjetskoj razini.
5.418BNa uporabu radiofrekvencijskog pojasa 2630-2655 MHz za negeostacionarne satelitske sustave, za koje su potpuni podaci o usklađivanju ili podaci o prijavi prema Dodatku 4 RR-a bili zaprimljeni nakon 2. lipnja 2000., primjenjuju se odredbe točke 9.12 RR-a. Također se primjenjuje i Rezolucija 539 (WRC-2000).
5.418CNa uporabu radiofrekvencijskog pojasa 2630-2655 MHz za geostacionarne satelitske sustave, za koje su potpuni podaci o usklađivanju ili podaci o prijavi prema Dodatku 4 RR-a bili zaprimljeni nakon 2. lipnja 2000., primjenjuju se odredbe točke 9.13 RR-a, uz uvažavanje negeostacionarnih satelitskih sustava u radiodifuzijskoj satelitskoj službi (zvuk), dok se točka 22.2 RR-a ne primjenjuje. Također se primjenjuje i Rezolucija 539 (WRC-2000).
5.423U radiofrekvencijskom pojasu 2700-2900 MHz meteorološki radari na tlu mogu na ravnopravnoj osnovi raditi s radijskim postajama zrakoplovne radionavigacijske službe.
5.424AU radiofrekvencijskom pojasu 2900-3100 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radarskih sustava u radionavigacijskoj službi.
5.425U radiofrekvencijskom pojasu 2900-3100 MHz uporaba sustava »interrogator-transponder« na plovilu (SIT) ograničena je na radiofrekvencijski potpojas 2930-2950 MHz.
5.426Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 2900-3100 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na radare na tlu.
5.427U radiofrekvencijskim pojasima 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz odziv radarskih transpondera mora se razlikovati od odziva radarskih farova (racon), te ne smije stvarati smetnje radarima na plovilu ili zrakoplovu u radionavigacijskoj službi, uzimajući u obzir i odredbe točke 4.9 RR-a.
5.430ANamjena radiofrekvencijskog pojasa 3400-3600 MHz za pokretnu službu osim zrakoplovne pokretne službe podliježe sporazumu koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a. Taj radiofrekvencijski pojas određen je za sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT). Ovo određivanje ne ograničuje uporabu ovoga pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje je namijenjen, te ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a. U postupku usklađivanja također se primjenjuju odredbe točaka 9.17 i 9.18 RR-a. Prije nego Uprava započne upotrebljavati osnovnu (baznu) postaju ili pokretnu postaju pokretne službe u ovom pojasu, mora osigurati da gustoća toka snage (pfd), izračena 3 m iznad tla, ne prelazi -154,5 dB(W/(m² · 4 kHz)) za više od 20% vremena na granici područja bilo koje druge Uprave. Ovo ograničenje može biti premašeno na području bilo koje države uz suglasnost njezine nadležne Uprave. Kako bi se osiguralo pridržavanje ograničenja gustoće toka snage (pfd) na granici područja bilo koje druge Uprave, moraju se provesti izračuni i potvrđivanje, uzimajući u obzir sve bitne podatke, uz obostrani pristanak obiju Uprava (Uprave nadležne za zemaljsku postaju i Uprave nadležne za postaju na Zemlji), uz pomoć Radiokomunikacijskog ureda ITU-a, ako je ta pomoć zatražena. U slučaju spora izračune i potvrđivanje gustoće toka snage (pfd) provodi Radiokomunikacijski ured ITU-a, uzimajući u obzir navedene podatke. Radijske postaje u pokretnoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 3400-3600 MHz ne mogu zahtijevati veću zaštitu od svemirskih postaja, nego što je to određeno Tablicom 21-4 Radijskih propisa ITU-a (Izdanje 2004.).
5.436Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 4200-4400 MHz od strane postaja zrakoplovne pokretne (R) službe rezervirana je isključivo za sustave bežičnih komunikacija unutar zrakoplova, koji rade u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama. Takva uporaba mora biti u skladu s Rezolucijom 424 (WRC-15).
5.437Uporaba pasivnih senzora u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira može se odobriti u radiofrekvencijskom pojasu 4200-4400 MHz na sekundarnoj osnovi.
5.438Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 4200-4400 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi rezervirana je isključivo za radiovisinomjere postavljene na zrakoplovu i za pripadajuće odzivnike (transpondere) na tlu.
5.440Satelitskoj službi frekvencijske norme i vremenskog signala može se odobriti uporaba radijske frekvencije od 4202 MHz za odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja i radijske frekvencije od 6427 MHz za odašiljanje u smjeru Zemlja-svemir. Takva odašiljanja ograničena su unutar 2 MHz ovih radijskih frekvencija i podliježu sporazumu koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a.
5.441Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 4500-4800 MHz (svemir-Zemlja) i 6725-7025 MHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj satelitskoj službi mora biti u skladu s odredbama Dodatka 30B RR-a. Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir-Zemlja) i 12,75 – 13,25 GHz (Zemlja-svemir) kod geostacionarnih satelitskih sustava u nepokretnoj satelitskoj službi mora biti usklađena s odredbama Dodatka 30B RR-a. Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir-Zemlja) i 12,75-13,25 GHz (Zemlja-svemir) u negeostacionarnom sustavu u nepokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim negeostacionarnim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na dan kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za negeostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se ne primjenjuje točka 5.43A RR-a. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovim radiofrekvencijskim pojasima moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.
5.443BKako se ne bi stvarale štetne smetnje mikrovalnim sustavima za slijetanje iznad 5030 MHz, gustoća toka snage na površini Zemlje u radiofrekvencijskom pojasu 5030-5150 MHz, koju stvaraju sve svemirske postaje unutar bilo kojeg sustava radionavigacijske satelitske službe (svemir-Zemlja), što rade u radiofrekvencijskom pojasu 5010-5030 MHz, ne smije biti veća od -124,5 dB(W/m²) u pojasu od 150 kHz. Kako se ne bi stvarale štetne smetnje radioastronomskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 4990-5000 MHz, sustavi radionavigacijske satelitske službe, koji rade u radiofrekvencijskom pojasu 5010-5030 MHz, moraju se pridržavati ograničenja u radiofrekvencijskom pojasu 4990-5000 MHz, utvrđenih Rezolucijom 741 (Rev. WRC-15).
5.444Radiofrekvencijski pojas 5030-5150 MHz mora se upotrebljavati za međunarodni standardni sustav preciznog prilaza i slijetanja (mikrovalni sustav za slijetanje). U radiofrekvencijskom pojasu 5030-5091 MHz zahtjevi ovoga sustava moraju imati prednost pred drugim uporabama ovoga pojasa. Na uporabu ovoga pojasa primjenjuju se točka 5.444A RR-a i Rezolucija 114 (Rev. WRC-15).
5.444AUporaba za nepokretnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) u radiofrekvencijskom pojasu 5091-5150 MHz ograničena je na napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi te podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 5091-5150 MHz za napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni Rezolucije 114 (Rev. WRC-15). Dodatno, kako bi se osigurala zaštita zrakoplovne radionavigacijske službe od štetnih smetnja, potrebno je usklađivanje za postaje na Zemlji koje se upotrebljavaju za napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi, koji su udaljeni manje od 450 km od područja Uprave nadležne za rad zemaljskih postaja u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi.
5.446Dodatna namjena – u državama navedenima u točki 5.369 RR-a radiofrekvencijski pojas 5150-5216 MHz također je namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema točki 9.21. U Regiji 2 (osim Meksika) ovaj je pojas također namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. U Regijama 1 i 3, osim u državama navedenima u točki 5.369 RR-a i u Bangladešu, ovaj je pojas također namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi. Uporaba u radiodeterminacijskoj satelitskoj službi ograničena je na napojne linkove zajedno s radiodeterminacijskom satelitskom službom koja radi u radiofrekvencijskim pojasima 1610-1626,5 MHz i/ili 2483,5-2500 MHz. Ukupna gustoća toka snage na površini Zemlje ne smije ni u kojem slučaju biti veća od -159 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 4 kHz pri svim upadnim kutovima.
5.446AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz za radijske postaje u pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne službe mora biti usklađena s Rezolucijom 229 (WRC-12).
5.446BU radiofrekvencijskom pojasu 5150-5250 MHz radijske postaje u pokretnoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi. Točka 5.43A RR-a ne primjenjuje se na pokretnu službu u odnosu na postaje nepokretne satelitske službe.
5.446CU Regiji 1 (osim u Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Omanu, Kataru, Siriji, Sudanu, Južnom Sudanu i Tunisu) te u Brazilu radiofrekvencijski pojas 5150-5250 MHz također je namijenjen zrakoplovnoj pokretnoj službi na primarnoj osnovi, uz ograničenje na odašiljanje zrakoplovne telemetrije s postaja na zrakoplovu (vidjeti točku 1.83 RR-a), u skladu s Rezolucijom 418 (WRC-07). Ove postaje ne mogu zahtijevati zaštitu od drugih postaja koje rade u skladu s člankom 5. RR-a, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje.
5.447ANamjena za nepokretnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi i podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.
