Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

NN 33/2017 (7.4.2017.), Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

729

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine donijela

UREDBU

O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE MATERIJALNIH PRAVA MOBILIZIRANIH PRIPADNIKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE ZA VRIJEME SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTIMA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se način i uvjeti za ostvarivanje materijalnih prava koja se odnose na naknadu plaće, troškova prijevoza, osiguranja i drugih naknada mobiliziranim pripadnicima postrojbi civilne zaštite (u daljnjem tekstu: mobilizirani pripadnik) za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite na području Republike Hrvatske.

(2) Troškove materijalnih prava iz stavka 1. ovog članka snose nadležna tijela koja su izdala nalog za mobilizaciju (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), a to su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, sukladno članku 74. Zakona o sustavu civilne zaštite.

(3) Ova Uredba se primjenjuje za vrijeme sudjelovanja mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite u aktivnostima u sustavu civilne zaštite u slučaju velike nesreće ili katastrofe te kod osposobljavanja i sudjelovanja u vježbama u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

(1) Mobiliziran pripadnik za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite na području Republike Hrvatske ima sljedeća prava koja se odnose na:

– naknadu po danu mobilizacije

– naknadu troškova prijevoza

– osiguranje smještaja i prehrane

– osiguranje od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja.

(2) Nadležno tijelo dužno je platiti za mobiliziranog pripadnika i obvezna osiguranja sukladno posebnim propisima u području plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (posebni doprinos za mirovinsko osiguranje i posebni doprinos za zaštitu zdravlja), primjenom najniže osnovice za obračun doprinosa razmjerno broju dana osiguranja, odnosno dana mobilizacije.

II. NAKNADA PLAĆE

Članak 3.

(1) Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.

(2) Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije.

(3) Poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za naknadu plaće, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.

III. NAKNADA PO DANU MOBILIZACIJE

Članak 4.

(1) Mobilizirani pripadnik za vrijeme provedeno na mobilizaciji koja traje između 12 i 24 sata ima pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kuna, a ako mobilizacija traje između 8 i 12 sati, ima pravo na pola naknade.

(2) Naknade iz stavaka 1. ovog članka isplaćuje mobiliziranom pripadniku nadležno tijelo koje je izdalo nalog za mobilizaciju do 10. dana u tekućem mjesecu za dane iz prethodnog mjeseca.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, mobilizirani pripadnik koji je zaposlenik nadležnog tijela ostvaruje prava propisana važećim kolektivnim ugovorom i nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.

IV. NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA

Članak 5.

Nadležno tijelo organizira prijevoz mobiliziranih pripadnika.

Članak 6.

(1) Ako prijevoz nije organiziran sukladno članku 5. ove Uredbe, mobilizirani pripadnik koristi sredstva javnog prijevoza ili vlastiti prijevoz.

(2) Mobilizirani pripadnik ima pravo na naknadu za prijevoz najjeftinijim sredstvima javnog prijevoza na relaciji od prebivališta/boravišta do mobilizacijskog zborišta (mjesta javljanja iz mobilizacijskog poziva) za vrijeme mobilizacije.

(3) Kada mobilizirani pripadnik koristi vlastiti prijevoz, pripada mu naknada od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru na relaciji od prebivališta/boravišta do mobilizacijskog zborišta (mjesta javljanja iz mobilizacijskog poziva) i u povratu, do mjesta prebivališta/boravišta.

(4) Mobilizirani pripadnik dužan je podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za povrat troškova prijevoza iz stavaka 1. i 2. ovog članka, najkasnije u roku od 30 dana od dana demobilizacije, sa pripadajućom dokumentacijom (preslika osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu, vozna karta).

V. SMJEŠTAJ I PREHRANA

Članak 7.

Smještaj i prehranu za vrijeme mobilizacije osigurava nadležno tijelo.

VI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I/ILI POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Članak 8.

Nadležno tijelo dužno je mobiliziranog pripadnika osigurati od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja za vrijeme koje je proveo u aktivnostima sustava civilne zaštite za dane mobilizacije.

Članak 9.

Prilozi iz članka 3. stavka 3. i prilog iz članka 6. stavka 4. ove Uredbe tiskani su uz ovu Uredbu i čine njen sastavni dio.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (»Narodne novine«, broj 91/06).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/37
Urbroj: 50301-29/23-17-2
Zagreb, 6. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Privitak:

– potvrda o mobilizaciji nadležnog tijela

– vozne karte

– preslika osobne iskaznice

– potvrda o prebivalištu