Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

NN 33/2017 (7.4.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

Državni zavod za mjeriteljstvo

739

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAZIVNIM KOLIČINAMA PRETPAKIRANIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/16) članak 3. mijenja se i glasi:

»Neće se odbiti, zabraniti niti ograničiti stavljanje na tržište pretpakovina na osnovi nazivnih količina njihovog sadržaja, osim ako nije drukčije propisano odredbama članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječ: »paketa« zamjenjuje se riječju: »pakiranja«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/03
Urbroj: 558-01/1-17-3
Zagreb, 30. ožujka 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.