5.447BDodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 5150-5216 MHz također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Ova namjena ograničena je na napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi i podliježe odredbama točke 9.11A RR-a. Gustoća toka snage na površini Zemlje, koju stvaraju svemirske postaje nepokretne satelitske službe što rade u smjeru svemir-Zemlja u radiofrekvencijskom pojasu 5150-5216 MHz, ne smije ni u kojem slučaju biti veća od -164 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 4 kHz pri svim upadnim kutovima.
5.447CUprave nadležne za mreže u nepokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 5150-5250 MHz, koje rade u skladu s točkama 5.447A i 5.447B RR-a, provode usklađivanje na ravnopravnoj osnovi u skladu s točkom 9.11ª RR-a s Upravama nadležnim za negeostacionarne satelitske mreže, koje rade u skladu s točkom 5.446 RR-a i bile su u uporabi do 17. studenoga 1995. Satelitske mreže, koje rade u skladu s točkom 5.446 RR-a, a u uporabi su nakon 17. studenoga 1995., na mogu zahtijevati zaštitu, niti smiju stvarati štetne smetnje postajama u nepokretnoj satelitskoj službi koje rade u skladu s točkama 5.447A i 5.447B RR-a.
5.447DNamjena radiofrekvencijskog pojasa 5250-5255 MHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi ograničena je na aktivne senzore na svemirskom plovilu. Druge uporabe ovoga pojasa u službi istraživanja svemira na sekundarnoj su osnovi (WRC-97).
5.447FU radiofrekvencijskom pojasu 5250-5350 MHz radijske postaje u pokretnoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od radiolokacijske službe, satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno). Ove službe ne smiju nametati stroža mjerila zaštite za pokretnu službu, na temelju značajka sustava i mjerila smetnja, od mjerila utvrđenih u preporukama ITU-R M.1638-0 i ITU-R RS.1632-0.
5.448AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 5250-5350 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smije ograničavati budući razvoj i primjenu radiolokacijske službe.
5.448BSatelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) u radiofrekvencijskom pojasu 5350-5460 MHz ne smije stvarati štetne smetnje niti ograničavati uporabu i razvoj zrakoplovne radionavigacijske službe.
5.448CSlužba istraživanja svemira (aktivna) u radiofrekvencijskom pojasu 5350-5750 MHz ne smije stvarati štetne smetnje niti zahtijevati zaštitu od drugih radiokomunikacijskih služba kojima je taj pojas namijenjen (WRC-03).
5.448DU radiofrekvencijskom pojasu 5350-5470 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje niti zahtijevati zaštitu od radarskih sustava u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, koji rade u skladu s točkom 5.449 RR-a.
5.449Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 5350-5470 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovne radare i pripadajuće radiofarove.
5.450AU radiofrekvencijskom pojasu 5470-5725 MHz radijske postaje u pokretnoj službi ne smiju zahtijevati zaštitu od radiodeterminacijskih služba. Radiodeterminacijske službe ne smiju nametati stroža mjerila zaštite za pokretnu službu, na temelju značajka sustava i mjerila smetnja, od mjerila utvrđenih u preporuci ITU-R M.1638-0.
5.450BU radiofrekvencijskom pojasu 5470-5650 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi, osim radara na Zemlji koji se upotrebljavaju u meteorološke svrhe u radiofrekvencijskom pojasu 5600-5650 MHz, ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radarskih sustava u pomorskoj radionavigacijskoj službi.
5.452Između 5600 MHz i 5650 MHz radari postavljeni na tlu, koji se koriste za meteorološke svrhe, smiju raditi na ravnopravnoj osnovi s postajama u pomorskoj radionavigacijskoj službi.
5.457AU radiofrekvencijskim pojasima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz zemaljske postaje na plovilima mogu komunicirati sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba mora biti usklađena s Rezolucijom 902 (WRC-03). U radiofrekvencijskom pojasu 5925-6425 MHz zemaljske postaje na plovilima, koje komuniciraju sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi, mogu uporabiti odašiljačke antene promjera 1,2 m i raditi bez prethodna dogovora s bilo kojom Upravom, ako su udaljene najmanje 330 km od crte najniže oseke koju je službeno priznala priobalna država. Sve se druge odredbe Rezolucije 902 (WRC-03) primjenjuju.
5.457BU radiofrekvencijskim pojasima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz zemaljske postaje na plovilima mogu raditi sa značajkama i uz uvjete utvrđene Rezolucijom 902 (WRC-03) u Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Komorima, Džibutiju, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Kuvajtu, Libiji, Maroku, Mauritaniji, Omanu, Kataru, Siriji, Sudanu, Tunisu i Jemenu, u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi. Takva uporaba mora biti usklađena s Rezolucijom 902 (WRC-03).
5.458U radiofrekvencijskom pojasu 6425-7075 MHz provode se mjerenja pasivnim mikrovalnim senzorima iznad oceana. U radiofrekvencijskom pojasu 7075-7250 MHz provode se mjerenja pasivnim mikrovalnim senzorima. Uprave moraju uzeti u obzir potrebe satelitske službe istraživanja Zemlje (pasivno) i službe istraživanja svemira (pasivno) pri budućem planiranju uporabe ovih pojasa.
5.458APri dodjelama svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 6700-7075 MHz, Uprave moraju poduzeti sve praktične mjere u svrhu zaštite promatranja spektralnih linija od štetnih smetnja neželjenih emisija u radioastronomskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 6650-6675,2 MHz.
5.458BNamjena za nepokretnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) u radiofrekvencijskom pojasu 6700-7075 MHz ograničena je na napojne linkove za negeostacionarne satelitske sustave u pokretnoj satelitskoj službi te podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 6700-7075 MHz (svemir-Zemlja) za napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi ne podliježe točki 22.2 RR-a.
5.458CUprave, koje podnose zahtjeve u radiofrekvencijskom pojasu 7025-7075 MHz (Zemlja-svemir) za geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi nakon 17. studenoga 1995., moraju se savjetovati, u skladu s odgovarajućim ITU-R preporukama, s Upravama koje su prijavile i pustile u rad negeostacionarne satelitske sustave u ovom pojasu prije 18. studenoga 1995., na temelju zahtjeva tih Uprava. Svrha je tog savjetovanja olakšati zajednički rad obaju sustava – geostacionarnih satelitskih sustava u nepokretnoj satelitskoj službi i negeostacionarnih satelitskih sustava u ovom pojasu.
5.460U radiofrekvencijskom pojasu 7190-7235 MHz ne smije biti nikakvih emisija od službe istraživanja svemira (Zemlja-svemir) namijenjene za duboki svemir. Geostacionarni sateliti u službi istraživanja svemira, koji rade u radiofrekvencijskom pojasu 7190-7235 MHz, ne mogu tražiti zaštitu od postojećih ili budućih postaja nepokretne i pokretne službe, a točka 5.43A RR-a nije primjenjiva.
5.460AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 7190-7250 MHz (Zemlja-svemir) u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ograničena je na praćenje, udaljeno mjerenje i upravljanje radom svemirske letjelice. Svemirske postaje, koje rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (Zemlja-svemir) u radiofrekvencijskom pojasu 7190-7250 MHz, ne mogu tražiti zaštitu od postojećih i budućih postaja u nepokretnoj i pokretnoj službi te se ne primjenjuje točka 5.43A RR-a. Primjenjuje se točka 9.17 RR-a. Dodatno, kako bi se osigurala zaštita postojećeg i budućeg razvoja pokretnih i nepokretnih služba, lokacija postaja na Zemlji koje podržavaju svemirske letjelice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje u geostacionrnoj i negeostacinarnoj orbiti, održavat će međusobnu udaljenost od najmanje 10 km, odnosno 50 km od odgovarajućih granica susjednih država, osim ako kraće udaljenosti nisu dogovorene između odgovarajućih Uprava.
5.460BSvemirske postaje u geostacionarnoj orbiti, koje rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (Zemlja-svemir) u frekvencijskom pojasu 7190-7235 MHz, ne mogu tražiti zaštitu od postojećih i budućih postaja službe istraživanja svemira te se ne primjenjuje točka 5.43A RR-a.
5.461Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 7250-7350 MHz (svemir-Zemlja) i 7900-8025 MHz (Zemlja-svemir) također su namijenjeni pokretnoj satelitskoj službi na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a.
5.461AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 7450-7550 MHz u meteorološkoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je negeostacionarne satelitske sustave. Negeostacionarni meteorološki satelitski sustavi u ovom pojasu, koji su prijavljeni prije 30. studenoga 1997., mogu nastaviti s radom na primarnoj osnovi do kraja njihova roka uporabe.
5.461AAUporaba radiofrekvencijskog pojasa 7375-7750 MHz u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na geostacionarne satelitske mreže.
5.461ABU radiofrekvencijskom pojasu 7375-7750 MHz postaje na Zemlji u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi ne mogu tražiti zaštitu, niti ograničavati uporabu i razvoj postaja u nepokretnoj i pokretnoj službi, osim zrakoplovne pokretne službe. Ne primjenjuje se točka 5.43A RR-a.
5.461BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 7750-7850 MHz u meteorološkoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je na negeostacionarne satelitske sustave.
5.462A

U Regijama 1 i 3 (osim Japana) u radiofrekvencijskom pojasu 8025-8400 MHz satelitska služba istraživanja Zemlje uz uporabu geostacionarnih satelita ne smije, bez suglasnosti Uprave na koju se to odnosi, stvarati gustoću toka snage za pripadajuće upadne kutove (θ) veću od sljedećih vrijednosti:

-135 dB(W/m2) u pojasu od 1 MHz za 0° ≤ θ < 5°

-135 + 0,5 (θ – 5) dB(W/m²) u pojasu od 1 MHz za 5° ≤ θ < 25°

-125 dB(W/m²) u pojasu od 1 MHz za 25° ≤ θ ≤ 90°

5.463Nije dopušteno odašiljanje postajama na zrakoplovu u radiofrekvencijskom pojasu 8025-8400 MHz.
5.465Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 8400-8450 MHz u službi istraživanja svemira ograničena je na duboki svemir.
5.469AU radiofrekvencijskom pojasu 8550-8650 MHz radijske postaje satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje, niti ograničavati uporabu i razvoj radijskih postaja radiolokacijske službe.
5.470Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 8750-8850 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na Dopplerova navigacijska pomagala na zrakoplovu, sa središnjom radijskom frekvencijom od 8800 MHz.
5.471Dodatna namjena – u Alžiru, Njemačkoj, Bahreinu, Belgiji, Kini, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Francuskoj, Grčkoj, Indoneziji, Iranu, Libiji, Nizozemskoj, Kataru i Sudanu radiofrekvencijski pojasi 8825-8850 MHz i 9000-9200 MHz također su namijenjeni za pomorsku radionavigacijsku službu na primarnoj osnovi, isključivo za rad obalnih radara.
5.472U radiofrekvencijskim pojasima 8850-9000 i 9200-9225 MHz pomorska radionavigacijska služba ograničena je na obalne radare.
5.473Dodatna namjena – u Armeniji, Austriji, Azerbajdžanu, Bjelarusu, Kubi, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Mađarskoj, Mongoliji, Uzbekistanu, Poljskoj, Kirgistanu, Rumunjskoj, Tadžikistanu, Turkmenistanu i Ukrajini radiofrekvencijski pojasi 8850-9000 MHz i 9200-9300 MHz također su namijenjeni za radionavigacijsku službu na primarnoj osnovi (WRC-07).
5.473AU radiofrekvencijskom pojasu 9000-9200 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od sustava utvrđenih u točki 5.337 RR-a, koji rade u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, ili od radarskih sustava u pomorskoj radionavigacijskoj službi, koji rade u ovom pojasu na primarnoj osnovi u državama navedenima u točki 5.471 RR-a.
5.474U radiofrekvencijskom pojasu 9200-9500 MHz transponderi za potragu i spašavanje (SART) mogu se upotrebljavati u skladu s odgovarajućom ITU-R preporukom (vidjeti također članak 31. RR-a).
5.474AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 9200-9300 MHz i 9900-10400 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) ograničena je na sustave koji zahtijevaju širinu pojasa veću od 600 MHz, što se ne može u potpunosti smjestiti unutar radiofrekvencijskog pojasa 9300-9900 MHz. Takva uporaba podliježe sporazumu koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a između Alžira, Saudijske Arabije, Bahreina, Egipta, Indonezije, Irana, Libanona i Tunisa. Smatra se da Uprava, koja nije odgovorila u skladu s točkom 9.52 RR-a, nije prihvatila zahtjev za usklađivanjem. U tom slučaju, Uprava koja prijavljuje satelitski sustav u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) može zahtijevati pomoć Radiokomunikacijskog ureda ITU-a u skladu s pododjeljkom II.D članka 9. RR-a.
5.474BPostaje koje rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) moraju zadovoljiti odredbe preporuke ITU-R RS.2066-0.
5.474CPostaje koje rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) moraju zadovoljiti odredbe preporuke ITU-R RS.2065-0.
5.474DPostaje koje rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje ili tražiti zaštitu od postaja pomorske radionavigacijske službe ili radiolokacijske službe u radiofrekvencijskom pojasu 9200-9300 MHz, radionavigacijske ili radiolokacijske službe u radiofrekvencijskom pojasu 9900-10000 MHz i radiolokacijske službe u radiofrekvencijskom pojasu 10,0-10,4 GHz.
5.475Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 9300-9500 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovne meteorološke radare i radare na tlu. Nadalje, radarski farovi na tlu dopušteni su u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 9300-9320 MHz, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje pomorskoj radionavigacijskoj službi.
5.475AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 9300-9500 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na sustave koji zahtijevaju potrebnu širinu pojasa veću od 300 MHz, što se ne može u potpunosti zadovoljiti unutar radiofrekvencijskog pojasa 9500-9800 MHz.
5.476AU radiofrekvencijskom pojasu 9300-9800 MHz radijske postaje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja koje rade u radionavigacijskoj službi i radiolokacijskoj službi.
5.478AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 9800-9900 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na sustave koji zahtijevaju potrebnu širinu pojasa veću od 500 MHz, što se ne može u potpunosti zadovoljiti unutar radiofrekvencijskog pojasa 9300-9800 MHz.
5.478BU radiofrekvencijskom pojasu 9800-9900 MHz radijske postaje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja u nepokretnoj službi kojima je ovaj pojas dodijeljen na sekundarnoj osnovi.
5.479Radiofrekvencijski pojas 9975-10025 MHz također je namijenjen meteorološkoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi za uporabu meteoroloških radara.
5.482U radiofrekvencijskom pojasu 10,6-10,68 GHz snaga privedena anteni kod radijskih postaja u nepokretnoj službi i pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne službi ne smije biti veća od -3 dBW. Ovo ograničenje može se prekoračiti u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a.
5.482AZa dijeljenje radiofrekvencijskog pojasa 10,6-10,68 GHz između satelitske (pasivne) službe istraživanja Zemlje te nepokretne i pokretne službe, osim zrakoplovne pokretne službe, primjenjuje se Rezolucija 751 (WRC-07).
5.484Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 10,7-11,7 GHz u Regiji 1 u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove radiodifuzijske satelitske službe.
5.484AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 12,5-12,75 (svemir-Zemlja), 13,75-14,5 GHz (Zemlja-svemir), 17,8-18,6 GHz (svemir-Zemlja), 19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja), 27,5-28,6 GHz (Zemlja-svemir) i 29,5-30 GHz (Zemlja-svemir) za negeostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim negeostacionarnim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na dan kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za negeostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovim radiofrekvencijskim pojasima moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.
5.487U radiofrekvencijskom pojasu 11,7-12,5 GHz u Regijama 1 i 3 nepokretna služba, nepokretna satelitska služba, pokretna služba osim zrakoplovne pokretne službe i radiodifuzijska služba, u skladu s njihovim namjenama, ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s odredbama plana za Regije1 i 3 iz Dodatka 30 RR-a.
5.487ADodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 11,7-12,5 GHz u Regiji 1 također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, uz ograničenje na negeostacionarne sustave, te podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim negeostacionarnim satelitskim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na dan kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za negeostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovom radiofrekvencijskom pojasu moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.
5.492Dodjele radijskim postajama u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje su usklađene s odgovarajućim regionalnim planom ili su unesene na popis za Regije 1 i 3 iz Dodatka 30 RR-a, mogu se također upotrebljavati za odašiljanje u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), uz uvjet da takvo odašiljanje ne stvara više smetnja, ili ne zahtijeva veću zaštitu od smetnja, nego odašiljanje u radiodifuzijskoj satelitskoj službi koje se obavlja u skladu s navedenim planom ili popisom.
5.497Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 13,25-13,4 GHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na Dopplerova navigacijska pomagala.
5.498ASatelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) i služba istraživanja svemira (aktivno), koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 13,25-13,4 GHz, ne smiju stvarati štetne smetnje zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, niti ograničavati njezinu uporabu i razvoj.
5.501ANamjena radiofrekvencijskog pojasa 13,65-13,75 GHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi ograničena je na aktivne senzore na svemirskom plovilu. Druge su uporabe ovoga pojasa u službi istraživanja svemira na sekundarnoj osnovi.
5.501BU radiofrekvencijskom pojasu 13,4-13,75 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) i služba istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje radiolokacijskoj službi, niti ograničavati njezinu uporabu i razvoj.
5.502

U radiofrekvencijskom pojasu 13,75-14 GHz postaja na Zemlji u geostacionarnoj mreži nepokretne satelitske službe mora imati najmanji antenski promjer od 1,2 m, a postaja na Zemlji u negeostacionarnom sustavu nepokretne satelitske službe mora imati najmanji antenski promjer od 4,5 m. Nadalje, ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.), prosječno u tijeku jedne sekunde, od radijske postaje u radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi ne smije biti veća od 59 dBW za elevacijske kutove veće od 2° te 65 dBW za manje elevacijske kutove. Prije nego što bilo koja Uprava započne upotrebljavati postaju na Zemlji u geostacionarnoj satelitskoj mreži u nepokretnoj satelitskoj službi u ovom pojasu s antenskim promjerom manjim od 4,5 m, mora osigurati da gustoća toka snage, koju stvara ta postaja na Zemlji, nije veća od sljedećih vrijednosti:

– -115 dB(W/(m2·10 MHz)) za više od 1% vremena, izračenog na 36 m iznad morske razine u vrijeme oseke, u skladu sa službenim podacima nadležnog državnog tijela

– -115 dB(W/(m2·10 MHz)) za više od 1% vremena, izračenog na 3 m iznad površine tla na granici područja određene Uprave koja upotrebljava ili planira uporabu kopnenih pokretnih radara u ovom pojasu, osim ako nije sklopljen prethodni sporazum.

Za postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, kojima je antenski promjer jednak ili veći od 4,5 m, ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.) bilo koje emisije mora iznositi najmanje 68 dBW te ne smije biti veća od 85 dBW.

5.503

U radiofrekvencijskom pojasu 13,75-14 GHz geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio podatke za prethodnu objavu prije 31. siječnja 1992., moraju raditi na ravnopravnoj osnovi s radijskim postajama u nepokretnoj sateltskoj službi. Nakon tog dana nove geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira radit će na sekundarnoj osnovi. Dok ove geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio podatke za prethodnu objavu prije 31. siječnja 1992., ne prestanu s radom u ovom pojasu:

– e.i.r.p. gustoća emisija bilo koje postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, koja radi sa svemirskom postajom na geostacionarnoj satelitskoj orbiti, u radiofrekvencijskom pojasu 13,770-13,780 GHz ne smije biti veća od:

1. 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), gdje je »D« antenski promjer (m) postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, za antenske promjere koji su jednaki ili veći od 1,2 m i manji od 4,5 m

2. 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), gdje je »D« antenski promjer (m) postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, za antenske promjere koji su jednaki ili veći od 4,5 m i manji od 31,9 m

3. 66,2 dB(W/40 kHz) za bilo koju postaju na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, kojoj je antenski promjer (m) jednak ili veći od 31,9 m

4. 56,2 dB(W/4 kHz) za uskopojasne emisije (manje od 40 kHz potrebne širine pojasa) postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, kojima je antenski promjer jednak ili veći od 4,5 m

– e.i.r.p. gustoća emisija bilo koje postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, koja radi sa svemirskom postajom na negeostacionarnoj satelitskoj orbiti, ne smije biti veća od 51 dBW u pojasu od 6 MHz između 13,772 GHz i 13,778 GHz.

Može se upotrebljavati automatsko upravljanje snagom kako bi se povećala e.i.r.p. gustoća u ovim radiofrekvencijskim pojasima i nadomjestilo slabljenje uslijed kiše, u mjeri u kojoj gustoća toka snage svemirske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi ne premašuje vrijednost što se dobije uporabom postaje na Zemlji, kojoj e.i.r.p. ispunjava navedena ograničenja u uvjetima vedrog vremena.

5.504Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 14-14,3 GHz u radionavigacijskoj službi mora osigurati dostatnu zaštitu za svemirske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi.
5.504AU radiofrekvencijskom pojasu 14-14,5 GHz postaje na Zemlji smještene na zrakoplovu u sekundarnoj zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi mogu također komunicirati sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi, pri čemu se primjenjuju odredbe točke 5.29, 5.30 i 5.31 RR-a.
5.504BPostaje na Zemlji smještene na zrakoplovu, koje rade u zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 14-14,5 GHz, moraju zadovoljavati odredbe preporuke ITU-R M.1643-0 (Prilog 1, Dio C), u odnosu na bilo koju radijsku postaju radioastronomske službe koja obavlja promatranja u radiofrekvencijskom pojasu 14,47-14,5 GHz na području Španjolske, Francuske, Indije, Italije, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske te Južne Afrike.
5.506AU radiofrekvencijskom pojasu 14-14,5 GHz brodske postaje na Zemlji, kojima je vrijednost e.i.r.p. veća od 21 dBW, moraju raditi uz iste uvjete kao i brodske postaje na Zemlji, kao što je utvrđeno Rezolucijom 902 (WRC-03). Ova napomena ne primjenjuje se na brodske postaje na Zemlji za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke iz Dodatka 4 RR-a prije 5. srpnja 2003.
5.511CRadijske postaje u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi moraju ograničiti efektivni e.i.r.p. u skladu s preporukom ITU-R S.1340-0. Najmanja udaljenost usklađivanja u svrhu zaštite zrakoplovnih radionavigacijskih postaja (primjenjuje se točka 4.10 RR-a) od štetnih smetnja, koje stvaraju napojni linkovi postaja na Zemlji, kao i najveći e.i.r.p. koji napojni link postaje na Zemlji odašilje u lokalnoj vodoravnoj ravnini, moraju biti usklađeni s preporukom ITU-R S.1340-0.
5.511DSustavi nepokretne satelitske službe, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke za prethodnu objavu do 21. studenoga 1997., mogu raditi u radiofrekvencijskim pojasima 15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz u smjeru svemir-Zemlja te u radiofrekvencijskom pojasu 15,63-15,65 u smjeru Zemlja-svemir. U radiofrekvencijskim pojasima 15,4-15,43 GHz i 15,65-15,7 GHz emisije negeostacionarnih svemirskih postaja ne smiju premašiti ograničenja gustoće toka snage na površini Zemlje od -146 dB(W/(m²/·MHz)) za bilo koji upadni kut. U radiofrekvencijskom pojasu 15,63-15,65 GHz, u kojem određena Uprava planira emisije negeostacionarnih svemirskih postaja koje su veće od -146 dB(W/(m²/·MHz)) za bilo koji upadni kut, mora provesti usklađivanje s drugim Upravama na koje se to odnosi, u skladu s točkom 9.11A RR-a. Radijske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 15,63-15,65 GHz u smjeru Zemlja-svemir, ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi (primjenjuje se točka 4.10 RR-a).
5.511EU radiofrekvencijskom pojasu 15,4-15,7 GHz radijske postaje koje rade u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja koje rade u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi.
5.511FGustoća toka snage pri radu radiolokacijskih postaja u radiofrekvencijskom pojasu 15,4-15,7 GHz ne smije prijeći razinu od -156 dB (W/m²) u pojasu širine 50 MHz u radiofrekvencijskom pojasu od 15,35 GHz do 15,4 GHz za više od 2% vremena, radi zaštite radioastronomske službe na bilo kojoj lokaciji radioastronomskog opservatorija.
5.513AAktivni senzori na svemirskim plovilima u radiofrekvencijskom pojasu 17,2-17,3 GHz ne smiju stvarati štetne smetnje. niti ograničavati razvoj radiolokacijske službe i drugih radiokomunikacijskih služba kojima je ovaj pojas namijenjen na primarnoj osnovi.
5.516Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 17,3-18,1 GHz za geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove za radiodifuzijsku satelitsku službu. Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 17,3-18,1 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 1 i 3 za negeostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim negeostacionarnim satelitskim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na dan kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za negeostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje. Negeostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovom radiofrekvencijskom pojasu moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.
5.516AU radiofrekvencijskom pojasu 17,3-17,7 GHz postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u Regiji 1 ne mogu zahtijevati zaštitu od radijskih postaja napojnih linkova u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koji rade u skladu s Dodatkom 30A RR-a, niti ograničavati zemljopisni položaj radijskih postaja napojnih linkova u radiodifuzijskoj satelitskoj službi unutar područja rada tih napojnih linkova.
5.516B

Sljedeći radiofrekvencijski pojasi određeni su za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj satelitskoj službi (HDFSS):

17,3-17,7 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

18,3-19,3 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 2

19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja) u Regijama 1, 2 i 3

39,5-40 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

40-40,5 GHz (svemir-Zemlja) u Regijama 1, 2 i 3

40,5-42 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 2

47,5-47,9 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

48,2-48,54 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

49,44-50,2 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

i

27,5-27,82 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 1

28,35-28,45 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2

28,45-28,94 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 1, 2 i 3

28,94-29,1 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 2 i 3

29,25-29,46 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2

29,46-30 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 1, 2 i 3

48,2-50,2 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2

Ovo određenje ne isključuje uporabu ovih pojasa za druge primjene u nepokretnoj satelitskoj službi ili za druge radiokomunikacijske službe kojima su ovi pojasi namijenjeni na su-primarnoj osnovi, te ne određuje red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a između korisnika tih pojasa, o čemu Uprave moraju voditi računa pri razmatranju regulatornih odredaba vezanih uz ove pojase (vidjeti Rezoluciju 143 (WRC-03)).

5.519Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 18,0-18,3 GHz u Regiji 2 i 18,1-18,4 GHz u Regiji 1 i 3 također su namijenjeni za meteorološku satelitsku službu (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Uporaba navedenih pojasa ograničena je na geostacionarne satelite (WRC-07).
5.520Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 18,1-18,4 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove geostacionarnih satelitskih sustava u radiodifuzijskoj satelitskoj službi.
5.522AEmisije nepokretne službe i nepokretne satelitske službe u radiofrekvencijskom pojasu 18,6-18,8 GHz ograničene su na vrijednosti utvrđene u točkama 21.5A i 21.16.2 RR-a.
5.522BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 18,6-18,8 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi ograničena je na geostacionarne sustave i na sustave kojima je apogej orbite veći od 20.000 km.
5.523AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 18,8-19,3 GHz (svemir-Zemlja) i 28,6-29,1 GHz (Zemlja-svemir) u geostacionarnim i negeostacionarnim mrežama nepokretne satelitske službe podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, dok se točka 22.2 RR-a ne primjenjuje.
5.523BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 19,3-19,6 GHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj satelitskoj službi ograničena je na napojne linkove za negeostacionarne satelitske sustave u pokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba predmet podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, dok se točka 22.2 RR-a ne primjenjuje.
5.523CTočka 22.2 RR-a i nadalje se primjenjuje u radiofrekvencijskim pojasima 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz, između napojnih linkova negeostacionarnih mreža pokretne satelitske službe i onih mreža nepokretne satelitske službe za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a, ili podatke o prijavi do 18. studenoga 1995.
5.523DUporaba radiofrekvencijskog pojasa 19,3-19,7 GHz (svemir-Zemlja) za geostacionarne sustave u nepokretnoj satelitskoj službi i napojne linkove za negeostacionarne satelitske sustave u pokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, ali ne i odredbama točke 22.2 RR-a.
5.523ETočka 22.2 RR-a i nadalje se primjenjuje u radiofrekvencijskim pojasima 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz, između napojnih linkova negeostacionarnih mreža pokretne satelitske službe i onih mreža nepokretne satelitske službe za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a, ili podatke o prijavi do 21. studenoga 1997.
5.524Dodatna namjena – u Afganistanu, Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Bruneju Darussalamu, Kamerunu, Kini, Kongu, Kostarici, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Gabonu, Gvatemali, Gvineji, Indiji, Iranu, Iraku, Izraelu, Japanu, Jordanu, Kuvajtu, Libanonu, Maleziji, Maliju, Maroku, Mauritaniji, Nepalu, Nigeriji, Omanu, Pakistanu, Filipinima, Kataru, Siriji, Demokratskoj Republici Kongu, Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, Singapuru, Somaliji, Sudanu, Južnom Sudanu, Čadu, Togou i Tunisu radiofrekvencijski pojas 19,7-21,2 GHz također je namijenjen za nepokretnu i pokretnu službu na primarnoj osnovi. Ova dodatna uporaba ne smije nametnuti ograničenja na razinu gustoće toka snage svemirske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi u pojasu 19,7-21,2 GHz i svemirske postaje u pokretnoj satelitskoj službi u pojasu 19,7-20,2 GHz, gdje je pokretna satelitska služba dodijeljena na primarnoj osnovi.
5.525Kako bi se olakšalo međuregionalno usklađivanje između mreža u pokretnoj satelitskoj službi i nepokretnoj satelitskoj službi, radijske frekvencije nositelja u pokretnoj satelitskoj službi, koje su najosjetljivije na smetnje, moraju biti smještene, u najvećoj mogućoj mjeri, u gornjim dijelovima radiofrekvencijskih pojasa 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz.
5.526U radiofrekvencijskim pojasima 20,1-20,2 GHz i 29,9-30 GHz u Regijama 1 i 3 mreže koje se upotrebljavaju i u nepokretnoj satelitskoj službi, i u pokretnoj satelitskoj službi, mogu sadržavati linkove između postaja na Zemlji na određenim ili neodređenim točkama, ili dok su u pokretu, putem jednog ili više satelita, za komunikacije točka-točka i točka-više točaka.
5.527U radiofrekvencijskim pojasima 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz odredbe točke 4.10 RR-a ne primjenjuju se na pokretnu satelitsku službu.
5.527ARad postaja na Zemlji u pokretu koje komuniciraju s nepokretnom satelitskom službom podliježe odredbama Rezolucije 156 (WRC-15).
5.528Namjena za pokretnu satelitsku službu predviđena je za mreže koje upotrebljavaju antene s uskim snopom pokrivanja i druge napredne tehnologije na svemirskim postajama. Uprave, koje upravljaju sustavima u pokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 19,7-20,1 GHz u Regiji 2 i u radiofrekvencijskom pojasu 20,1-20,2 GHz, moraju poduzeti sve praktične mjere kako bi osigurale neprekinutu raspoloživost ovih pojasa za Uprave koje upravljaju nepokretnim i pokretnim sustavima u skladu s odredbama točke 5.524 RR-a.
5.530AAko nije drukčije dogovoreno između odgovarajućih Uprava, bilo koja postaja u nepokretnoj ili pokretnoj službi pojedine Uprave ne smije stvarati gustoću toka snage veću od -120,4 dB (W/(m² · MHz)) 3 metra iznad tla u bilo kojoj točki područja druge Uprave u Regiji 1 i Regiji 3 za više od 20% vremena. U provedbi izračuna Uprave trebaju primjenjivati najnovije izdanje preporuke ITU-R P.452 (također vidjeti najnovije izdanje preporuke ITU-R BO.1898).
5.530BU radiofrekvencijskom pojasu 21,4-22 GHz, u svrhu omogućivanja razvoja radiodifuzijske satelitske službe, Uprave u Regiji 1 i Regiji 3 potiču se da ne postavljaju radijske postaje u pokretnoj službi te da ograniče postavljanje radijskih postaja u nepokretnoj službi za veze točka-točka.
5.530CUporaba radiofrekvencijskog pojasa 21,4-22 GHz podliježe odredbama Rezolucije 755 (WRC-12).
5.530DVidjeti Rezoluciju 555 (WRC-12).
5.532Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 22,21-22,5 GHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno) i službi istraživanja svemira (pasivno) ne smije nametati ograničenja nepokretnoj službi i pokretnoj službi, osim zrakoplovne pokretne službe.
5.535AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 29,1-29,5 GHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj satelitskoj službi ograničena je na geostacionarne satelitske sustave i napojne linkove prema negeostacionarnim satelitskim sustavima u pokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, ali ne i odredbama točke 22.2 RR-a, osim u slučajevima navedenima u točkama 5.523C i 5.523E RR-a, gdje takva uporaba ne podliježe odredbama točke 9.11A RR-a, ali i nadalje podliježe primjeni postupaka iz članka 9. (osim točke 9.11A) i članka 11. RR-a, kao i odredbama točke 22.2 RR-a.
5.536Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 25,25-27,5 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na primjene vezane uz istraživanje svemira i satelitsko istraživanje Zemlje, kao i na prijenos podataka koji potječu od industrijskih i medicinskih aktivnosti u svemiru.
5.536AUprave, koje upravljaju postajama na Zemlji u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili službi istraživanja svemira, ne mogu zahtijevati zaštitu od radijskih postaja u nepokretnim i pokretnim službama, kojima upravljaju druge Uprave. Nadalje, postaje na Zemlji u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili službi istraživanja svemira moraju raditi u skladu s preporukom ITU-R SA.1862.
5.538Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 27,500-27,501 GHz i 29,999-30,000 GHz također su namijenjeni nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, za odašiljanje radiofarova koje je namijenjeno za upravljanje snagom uzlaznog linka. Takvo odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja ne smije premašiti ekvivalentnu izotropno izračenu snagu (e.i.r.p.) od +10 dBW u smjeru susjednih satelita na geostacionarnoj satelitskoj orbiti.
5.539Radiofrekvencijski pojas 27,5-30 GHz može se upotrebljavati u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) za rad napojnih linkova za radiodifuzijsku satelitsku službu.
5.540Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 27,501-29,999 GHz također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi za odašiljanje radiofarova, koje je namijenjeno za upravljanje snagom uzlaznog linka.
5.541U radiofrekvencijskom pojasu 28,5-30 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje ograničena je na prijenos podataka između radijskih postaja, a ne na primarno prikupljanje podataka uz pomoć aktivnih ili pasivnih senzora.
5.541ANapojni linkovi negeostacionarnih mreža u pokretnoj satelitskoj službi i geostacionarnih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 29,1-29,5 GHz (Zemlja-svemir), moraju primjenjivati prilagodljivo upravljanje snagom uzlaznog linka ili druge postupke nadomještanja fedinga koji omogućuju da se odašiljanje postaja na Zemlji odvija na razini snage potrebne za osiguranje traženih značajka linka, uz istodobno smanjenje razine uzajamnih smetnja između obje mreže. Ovi postupci primjenjuju se na mreže za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a nakon 17. svibnja 1996., pa sve dok ih ne izmijeni buduća mjerodavna svjetska radiokomunikacijska konferencija. Uprave, koje su podnijele podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a prije navedenog dana, potiču se na uporabu ovih postupaka u najvećoj mogućoj mjeri.
5.543Radiofrekvencijski pojas 29,95-30 GHz može se upotrebljavati za linkove svemir-svemir u satelitskoj službi istraživanja Zemlje na sekundarnoj osnovi, za potrebe telemetrije, praćenja staze i upravljanja.
5.547Radiofrekvencijski pojasi 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz i 64-66 GHz na raspolaganju su za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj službi (vidjeti Rezoluciju 75 (WRC-2000)), o čemu Uprave moraju voditi računa pri razmatranju regulatornih odredaba u vezi s ovim pojasima. Uprave također moraju voditi računa, na prikladan način, o mogućim ograničenjima za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj službi, zbog moguće uporabe tih sustava u nepokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 39,5-40 GHz i 40,5-42 GHz (vidjeti točku 5.516B RR-a).
5.547AUprave moraju poduzeti praktične mjere kako bi svele na najmanju mjeru moguće smetnje između radijskih postaja u nepokretnoj službi i postaja na zrakoplovu u radionavigacijskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 31,8-33,4 GHz, vodeći pritom računa o operativnim potrebama radarskih sustava na zrakoplovu.
5.548Pri projektiranju sustava za međusatelitsku službu u radiofrekvencijskom pojasu 32,3-33 GHz, za radionavigacijsku službu radiofrekvencijskom pojasu 32-33 GHz te za službu istraživanja svemira (duboki svemir) u radiofrekvencijskom pojasu 31,8-32,3 GHz, Uprave moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječile štetne smetnje između tih služba, imajući pritom u vidu sigurnosna obilježja radionavigacijske službe (vidjeti Preporuku 707 (WRC-03)).
5.549AU radiofrekvencijskom pojasu 35,5-36,0 GHz srednja gustoća toka snage na površini Zemlje, koju stvara bilo koji senzor na svemirskom plovilu u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) ili službi istraživanja svemira (aktivno) za svaki kut veći od 0,8° od središta snopa, ne smije biti veća od -73,3 dB(W/m²) u ovom pojasu.
5.550ANa zajedničku uporabu radiofrekvencijskog pojasa 36-37 GHz za satelitsku službu istraživanja Zemlje (pasivno) te nepokretne i pokretne službe primjenjuje se Rezolucija 752 (WRC-07).
5.551H

Ekvivalentna gustoća toka snage (epfd) u radiofrekvencijskom pojasu 42,5-43,5 GHz, koju stvaraju sve svemirske postaje u bilo kojem negeostacionarnom satelitskom sustavu u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 42-42,5 GHz, ne smije biti veća od sljedećih vrijednosti na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje za više od 2% vremena:

– -230 dB(W/m²) u pojasu od 1GHz i -246 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao teleskop s jednom paraboličnom antenom

– -209 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao postaja s vrlo dugom temeljnom linijom interferometrije.

Ove epfd vrijednosti ocjenjuju se metodologijom koja je utvrđena preporukom ITU-R S.1586-1, i uz primjenu referentnog antenskog dijagrama i najvećeg dobitka antene u radioastronomskoj službi, koji su utvrđeni preporukom ITU-R RA.1631-0, te se primjenjuju na cijelo nebo i za elevacijske kutove veće od najmanjega radnog kuta θmin radioteleskopa (za koji se kao osnovna vrijednost uzima 5°, u nedostatku prijavljene vrijednosti).

Ove vrijednosti primjenjuju se na svaku radioastronomsku postaju koja je bila:

– u radu prije 5. srpnja 2003. i prijavljena Radiokomunikacijskom uredu ITU-a prije 4. siječnja 2004. ili

– prijavljena prije dana zaprimanja potpunih podataka o usklađivanju ili prijavi, prema Dodatku 4 RR-a, za svemirsku postaju na koju se primjenjuju navedena ograničenja.

Za druge radioastronomske postaje, koje su prijavljene nakon navedenih rokova, može se tražiti suglasnost Uprava koje su odobrile svemirske postaje. U Regiji 2 primjenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja navedena u ovoj napomeni mogu se premašiti na lokaciji radioastronomske postaje u bilo kojoj državi, uz suglasnost njezine Uprave.

5.551I

Gustoća toka snage u radiofrekvencijskom pojasu 42,5-43,5 GHz, koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska postaja u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 42-42,5 GHz, ne smije biti veća od sljedećih vrijednosti na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje:

– -137 dB(W/m²) u pojasu od 1 GHz i -153 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao teleskop s jednom paraboličnom antenom

– -116 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao postaja s vrlo dugom temeljnom linijom interferometrije.

Ove vrijednosti primjenjuju se na svaku radioastronomsku postaju koja je bila:

– u radu prije 5. srpnja 2003. i prijavljena Radiokomunikacijskom uredu ITU-a prije 4. siječnja 2004. ili

– prijavljena prije dana zaprimanja potpunih podataka o usklađivanju ili prijavi, prema Dodatku 4 RR-a, za svemirsku postaju na koju se primjenjuju navedena ograničenja.

Za druge radioastronomske postaje, koje su prijavljene nakon navedenih rokova, može se tražiti suglasnost Uprava koje su odobrile svemirske postaje. U Regiji 2 primjenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja navedena u ovoj napomeni mogu se premašiti na lokaciji radioastronomske postaje u bilo kojoj državi, uz suglasnost njezine Uprave.

5.552Radiofrekvencijski spektar većim je dijelom namijenjen za nepokretnu satelitsku službu u radiofrekvencijskim pojasima 42,5-43,5 GHz i
47,2-50,2 GHz za odašiljanje u smjeru Zemlja-svemir, nego za odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja u radiofrekvencijskom pojasu 37,5-39,5 GHz, kako bi se zadovoljile potrebe napojnih linkova do radiodifuzijskih satelita. Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi se očuvao radiofrekvencijski pojas 47,2-49,2 GHz za napojne linkove za radiodifuzijsku satelitsku službu, koja radi u radiofrekvencijskom pojasu 40,5-42,5 GHz.
5.552ANamjena u nepokretnoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz određena je za radijske postaje na visokim platformama. Uporaba ovih pojasa podliježe odredbama Rezolucije 122 (Rev. WRC-07).
5.553U radiofrekvencijskim pojasima 43,5-47 GHz i 66-71 GHz radijske postaje u kopnenoj pokretnoj službi mogu raditi uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje svemirskim radiokomunikacijskim službama kojima su namijenjeni ovi pojasi (vidjeti točku 5.43 RR-a).
5.554U radiofrekvencijskim pojasima 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz i 252-265 GHz satelitski linkovi, koji spajaju kopnene postaje na određenim nepokretnim točkama, mogu također raditi kada se upotrebljavaju zajedno s pokretnom satelitskom službom ili radionavigacijskom satelitskom službom.
5.554AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je na geostacionarne satelite.
5.555Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 48,94-49,04 GHz također je namijenjen radioastronomskoj službi na primarnoj osnovi.
5.555BGustoća toka snage u radiofrekvencijskom pojasu 48,94-49,04 GHz, koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska postaja u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u radiofrekvencijskim pojasima 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz, ne smije biti veća od -151 dB(W/m²) u bilo kojem pojasu od 500 kHz na lokaciji radioastronomske postaje.
5.556U radiofrekvencijskim pojasima 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz i 64-65 GHz mogu se provoditi radioastronomska promatranja u skladu s važećim hrvatskim propisima.
5.556AUporaba radiofrekvencijskih pojasa 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz i 59-59,3 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satelite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Jednokratna gustoća toka snage pojedine radijske postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, ne smije biti veća od -147 dB(W/(m²·100 MHz)) za sve upadne kutove.
5.557AU radiofrekvencijskom pojasu 55,78-56,26 GHz, u svrhu zaštite radijskih postaja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno), najveća gustoća snage, koju odašiljač predaje anteni radijske postaje u nepokretnoj službi, ograničena je na -26 dB(W/MHz).
5.558U radiofrekvencijskim pojasima 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz i 191,8-200 GHz radijske postaje u zrakoplovnoj pokretnoj službi mogu raditi uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje međusatelitskoj službi (vidjeti točku 5.43 RR-a).
5.558AUporaba radiofrekvencijskog pojasa 56,9-57 GHz u međusatelitskim sustavima ograničena je na linkove između satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti i na odašiljanja s negeostacionarnih satelita u visokoj orbiti prema satelitima u niskoj orbiti. Za linkove između satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti jednokratna gustoća toka snage na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, ne smije biti veća od -147 dB(W/(m²·100 MHz)) za sve upadne kutove.
5.559U radiofrekvencijskom pojasu 59-64 GHz radari na zrakoplovu u radiolokacijskoj službi mogu raditi uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje međusatelitskoj službi (vidjeti točku 5.43 RR-a).
5.559BUporaba radiofrekvencijskog pojasa 77,5-78 GHz u radiolokacijskoj službi ograničena je na radare malog dometa za primjene na tlu, uključujući automobilske radare. Tehničke značajke tih radara utvrđene su u najnovijem izdanju preporuke ITU-R M.2057. Odredbe točke 4.10 RR-a ne primjenjuju se.
5.560U radiofrekvencijskom pojasu 78-79 GHz radari smješteni na svemirskim postajama mogu raditi na primarnoj osnovi u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i u službi istraživanja svemira.
5.561U radiofrekvencijskom pojasu 74-76 GHz radijske postaje u nepokretnoj službi, pokretnoj službi i radiodifuzijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s odlukama odgovarajuće konferencije za planiranje dodjele radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj satelitskoj službi.
5.561ARadiofrekvencijski pojas 81-81,5 GHz također je namijenjen amaterskoj službi i amaterskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi.
5.562Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 94-94,1 GHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i u službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na radare za otkrivanje oblaka na svemirskim plovilima.
5.562AU radiofrekvencijskim pojasima 94-94,1 GHz i 130-134 GHz odašiljanje sa svemirskih postaja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno), koje je usmjereno u glavni snop radioastronomske antene, može oštetiti pojedine radioastronomske prijamnike. Svemirske agencije, koje upravljaju takvim odašiljačima, i radioastronomske postaje, na koje se to odnosi, moraju zajednički planirati svoje aktivnosti kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegle takve pojave.
5.562BUporaba radiofrekvencijskih pojasa 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-226 GHz ograničena je isključivo na svemirsku radioastronomiju.
5.562CUporaba radiofrekvencijskog pojasa 116-122,25 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satellite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Jednokratna gustoća toka snage pojedine radijske postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, te u blizini svih geostacionarnih orbitalnih položaja koje zauzimaju pasivni senzori, ne smije biti veća od -148 dB(W/(m²·MHz)) za sve upadne kutove.
5.562ENamjena za satelitsku službu istraživanja Zemlje (aktivno) ograničena je na radiofrekvencijski pojas 133,5-134 GHz.
5.562FU radiofrekvencijskom pojasu 155,5-158,5 GHz namjena za satelitsku službu istraživanja Zemlje (pasivno) i službu istraživanja svemira (pasivno) prestaje 1. siječnja 2018.
5.562GNamjena radiofrekvencijskog pojasa 155,5-158,5 GHz za nepokretnu i pokretnu službu primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
5.562HUporaba radiofrekvencijskih pojasa 174,8-182 GHz i 185-190 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satellite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Jednokratna gustoća toka snage pojedine radijske postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, te u blizini svih geostacionarnih orbitalnih položaja koje zauzimaju pasivni senzori, ne smije biti veća od -144 dB(W/(m²·MHz)) za sve upadne kutove.
5.563AU radiofrekvencijskim pojasima 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz provode se pasivna atmosferska očitavanja na tlu u svrhu praćenja atmosferskih sastavnica.
5.563BRadiofrekvencijski pojas 237,9-238 GHz također je namijenjen satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) isključivo za radare za otkrivanje oblaka na svemirskim plovilima.
5.565

Navedeni radiofrekvencijski pojasi u rasponu od 275 GHz do 1000 GHz namijenjeni su za uporabu od strane Uprava za pasivne primjene:

– radioastronomska služba: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz

– satelitska služba istraživanja Zemlje (pasivno) i služba istraživanja svemira (pasivno): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz i 985-990 GHz.

Uporaba u rasponu od 275 GHz do 1000 GHz za pasivne primjene ne isključuje uporabu tog raspona za aktivne primjene. Uprave, koje žele omogućiti aktivne primjene u rasponu od 275 GHz do 1000 GHz, pozivaju se na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi zaštitile pasivne primjene od štetnih smetnja do dana namjene tog frekvencijskog raspona u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra.

Sve radijske frekvencije u rasponu od 1000 GHz do 3000 GHz mogu se upotrebljavati za aktivne i pasivne primjene.


















Dodatak 5.

KRATICE

KraticaIzvorni NAZIVPrijevod
AESAircraft Earth StationPostaja na Zemlji smještena na zrakoplovu
AISAutomatic Identification SystemAutomatski sustav prepoznavanja
ALDAssistive Listening DevicesPomagala za osobe oštećena sluha
BMABuilding Material AnalysisAnaliza građevnog materijala
BWABroadband Wireless AccessŠirokopojasni bežični pristup
CBCitizens BandGrađanski radiofrekvencijski pojas
CEPTConférence Européenne des administrations des Postes et des TélécommunicationsEuropska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava
CGCComplementary Ground ComponentKomplementarna zemaljska sastavnica
CRSCentral Radio StationSredišnja radijska postaja
DCF

D (Deutschland) C (Long Wave Signal)

F (Frankfurt)

Signal za vremensku sinkronizaciju (odašilje se s odašiljača u Mainflingenu kod Frankfurta)
DECTDigital Enhanced Cordless TelecommunicationsDigitalne poboljšane bežične telekomunikacije
D-GPSDifferential Global Positioning SystemDiferencijalni globalni sustav određivanja položaja
DMEDistance Measuring EquipmentOprema za mjerenje udaljenosti
DMODirect Mode OperationIzravni način rada
DSCDigital Selective CallingDigitalno selektivno pozivanje
DTVDigital TelevisionDigitalna televizija
EASElectronic Article SurveillanceElektronički nadzor proizvoda
ECCElectronic Communications CommitteeCEPT-ov Odbor za elektroničke komunikacije
E-GSMExtended GSMProšireni radiofrekvencijski pojas za GSM
ENG/OBElectronic News Gathering/Outside BroadcastElektroničko prikupljanje vijesti/Vanjska radiodifuzija
EPIRBEmergency Position-Indicating Radio BeaconRadiofar za označivanje položaja u nuždi
ERCEuropean Radiocommunications Committee

CEPT-ov Europski radiokomunikacijski odbor

(prednik ECC-a)

ESIMEarth Stations in MotionPostaje na Zemlji u pokretu
ESOMPEarth Stations on Mobile PlatformsPostaje na Zemlji na pokretnim platformama
ESVEarth Stations on board VesselsPostaje na Zemlji smještene na plovilima
FDDFrequency Division DuplexDupleks s frekvencijskom podjelom
GALILEOGALILEOGlobalni europski navigacijski satelitski sustav
GE75Geneva 1975 AgreementSporazum Ženeva 1975.
GE84Geneva 1984 AgreementSporazum Ženeva 1984.
GE06Geneva 2006 AgreementSporazum Ženeva 2006.
GMDSSGlobal Maritime Distress and Safety SystemGlobalni sustav za sigurnost pomorskog prometa
GNSSGlobal Navigation Satellite SystemGlobalni navigacijski satelitski sustav
GPRGround Probing RadarRadar za ispitivanje tla
GPSGlobal Positioning SystemGlobalni sustav određivanja položaja
GSMGlobal System for Mobile CommunicationsGlobalni sustav pokretnih komunikacija
GSM-RGlobal System for Mobile Communications on RailwaysGlobalni sustav pokretnih komunikacija za željeznički promet
GSOGeostationary Satellite OrbitGeostacionarna satelitska orbita
HAPSHigh Altitude Platform SystemsSustavi na platformama na velikim visinama
HDFSSHigh Density Fixed Satellite ServiceNepokretna satelitska služba velike gustoće
HDTVHigh Definition TelevisionTelevizija visoke kakvoće
HESTHigh e.i.r.p. Satellite TerminalSatelitski terminal s visokom vrijednosti e.i.r.p.
HFHigh FrequenciesVisoke radijske frekvencije
ILSInstrument Landing SystemSustav za instrumentalno slijetanje
IMTInternational Mobile TelecommunicationsMeđunarodne pokretne telekomunikacije
ISMIndustrial, Scientific and Medical (applications)Industrijske, znanstvene i medicinske (primjene)
ITU-RInternational Telecommunication Union – Radiocommunication SectorRadiokomunikacijski sektor Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU)
JTIDSJoint Tactical Information Distribution SystemSkupni taktički sustav za raspodjelu informacija
LAESLocation Tracking Application for Emergency ServicesPrimjena praćenja položaja za hitne službe
LEOLow Earth OrbitNiska Zemljina orbita
LESTLow e.i.r.p. Satellite TerminalSatelitski terminal s niskom vrijednosti e.i.r.p.
LFLow FrequenciesNiske radijske frekvencije
LT2Location Tracking Type 2Praćenje položaja tipa 2
MA02 revCO07Maastricht 2002 Arrangement, revised in Constanţa 2007Sporazum Maastricht 2002., izmijenjen u Konstanci 2007.
MCAMobile Communications services on AircraftPokretne komunikacijske usluge na zrakoplovu
MCVMobile Communications services on VesselsPokretne komunikacijske usluge na plovilima
MFMedium FrequenciesSrednje radijske frekvencije
MFCNMobile/Fixed Communications NetworksPokretne / nepokretne komunikacijske mreže
MIDSMultifunctional Information Distribution SystemVišefunkcijski sustav za raspodjelu informacija
MLSMicrowave Landing SystemMikrovalni sustav za slijetanje
MSIMaritime Safety InformationInformacije o sigurnosti pomorskog prometa
NAVTEXNAVigational TEleXSustav dostave navigacijskih, meteoroloških i drugih obavijesti pomorske sigurnosti
NGSONon-Geostationary Satellite OrbitNegeostacionarna satelitska orbita
PAMRPublic Access Mobile RadioPokretni radio s javnim pristupom
PLBPersonal Locator BeaconRadiofar za osobnu uporabu
PMRPrivate (Professional) Mobile RadioPokretni radio za vlastite (profesionalne) potrebe
PMSEProgramme Making and Special EventsProizvodnja programa i posebni događaji
PPDRPublic Protection and Disaster ReliefSustav civilne zaštite i uklanjanja posljedica nesreća većih razmjera
RARadio AstronomyRadioastronomija
RFIDRadio Frequency IdentificationPrepoznavanje putem radijskih frekvencija
ROESReceive Only Earth StationIsključivo prijamna postaja na Zemlji
RRRadio RegulationsRadijski propisi ITU-a
SABService Ancillary to BroadcastingPomoćna radiokomunikacijska služba za radiodifuziju
SAPService Ancillary to Programme MakingPomoćna radiokomunikacijska služba za proizvodnju programa
SARSearch and Rescue SystemSustav traganja i spašavanja
SNGSatellite News GatheringSatelitsko prikupljanje vijesti (za radiodifuziju)
SRDShort Range DeviceUređaj malog dometa
SRRShort Range RadarRadar malog dometa
SRSSpace Research ServiceSlužba istraživanja svemira
SSRSecondary Surveillance RadarSekundarni radar za nadzor
SUTSatellite User TerminalSatelitska korisnička postaja
TACANTactical Air NavigationTaktička zračna navigacija
T-DABTerrestrial Digital Audio BroadcastingZemaljska digitalna radiodifuzija zvuka
TETRATrans European Trunked RadioEuropski radijski trunking sustav
TLPRTank Level Probing RadarRadar za mjerenje razine spremnika
TSTerminal StationTerminalna postaja
TVTelevisionTelevizija
UHFUltra High FrequenciesUltra visoke radijske frekvencije
UWBUltra-widebandUltraširoki radiofrekvencijski pojas
VHFVery High FrequenciesVrlo visoke radijske frekvencije
VLBIVery Long Baseline InterferometryInterferometrijski postupak u radioastronomiji
VORVery High Frequency Omnidirectional RangeNavigacijski sustav putem VHF zračenja u svim smjerovima
VSATVery Small Aperture TerminalZemaljska postaja vrlo malog otvora
WAICWireless Avionics Intra-CommunicationsBežične komunikacije unutar zrakoplova
WAS/RLANWireless Access System / Radio Local Area NetworkBežični pristupni sustav / Radijska lokalna mreža

WI95

revCO07

Wiesbaden 1995 Arrangement, revised in Constanţa 2007Sporazum Wiesbaden 1995., izmijenjen u Konstanci 2007.
WPRWall Probing RadarRadar za ispitivanje zidova
WRCWorld Radiocommunication ConferenceSvjetska radiokomunikacijska konferencija